Goudsche Courant, zondag 5 februari 1865

Laagste Hoogste Gebleven pCt liOtTS koers koers Ned w sell 2 2 l6 6ïV 5 iVi6 dito 3 n U 731 2 dito 4 9U5 4 96 A6 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc 1413 4 1421 8 142 België Ru hs 21 2 55 56 Spanje obl 2 aV Portugal obl 3 4fi Rusl übl H 5 941 8 941 4 941 dO 1828 29 5 d 1840 4 G6= 8 d 5 serie 5 ö l6 d 6 serie 5 807 8 Sl s 8O7 3 dO bijH l 8 1041 2 831 4 Volgef Spw 5 ISÜI 4 ISIV2 181 Vï Oost Metall 5 59 591 4 59Vl6 dito dito 2V2 aoV 6 iP renteAmst 5 80 801 8 m dO nat 1S54 5 5 651 4 657 6 Pruisen 1859 5 Italië 18 ü 5 60 dito Amst 5 Griekenla d 5 221 2 22= 8 22V2 Ver Staten 5 51V8 52S 4 51V8 d 1871 5 d dO 6 55i § 551 2 d 1882 0 547i6 55 8 54Vs Mexico 1851 3 27 27 16 271 8 Donderdag 9 Februarij 1S65 Delft Febr De aacvoer ter graanmarkt hoofdzakelijk haver was ruim voldoende voor de beho ifte en ruimde niet op Tarwe ƒ 7 40 n ƒ 8 30 Eogge ƒ 5 40 a ƒ 5 90 Zomergerst ƒ 4a ƒ 4 00 Korte hav3r ƒ 3 40 a ƒ 3 70 Lange do ƒ 2 40 a ƒ 3 6Ü Paardebooiien ƒ 6 a ƒ 6 10 Br boonen ƒ 9 a ƒ 10 Groene erxvten ƒ 7 a ƒ 10 Aan stads waag gewogen vau 26 Jan tot 2 Febr 139 8 en VS ie boter te zamen 3560 ned Hooiboter ƒ 57 a ƒ 66 het vierde ƒ 1 45 ƒ 1 Ö5 per n Burgerlijke Stand 1 De prijs der AdTCrtentien van e én tot ze TJitt aVe van A BRINKMAN regeU met inbegrip van het zegel is 80 Cent voorö T n an uWen regel daarboven 10 Cent Lange Tiendetceg D n 60 Buitenge one letters worden bcrekrnd naar plaatsruimte GtooRtN 31 Febr Helena Adriana Maria ouders L S Hermans en II M Glasmachcrs Gijsbert ilermanns ouders C A Prins en A van der Kint 3 febr rorntlis ouders A van Oosienrijk en N vaa Eijk OvKRLFDEN 30 Jan E van Hoorn 2 j C de Brnin 6 m 1 febr G E iltenburg lü d J Kuijten 73 j Guii MJ 1 Ftbr P J Hendriks en G Peters H de Graaf en M Aoordeman OUDEWATER Ingeschreven van den 25 tot den 31 Jan 1865 BhVAi Lt v Aiuht Elisabeth Pat geb Bronwer z ü fc iiLtDLX Johannes Zonicrveld wednweuaar van Catharina Wester Maria Kervel bijna Voorend jra 30 j en Wilhelmina Clasina Vermeer OPEXBARE VERKOOPING HLISMFABELEX enz te Gouda op Woensdag den 15 Februarij a s de morgens 9 ure ten huize van F HARKIXK kore Ticndeueg D n 4 ten overstaan van den XotarisMOXTIJX iret Gjjbouwea Tan haisjca voor 8Ö centeo pr vierk el iu cigeDdom ijja afgeslaan De hh Virniy en Remy spreken in den zin om het Tcrzoek in te willigen De hr Luyteu acht bet niet raadzaam gronden af te staan en stelt oor de afdoeuiRa tol ceue volgende veiaadenng uit te stellen Dit uitstellen ttorJt door den hr Buchner bestreden en co u d a Alson geen Ld meer bet woord verlangende doet de B voorlezen de condilieii van verkoop waarra de hr Keraper de vraag oppert of na af rand in ti cudom van het in gebruik zijbdt stuk wcgs de brug alsdan nitoluiteiid Loar dea eigendum an den hr X IJztuduurn geleidende des nietiemin in onilethoud uor du eiiietiitc moet blijven Die Op vuor= el des B tot af en o crrclirijviug op de begrooting voor 1S6 1 van en der pn teu op die van Marktberigten hout 6 j M GiUL Mj Jan jd 24 jaar Gouda 2 Fehr Tarwe PooUche per last ƒ 290 Zeeuwsche per mud ƒ S 2c a ƒ 9 Kog2e Inlandsche ƒ 5 h ƒ 6 buiienïiTidschef G a ƒ fi öO erst y 4 a ƒ G 5Ü Haver fS aƒ4 25 lïoekv eit Fr nsc ie per 2100 ned Ht ƒ 105 Xoordbrab mtsche ƒ 1S5 Duivebüoneu ƒ 7 Hennepzaad ƒ 9 a ƒ 9 00 De veemarkt met tamelijken aanvoer en vlu rgen handel Majrere