Goudsche Courant, zondag 12 februari 1865

1865 Donderdag 16 Februarlj m r OUDSCHE COUR ÜST Waarschuwing Be gioote vermiirdlieul welke de BSH ÜBBIN door liiie lieil ame en krichtige werking m geheel Nederland zelfs tot verre ovei de grenzen is te beurt gevallen heeft de ji ouzie zoo zeer opgc I wekt dit mm tncht voor hetzelfde doel en in denzelfden voim I eeiie soort W itten te verkoopeu onder deu inim vin Liigelsciie Hliumitiek Watten kruiden iiten en enz 1 Alleen het ti ichleii ni ir den jinslen vorm I en n um oo verie het de et gedoogt benijs hier liet overwigt wit de ABSj HAÜBBIN S bezitten en vv nrdig zijn I Het geheim 1 LEMG en ONV AOLGBWR even als h lar doellreifm oiiini biir ZIJ 011 nemen kn 1 d en oorzuk voor he tegenwoordige vm alle obstruc tien ontstnn door Koude of d r elver i gevo gen gen nmd R h u m 1 1 1 e k J eu vv urborgen tegen de toekomst Prjs 0 cuils per pakje Li wordt bij de e vooril er oclit te letien op ie Jlind eekei 11 v in roj bereider eu Hoofd I cpüt ouder te DLLIrT A BRErT ELT V Pe echte worden alleeu verkocht bj T G vvN DLPH Gouda Wed BO UN A PRINS Zevenhmen G Uil HU Mts Woerden 1 A DF l IL üclionnhouti Geb k LLING Alphen J GOL k I t BoiLoop J H kl LLI k 7 o er aw Meste vvTcren r I A RJ lJNOOKür Oo tpooit tn mfer bekende depots ip on jRijk Prijzen der Effecten De prijs der dvertcnti n van een tot zei re elb lui t inbigrip vin het tj el is SU Cent voor eiken rL tl djaibüven 10 Cent Bult Lugtw Olie letters worden b rektüd naar I plditaruiiutt Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ü de Mad g schiedt de uitg e des avonds te üreu Dl prijsptrdrie maanden 13 2 li incop post 2 2a Dt luztitding der Adv ertenti u kan tschiedeu tot des morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAV Lange Tiende ce D n = 0 Rutterdnm H jugstra i üO H I eirer beig J liiedam Vt Ch irlü s A Brie Ie oor trnit H Hellevoe mi H Aonbnigge J Alphen H 1 eerden H Gouv 1 R Scho nhovcr T Zevenhuizen J T r r U F anen G Gor nehem J Sliedrecht F Schravendee P E iiderkerk P Albl i erdaro J Oat Be eiland A T rk8i md M 10 lebru irij Geb vin t ir 39V Openbare Verkoüoing te GOUDA Op Vrjlag 24 Ftbrmrij la des voorbad 1 ig3 ten eif ure i i het logemei t DE ZALM aldiar van ELN EOIS E3 TÏÏIN 81 i en 1 Pi Ie 111 p M GOiJlA k B ö I j Zj m het ULI r k Ml Pï DLR r III jl Pt 11 en h ceeii tot eei zt iia vke 11 erigt WoOmiUlS be luort Tf ito id te aa ivaarden 181 591 4 6 V16 491 I6 ER i TI i Tn Ie ailveitcDtie jCLplait t m ons 1 dtste n im mer veil o p ii v n eiu f uis i c te iJroek £ ta I in l lo Itb uaiij m tt zijü üenstijg Febru inj a s MAANDAG en DINGSDAG eerstkomende tot TEEL YERMl NP rRDE PBIJZEN bij E CATS Kleiweg Verzekerings Maatschappij VOOR UE AftOJIfALj SfiEIlïïïI onder da zinspreuk De e Int=chlppJ i o eri e jiiveiili e ileu 21 J n u ui 1 02 en heeft ten dl el om o r eet e 71 in inojet k e teUle om Plaa tSVei VaiOgers en KummerverWlSSeiaarS by de atw ia e i e te sle len mt ir jican i i m pe o 1 j e I I r 1 V n uen opvolgenden BKOhDLR of BKO LÜLRs over eenkom tijT rr 4J der A e km iet 1 f men over het geheeie Rjk ui de Hoof isteden zijn knntoren en in re Lo 111 j K tiitot s lireiucclnpjeii frev estiird I e Hü IJ V linii 1ritie la gevc uJ te ri enhige t n kmloie v n i en heer A WLLF pa C ó Fi verder zijn reglementen int rniitn en inlielit n ren te bekomtn voor de Provincie Zuid Hoüand onipn ijk A T 111 11 igeu J M ii nis C Vlonc e A ïï Grave mde Eotrerd m F c ichr veer C KoLte y IV jk 1 1 1 C te Levden bij den Directeur J lleiei 1 1 inukt v ijk