Goudsche Courant, donderdag 16 februari 1865

Prijzen der Effecten 1 AMSIERDAA i Dii gsd li 14 Febrnarij i Init te Hooeste GebkveD ptt ko IS koers koers Ned vv suh 21 2 f 2 s e Vs 6 21 8 i dito 3 7 V dito 4 96 2 967 8 96 Amort Sijn 1 S j Hmdelm op i c 143 14 V4 USVs B Igie Roths 2 Ó5V8 507 8 557 8 Spiujeobl 2 9V 6 ss 39S g Portiigilobl 3 Vie Eusl übl H 5 94 d 1828 29 5 d 1S40 4 d ó seue 5 67 2 d 6 er e 5 SO Vis d bijir 18 04i 2 s 7 6 Volgel Spw 5 ISI i l 2 182 Oost MeliU 5 5 V8 l 16 59 dito dito a s 2178 30 30 d rente i lat 5 7978 d nit 1 54 5 65 6 Vl6 riui en 1 9 5 1 2 I ilie 1861 5 59 dito Auist 5 Griekeulind 5 T m Si itcn 5 4 4aS io dO 18 1 5 d d 6 52 8 1 52 o d 1 2 fl 52 52 Me o ISol 3 2 27 27 Zondag 19 Febrnarij tSSft OUDSCHE coura SCHOÜWBljRG IN HEf LOKAAL Nut en Vermaak OB de OOSfUAVEN te GOV DA 0 DER DIRECTIE VA f Roobol Tjasink en PetexS welke ue eer uilen hebbej te vertoonen op DINGSDAG 21 Pebruarij 1885 BRINKMAN Lanpe Tiendeiceg D n 60 sêkMM if ai f 01 De Wees van Lowood T00 EELSPEL in ie Bedrijven na ir het Hoogduit eh van v harlotie Eiich Pfeiffer MARGO OF DE GE OLGEN EE ER GOEDE OP OEDI G VAUDEVILLE in etu Belrijf naar bet Fransch van ClairviUe en Milon door A va Beek Aanvang ten ZF EN ure PRIJZEN DER PLAATSEN EerslcRii ƒ 1 50 T veede King 0 50 Pliit=en voor den2 Buig zijn an af lieden te besp eken tegen 10 f ents extra voor ledeie pluis ternijl de lo ing voor de Ie be preki n p latsen v m den 1 R iiigop J oandaj den 2 Februanj des inorgem ten 10 uren 1 ph lts hebben B IroVkenj van A BRtVkMAN ADVERTENTIEN hfiieo overleed te Lejden m den f re7ejrenden ouJerdora vaa bijna 1 chtig JiKEN on mirde i Ie en Beliinvuviler Il GoLDv P P P KIST i Feor l bö E J kISI PKINCi Prijs in tiet ge e tillperd bij G P van de VEl de e gottda met iiibe iip vin Rijk = en Gemeente iccyns bij ee e hoeveelheid vau minatens tien kau a contant Eene Dienstbode Beuoodisd tegen Mei a s eene dieji bodf voor icii v n g ede ge uig chnt ii Adre bij den uugever de er rounrt Zuiver orergel dde JENE EE a 462 io q pei kin 58 cent3 Jenever 2 soort Moiitnijn 1 4l 2 j 0 pei1 a 5 jl CPiits inl PUWDLVMJN 402 ia o per kw 61 cents Meerdere ot mindere steikle i ii ur evenredigheid i Go Dl 15 Feb 1S65 Bj S N De Esiste Aflevering van den STA TEN B UB EL vcnilenle ii e t tmoiivcke Bjecken des OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS lii ME ij DE XPOCRIFHC BOECkEV Met meutre h qn jejlule 1 e Uani m op de dtiyittie pluetinn aenieeckemngen tan de Uit te geven volgens de beste uitgaven van HENDRIK JACOB en PIETER KEUR om er toezi jt v lu de Leekaren aui de Ilieol thool ie Kampen Deze onver in erde T VfEN BIJBLL voor ien v iii ille KiNTTrEkESTSGFS zoonis die in dtour pionk lj i L n evoiiden nor len benevens de iiocKïPUi BotkEN ordt vui ei Ie Oil eiiiiij niLi geheel uieuvve en duidelijke Leti r in Ivvee ui iven de CLue me Laljuiche de ludere mei iJuUicKe Icliei gedrukt Jiirlijka tien er 20 V a Preni oi ii ue IiiU r i n ireii