varkens goed ie verkoopen Bo e ƒ 1 30 a ƒ 1 36 pr ii lC ADVERTENTIEN IV MAATSCHAPPIJT3I1 UITKEERIX GEX Cl riTLGÏIXÜ ÜIT VOOR I ZOHG alhier heeft op den 30 Jaiiuarijjl uit h i ir batig saldo van 1S64 210 premien uitgeloot als 1 a ƒ 100 die feGouda 1 a ƒ 50 te Utrecht 1 ii ƒ 25 te jKriinpen a d Lek en 2 a ƒ 10 O a ƒ 5 j 15 i ƒ 2 50 30 ü ƒ 1 50 en 15 1 a 1 die in onderscheidene plaat= en der provinciën ZuidHolland Utrecht Gelderland en NoordBrabant ijn gevallen NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der NATIONALE MILITIE heeft de eer aan OUDERS eu YOOGÜEX te berigten dat hij van af heden bereid a coulracfai aan te gaan vuor Plaatsvervangers of Nummer VerwisselaarS tot de laagst mogelijke prijzen Bij het sluiteu der contracten verbindt hij zich in g olge de wet vpn 19 Aiifjust 1861 Staatsblad n 72 waarborgt den opvolg ndeii BROEDER of BROEDERS volgens art 50 in Terband met art 49 óp de Xatlonah Militie gunstige getuigenis zijner I e ondergeteekende berigt bij deze dat I hij tot ecnigen Agent alhier is aangesteld tot verkoop van het 700 algemeen gezocht en allersmakelijkst macMnaal i GEZONDHEIDS ZOET ROG GENBROOD 1 gepakt in enveloppen voorzien van deu naam des fabriekantsj en HOT T A NDSCHE TAFELKOEK IJe Prijzen zijn MACHIXAAL GE ZOXDHEIDS ZOET ROGtJEXBKOGD Gepakt in enveloppen 12 Cents Ongepakt 11 IIOLL ÏAFELROEKpr pak 30 L Stiieiik Winkelier HOOGSTRJAT bij ivien aanvragen lot depots voor omliggende plaatsen rw ïo kunnen geschieden Belanghebbendeu zoo buiten ais binnen deze stad welke hij de eer had een tal van jaren te bedienen zijn gaarne bereid de meest soliditeit te geven L HARTVELD Adres te nOTTERDAM Quackernaeck v ijs 9 u 1 of te GOUDA in het Logement DE PAAUW F Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 3 Februarij Bij H KRAMER op de Kleine n 10 Ie Guuda is te bekomen BESTE SIROOP V 1N PUXSCII CURaCAO PERSICO AXISETTE AXIJS en GEDISTILLEERD tegen billijke prijzen Goedkoope MTlZiEKT voor PIANO Uitgave ran F KOKiMA te Franeker iJepothrjuder A BRJ KMA A fe Guuda Chopin op 7 cinq mazurka s 0 45 Eield six nocturnes n 5 B dur 0 20 Meijer air Bohémien russe 0 25 I Kohier volkstiinzeallerNation hf 1 Ü 60 Krugop 52 n 8 Uien Xecrl bloed 0 15 n l9 Godsavethequeen O O MASKERS VERKRIJGBAAR BIJ DE W i A C SCHOUTEN Markt I n 23 Dessauer Marsch 0 15 1 Sclmlhoff op 30 SouvenirdeVarsovie 0 30 I Voss op ga Sfleurs nO l laRose 2Mr 0 35 Wollenhaupt op 18 0 Adeline polka 0 25 I u 2 Adeline valse 0 30 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Genjoenle accijus bij eeiie hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVER a 402 I q per kan 58 cents Jenever Z soort Moutwiju i 407 Q 3 per kan 5GV2 cents I inl BRAXDEWIJX 4eV o o P kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid B e1i l ul l frij van A IIKINKMAN GCLPA 4 Peb 1805 Deze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags d de Stad geschiedt ds uitgave des avonds te voren De prijs per drie maaud in Is Z franco p post ƒ 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens teu 11 ure x FirN I S G È V ING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Doen te weten dat het plan eener geldleening tot een maximum van ƒ 1 000 000 ten laste der provincie Zuid Hulland tot bestrijding der kosten van droogmaking van Plassen beoosten de gemeente Rotterdam voor de daarin belangstellenden op de