Goudsche Courant, zondag 12 februari 1865

Zondag 1 Februarij 3 85 Bij S VAN VELZEN Jr te Kampen ziet het licht De Eerste Aflevering van den STATEN BIJBEL vervattende alie de Canouvcke Eoecken des OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS BEN E ENS DE APOCRYPHE BOECKEX ilet niemce bijgeroeghde Verklaringen op de duystere flaetsen aenteeckeningen van de gel jckhnjdende Texterc ende nievtre heg tsters over beyde de Testamenten Uit te geven volgeus de beste uitgaven van HENDRIK JACOB en PIETER KEUR onder toe igt v m de Leeraren aaa de ïheol school e Kampen OUDSCHE COTJKA Uitgave van A BRINKMAN Zanf e Tiendeiceg D ii 60 Deze on er m lerde STATEN BIJBEL voorzien vau alle Kastteekesinoen zooals die iii de cjr=prDiikel jke Uitgave gevonden worden benevens de Apochïphe Boeken tt ordt volgens de Oude Speiliug met geheel U euwe en duidelijke Letter in Twee uitgaien de céne met Lat jutche de suden met Thcitsche letter gedrukt jaarhjks zullen er ÜU Alievenngeu verschijnen Elke A ie eriug wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 2ü Cents of circa 3 Cents per Vel van 4 Pagina s zoodat de geheele B jbel den Inteekenarsii niet meer d n ï VA iLF Gulden TiCUTiG Cems dat is Jaarlijks ruim Vier Galden zal kosten Als Preaue onliaugen de Inteekenaren bovendien 12 Keurige Siaalgravures naar de oude Platen ouder toezigt van J W KAIÖER gegraveerd benevens eeue uitvoerige na ir de beste bronnen bewerkte Bijbelkaart De e L Hijare n vereerd iet de Iiiteekeuing tan B H M M den Koning n de Koningin dur N derlaadeii De Ettbte Aiie ering elke Tnee Platen bevat ligt bij alle soliede Boekhauilelaren ter ii jge voorliauden eiigelsciie k i tit li teii wedijveren reeds i at de ZaidHolland volgens hun berigt van den 24 Januar j 1 bi 5 j te raügen beu erken lu afsclirift luedcge hcid VOOR VIJF GLLÜEX ontvangt men in den BOEKtlANDEL van B L van DAM Ie Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorh inden eene ruim sortering puatjes van l j 20 25 30 35 40 45 50 55 00 65 7 O en 75 Cents per st ik waaronder fijne j glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Asien b j J O van Houten Gouda bij Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Coe bj F Kieeuv ens S Zoon r irnterend bij L j Vost Aanvragen om depot franco DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen door deze ter kennis van de ingelanden dat de opgemaakte lijsien der stemgeregtigde ingelanden zijn ter visie gelegd bl jkens de op de gewone plaatsen aangeplakte billetten Leiden 2 Februar j 1SC5 Namens Dijksraaf en Hoogheemraden voornoemd W G DE BRUIJN KOP S Secretarie Openbare Vrijwillige Vcrkooping van een Huis met Scimiir en Erve binnen de gemeente Broek op Dingsdag den 15 rebru rij 18 i5 ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te ZnidWad dinxreen Nadere informatien zijn te verkrijgen bij voornoemden Nolaris DAMES BESTUÜKDERESSEN der VERSENIGING tot HULPBETOON enz nemen de vrijheid ter kennisje harer Staügeuooteu te brengen dat zij voornemens zijn aa verkregen goedkeuring van Z M den Koning eene loterij te houden ten voordeele dezer vereeuiging Zij noodi 5en allen beleefdelijk uit tot ondersteuning barer pogingen het zij door het nemen van loten welke tol den prijs van 50 cents te bekomen zijn bj Mej HOFF MAN op de Oostliaven en Mej KEMY op de Westhaven het zij door het leveren van prijzen bestaande in handwerken of andere voornerpen van kunst en smaak welke de Commissia gaarne vóór 20 April zoude ontvangen De Loterij Commissie Mev SMIÏ3 geb BUCHNER V ESTERBAAN geb TAAT Mej KOLFF v OOSTERWIJK M DE VISSCHER EEMy HOFFMAN De THEE SOORTEN tIT HET MAGiZIJN ViN Sindcrara en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL tange Tiendeweg D N 24 te GOUDA D BOER AZ te O ideKattr en verdere Depots Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die sinds vele jaren mtl het beste gevolg tegen de slijm en als maagverstorkend gebruikt worden door hare zachle werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen 32l j c£ t het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de heeren Amsterdam Ruijs en Weissenbrucb Apoth bij de S ilsteeg Arnhem V F Verster Delfihaven J Kocli Deventer G J Erenst Dordrecht H J üiltay Gouda Wed J v d Heijden Wijdstraat s Hage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Leydm O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudihoorn G van den Boom Rotterdam v Santenkolff Apoth korte Hoofd5te3g Schiedam Wed A Rombouts Schoojihoven L Okhuijsen Stolwijk A Zijderlaan Utrecht F Alteua Apoth en Dreg opden Steenweg over de Donkerstr n 372 Zeveiihvi en A Prins 8 Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voor ien met de ha dteekeniiig van J J SCHREUDER Apotheker ivelke haudteekeuing zich ook bevindtop het zegcUak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel altc ut op te zijn Prijzen der EflTecten AMSTERDAM Dingsdag 7 Febrnarij I aagste i Hoogste 1 Gebleven pCt j koers koers koers Ned w sch 2V fi2 i6 62 6 621 2 duo 3 73 IC 731 2 731 2 dito 4 1 9 8 9ti Vl6 901V1S Amort Sijnd S Handelm op resc 1421 4 België Roths 21 Spanje obl 21 39 39 39Vi Portugal obi 3 eVs 4SV 6 Rusl obl H 5 9 Vlü 943 8 dO 1S2S 29 5 997 8 d 1S40 4 60 8 d 5 serie 5 67 Vs 67Vi6 d 6 = serie 5 801 d0 bijH 18 04V2 8 i 6 Volgef Spw 5 1 0V2 181 181 Oost Metall 5 593 8 591 2 597l6 dito dito 2l j 301 jc 3OV16 d i renteAmst 5 8OI 4 8OV16 80Vi d iiat lSS 5 651 4 65 651 4 Pruisen 1859 5 Italië 1831 5 dito Amst 5 Griekenland 5 22Vs 22 i c Ver Staten 5 491 4 i 4913 16 d 1871 5 d d 6 5IV2 1 d 1S82 6 SlVs 517 8 1 51 l6 Mexico 1851 3 1 27V8 271 4 i 27 ic CORRESPONDENTIE Men maakt ons opmerkzaam op eene misstelling ia het verslag van de raadszitting au 31 jan jl A aar gemeld wordt dat het besluit tot verkoop van grond aan den heer X Yzeudoorn genomen werd met elf legen twee stemmen dit moet zijn iien tegen twee stemmen aangezien de voorzitter zich van medestemmen onthield Buekarwkkerij an A BRIXKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gi schiedt de uitga e des avonds te AFKONDIGING lidrn No cinbcr De BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van GOUDA dom te weten dat door den R YAl dier Gemeente in zijne verg i 1864 is besloten de Verorde dering van den December ning ter voorkoraiii en bestnjdino van besinetteiijke ziekten vastgesteld den iBall Tilu 1 59 en gen ij igd den 26 Febni irij 1864 te n j igeii als volgt Art 1 in te trekken en in plaats daarvan te lezen I5 j het ontsta m v in eene besmettelijke ziekte van nelken aard of onder netke beiKiming voorkomeirie on als KINUEUZIEKTE EOODVONK MAZELEN CHOLERA ASIATK A TYPHUS ANGINA DIPIITIILRINA BLS UETIELUKE KEELZIEKTE en BESMETÏELI JKE OOtiZlEkïEN i de geiiee heei die den lijder hi ii ii dclt verniigl d tarvan binnen vier en twintig uren sehrii telijk kennis te geven aan den B irgemcesler en deii Voorziiier der pl iatselijke Commissie van genee knndig toevooivigt die daarvan almede het hoofd van hel gemeente bestunr verwittigt Art o te H ij igen en het te lezen als volgt Ingeval de kinderziekte zich in eenig huis openbaart is het hoofd des gezins verptigt aan den hoofdingang ijtier woning eene kaart te plaatsen waarop in van de straat leesbare letters geschreven De geneeshear die den lijder behandelt is verpligt binnen vier en ticintig uren diens iiaam en wooupiaats ter kennis M den Bnigeniei ster te brengen wAlles onverminderd I3 bepalingen van het Konini lijk besluit vm den li l April IblS Staatsblad n ÏOJ Zr iiide de e Verordening a 111 de jedepuleer ie Staten van En h hiervan afkondiging gacVwlt u aar het lelioori den 4ilen I etiruanj i u5 De Secretaris De Burgemeester DJlOüüLEEV ER FORTUIJN v BERGEN IJZENUOOBN NATIONALE 31ILITIE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUD voldoende aan art i i der Wet van den l Zj herinneren dat de ingeschrevenen naai alphahetische orde opgeroepen zelve hun nonimer trekken dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of