buv iidieii 12 Keurige Si i lijravures niirde oude Piueii oi t jgt v in J W h v Lli gegraveerd beuevens eene uit voerige 1 1 tr ie be c br i n beweiLle Bjbekuri lie e lifg n r eerd et V hdttUyimg van U H M M den Koning De L r e vc i wilki Ivvee li en bevit ligt bij alle soliede Boekh in d lirtn ter ii ij e voori ii u i DE BEROEMDE SCil IIi T 8CIÏE WALDWOL ARTIRELEX Len onfcilbnr Tii del tegen alle Jicht en Rhiimitisclie aandoeningm jjn de zoo er U oemde CHMIÜTSCIIE AMI RHÜM Ie 1 1 e i le unvulen door one il jke concurrenties veroor ukt zullenpB ill eintvvourJ iti n vvui ei i i r deze lUeen uit broüdnjd en icattijunat ont 5 a n Men e jf e dil wei ver kikI snl uijj Pn mei Is I il liei i ut u ikiieid iir e be r I uuw tu mi i tee ia zou tla w ij o ei il ouciervinden ilitr oii e WildiP voi1 tke t e 1 1 Ijl e n v jr i remi vei rjuvven te blijven sclieiikeii ij XjH I ebb tl lie b 11 II re l 1 u i ei 1 U Geneeakiiudigen getrokken ui worgg eu duur hi 1 in vo r ueinde ev die i e r t iiievcleii ook ktiiu en vvij door ene iieni l ui lint eii v lU g ua ige uiikoma en beuij eii ireven H Schmidt C ISemda TIsiiiingcrwoud ö HOOIÜDLPOl vüur M J C HAM te Utrecht OvJeruter A BLUS na tnsicuudt Mij 1 GLLRKEÜKEV Mioouhoci ed U0LI Fen 0NLV Eu ver ere Depo op e g brinks n iwi ngen taivraag om Depot bij I J C HAM llrecht Go da el BOsMx tl ut d n Oeb Pll WINO Ö JJs eMtu J B MOLLE Uitga e van A Deze Courant versch int des Donderdags en Zondags 1 la de btdd gi schiedt de tgave des avonds te voren Dcprijsperdnemaandeai8 2 francop po t 2 25 De mzeading der Advvrtentien kan geschieden tot des I morgens ten 1 1 ïire Overzigt 1 GOUDA ia Februirij De troonrede van d u frinscheQ keizer neeft = leohts gedeel telijk de verwachting bevredigd want hoL trui he stuk ge st id IS het zijn woorden die de aak meeatal in het midden laten eii belangrijke oudervverpea worden met stilzivijüen voor bijgegian De keizer km ziju uuugres met vergeten dit zou den deen ehen oorlog voorkomen hebben hijwijsl met vvetïevallei op den heerlijken w ipeuioem dien de trinache krijgeia zica verwieiven in verachillenuc ncieiddeeleu De iiiiuiuache conventie orJt hoog verheven miir geen ooid over deu zekeren opstind te Rome ils Ie Fr insciien vertrekken Het me ciiiische keuerrnk is ten ool weik iniir Juiiez ia veigeien tn am i den 1 üoiil iiiierik lanscheu trj wordt mei gedicht De bin neulimlache iiiigeleneiihedeu leveieu geen beliugrijk nieu va n de za ik der tegen neven Ie bi choppeii v ordt zeer i t it btsproKei Hei 1 = indeidaid eeue iviinsiige m ur weinig d lueu Ie rede mi ir h ld uieu g oiid om meer Ie verw ichieii vau dei m m die zijue w ue l uioeiiu eii s et U zoo zorg ui lu weei te bedtkkeu De koning v lu Italië a m zi ne hoot iatad llorence uuue mend ou vingeu en uit luriju loopt men hem ni net la e veroulS huldigingeu Men zal zich di r lu net onveim jdelijke 1 moeten achik en De gezindheid der pruibische tvveeiL kimer schijnt onveranderd toenideung en