Goudsche Courant, donderdag 9 februari 1865

ADVERTENTIEN Anti llhnmatisclie a 25 en 50 Centen het pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 Centen het fleschje en verdere verschillende GEZONDHEIDS KLEEDINGSTUKKEN volgena Prijscourant en Brochure gratis verkrijfibaar ijn een onfeilbanr middi 1 tegen alle Ehumatische aandoeningen zoo als HOOFD KIES TAND MAAG BUIK BOKST SCHOUDER PIJN en Sedert het bestaan derzelve hebben zij de bijzondere aandacht der Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen Verkrijgbaar aan het CENTRAAL DEPOT voor XEDERLAXD en BELGIË bij M J C HAM te Vtrecht verder te Gouda Wed BOSMAN Oudeieater A BUIJS LUie iMn J B MOLLE Ha emvoude Mej J GUURKEUKEN merdtn Gebr PFENNING Schoonhoven Wed WOLFF ex ZONEN Eu verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om PEPóT bij M J C HAM Vtrecht 3tige vrending die de zaken Toor het noorden nemen waarmede hei gouvernement liefst in ïrcie leeft namelijk wanneer het noorden er in mogt siagen het zuiden in onderwerping te brengen Tin enquête in de kwestie van het privilegie der franschebank vordert zoo langzaam dat het gerucht veld gewonuenheeft dat men er van heeft afge j en Men verhaalt dat tusschende heeren FoulJ en Pereire eene bijeenkomst heeft plaats gehad waarbij het lot eene soort van transactie gekomen is Men meldt uit Mexico dat keizer Maximiliaan een eigenhaudigen I iief heeft geschreven iuxn den p ius waarin hij dezende redenen uiteenzet die hem genoopt hebben tot het nemenvan den bekenden maatregel ten aanzien der geestelijke goederen Deze brief zegt men getuigt van deu diepen eerbied des keizers voor Pins IX maar hij getuigt tevens van s keizers vastberadenheid omtrent de pligteu die hij meent jegens MexicoIe moeien vervullen pligten die voor il geboden zijn door deutoestand des lands en door de noodzakelijkheid om de partijente versoenen boven welke de nieuwe dxnastie zich moet vethelieu als het hereenigingapunt der u itionale wenscheu Een gerucht wil d t de koning van Italië zich slechtsnaar Florence begeven heeft om ie zien hoe ver men reeds methet verhuiziugswerk gevorderd is en of de verandering vanhoofdstad lang vuór 1 mei zal kunnen plaats vinden Intusscheu schrijft men van eene andere zijde Volgeua uitingendes konings tot zijne omgeving beiioeven de ingezetenen vanTurijn er niet op te rekenen da zij hem spoedig weuar inhun midden zuUen zien Dat het gemeentebestuur geen aanleiding gevonden heeft om hem haar leedwezen te Kennen tegeven wegens de jongste gebcurteuiasen heeft zijn besluit tenue e versterkt WeQnen i l ebr De General Corresp deelt Let berigt mede dat de financiële commissie in hare zitting van heden het besluit heeft genomen om bij het huis der algevaardigden het voorstel te doen tot vermindering van den post van üUÜ UUtJ fl voor geheime uitgaven en ten behoeve daarvan niet meer loe te staan dan 2UU ÜU0 ti In de volgende eek zal de begrooting voor 1S6C bij den rijksraad orden ingediend men zegt dat zij zal vergezeld ZIJD 7aa de noodige voorstellen der regering om het delicit 1 eg te nemen Heden avond keert de gezant naar Berlijn terug In het antwoord op de pruisische nota Hordt aangedrongen op eene spoedige beantwoording Ten aanzien van de kwestie der Elvc hertogdommen zegtmen dat de fransche regering zich op stellige wijze heelt verklaaid tegen eene inlijving der bedoelde lauden bij Pruisen De fransche ambassadeur te Berlijn heeft reeds eene nota betreffende die kwes e in handen gesteld van den minister vanbuitenl zaken neliwe in bedoelden geest is gesteld Men zegt Lier dat de pauselijke nuntius bij het oostenrijksche hof aan graaf ileusdoitf eene noia heeft overhandigdvan kardinaal Autouelii om de beteekenis van de encyclicaeenigzius te verzachten Dit berigt komt overeen met hetgeenhet Aiemorial Diplomatiijue gemeld Leeft dat namelijk kardinaal Antonelli aan alle europesche hoven eene nota in dienzin heeft doen toekomen Bij de nota die aan graaf Meusdortfter hand is gesteld s ook eene circulaire gevoegd waarin kardinaal Autoneili voi r d tracht te doen uitkomen dat de eticyclica uitsluitend een theologisch en pastoraal karakter heeft Dekardinaalaartsbisschop