Gemeente Secretarie alhier ter inzage ligt dagelijks de zondagen uiigezonderd van des voormiddags ten 10 tot des namiddags ten één ure Gotida den 7 Tebruarij 1865 Burgemeester en Wetho ders voornoemd De Secretaria De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUUN v BERGEN IJZEXDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA gelet op Art 7 der Wet van den 4l Julij 1850 Stantsblad n 37 regelende het KIESREGT enz noodigt de Ingezpienen dezer Gemeente uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen mogten zijn aangeslagen daarvan vóór den 15 Februarij aanstaande te doen Idijken door overiegiring van bet Aanslag Biljet of een uittreksel uit de Kohieren dier Belastinüen zullende tot de overneming dezer bewijzen ter Plaatselijke Secretarie worden gevaceerd dagelijks van des voormiddags 10 tot des naiiiddags 1 ure met lutzondering van den Zondag Gouda den 7 ï ebruarij 1865 De Burgemeester voornoemd V BERGElN IJZENDOORN öuttcnlanïr Londen G P cb De meest tegenstrijdige berigten ontvangt men bij voortduring over deu staat vau het geschil tusschen Spatije en Peru Thans wordt uit Lima gemeld dat de peruaansche legering zoodanige concessieu heeft aangeboden aan Spanje dat de admiraal Pareja erkend heeft dat znue regering zich daardoor voldaan kou rekenen Itidieu dit zoo is dan is de definitive regeling van bet geschil nifts meer dan eene kwestie van vorm die zeer gemakkelijk uit den weg te ruimen z il zijn Uit Bombay worden omtrent deu invloed van d n indischen katoenhandel opmerkelijke bijzonderbeden gemeld Men verhaalt van een jeugdig inlander voor 4 jaar nog klerk die thans een vermogen van 50 millioon fr een ander tweede zoon van een rijk handelaar die door speculatie ö5 millioen fr beeft bijeen gebragt Een aantal personen beeft in korten tijd groole fortuinen verworven Op het platte land is de voorspoed ook groot De inlandsche boeren van het presidentschap Bombay werden voorheen tot de armste lieden van geheel BritschIndie gerekend thans daarentegen verdienen zij meer geld dan zij verteren kunnen en een hunner is reeds zoo ver gegaan van zilveren raderen te la en vervaardigen voor zijne karren Tot verklaring van dezen zeldzainen overvloed van geld wordt door den briefschrijver in berinncriug gebragt dat de invoer uit Engeland te Bombay in het jaar 1864 bedragen heeft 1500 millioen fr waaronder 1000 millioen aan goud en z ilver 7 Febr In de troonrede heden door de koningin gehouden tot opening van bet pirlement wordt o a gezegd dl de regering in vriendschappelijke betrekkingen staat mei deoverige mogendheden Engeland zal voortgaan op deu tot hedenbewandeldcu vveg met betrekking tot Noord Ainerika door stipteonzijdigheid iu acht te riemen Wijders wordt medegedeeld dat de rust op Japan is hersteld Het stoomschip Moravian is beden van Isew York aangekomen met berigten dd 28 jan des avonds De senaat heeft zijne goedkeuring geschonken aan het ingediende wetsontwerp waarbij de minister van financiën wordt gemagtigd tot de uitgifte van 200 millioen dollars in scliatkistbilletten Volgens berigten uit Nevv York dd 28 jan kunnen de monitors van het noordelijk eskader Wilmington niet naderen dewijl er te weinig water in de rivier staal De strijdkrachten der noordelijkeu voor Wilmington zijn versterkt De dagbladen welke ontvangen zijn uit Francisco bevestigen het berigt nopens den afstand van