B 2 4 aUmede bij de ouueratun e Hecren binnen gemelde Provinae V lu Dj ieiirjk V in Ih vin der Kop vin M ircl He bich van der Luige van Belle vin dl r Se i ift dt Bu i vin iin Vkker H Reiermk Hordgk ibbenbroek G vin Sleeden Heenk lie Graiuvv J va dcii Berg V ügeleu mk J L onder Li n nt i Gt Iterman Diepei brr ek Nipi ue h Merel Mol Pz r de J I ï K V in der Kop van liet Gemeen e Oi tv inger B ekli II iel nr Boek en Papierh indel Schippei Ljirementhoiu e Geiiii tn e Bode Boekb indeiair H ndel iir Ti i ciir Jjogemeiil ju er Boekn imleliar Gemeente Bode Gem Ontv vm Oustvoorne Boenh inde nr C UI i Not n B j aridel ir Amb en i ir Boekl indelnr AMSlLRJiVM ijdi 1 i =te koers l J 7 9 l o Tibr 111 Goud en Ziher Hüo Kte kue s C l6 Gemeenie Be luibte pCt Nel w sch 21 2 dito 3 d I 4 a d 6 d n l G Me iro 1851 3 Boekli indei 1 r Z 1 ikvv i uneiner uekh uideluir klerk Agent der Brind = urin ie Cind Not ins Comnu ssionair i J 91 39V8 Boekhandel 1 ir obl i 4 1 94 Agent der Bnnd 71 4 81 isiv S IG 65 Len flllS PARIILIS Erf en Tuin 83i 591 4 30 aan de Westhaven te GOhDA B N 181 lijnde iB het HLIS vei cheidene k MERb eene goede KELKEN en kELDER en boven het PAKHl S v jf ruime ZOLDERS 7V nn aarden Nmember 18G5 En 221 8 51 = 1 4 271 Een Huis Gebouw Schüiir Enen si uil Grond 51 V 51 Va 51 = mn dei kieuve te GOLD 4 F N 79 Zjndeii Ifl 11 Lis vijt KAMli S eene e ktl Kl N en lielgeen ver Ier tot een SOP 1 Woonhuis behoort Te lanianulut 1 Mei i65 N ideie ui ic 1 11 gen iju te bekomen ten fsiiirtre v n den No viiis VV J I QR TLIJN DROOgLEEVER te GOIDA NATIONALE MILITIE B K K E N D M AK ING BURGEMEESTER en FTIIOL UERS v n GOÜI Ge ien art 9 van Zijner Mijesleits bes uit van dea 17 December 1861 Staahblad n 127 Roepen door de e op lUe Inge eteneii die verl ingen tU rrj willtgtr bij de Militie op te treden om z ch diirtoe ttrsecre tarie der gemeente un te geven voor ot op den 2js de er m i md V 111 des voormidd ig 10 tot des ndmiddigs ten ein me onder opmerking Dit door de Gemeente aan hen die zioh aU zoodinig motrlen niUen verbinden nit de fondsen der gemeente voor it leien VrijicUlii er eeu handgeld vvordt voldaan ter somma van dertig Quldm Dit hij die zich als iijvvilliger wil verlinden moet zijn In ge eien de Rjk ongehuicd ot kinderloos icediiicenaar vooita li h luielijk voor de dn nst geschikt ten iniiibie l Ulellin op den l Jiniiarij v ui het j i ir der opireding het 2ll i jiir ingeticden eu het 30 = niet hebben volbi igt tot op het tijdstip dei optrediiig iui zijne verpligtiiigeu ten tiii ien van de AliUtxe voo uo vee die te vervulleu vv iren void vu en een goeu 7e lelijk gedrag ge eid heboen Dat hij bij ijne langilte is Gouda den 14 Febrmrij lSb5 BtRGEMEESTEB eu Wetuolders voornoemd De Secretaris De Buigetiw fer LROOGLLLNLR Fv RrUIIN vBFRGLN UZLNDOORN 0uitcnlani Londen 13 tebr in het Iiuis der geraeeiiten is door den lieei UiObon lu uitwoord op eene inierpeliiie e e 1 it de itgeiinii met voorneineiis wis zich tuei bevut jdhe leii jegeiis de poürweg iii lUscb ippijen ter ver ioed iiï spoor weg ongehikken ie vi jjen Ook iig de minister iii het rippon van de lujucle oniUfiit zoodaiiiJ e ou eU kLeii t eene reden lot het vooritngeu van nieuwe wet bep dingen In 18b4 w iren ui het tit de btrigidi me i e li ddeni v m Li Phti tin gejiagt verneenl men n ider d u de bn ili i in che titepeti ich geiiüod ukl hebben ge ien het beie voor Pi iindn dit zij hevi ffebomb irdeeid hidden op te breken ten gevolde vin de heldiutiige verdediging der bezetting De or i ili i insche troepen hebben al hun