Goudsche Courant, zondag 12 februari 1865

Delft y l ebr Ter graanmarkt wa8 bij meer ainvoer de handel iets levendiger Haver iet3 slapper Puike zeeuwsehe en jarige tarwe ƒ 8 SO a ƒ 9 Nie iwe do 6 SO a ƒ 7 90 ïlogpe ƒ 5 50 a ƒ 6 0 Zomergerst 4 a ƒ 5 Korte haver 5 H0 a ƒ 4 Uuge W ƒ 2 40 a ƒ 3 30 Duivebooiien ƒ 7 Paardeboonen ƒ 6 Br buouen ƒ 9 Groene t rwten ƒ 7 ay 9 Aan stads wa ijr gewogen vau 2 tot 9 Febr 128 8 en 6S 16 boter te amen 3190 ned S Hooiboter ƒ 58 a ƒ 67 het vierde ƒ 1 45 a ƒ l J7 per n Dordrecht 9 Frbr T irwe Hel aangevoerde is wel van de iiatid gegaan Puike jariirf en vL ƒ d iO a ƒ S SO mindere ƒ 7 50 a ƒ S 50 Xifuvxe do in de puiksie soorien ƒ 7 50 a ƒ 7 iO eu geringe ƒ 5 40 a ƒ 7 3o Zomenarwe 10 c hooger ƒ 5 60 a ƒ 6 20 Ko ge traag Puike z en vl f 5 90 a ƒ fi lO en overm ƒ 5 50 a ƒ 5 0 icr t kon vorige prijzen opbrengen Winter ƒ 4 a ƒ 5 Zo n r ƒ 3 40 a ƒ 4 10 Spelt f 2 0 a S 50 Havf r vUil iiil vueder ƒ 2 jUa 2 0 d dikke ƒ 3 a ƒ 1 40 Rnr e iooneu f 3 h f ö tJO Ihiiveb ƒ r 2ü il ƒ O ÜO Wiite boonen 1 ii ƒ 1 Br boonen ƒ 3 a ƒ 10 50 loed kokende blaanwe erwten ƒ fi 4tl en nie iings ƒ 5 HO a ƒ 5 90 Boekweit m t bej erkie koophisr gedaan Limb ƒ ISO geveild Fransclie lot ƒ 170 en Mecheische voor ƒ 205 Burgerlijke Stand r o i D A GfborïN R Tebr Kernard ï Franci cus ouders J T Imbolz eti E Straver Jobanne ouders A iiiUiuis en C Jauma it 10 Geraidus ouders P vau riai scl en W van der Hoek Ovun i oi N 6 Feb N GMn t S Febr J H van Gaatel en J C van der Kleijn C van Leeuwen en H Hreuklander WOERDEN van 3 tot en met 9 Febr 1SC5 BFV M LrN J Paling geb Schouten d G van Eijk geb van Scbaik d S Blonk ueb OM tltTROi l Il lulri v Ililgi nian 3 j met i jba Kittv i ld nam 2 ij GHKOl Wii losephii in liroeuin e run i l ï j vvcduwenaar va H T Keii ps met Margdielha Maria Opiluii 4 J j Theudui us Jorntlis van der Henst ruim 29 j nat ic ina iiongien rui ii 7 j OPENBARE YERKOOPINQ van een Mi netten INBOEDEL Waaronder e k geWerkt GOUD ZILVER ea JUWEELEN op Dingsdag deu 21 Fe i ru irij 1885 des Voormidd igs ten 9 ure ten Stt rfhvIZE van Mejut vrouw de Wctiuue van thu heer D LUNENBURtJ a m de IS aauwstraat te GOUJjJ Daajs te voren te Goedkoope Ml ZIKK voor PIAMO Vit gave van f KOKS MA te Frant rer Depofhouder A BRINKMAS te Gr da Chopin op T cinq m i iirkis y O +S Field six nocturnes n 5 B dur O Co Meijer air Bohumipn rasse O 25 Kohier ulkstSnzeailerNati i hft 1 U t o I Knig op 5 ïW S Wien Nt i n jp l O 15 j n J 9 Godsaveii Hi ueen 0 20 I rf iZ Dessauer llarse Ü 15 SL hnlhoff op 30 Souvenir lic V ii ov ie 0 30 Vos op Qg Sfleurs nO l laRosci ir 0 25 Woüeulu upi op lb n l deliue polka J 25 i nO 2 Adeline valse U 3 fiuitenlanJr Londen 8 Febr iiy velt n j li de oonreile waaiaie lei het p irieiuent gisiereu is geupeud = vnj gu ist gea iuiiruk te weeg geur igi eii het scliiji dat de meei derlieiJ vaü het publiek Hl zoover men v jc tiei uogeiibliK kau oordeelea er over vjidaaii 13 Het 1 zonder ueii milisten iwijlel dat Je rede zeer vit lei ie vend en dat de regering tot niet genngeu spijt der a inii ige vm let zuiden beoiuieu lieei t ui Uen aiuerikaanfclien O jg neutraal te blijven i e herhaahie