Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1865

tigerings Mmniissinssen vprkhird dat tie regering vijf nxlliofn lOt dekking van oorlogkosten ahook vijf miUiocn uit aanniprkirg der verinderde ron lue stiig nit de sch itki t heeft genomen to bij de ll C laaien ovt r uut i C r pai Turijn 15 iebi hj een konuiKiijk leahiit n f de er IS bppnid Tn de circiil ire in kirimnl öhtncnlauö GOildcl 1 Febr i zijn in tut s a eid on cn lezers hieronder me Ie te deeVn litdcorden lerrKfiiper in de 1 utate mdaipiïiderrg vot je e en aiu ier id iriic e iii zijii lu c dieiid oorat betre tFei de de regciiiig vin iet 1 gti so oolnezen Op den rnn pocrweï had jl ijlighet volzeiide pint V hee M bj Iet vertiek u ii tinn te Nif nueiNeil vn ir Ie In ei iii lei portier ii j ia een i iiiiu iiubmnen ilen je i i ten eiiub de net d ur tiiasclien gek cm 1 n 1 ke ue 1 j iiat it t p rl c r i f et me en methet onsei ikki l liit een nci mup i ehetl iii tueu r er 1 2ek emd üt U de nihi vinger ei ifnel m h t giat la te K Mei t II fi voorloopu lerbiil i in rc es 1 ijn Ie fi hee M n t etii lifren trein na ir boud i geretoitrneerd Pit jr i i mg i ei tot v mi chiiumg strek en zoouel voor het pii tl V or pn eondiictuir vlas en V onsen p alzoc 1 I ie mt M an I e ireh i ifn van vojr i er i p In er 2p vin het e 1 iiiil Jivi tot 31 dec jl worltefme c e nier i m t e re idti tic Cherilion op lueuu snitgcbrj tn en ii In e bevoUi g il viel 1 üoTir hulgemaak H be i n i i ti i iii tvvi ten vin Bon ei waren n e c ii u i ii 1 eit wel e le i iit f nthj e I die pi ia li i 1 ei i pjp i u i ii n vm dm te ge r ikken O i i b i p orivez n r dt voracii lanrlen v rr l 2 e voor et en cl on bi ik d i ir een iiis tinvrijC arbe ie Alen irji uit V nii erk vin 12 ftbr De hm lel ii in if U Tpeii vi 1 oiiveriiuiprd en tot tot 45 ei zaïd s3 to 9b i wtis n n ece veigi criiiir in if p lift a m de 11 lil m itsch ippij 1 ni 1 11 f ten iie ml d lil ipcleii uil n v rf n vooid 1 h j h iiceini pp 1 CUV t e nopt en 1 j voor ie siemmiiu v meen det t t r mir v heir Ti 1 lis heu ver I g vuoivv aanut o bi p d t I v ir o p bestnur Int empcii 1 i het 1 tnm ir i r i t i t i ion tit v ut 1 o etLcnf n i de IirPi Iieem 11 m je i rr ia ze de iiitvoi rb larlieid dpi erli ivpi oot kil III ee jii v 11 d 011 ei e 1 in der vv p t 1 ojor de inireitteiira r pii ree la ioor e herren Jfp ia dl iirop b I I en een gf tg n on dp 1 1 kti drr 1 Bik en Vriiol I te a ui 1 ikfii tm tlie niet n t i r zij Ic te Il jn V ol 00 te m jt tl hank en irr het dce on het stedcljk ib 1 ti van 3 mi 1 a c p vt ur n v lar oe v jur i n lart m de doorciivinï en besi 1 ni Pt zi i m takt De lieer Ilea invsen hul ni I ni iPii Irt e tril bpu ijs mcder bngi lit de hh Tpp tn I p den heer Br 111 c e rr vooi if p kc t r ticr oekeii e ni f p f e ai Ht k htv en D got i i citr V li daartn i n e o rii r i in den crni tl ip ki 1 Icg tn voor liet w tk eg vverl berig eg en tut 20 i n c 11 1 i vuf ffpiiwcoKi e ide carrp ter 2 iiüO a c e it beatniir halden doen bene ei en uu zj ch e gt hout 1 lehtien te to en Het v orIojpg be=tu ir