te Weenen heeft daarop van zijn kunteen mandement aan de geestelijkheid in zijn diocees uilgevaardigd waarin hij juist het tegendeel tracht te betoogen vanhetgeen kardinaal Antonelli zich ten doel stelt Hij doet namelijk uitkomen dat e encyclica vooral een politiek karakterheef Uil dut oogpunt heeft de prelaat tegen het koningrijkIti lie zich hevig uitgei iïen dat ilit nu juist zoo verstandigi £ zal men hier niet algemeen toegeven ü Febr Het u timatum met betrekking tot het handelsverdrag over hetwelk sedert geruiuien tijd met Pruisen wordtonderhaudeitl is zond r eenig resultaat gebleven naar men vanguedcrhand er ekert Zuodra zij deünitief zijn gestaakt zuUeueuderhandeliugen over een haudelstraetaat worden aangevangi n met Frankrijk en Engeland welke beide regeringen zich daartoezeer geneigd betooner Berlijn Febmarij Bij het wetsontwerp betreffende de organisatie des legers wor it het j ianijksche contingent vastgesteld op 11 man van de lOÜÜ De minister van marine heeft magtiging aaugevr uigd tot het aangaan eener leening ten bedrage Van 5U miiiioen thaler ten behoeve van de uitbreiding der vloot Het Patriot Verein heeft eene petitie in omloop gebragt waarbij aan den koning wordt verzocht om de hertogdommen bij Pruisen in te lijven Te oordeeleu naar hetgeen men verneemt omtrent de beraadslagingen der financiële commissie zal het algemeen rapport dooi iie eomniissie uit te brengen groot opzien verwekken in het land eii mag men hoogst belangrijke debatten der afgevaardigden over dat rapport in het huis te gemoet zien 7 Febr In eene conferentie met den minister van oorlogover de reorganisatie der armee hebben eeuige invloedrijkeprogressisten verklaard bereid te zijn om als definitive sterkteder armee aan te nemen een cijfer van 200 000 man Frankfort 7 Febr Denemarken zal voortaan bij de alhier zitting houdende bondsvergadering worden vertegenwoordigd door een minister resident De bedoelde diplomaat wiens benoeming spoedig zal geschieden wordt binnen een paar weken alhier verwacht De begrooting van het vorige dienstjaar heeft blijkensuitgebr igt rapport der financiële commissie een batig saldo opgeleverd van 5 0 0Ü0 fl Men onderstelt l i het zal gebezigdworden tot amortisatie Ier openbare schuld der vrije stad welkeongeveer lü miiiioen fl bedraagt Te Weim ir is een proces aangevangen tegen den bouwkundige von Gerstenbergh wegens bedriegerij van don volgenden aard Hij dreef een zeer omvangrijken en voor hem voordeeligen handel in handschriften van Schiller en overstroomdeals het ware geheel Duitschl ind met nagemaakte eigenhandigegeschriften v iu den grooten dichter Hij wist de hand vanSchiller zoo btdriegelijk na te bootsen dat zelfs Schillers dochtervoor meer d in liOü thaler van die gewaande handschriftenLaars vaders van hem gekocht heeft Reeds in 1856 is dezelfdepersoon voor hetzelfde misdrijf tot tweejarige tuchthuisstrafveroordeeld Toen had hij meer dan 100 stuks valsclie handschriften van Sol lier gemaakt en verkocht Turijn i Febr De kamer van afgevaardigden heeft het weisontwerp aangenomen houdende inagtiging om de lerritoriale grenzen der provinciën en arrondissementen te wijzigen tnet het doel om de administratie te vereenvoudigen en de uitgaven te verminderen 7 Febr Gisteren avond heeft de gemeenteraad met eenparige siemmen besloten eene commissie te belasten met deaanbieding van een adres aan den koning De dagoladen melden dat het gemeentebestuur naar Florence vertrokken is om den koning het adres aan te biedendat gisteren avond is vastgesleld Het orficieel orgaan spreekt het gerucht tegen als zoudende gezanten der vreemde mogendheden geprotesteerd hebben tegen de feilen die op 30 jan plaats hadden öinnenlanö Gouda Februarj Gedeputeerde staten der provincie Zwidholland hebben bj besluit van den 1 dezer bepaald 1 Dat lie uitofcfening van de afzonderlijke jaglen op waterwild opgenoemd in art 17 der uet van den 13 juuij 1857 Staatsblad n b7j is gcslol n op zaturdag den 4 maart eerstkomende met uitzondering van het vangen van eendvogels in eendenkooijen of daarmede gelijkstaauile toeslellen welk jagtbedrijf blijft toegelaten tot en met den 31 maart daaraanvolgende