eene moxicaansche proviueie aan Frankrijk Die afstand is geschied onder zekere voorwaarden zoodra Mexico de gestelde voorwaarden heeft vervuld wordt het weder iu het beiit dier provincie gesteld Men verzetert dat Xapoleon toezegging heef gedaan dut nieuwe troepen n aar Mexico zullen gezonden worden Blair is te Washington teruggekeerd zijne zending is ten eeiieiimaie mislukt De generaal Shermau is raar Augusta opgem ircheerd hl het hoogerbuis is het ontnerp adres van auiwoord op de troonrede iugedieud door den heer Charlcmont Het werd ouderslcuud door den heer Houghtou die in zijne speech als zijn gevoelen te kennen gaf tlat de duitsche mogendheden nog met voidaau h idden aan hare verklaringen van tijdei s het begin van den deeuschen oorlog Lord Derby verklaarde zich niet tegen het adres te willen ver e ten Graaf Russell zeide dat het gouvernement zijne neutraliteit tea upzigte van Amerika in den siriktsteu zin des woords zal handhaven eu iar het de goede diensten van Portugal zal aannpuieu ter bemiddeliug in het geschil met Br izilie Het adres is daarop aangeuümeu In het lagerhuis werd het outiverp aüres voorgesteld door den heer Williamson en onderst uniI door den heer Tracy zonder eenige tegenkanting van de zijde der oppo i ie aangenumeu Parijs 3 Febr Heden wordt ai ollicicci nie legedeeid ilat de conventie tusschen Gnekeidaiid en ile drie beschermende mogeudhedeu ais geteckeud te be icliouwen is De drie mogendheden nemen daarbij de verbiudicii op zich om de sewdarborgdc schuld te lujuidereu tervv j ilieke n jd gelijk g de toezegging geeft van tol eene liquid iiip of re eliiig te len overgaan van de met geiv iarborg Ie schu d en dus vaii de leeniugen van 1824 eu 1 25 De France berigt dat in de vvetcevende c ie v ih 1 iraad van s ate i i een b irer la its e ittiugeu c v heeft plaats gehad van het r ippurt v u den heer L rapport concludeert tot de verKl iriug uit de a ir u in Besaucon en de bisschop van Moulius zich aan m n gezag hebben schuldig gemaakt t 1 ik I = ie v ii t t uitg lU i iki fJ ïJc iletft Het publiek verwacht raet ougedu d de v gele boek Men vermoedt ecliler dal niet a keiijk de romein iche kwestie er in ziiihu vo it 6 Feb In den geheimen raa i heeft tturili verpligt onderwijs ecu onderwerp van beraalslarii Prins Xapoieoii die het verpligt onderwij ve als redenaar een groot succes behaald he ïreeu udat hij alhoewel door den beer Diiruy onderste i ie i laag leed Het eenige wat de prins heeft ncieu tevrr is dat het gra is onderwijs zal worden uiigebre Kr commissie benoemd om iu dien zin mi itrege en te be de prins is tot voorzitter dier cou mi sic icuj iui De eugelïche b a ien meiden op grou i v v brif Mexico dat de provinciën Saiiura Chihii iui 5 en Neder Californie door kei er Maxiuiiii i u i U i r n afgesl ian als belooning voor de goe Ie dieu cii lau h kïcaansche keiicrrijk bewezen In afiv ichtiiii li t ie fiMi ix geriug die provinciën aanvaardt liecft keier I i imi icnheer Gwin genezeu lid van dei seiia it voor Ne ier iiituruii tot onderkoning over die priviu iP a iugesIcKl Men beweert dat een der koloiicls van leii ge eralr n s afop last van den keizer naar Kirhinoud is verti okkeu beia=tmet eene bij on lere zeiidiuir De n iieriug toont zi li lutusschenmeer en meer afkeerig om toi eetie erkcituitiL v in het zuidenover te gaan hetgeen voorna iielijk ic nijit 1 = lUü de guu