detltle noir me ie lit ttp g loile seblen op ue t miUiotu tli iiia ƒ 44 t t bpl i eiilp vcui dp jr n beie 1 1 en ia toen li p r It it in oj spoedig mo se a 1 itiial lei s eiiiniiiij be tiil te uiltii Boskoop il hfbi lic Pi lil i Pii ovpir m 11 iii let A V L tihier ppn on p ik t it sclt ion ei piitc e lilcr noo Ilotti i T V pii nil kiiiiiien hel I pi Al p ur 1 en i cii ala trewoonijk iP k tl tulen wilkntk n f t ektii ia Itet paartl lui het h illpii geruKt zood tt A I hPt me nifp ter kon blieven 11 iiet eind vin het ilorp bel intl Ic tie w t en tesen t et hnia van K G zoo it zij oinvv i werd gev oipeii ea A V L de agcn over bet li f kreee waaidooi hij ver scheiilenc kneuzingen erhngdi en be u teloob nau hun u gebrigt Men zegt dat het breken van een der leidsels oor zaïk vin dit ongeluk 13 Gisteren nerd men hier veroutrust dinr de verschijning V n een düil n hond Men zegt dat verschillende hon len doorhem gpliectn zijn en eene vrouw door hem in ha ir kleed 13 gebeten dear 11 v W 111 Spoehvijk onder de nibiirge gemeente Reennijk i hij iloadge choteu rij droeg een koperen hilaliintl met t cn niim M B ikkt r vvairtlooi men vernoedtd it I j vin Ct I 1 1 1 la cekomen Burgemeeater en wethoudershebben geptiblicPLitl de huilden vast te leggen of en ijzeien ofkoperen mniikoit te doen tli igen l c op nieuw in pv illen winter vvorlt voor vele boomkvveekeia aibpi kia ppi pj Ijk In tie kietAeijen worit hoegpi uin 1 niets gt vpikt Ltiiiii ilzend ziet 1 len nul veimdering V n nCLi e tliUip 1 11 t Gou ia 10 lelriaiij l h 3 De opeiibiie hoUindache burgeiae oji toen ij wpil opgerut vuile eene gipiiig i in 111 he oi eiwya Ic ikzer blede be t i inde l p iri lenaehool w ia beateaitl voor de km Ieren an zood inige OU ki de UI de tuaac icitseliool voor tie kinderen Jer 011 i I tlic alt ut a Pt 1 weinig ktiitiieii het ik 11 O 11 toeging ot elkt ile ti scholen te eilingen wordt een b IV Ja gevoi tl tilt tie kindcRii lu de teimen ztjn om er 011 It lu ja op tt 01 tv llIgPIl Oiutgpii t jt 1 j w la he dat bij het genu van ne ma ik het zo niLUtn nucr t tsoenlijke hoIIinikt he chooi vü tl gio it iiniil km l ieii de ire ejrPiiliPi 1 tiet beatond o ptiie optibtip ciool vooi mitig lter rL I tie hollindsche iil met ppiiige bijbelioorcnde v ikkeii v n 1 igpi oiitlerwija lan te ktiPii 1 tiiL achool wilt tie kiiitlertn tlei meet e oetIen evc leeiia als voor tie in tt beindtltukn zontle on leischeit 0 1 Ier V Ja koiiti n genieit i De cpeiibire liull mii cho burgerachool bc intwooiiltle ain die bt iflic Sm a lie oprigimg ia Zj geveest een le ml vm k gpmetii i Jlet gebou V wcril opfetii kkon in tie Groenendaal deiliilve 1 enoeg in het mul lel nt tr at 1 Doelm itig w is oiepliit I Zj 1 1 t w it k b I bi Cl Pst zijn tl n eeite opiiïtmg üp liettcticiii Ici vooiii 1 il a ge oeintte tl i p k w i iitor lilt tiikel jk u la tic it Il III p weik bea ii tie riad bij g IVC Wtr I 11 Ilaull pi i V I l litt a 1 t I a lit tt ik I 1 bl l Lla Iir 1 Vü t I t I t 11 C I t I C 1 t p t koiiieii II j i 1 lil IV 1 e a II Jul Il i tl I CKCi te d i gegeven Pet n j 1 