en mitsdien van eerslgemeid tijdstip af de jagtbedrijveii vermeld in art 15 dier wet sub lett cl en ƒ en van laatstgemeld tijdstip dat onder lelt A zijn verboden Dat de uitoefening van het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet art 15 lett e dier wet is toegelaten van den 1 mei eerstkomende tot en met den 15 julij daaraanvolgende met bepaling dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseren der kwartelen mag worden gebruikt fi Dat de vis33herij in de binnenwateren is gesloten op den 17 maart eerstkomende tot en met den 17 mei daaraanvolgende met uitzondering van het visschen naar aal en paling hetwelk gedurende den gesloten vischtijd door middel van fuiken aalkorveu aalscharen aalreepen dobbers mitsgaders door peuren blijft vrijgelaten 4 Dat daar te boven het visschen met ankerkuilen van den 1 april tot en met den 15 junij 1865 is verboden 5 Dat de kooilieden hunne kooi eenden moeten opsluiten of opbokken van den 1 tot en met den lautsten april en van den 15 julij lot en met den 31 augustus daaraanvolgende Gisteren morgen is het driejarig kind van G B pijpmakersknecht in de zak dat oiorde moeder eenige oogenblikken alleen achtergelaten was deerlijk gebrand gevonden zoq dat men voor het leven vreest Bij beschikking van 3 dezer heeft de minister van binnen zaken bep iald dat de verkiezing van een lid voor de tweedekamer der staten generaal in het hoofdkiesdistrict Dokkum welke moet plaats hebben ten gevolge van het aannemen doorden heer J T ier Bruggen Hugenholtz der betrekking van lidvan den raad van state zal geschieden op 21 febmarij a s en dat zoo eene herstemming noodig is deze zal plaats hebbenop 7 maart daaraanvolgende l i Dockum schrijft men van den 4 dezer De aanvoer van vlas iii ét vorige maa d was ifet aanzienlijk de kooplust daaraan niet geëvenredigd waardoor dan ook de prijzen zich niet kunnen souteneren doojr tet veranderlijke weder was de aanvoer van den laatsten marktdag niet groot doch desniettemin was de slemmiog flaanw zeer verschillende kwaliteiten werden aangeboden Er zijn verkocht bundels van 85 ets en ook van ƒ 3 a ƒ 2 15 de nu weder ingevallen strenge vorst bemoeijelijkt zeer het transport De handel in vette waar vooral in koeijen is niet zoo levendig als in de vorige maand hetgeen aan sommige handelaren aanzienlijke verliezen heeft berokkend De aanhoudende winter veroorzaakt een bijkans geheelen stilstand van deu handel in de andere producten dezer provincie waarom daarvan geene prijzen zijn Ie noteren Volgens het rapport omtrent de zaken der amsterdamschekanaalmaatschappij komt de commissie van onderzoek den 18 jan benoemd tot de slotsom dat het nodzakelijk is dat eendefinitief hoofdaannemer optrede en het aatinemingsoontraotverbeterd worde dat in de statuten eenige wijzigingen gebragtworden voornamelijk ten einde uitdrukkelijk de gevolgen teregelen van de deelneming eens aannemers die in aandedenwordt betaald en dat de inschrijvers door vrijwillig ervroegdestorting 1 10 gedeelte v n het maatschappelijk kapitaal bijeenbrengen In de parijsche politie verordening van 29 junij 1864 worden opgegeven de volgende voorzorgmaatregelen bij hetbranden van petroleum Voordat men de lamp aansteekt moetmen haar geheel en al vullen en dan met zorg sluiten entoeschroeven Als de olie bijna opgebrand is moet men de lamp sluiten en ze laten koud worden voor dat men ze weder vult Voor dat ze geheel koud is moet men er volstrekt niet met licht bij komen Als het glas van de lamp breekt moet men de lamp dadelijk uit doen om te beletten dat het koper te veel verhit Als namelijk de hit e at groot is geworden begint de olie die in den bol is daardoor te verdampen en kan er ontploffing plaats hebben en daardoor de verspreiding van het vocht dat dan onderwijl soms ontvlamt Wat de bollen betreft die men liefst van glas of porcelein rooet nemen omdat men dan zien kan hoeveel er in is moet luen wel zorgen dat er niet het minste barstje of scheurtje in is Z ind aarde en asch zijn altijd verkieselijker dan water om de vlam te blusschen Het zal deu industriëlen in ons land gewis aangenaamzijn een eenvoudig middel te leeren kennen om ijzer te harden