geruchien d it lOiigei a vc i eiuens was gezameiiilyK met Fr ailirijk üe uidei staten ir maart a s als eene on it tiankelijlie inugen U lie te erkenne adden in onze liaudeisknngen algct ueeiie jezorgiieiJ dueu ontstaan voor ernstige veru iivkeiingen met de vereenmde staicn Het is dus voor liet puoiieK eene grooie geruststelling langs dien weg te veineiuen dat die geruclueu ongegrond wareu en dat de regrring vujraisnog volsireict het plan niet heeft lot dieu stap te iiesiunen üok liet verspreide gerucnt dat het gouveriu ineiit voornemens zoi zyu de staatkundige vereenigiMg inet Ca ada at te breien scliijnt onjuist of al liaus vooibarig Ie iijn geweest daar de paragraaf beireffeude Canada eer vrienusclia pciijk lu dl Hei is natuurl jk te verwachten dat de trounre door de organen der oppositie alweer scherp geentiseerd zal orden toen zal de staatkunde der regering de goedkeuring v in de groote meerderheid oiuer Iiatie weg iragen l e laatsie berigten uit Amerika bevatten weinig belangrijks omtrent de krijg uperatien De admiraal Pur er had het fort Casweil en al de andere Ibrien bezei me de zuuleiijken hadden on ruimd Irru i l generaal Feriy van Uragg de oveigave van AVilraington geeischt en hem tot den 29 januMij tijd had gegeven oai de plaats met zijne lioepen te oniruiiueu Bij de Hfzen iing der laatsie bengte i van Wilnungion waren de zuidelijken druk bezig al het openbaar eigendom uit de stad weg te voeien teiw jl hunne iruepen reeds eeiiige mijlen Wciren teruggetrokken Te ooideeieu naar die lenen is het dui hoogst waarschijnlijk d ii de phiais reeds in l e nezii der noordeljken is Naar men meldt was de president Jetterson Davis er gearriveerd Het verlies v n de furiën Fislier en Caswell inuet een grooten slag vour hel zuiden ijn da ir na ir men meldt genenial Lee had te kennen gegeven dat v aniieer die vestingen verioreu gingen hij vermoedelijk genoodzaakt zou ziju Kichmoiid te ontruimen Het gouvernement van Canada toont zich bereid tot negneming Van aiie aanleiding lot onievredcnheid b j de regering der vereenigde st iten ten gevo ge der plaats gehad heubeinle pluüderiiigeii Om d e reden is hel overgegaan tot de arj etiing vau den regier die de d iders in de eerste instantie had vrijgesproken lernijl l ei tevens schijnt de restitutie der gerooide 40 000 dollars op zich te willen nemen Dit een en ander heeft te Wa hingtou een gunstigeu indruk gemaakt Parijs 9 Fv br De ilonitei r beval een besluit houdende dat e bi so 0 jpeD van lou ns en BesauQon z ch hebben schnidig geHi iaiit aan misbiuiü va i hun geesieiijk gezag De Moiiiteur van Peking bev t een berigt van de chmesche regering over het beieugtien van den opM ind hetv elli met de volgende woorden eindigt A n de goden moet dank geolferd worden voor de hulp ilie zij ons verleend hebben het ministerie van eerediensi moet zich deriialve tot onderzoek stellen v elke dienst elk afzonderlijke god heeft verleend en ons daarover rapport uitbrengen Berlijn S Febr In de tweede kamer waren heden aan de minisfrtafel tegenwoordig v Koon Ii enplilz en Seichovv alsmede drie regeringscommissarissen De minister van oorlog heeft de wet op de krijgsdienst