oogd ter vijl bij hiin ie afvv e igiieid dit door den Burgemeester ot een ii 1 van den Gemeenteraad wordt gedaan Dat zij die bezwaren niogten hebb a tegen de wij e waarop de lotiiit is geschied die bezwaren kiiniie i inhrcngen bij de Uedepiiteerde Slagen dezer Provincie b nneii vijf daneii te rekenen van den d g waarop de loting heeft plaats geil ui eii wel bij een op oiige P rp d papier geschreven veivoekschrifl hetwelk met de noodige bc vijsslukken gestiafd lejen bi w tjs van ontvang z il behoü i u te nordcii iiigelever 1 b j den Burg nitester de er gemiente die lic clve aan Gedeputeerde Siaieu op cndt Voorts dat ingeval de lotehng meent redenen van vr jsieding te hebben daarvan b j de loting opgaaf beliuort te gescliiedeii De prijs der Advertrntit n an één tot zes regels nut inbegrip van het zegel is bU Cent voor eiken HL 1 daarboven 1 C Li t üiii f i iige v Olie leii er = wordm berekend naar phiat rniiiitt terwijl wanneer die vrijs elliiig is gegrond op broed rdienst of van te jyn ee ige weltige zoon hij huveudien op Woensdag den 15ileu Februarij aanslaan e van de voormiddags 10 tot des namiddags één ure ter Secreiar e inuet verschijnen vergezeld van tnee b j den BurgeniCPsier beken Ie en ler aoeder naam en fa un staande nieerderj inge Iii ie eteiien die de vereiechte jretnigeni kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onder eekeiien Gouda den lO Felirnarij 1 65 BiRGKMEESTEK en WETHOUDERS voornoemd De Secretaris De Btirgeatee ter DROOtiLELVER FOuTULTN v BERGEN I JZENDOORX Overziiüt GOL DA 11 l Viruarij De cngelsche troonrede is eer gerus siedei d en het laat zich aan ien dat in bet la ils e ziil ngj uit van het tegenwoorlig parlement geone hervormingen v tn groot belang betiandeld uiieii 1 orden Ue vt rklarinj t at F i u i ind si indvaslig volh irdt bij de handhaving zijner oii ij ujheid tusschen de noordel jke en zuidelijke strijilers inaakl voor goej een einde aan Ie outiniu e gi ruchten der altijj aanstaande nkoi uing an het zuiden De discussien in beide huizen uver het adres van aulwoord gevoerd w iien van geringe beleekenis In Fr iiikrijk weerspreekt men stf ig alVs wat van elders over den afstand v iii mexic laiis he jiruvi icien ordi gemeld doch deze tegenspraik zou weinig indruk maken luvlien de z aak zelve niet door bijna door onoverkonieiijke benrarcn werd gedrukt Toch is het w larscliijnlijk dit men zich ui E iropa z il gaan bezig luiideii ii et de evploijaiie i ui de onin e i ke hulplironnen die Mexico 111 zjjn sciioot veriier en frai ji e zoowel als ie len ov ho ulj ing van u I ui t verlet i er nji 1 a Men sprif ien l iU R oiue te nemen h n tüt hf t ziinei k jinp i t Ie ktM r teil V oL 1 u hc ht t uvpr a Vv g m 1 JUM i De fran i ie rtjit ring is eer onievie den pausfljLen nuntms die ich i IVansoIie huuge jretateh kiieid am eel ü er de m i ilregelen len ti mu ir nieu A ook hif r muetcn w der verie enuoor iigprs d ui il ui spreken o altlhins de discn5=iei koeierde Ledüehijfren In Oü ieiifijk spreekt raen ern i r gingen schoon de politieke vtruouj hervürniingeii beli t it 1 l eeii e on ver haalde a tr UZ tn rir h ncn vc r erpeii I e bengtf n utt Fruispn j i weiijiz nog eens uen ou len weir op en iiet r wei weder iie ienuigti v oidu j OiVcIiu v ich e mihtcire wet is itigfd end be cessie van de niin te beteekein Al wal vi blijkt ongegrond en nu vermoedt men dat ie i de moeiie niet zullen nemen om bet ontwerp door ten m hunnen i in te w ij igen ra iar het eeiiv4 u i Dm worden ij nog eens naar huis ge onuen op De amerik i lusL he vreiiehandeliiigen zijnï e er geloopen gel jk te voor ien wms Zj ijn oo onnoodig llcL i onmogelijk Kit bet noordfi raet liet zuiden d iii moest dat uidrn i e t t oi t het noortien iitet topj ei en d i we f roi r er rebellen iu bet ibicn iet m i r ir eii i i 1 1 W 1 Jr 1 1 i iiai uïa aj ch De i l uv t nru Is liet niei e eu eer onnoiliiT er jn opstand legen e urne T ni e fe k M i i i 1 gcmeeiisebap dit vour ieoi I