Het bestaat hierin dat men het ijzer na het door gieten ilraaijen of vijlen den vereischten vorm te hebben gegeven langzaam in eeiien daartoe geschikten oven verhit lot het eenkersenof bloedroode kleur heeft aangenomen Bij deze hittedompelt men het in een mengsel van 0 5G ned pond zwavelzuur 10 035 ned pond salpeterzuur en 4I 2 kan water en roerthet te harden voorwerp daarin om tot het koud is Het ijzerverkrijgt daardoor een graad van hardheid gelijk aan gehardstaal en wei tot op eene diepte dio voor gewone omstandigheden zeer voldoende is de vorm verzet zich daarbij niets Naar men verzekert houdt de regering zich thans bezigmet de beantwoording van het voorloopig verslag der tweedekamer van de staien generaal over het wetsontwerp betrekkelijkde schutterijen Men verwacht dat die beantwoording spoedigzal gereed zijn zoodat men de behandeling van dat gewigtigwetsontwerp nog in den loop dezer zitting kan te gemoet zien Bevallen van een Zoon J J SCHONEVELD van der CLOET SCHOUTEN Gouda 4 Febmarij 1865 Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan h contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io per kan 58 cents Jenever t soort Moutwijn a 4BVio o per tan 56I 2 cents inl BEANDEVVIJN 46Vio P a 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 8 Feb 1S65 GEMENGDE BERIGTEN De koniög vau Italië is 3 febr in yijüe booidstad Florence aa grkomen Id Eogelaüd ia een brandstichter door moedwillige ouvooriigtigfaeid vrijgekomen met ze galden het tieudedeel dtr boete omdat ziju doel was het verbranden der crinoline van zijue vrouw lu Jaoiiarij ziju met 23 schepen 2277 laLdverhuizers van Liverpool vertrokk n lu ïialie wordt de alschaffiiig der doodstraf voorgesteld in ïrankrijk etitioüeren duizenden met hetzelfde doel bij den senaat lu deu stoim van 20 jan is de zsebreker op het eiland Man grootendeela weg geslagen De Brigitten Au te Weenen waar Robert Blum in 1848 gefussilleerd werd ia voor 1 280 000 fl verkocht aau eene engelsche maatschappij Te Haaften is 2 febr eeue woning en schuur door brand vermeld Het benefiet van Adeline Patti in de italiaausche opera te Panjs heeft opgeleverd 15 000 frs De vrienden an Proudhou zullen zijner weduwe bij inschrijving een jaargeld verzekeren van 2 00 frs Te Leeuwarden is in het tuchthuis ruim duizend gulden gestolen waar an men ƒ 200 op een der zolders heeft terug givoudeu lu Eogtlaud annonceert men in de bladen een kietdlstrict tt koop Het is eeu aanzienlijk gedeelte van Bridgenorth bestaande uit circa üO huizeu die daags ua de opening van het arlemeut ge eild zullen worden Te Parijs gelooft men uiet aan den af tand der mesicaau cïie provinciën l e gei i r oncerde italiaausche moiinih n en nonnen stroomen near Kome I e belgische kamer btcit eenstemmig i5t 0 0 Ü Irs toegestaan xoor uitbiculiDg der tekgraaflijaen Mtu Burgerlijke Stand GOUDA GEBORt N 2 Febr Arifc ouders D Ouweneel en J Kruij Uebora Johanna ouders A Karremau en A Twigt 3 Heudnka ouders H Labij en P de Knegt Vilhellnina ouders J F de roum en F van der Kind Adrianus ouders B Suel en J Boot 4 Johauna Cornelia ouders C de Keiser en G Hageniau Jacobus Curuelis ouders A 8tI ooneveld van der Cloct eu J J t ehouteu W illeniijutje ouders A Halscher eu W lan der 0 EKL N 2 Febr A F ie Jwcnhuizen 14 m P Fortuijn wed H van der Haas 79 j 4 A blobbe 21 j J Lemmcu 54 j A Trip 53 j 5 D Dubbel 20 d A Rietveld lu j A G van der Schelden 74 j F van der list 40 j 6 G Bierman 1 j 10 m OCDEWATER Ingeschreven van den 1 tot den 7 Febr IS JS Bev ai lfn Dina Kompier gtb S hippir j d Uilhelmina Merkestcia eb Mulder Dirkje vju Ooste rhout geb van der Kli z UvLRLhütN Cornclis de Vaal 1 m Onl frtbolwd Willem vau deu Vssel wcduwenaar var Cornelia de Korte 34 j en Gcertruij Honkoop jd tö j Herojauus Jacobus Kuijper jrn 24 j eu Heudrma au Lictlaud jd 22 j Gehtwü Lambertus Johauues van ZijU jm 2y j eu Micbtilde Gertru vau der Horst jd 21 j SCIIOONHOVKX Ingeschreven van 27 Jan tot en met 3 Febr i 65 GebobkS Willem ouders J van der Hek en A BotT Mcolaas Pousiü ouders J J Lazouder tn C C Hoogeudooin OvEKU DBN A C Oldeuburg i ijua 12 j J N van dtT Pijl bi ca 2 j J Mulder 6 j J V l euècu ruim 2 j