V orden cp t 1 1 I tl in op ti 1 1 I ki iii iei mt 11 Ic p utcii tpi güoiaen tie gioo ere U t vo ci tloor tie meer doelm ilii e K t il n op tic I t nuk hol a idac III Pil I i 11 np s 011 I 1 w jS te ken 1 1 op tie p ia V r j V I 1111 1 tl 1 tui O I 11 d 01 er ijS wor It ei t cru ja il heoger b i e e ooi I 1 il o letwi a woi kn gegeven ook 111 de I e 1 een tjti w a tiji tr en 111 tie 11 m he t t li li Icii rt tt ic it u liet iii i 1 1 n 01 eens genomen bisi utt terug te komen i iinit 1 te et oiid verpen int 111 ooveel gew igt t it Ie in t up ms v n t i gemeen oeie moet vvci len gt i it v in t en rc ei il tt w jken e 1 eene vv 1ziguu 111 tt bren en 11 e eui eciiii i werd vaatgeaieltl d lU V i f e Iio Ie 11 uu lu geen t irtoi eeiimiil werd besto ten iilpeiiiijt i 11 tl t het bea ni w a cii men De r 1 ui tlt heelt din ook meei n den ett inder irezigtspunt tot het ijiie m ikeu Ie gemeen 1 net te moe en achionieii op ecu enoinen bp luit leiug te kotiien Ibt geelt iij mue I vci roiwpi e niet i een te nlieii slaan met ik be Liiti leiil u I uii nvt veu itlei 11 vooi te st en üi zekeie hoogte ttrii te koinc i op Pt tnomeii beaiuit op zigteljk de p U mg der ii iiiiitl u ie bi gei tliool en te op rilling vin eene schooi nitaluitei d voorj iijeiis v m zeer Jong j ue i 1 op het tt rrein van htt ooimtli iiitli Iniis le eii dit besluit tiestun tn 1 tie n ivo gende betlenkingea 1 Je lioU tndache burgeiochoo 111 tlaitentl voor meisjes oe iemtI blijven ie d eene dergelijke oc iiiiiti e mug ing voor joiiïei s onlUi keii Duriloor zal eene leem e m di g regflde opmi 1 niiig V in liet ondu vija on al uu De belioet c van eene uil 11 ia hc biiigerat Itoul vo r juiu a il eli vro ti ot I iter dt tn i Of t II Elders heeft mep jUist zuiKe sJiole i gesplitst en de ondervinding heeft geieeiei dat op anetere voortiefteiijke scholen en in tituten waar uitgebreid 1 igei onderwies btstoiul tlie kinderen welke van de eeiaie beginselen if opjeiei i woiden in dit ODZigt veel langzunti vord ngen miken dm het gtvil ia op lie seholen zoo ais de ho Iuidsche burgerschool uitsluitend voor het Iiger ontlervvija uigerigt 30 Het tantii letilingui on de nieuwe school zal te groot worden Alleen van de burger tiiooi komen ISh jonïena th iibij die voegeiule welke van 1111 ie scholen elts vindt tusatlien schooi zich zuilen opdoen kltmt het geul zeker tot 3I U vv laischijnlijk dur boven ïen get iI niet te gioot vo ii eene 1 1gere maar zek r te groot voor eene chool van uUgebieul 1 iger ondel w ijs 40 Het chooUokial ia voor velen dei kiemen te ongelegen De raad heeft tilt eeiiige men geleien ze f cikcnd tn tic burgeischool allee 1 zullen ruim 80 kinderen k iitit die b i7 jaien oud zijn A oor tien J rooten afat m 1 uien velen bij s echt neder de school ver uinieu Eu bthilve tl tt vei uini vriag ik behooien die 0 kiemen vin 6 a 7 J i ti w lopetiie school van uiljeliieid onJern js 50 De meeste Itermgen nu op de bnigerachool zullen de school van n litbieul 011 ierw ijs rep la ving veil ten ti van t nitseureid e leiwi a gei n geb nik iri ken iiiiïo icn ij