ter tafel gebragt Zij is eene wijziging en aanvulling der wet v in isl4 verdeeld in 20 paragrafen De verpligfe dieiisltijd is daarbij vastgesteld op i6 j irer in plaats van 19 van welke de 7 eersic jaren bij het staande leger en wel in dier voege dat de mansch ippen de drie eerste jaren onder de wapenen blijven en de vier volgende tot de reserve overgaan De landvveer is verdeeld in een eersten en tweeden ban ieder v a vijfjaren De eerste b in kan alleen opgeioepen wordtL wanneer het vaderland door ernstige gevaren bedreigd wordt De dienst van de landweer en de marine zai door eene bijzondere vet geregeld worden B j de aanbieding van dit onderwerp herinnerde von Roon aan de vroegere verklaring dat nog nooit aan de kamer een belangi ijker ontwerp was voorgelegd Daarop las hij het volgende voor De regering is zich nel bewust slechls dau haar doel met zekerheid te kunnen bereiken ais zij beantwoordt aan de inzigien der kamer Hoezeer dit slechts in beperkte mate is geschied doordien voor l e groctste gedeelte de in het vorige jiar opgechine oiiüervindiiig tol grondsl ig is a ingenomeu en hoe eer le regering zich s edi ji g n voelt aan de wettigiieid der reorganisatie vast te houden ziet zij er toch vau af die in haren pansehen omvang door te zetten Eene vredelievende verelfening in vragen die verschillende uitleggingen toelaten kap alleen bereikt worden wanneer men zich over betwiste punten met elkander tracht te verstaau dit is de sfekkiug van het ontwerp waardoor de regering blijk geeft dat zij acht heeft geslagen op den wensch naar eene wetielijke regeling vau de reorganisatie der armee De materiele inhoud der voordragt behoeft geen ve ilere motivering zij bevat geen nieuwe bepalingen miir slechts wijzigingen eu aanvullingen die doelmatig bleken De voortiragt tot eene nieuwe landweerorganisalie blijft vnorloopig uitgesiehl d tir zij eerst na aaniieii ing der onderhavige kan geschieden Hoe overtuigd de regering ook was van de nuod akelijkheid der legerorcrauisalie is toch die overtuiging duor de i joiigsieii oorlog nog versierKt De minister eindig Ie met den wetisch dat het algemeen ve langeii des lands n lar verzoening iu de k iiner bij de behandeling der voordr igt weerklank raogt vinden en dal het gevoel voor Pruisens inagt en grootheid sterker z j dan dat voor het standpunt t ner partij en individuele symp itliie en antipaihie öinnenlttitö Goudaj i i IVor Aleo verneemt dat het vierde en laatste uames cd icert van het miuieki e elschiip Euphonia zal plaats heuheii op dunderd ig cieii 23 tebr a s eu de directie er iu fre l u gti is de uitmuntende ohanleuse mejiifvrou v Josephine Weijringer eer te zangeres aan de hoogduilsche opera te Hoiteni iin voor dien avond te euo agereii Verder zullen er een paar vocialuerken mei orchestbegeleiduig het koor uit een veer i ial lileltaritetj bestaande wonlen uiigevoerdj terwijl de heer Heiiri Geul violoncellist te Dordrecht zijne bel iuglooze medewerking voor bovengenoemd concert heefl toegezegd Gisteren namiild ig omstreeks vier ure had er een beginselvan brand piaala in ile gi f ibriek alhier eu wc op dtu zuldeboven het kanioor alwaar