miieneel medegenomen l e genen i Fioie die door Bi uiiie onlel lelnl wordt zig ich ook ge noopt gne opTiliep teilen Liigniv te taken en een zijnei onder bevelhebber Civalb Ulo eu lamd ilie bij Colonu ge l i gen w t ï te hulp ie snellen Dt repub iek wis nu vin hire zijde bedicht iii de proi incte Rio drinde i inv illenderw ij e te gen Bn ilie ie ueik legim en luet een vrj m iuiljk leger De opoeping der b 1 iliiin he regering lo t prigiing u een corps vrijv liiigers i bereids met s icus bekroond geweiden twuitig duizeuu miMschippen moeten in eenige steden liebbe i laiigf boden tervv ijl Rü Grinde moev gevormd der regering reed hunne neus en een klein corps Duii c era zich tt hebi en Parijs 13 Febr De k e i e met den piu e gken nuntius IS nog il ijd i in ie or e v n den iir Ow f legcrin bljft m uie ziik onvei eneijk op i u nk si i n mi c iitn uit politiek nevenbe lueliiigen ini chiei nii wiiiko er levritiiU seh ippelijke be rekkinireu die mgi Ctn i ge ijk mei dge neen be veert met deOrleui ste i on It rhondi Din i 1 1 n tt Uuine een nn lei oud p 11 s hebben lus e en on en ge ml den heer de Siriiges en kir in t il nio ieih Indien het intwourl m den kit lm ld iiiCl ie ieii enl lm 11 lit uii ejjren w inuet r de kirliniil niel veihlin d it ingr Ihi i Mtyk sc ir jft ut M i In I dit t e initir n fin meienaiii ae co nm e uit de torie iieeft pi i i it ie onti etp lol iiei bj ut i ipaie mntn d r be i i i u In gew j igd woidt De jreilwüu eu luning d ui t ej is ui£r jnop hen die meer dm ij leden m d benslu g j t len iK ookop de ambtenaren die meei dm d reien j trbjkstJi uikomeu hebben ooi de vuunibcld woulen pCt in erebtte goed ged i m Hei xordi ihiiis ds Lke gf e d du de kei er eene reisna ir Algerie z il doen tn uausciii ihjk i oor pnus N tpoleouzd wolden verge iid Jok is ti prike ene nieii ve ex pidiiie m Aliiki weke in het v nr li piiu heb jen DeMjandigp hou nu ui den k u i 12 tn i i ine die t et protev toi lat Vin 1 1 mkrijk p dt e3t it r v n WeenöR 14 it br In erne verr t jke bjeenKtm t van L a II üei k iiut1 ui iL v i ir ii r It f I Ie h b iime luig vcinI ir 1 d a rt t 1 1 j l t t t p t n e te peeub 1mei I ti iiits aei k ut er dudt Ut zj t nv t eu itii nil L k UI veie ni n met de lu e i HonüUjC en j i 1 c e metle De In j i u c le en tro ili t ie 11 11 en i i wolden bj t n t oepeu met d n euge e r riii e t bep i dl t jh n i lÜoop der te enwoor 1 gt zi 1 2 do rt uien De atiu m beieg lu j dlicie zal uo 3p el g maje k i ii den opgeheven De le jeiing stelt kraii ijre pog ugeu 1 rct werk lot etne geleide yke opto mir v ui de h ue ie dt r exdeensche herto tiommen uoi het iieu jiir I jojjj zullen dtzontierlijke h i mcieie wetten worltn m e len 1 3 D B rLyn 13 M m lu er L j i n i ir 1 i r p ler I 1 j ch lu n v UI hen ei li K 1 1 eleeü en l j hije der De j i sl eisL henen n unmers der 1 spieNtn ic u ti ten vei ek duur en rn si aindtn kei er gtrig j n tt n vtregeuv 1 i er 1 hei leven ie iüt en be e uen tl i lu 1 r Uiuiie gei iis UI b u tn ie u i e m iis tb da er ultt n v r cliil je t i il n i het gel jke iij 11 u t 1 d w u il n J t i f n m eis p tv tu M US vin Iili Uj t i pui ii s t UI I uiegel niet z il 1 iten üpliuij en i f 1 md up du ooge ibak eeu lj lpeI v in u tt dit in deigeijke ü genblikken ill unnoinl p in i lliegeien welkt men au vooi utl ie ne 1 t i Ovm de kueslie nn v ui hei il oi n ei ij ige b sint ver ui n e vueien zeits lu de buezeiu der veiguleiuig v m deu idei v m Moskou In de atting der commibsie voor het badget heobea de BotkdrBkkenj V1U K BRINKMAN