ep een imiiich r m en il pop iig iets moe ii vtrle en Tk vraag zo uien die jongens niet beu op Ie 11 indsthe bui ger= ciiool tte erust woidcii d in op eene lUUeiitiIe De giondeii welke voir de aphtaiug women amgevoerl ijii Het la nic oe 1 d it joiupus en ineiajes op eeiit en de elt e schoo on lei w i a on v t t 11 Het oveigun vm Ie eent Sv hool naai d mdtie ia voor ii t ontleiwija natie j Het eei te ir uu ut is niet men v Ik 1 h I et om een bc oog 1 duel te icip keu lu vrot 1 t jtl zien 11 gi ijpen en kolt dairna tei ij 1 len sic k i Ik liiei g m het jii lei i n ♦ rii ei it tie clioul iiin is ie v jwat Jiieii ge t tn liieiilte tp bttoogcii dit iict 01 liniit r was aan jontrciis cii im meiajps ov eene en tie e 1 t s lioulrrderwijs te dntn trevcn Twpp biirgeiscliolc i eU be cmd ooijongens zoowe 11 v 01 me jca mocsttn geapli t wt rtlen tlt wijze dit op dt e 1 licol t 1 s Joii fiia op de 111 leie i leenme jp zou kn w n 1 t u I ene aubai lie ut at ui kis aan een der tot smul te bl De n tl I 1 kort dl 111 1 Miba lie eene tanlio 1 wei l weik II g of t e h aphonw 11 v eis ic veistiekt en vv ia noo lig om tlit 1 t in hit vooratel OU I i il een oit Ipiw j pi op tlie im ioil zonder Hooi lUeen vort uu i ip op tv u p lltt iij ionen o gceii ji r w ia tie achool In pII Ie a ho 1 1 11 1111 c tue vi c u e iie aiuitie I ve tt n vttooi out c a tn den oii eiwij er K jongens tp z i 1 jol 1 ti te iienuii il bp 1 1 it tl n o s V 1 il gtc 1 l p w V m e J iicii e 1 1 111 beuier ei kun p cho Ic oektii trat itiitn tt at i et twee als dat au 1 Ie J r om kil leien vin Jtl It dt b ii tervij te doen m lokt 11 11 lel lig nipiit lancriatjditsphijiitm j toe even vreemd tl d te pfk oiil 1 J er in de elldt leer in ei 111 t t c i k 1 l v n j u C j ite t it 01 t t r v ja ou nioe n zeven i i niemaii 1 bcvertii 1 ii 1 j ii beschouwt men het üoetl tl n oii men cok dit motie 1 vollionden 11 then men de sie 1 ng wi viiiletijfpii tl it het tiiiitl aim is in i t thüol de ucgiti eleii v iii keiiiiatii wettiiat ip te doei 01 Iti wij en en in eene ant ei e meer iiit el leid o del vij e die i geven Ik vp viclit dit men zil zcsten Gealeltl t it WIJ geiugeii waren v j iging am te ngen in he ppii bc loten i oe illeii vv ij lu 1 innpn dien dm a tn dpii t r In pecleul v m het m itlelbiir oiderwijs kennis la gesrcvpn vm t vot r ennmen r elmg v tn h t onderwijs op tl holl hurirertt ou en op dt achoe 1 vooi meei iiit ebiei l onderwijs Hoe al de Iieci iiisptclenr dit opnemen Zd l dG ni t ontevreden norden Zulten i ij de opr img der rjkshoo geie burgerschool nft in de naaj achail stellen apneer vvij op r ze uesluiten tens komen Tot antvvoorl tiettke het nivogendi De Itcer 111 pee e ir van het im I kibair onderwijs is meerda I eeno a geacliililerd als eer oiili itipbur min Meer nehopf ik niet It zetrien ik i tb mei tic eer met ZLiG be kenti Ie zijn Durora litb ik iiijins ut gcateltl ni j oiiitieiit Zr IG te doen inlichton Ln nil neet ik 111 Du l iGeie hl m I iiieit ze vei L G v 1 lu t gt p ic iii iu t on It r ijaEl als ZL IG npciit d il de 1 nti bj n it ere