eenic e voorraad van brandhout ensteenkolen wa = geborgen door de ouraiddellijk toe eachotcubraiiiiueer wairv ui slechts eene spuit behoefde watei te geven is de brand gehlnsciil ijeliikkig dat die des nachfs niet is ontstaan daar de gevolgen alsdan on erekenbaar waren geweest iJoor deu treaipenteniad van Bergen op Zoc n is besloien om uit ha ir midden eene commissie naar de residentie af tevairdigen ten eiinJe bij den miuisler van binneniand che zakende medewerking van hef njk iu te roepen voor de vestigingeeuer mrigliuir van mitMelbaar onder vijs aldaar eu voorts bijde vo jrgerjüuiei ontm i f Ung di r vt ang den minister vanoorlog driijiiend tt ver ueVt u dat daarbij de belangen der gemeente niet mogen wonieu uit het oog verloren Berigten Gemengde De oo3tenrijl chc rogcriUg ztndt de gLiuternt rrdf PoUnweg met 25 11 rfi cld Kf zjr Mas hü Mcxipo is iii oiigetiade gevalleu bij d c ritMloii In Ntdv riaml varen 0 lut jid van 1863 254 33G paardL is l 3Stl 579 ritiid rcii 89o t JS chaptu eu 2 jy iö7 arkens Üe ueiuiarstLc landdag dringt aaQ op de cl alliiig der doodstraf De Eiigelsebcii btginui n zich te Vergadering van den Gemeanteraad Zitting van Vrijdag lü Februarij Voorzitter Mr A A va u iiergeu Mzendooru Tegenvvooidig ziju de hh de Grave V ruly Kemper Prince Rem Droogleever tlraggattr U e terbaan Kcuti iger Kist v Stiahten en Luyten De notulen van h t De B deelt nude dat ec n gemeentebcdiening door het overlijden vjh den overvaardcr Kwakernaat is opengevallen en dat zich tot het erlaogfn ditfr betrekking heeft aangemeld tmon van Kijk Gelezen wordt eene missive van ileu hr notóns Droogleever iozeodcnde tïtract uit het testament van wijlen mejufvr de wed Lunenburg waarnit bhjkt dat zij aan d gemeente vermaakt heeft twee graven op de openbare begraafp a ts benevens ƒ 50 in geld vrij van successie regt ouder voorwaarde dat de plaats waar zy zal begraven worden in de eerste 5Ö javen niet geroerd worde Op voorstel des B wordt besloten het gelegateerde op de gestelde voorwaarde aan te nemen eu daarop de goedkeuring van hooger bestuur aan te vragen oor notificatie worden aangenompn kennisgevingen dat benoemde personen iu verschillende eoUcgien huune benoeming hebben aangenomen De rekening en verantwoording van de kamer van koophandel en fabrieken over 1864 sluitende met een vooideelig Jot van zes eu twmtig cents wordt opgenomen en goedgekeurd De b doet voorlezen eene missive van het raadslid Kemper waarbij bij voorstelt Iu De hüllEodsehe burgerschool te laten zoo als zij is 2o Op de nieuw op te ligten school voor uitgebreid lager onderwijs alle jongens toe te laten die aan een klein examen kunnen voldoen b V goed lezen tamelijk fchrijvtn rekenen de hoofdregels met heelc getallen toegepast op kleine vr agstukken conjugeren en decimeren 3o Ingeval in bet lokaal voor de hoogere burgcrscboid ingerigt wordende geene plaatsruimte beschikbaar kan worden gesteld om er de ambaehtssehool te vestigen als dan bij het uprigten der nieuwe school cp het terrein van bet v jrmalige tuchthuis lokaliteit aan te wijzen ora die school te bevatten 4o Het schoolgeld op de school voor uitgebreid lager onderwijs