verzoening ziju met te wiuhteu De voorgeatel e le rerorj aniaitie lieeft weinig kaua van aiugenomeu te vvorlen het beht r der finin itu vvordt met atelli e ifkeu ring beJrugd en het e nde il zijn nog eens naar huis zenden en nog 1 inger w illekcung regerui Li Engeland verneemt lueii behilve het gewoon vvekelijkach ovei j len vin een idinira 1 dal vin een kirliiitd Het geacni tua cl eu Pera en bpmje zü w lara b jnlijk zuuder bloedalüiung aflüope 1 fepij zil zich teviedcn stellen me geld airain hei groot jebiek heeft In het westen v m Zuid In Griekenlanl hter ch verw imug eu radeloo iic 1 Uit Nooid vrede h UI leliugeu Het zuiden wilde uu het te la il i wel veel toegeven ni r wcijeit den groiid lig aan Ie iie nen w larop de v re ie ruften moet Eindelijk i het oorden overgeg ir tot den beslis enden miitregel en heelt de slavern j algesch ift over het get eele gebied der uuie Het congres lieett deze wijziging der constitutie aangenomen Het zuulen weet nu bepTild vvairun zich te houueii en geen iioeverj zii de oproer ge conteueritie voor den naderenden val b w iren öuttenUnö Londen 14 Febr II de zitting vin het lagerhuis op gisteren heelt sir G C ev rainia ei vin buineulindstlie z iktn eene biil ingediend tot herziening t er wet betitttende de ge VrtUgeiiia en hit benoemen vm mb eu len bj en de i iscipliiie en behiudeling van de gevnngenen en Setteen veuler hieimeje lu veibind sint Ni eene kort discu sie is dt bul uur eene speciile com iisaie gerei voijeerl Berisjteu uit New iork vin 3 febr rae ilen Lr zijn te Moi roe nit de zui leliike stiien dii othciei e coiumis irisaeii ingekomen om te oi deriundeieu over dun vrele De pre iduit Lincoln en de munster Sew ir 1 7ijii hnn I emoet geieisd Utt congres t V isliiugton htett het imendenMut op de con litntie b tr t nde de geiieeie af cliiifu der slavernij a ui genomen Omtrent de krjg l ewegingi i v ui genei ui Shermin Uiden de bengten tegenatrijdis Bij het congres te R cl uiord ia tene re olutie ingediend wnnn verklaard vvordt dit het tijiKtip niet ver m er verwijderl i sa De prij uer dvertentiec an een tot ze i regtls met mbegrip an het zegel is SO Ct nt li til teut Lw Olie letters worden bereltend naar plaat ruimte w iirop de z udelijke iten be eid zullen wor en bevomlen om op den groudsligv m oud h ui kei ijkheid zu h evereen sreu m t hen die erhel grootaiebel uigb j hebueiio n leleerv m Mou oeiehandh iveu Ib Febr uU eua berig en nu Hio J me o heeft hetbriziliuuache leger Pijaiudii i igeno neu en ter oud deii tog vooiige et n ur Muiitevileo Durentegen ia het lort Curumbradoor die vm Pirigui verovei I De Hiberniin heeft bei gten uit Xevv lork aangebngt loopende tot 4 de er ilea ivonl De bh Linuoln en Sewird ziju te W la ungtoa tPrugct eercl Zij hidden eene coutereul e v m uren met de zuide j e commia iriasen De vredesou ierh indelingen j i mislukt De I onding der beide regenugtn bl jit dezellde uls vroeger De comiuis iriaaen d lor de zui Ie ij en beuoe n l