bc c ouw 1 i£r 111 let bc mg der imrgerij ut der scbooig uiide jei j ti het m it erttt cim tli2 ipht tm op c tp te ngen acl 1 i tt kiitlcitn V n 7 er jonire j treil af o 1 Ier v ijS Ie doen trpv ii tiielu kuntkinderen joitvens beer atht te doen verb ij en op tie lui ureei achool m he r ipu t dt til itgt 1 en bt ondel het bereik v m kleine voetstappen dan eene school aan een der ui emden van de stad gtlearen dan hoiide 11 mij overlnigtl dit van len kant vm t IG volstrekt gen moeijelijkhctlen zijn te ducht U Een goei wooid vindt eene goede pints Ln zoo ei tem ml is op men dit gi eg Ie v lu toeptssing Is al tl in ijn mijne iiiioiiniiien jiiist en ik geloof dit ZIJ het zipi ds liiii IS het de heer in pctteui over htt midtlelbiar ontlervvija Op irrmtl vil het hiervoren ontwi ktlde heb ik de eer voor te stelleri 1 De ho landache burgerschool te Iiten zoo ala zij 1 2 Op tie nieuw op te men stSool voir nitjei ei 1 lajer on ierw IJS ille jonjens toe te 1 iten tlie a iii een k ui 3 Iiigt V d m htt lo l vo i k h lo re r jka b irjcrachoal inseint wordtnle peite pi ular iitntt bia ub ir k ti norleu gestel 1 om ei tie iinb itlu e looI tt vetijttit ti t lm bj het o iigltn der nieuwe achool op iet itneiii v u u v3 riiiii re ticliimia lok ittcitwiik iiti jcvetn ou Jiu s 1 j e bev itteii 4 He schoolge i op Ie ach j 1 voir iig it ti 1 tzer 011dei w i s le a ho ijpi te ateile 1 tl tn up de oit t i e uul b v ƒ 1 j t ƒ 1 aO per mimi oor pi nog tp 1 re 1 ix bc til IET 111 pveiiie li heitl vm lie It o itv tii en on Ier v ja tt 111 Ier twijlpl iiiitl t tl lil O tk I va I uQ eic b i p ooi VI ur ctiat enoein Ie s ho d ala Iict wue het voorpoii il v iii zil ween tiet ui l zil moettit woiitii uriti1 lelie zelei Iel jkt onk 1 11 11 ng 111 het open 1 1 u oiItiWjS zou 1 s 1 1 1 m tle e i 1 1 btat lil a De iiiiien hut l vuur j mg 11 en m j il h De tlla ilPIl eiiuel vo Jl 1 I pila PU mei j 11 no e De liol lila p bui ei c iujl voor j 1 e jps e l I L l De i lias ht 1 vc i uil ebieil I a 2U j ici v j 1 1 1 1 2 De me t til v 1 1 1 1 i I ilciu Ja 1 1 e J V e De r ka Ituo t ie i i 1 o v 1 Ik beveel het V oi m tilt tui 1 i p overwp rina kl il l II Gcnien iie BiT LtUiK Ie IV 01 t vv 1 bp tJ 11 V 1 b M vuo Il I bl 11 la 1 I te ht Cl Jjir liet o V i 1 D k 1 rlo o r 1 t I vv llii t tl tl tt h 1 1 1 t tl 1 i t i Ic ki tl 1 t hii j J i d t 11 i U 1 dt U De l n 1 b z ttfdlo hfcft 2i du td V Arn r m Ha 1 t tl c bj bü w dr 1 j I lx jf tbrii d ln diii u cr 1 ft nnd t chen IIt Lti cIl 1 t Tin dt n i oor 30 ja cn hil dp st i d Ie MiddLlburL iinit Mjf ar ctn ci r t oj t ddo nd e aintn tutLtl en heeft 11 tei e tttnkuJei ii IjT e i 30 personen gedojl m i o 1 loot etne j ronte t unt eii o te LI lo 1 doir ce t a rdstuiliLp auk e t ï weU I 1 i lu 1 inivten De r 1 t v i Mj uoü detld tot 31 o II ld Ltvu t r I di eu der eucjelta ln ml nd Burgerlijke Stand OOI D LBOKIN S I lI t U o J T lm i T ouiei v fn fi tu M Gruijl lu n 1 l r D ni Ml I t 1 JüHti ij lil 1 d rs I V1 i 1 uw 1 er C b 1 I tLiL iv rra 1 1 1 W boot tti L lu OMlLtli 1 u 1 u I L = U 1 t c f I 1 M A