iets ho jgr te stellen dan op de bnrgersrhool b v ƒ 1 25 a l öO per maand Dit voorstel ondersteund zijnde door de hh Prir oe en l n ten wordt op ZEd dit gedaan hebbende wordt mede op voorstel des voorzitters besloten het voorstel in overweging te nemen het om con ideratie en advies aan 11 en W toe te zenden waarbij op oorstel Je bh Luylen ondersteund diKjr de hh Prince eu v btraaten wordt besloten het mede aan de hoolcaniuis5i tot betzelfie einde te verzenden Hierna gaat de vcrgad ring uiteen na een korten tijd met besloten deuren te hebben beraadslaagd Marktberigten Gouda 9 Febr Tarwe Poohche per last ƒ 290 Zeeuwsche per mud ƒ 8 a ƒ 9 Ptogge lulandscho r 50 a ƒ fï builenlandsche 6 a ƒ H oO Gerst 4 a ƒ G 5u Haver fZ a 4 25 Boekweit Fransclie per 2100 ned ƒ 173 Noordbrabantsche 195 T ui ebuoi ei ƒ 6 25 a ƒ 6 50 iïcnnep aail ƒ 9 l e veemaiki met tamelijKen aanvoer f n vluggen handel Varkens van 50 tot 70 c p HT voor Londen l j c p 3 ons Boter ƒ K34 a ƒ 1 40 pr n S ADVERTENTIEN De familie GREBE betuigt liaren ïï irtelijkrn dank voor Je velu bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hunnen ge ichten v uier en behuwd vader den heer JL N GEORGE GREBE Sen Gouda 11 Echnnrij 1865 De ondergeteekenden hebben de eer aan i hunne stadgenooten en begunstigers kennis t gc n dat zij door het overlijden van den heer A G v D SCHELDEN m schilder alhier die zaak hebben ovtrgedi an aan den heer C BRUNT zij betuigen hunucn opregten dank voor het zoo vele jaren aan den overledene geschonken vertrouwen en nemen de vrijheid den heer C BEUNT in dezelfde gunstige genegenheid aan te bevelen De Erven A G v D SCHELTJ ÏN De affaire van wijlen den heer A G V D SCHELDEN overgenomen hebbe ide en He in hetzelfde huis zal worden voortgezet beveelt de ondergeteekeiule zich bescheidenlijk aan in de gunst zijner Stadgenooten en verzekert alles te zullen aanwenden om hetzelfde vertrouwen zich waardig Ie maken dat zijn voorganger zoo ruimschoots een tal van jaren genieten mogt C BRUNT GoCDi 12 Februarij 1S J5 De onciergeteekende hefft de eer aan zijne stadgenoot n te berigten dat zijn lokaal genaanul het NIEUWE KOPFIJHUIS op de Westhaven aanstaanden Donderdag den 16 dezer zal geopend zijn zich vieijeude door een prompte en noHede fiedieniiig gelijk zijn voorganger zoo rnimschoois is ten deel gevallen zich ook met een talrijk bezoek wenscht vereerd te zien J B van Gastel Gouda 11 Febr 1865 Men Verlangt Voor een stil gezin te huur een HUIS met TUIN tegen Mei a s te Omula of deszelfs Omstreken doch niet geïsoleerd Seflecterenden adresseren zich franco onder letter L met juiste i erraelding van ligging huurprijs la ttn localiteit enz bij den i Boekh HENDRIK VI XK Vtrechticke I I Straat bij de Helrengracut Y 330 te AMS TERDAM Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gou da met inbegrip van Rijks en Gemeente uvijus I bij eeue hoeveelheid vau minstens tien kan j k contant I Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 j i jf per kr n 58 cents Jenever a soort 1 Moutwiju a 462 u o perl in r l ceuis I inl BRANDEWIJN 4ü2 o per kan i 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GovDA 11 Feb 1865