tot het onuerhmde eu me den pie ident Lincuiu waren de 1 teien Stevensen Cunpbell Mt i iv dit ue giundala en er vuoigealel eoudeih indeling w uen da voL t M th iffin der si iveriiij volle lige unijestie en hei lel der unie op de begiu elen o jr Monroe lu der til voorge tld De gei en d slierm in stalt met zijUleger op + 0 mijleii v ui sivinnih Hij wor i on leiateund doarFu ter De legeuataud der zuidelijken is gering dekitueu luhun bezit wiUeu zj met dal i ii liever verbr m en zj i euvoorrnd bheriu in ver mi lei ts a lu bargera er ge rouwgebleven stiten li uule te drijVen en het verkot pen v u k i otnlleeu iin n g rinïs igenten Een esk uier der Vio it v m admin il Porter is voor Chirleaton imgekumen Ondvnks de verieLeritigen v tn Ie regeiing lu het pii e ment mue zij toch n et zoo gehetl ger t zij i d it u i hether tei den vre ie in Vineiiki met even ueel eei e ininJtr taiijenanje verhouding ve de Yiiit ees il plaala vmten Duron chijtu in Gl idalon s wei I l jt gruote ermiu leiiug V tn het m liie buJgu itmiti ntct ut rutmu m ite gevug t zul eu vvurlui g gever De ten tn itj u het pi lemen a e s vm dien i ir dit de regeims kci h n ziju vin euie uilideili 1 zoo ZJ 111 pluta van vennutderiug eene uumei e i e 1 verhoogii luogt vooialelen De tut Ncw lork 01 vaiuui béngen i i keizer M miliiin biji i I et vivi Ie ge lu I e z jUa r j s un lritkr I alge tiu vindt 1 er zet ii zeer inv Irjke n i ei e I Old uks de idel jKe ligui piuk m Iritkiji et onluika het zeer ou e v tn I unite liro Bj let congres tu Richmon 1 ia eene re olutit ingt aeu I watnn verkliirl v ordt dat het t da ip niet ver meer verw j 1 deri 19 w urop i zuidelijke st ten bere d zullen worden tie vonden om op den grondslag van ondb mkelijkhei 1 zith te I veieenigen mtt hen die er het grootaie belang bij hebben om de irei v tn Monrce e hindhaveu Du ew ïoik rrihune een orgaan der amenkaaus he regering bevttdevie d ulende medceeiins d it Frankr jli Spinjeeu Oua iiiijk oudei mede leikuig van den piua een geheim verboni heoben ge loten om et zuiden ir ma irt s ais onafhiukeli k te erkeituei teu gevolge v m ile vereer ts v mden pre al lent Davis d il h j bj de zege i d d r ie o 1 z iu eii vuur de bevordert tg v ut let kithuli tut ii c c e UI lel jke st uen Am den heer Lincoln is te Wiahmgton eene eren i ie pebngt In zijUe loe pruk tot iet p i liiek et Ie h lit hetaaiit tmen v ui het imende nen up de ciuaiitii t ett ie tot I cluffing der livernij lu het ge iiee ireoie 1 lei iie eengelukweuach vin de gehtele werei 1 wurd w i o ir t 1 hij te kennen du hij de heieeniging in il dt iteit weua etot 5 lud gebrigt te zieu op eene w ij e dit i jr ikcu v lu toekomstige ouluMeu verin leii werdui It tivauuili w la den 27 J m tweeund lirind ont tttn Bj de tweeite mul bereikten de vl iramen een buakriud m igiz jU De oniplufhng w s geweldig de vlunmen ver preidden zich ui ale riniingeu en den volgenden d tg bij het afzenden der 1 iila e berigien woedden zij nog voori