Goudsche Courant, zondag 19 februari 1865

Injiezoiulen KOTüMVl ï poiirriK ó ir l 4 hul e tiluid i e 1 ke 1 1 nde mnrdi weil veel meei d kiuoibmun tl n aK t uu lie itüig wn X doen toekomen ais de eeniïe gron Kn tot ite oader iinu liBgen l c Ifi 2 lei Mneiiij ile ip e mg er idii oieiliteiide ai 1 de ie j e e ie 11 = i li m en Die loon 1 I e hui ii di or oram iten beachüUHd aU eene C0D es ie aiii net uiii n en eene i iniiiciiveltjke w j igmg in de e n ui ip i ie procl mi me 20 De iii leiijke staten nl pn temgkeeren tot de unie onilei de ell ie luouegleu die zij nolen v jor 7j ziek van de UI e I e e fii jO He iiileijk leo er zal mei o ithün len mair bij li t no r ci k ipjer ii eiijll Horlen ten einde tigeii de bui eu ian i f t n o piidlie en uoihig te voeieii 40 III Ie her lel Ie unie moet het lerie lene norden vergeten De pre i leut H w moet niir nen be eer oiimid lelijk het n ee e Paj ijS 1 tP i De piiiael jke iiun lUs heett giateien eene an lic lilt 1 dtn nei f gehiJ In de e iiidiei ie h eft de pre I tt i iii kei c i ieelne ei 1 e t igd dit openb 1 ilieid im den ciileii li f geje ti i tlitrbij e eizekeriiig oe enik uit 1 j loj lionjen 1 m het bt et zijner pligien en dipl i iPK k 11 kier J il het nojit in zijn be loeliug gelegen her lubiiik te m ikcn op de re plen van het iiiteinitioiiiil ip e keizer heett de e u iheldeiiugen met welwilieiidl eid t n rt Ie tl He II 11 te kei er de zitting der k mers met eenelil loe i e I pei 11 Z M it d 1 i in z jii leelue en te kennen t dt liuop m 1 t oi e jtir mt e Irukt oin doorfen coiigi Ie 11 t je khf 1 = die t e rus vi Kurop t be ireigden uu aen mpj te rui i e 1 niet is er e tiii jkt In densti jd tus rhen III t h 1 tl tn Dcnein ikpu hul timkrijk e nesinkt 011 ig pui 111 ic i genonipii tegpuover beule partyenu 1 TiH c e gfin lul en iit iiiKch ippeh k te uerkgegian lil Iiei f n V n Iirjpi injeat Fr iikijk ki u htigt r optre le i ten eiii e i 1 5 1 j vu em inüt ij ii k vi i ig uk mo eli kte m tkep Te ticufn oi t vin Ij ejit tucU bcv itte tweegroo e bigin lei tie tit ti ing vin het nieuwe koLia iijkItalië en de on tl iiicvt 1 tvi tid 11 don h tutl De vooiloopise toet ld ie oovetl onrii t hinde zon veidw i iieii He naren nit rieei tie verbronkelde Icd n an het itali la iaclie vadeilind die i h door ikke L i deii irichnen te hecii en laneen k eiien 1111 den voft Ier Al 11 gt e en s lat het was eengroet i dit ic i vfihetfenle 0 1 11 pi 1 it e ijk vooioorleelen 01 i Nd de o ii iiig ve i 1 e e zi ne houtiist id n ir hethart i in p cluereilan I 1 iil viii Door die v ideu iiid lie p i il lal I ilie it h p lig geve 1 2 1 en zich nehet ki 1 jiic me ver oend Iltt 1 i en vtibuudeu de 011 nhaiikPiij p d V II den h stoei te tti icdi ei en de grenzenvan dfii kt r el keii st it te be cl ei ilii vvauduor het mo piijk V ee t 11 f tr u eht iioepen i Rome teiu te riepen n AI Pi V ri e rii Ci u iineii tie bionieii v m uelvijit lit 1 k lu In Jij u h id de minne in vereenu ng 1 t v n L e 1 1 1 tu Nederi md een lueutv beuijsgegeven t 1 l i itn j verii oo In Afiiki na de opat inJ poelic r I r l ch jrdeii en de ijve vin het bekname ï t t ItJ I Cl er lie h lr ircn cm d lerhillig Vtii ii nzp 1 e len vuüikomen Op die vv i e zeiiie 7 A pt Lil I i 1 p e pfdiiun en cti ae on e landtroepen lil 1 C 1111 a er Ir ii ü oitiC ni i i is voldoende om ri ie t r i Linsen in C ct iiiL iiiia te ii iiKil iven ou leger m Vtiiki il worden vernu er 1 onze tioeppn ii Mt i o kteun leeds ter g en v nreer v ij dan uen tempel des oorloge blui en dan 1 len V met iiüf op een nieu en tiioinphooog kunnen lirijlei Pr eere vin e Innscne Jegei eh ntn vooi de overwiuiiirjin lil i I Fi ropa zie 4 tnki en Amerika Burilt It eb I 1 n l iirt the 1 ngf legd p en vei ie Z Al t h i f g len t ei ii l cjunb u oii ervvij 01 1 li r r tl 7 if zorg e iie e ie leu ttn gt o en ee ge lijke n e V I V 1 l 11 loueke gptst klieid o Iti tie len t n ii u i 1 l I t 1 e wet on hel oiderwijs ne p z j m e l te tpvu uci jeugd tloor de kiesttetk i 111 ie ijfi j re ri z u zi iiiig i einen ei dooi d grol htet eie tli ij in ü 11 et t in ir ht e meer met eer en 11 1 miin d ce nttr nci ei cp t t ei uk gt dit zij e 1 V len T t 7011 f tt gt 1 Oji en kc i 1 iti c c p Cf r en UI 1 bi i i i ii gt j 11 je t ion tl 1 11 te l 1 V t it l j jten ou ie u in 11 tnki k eileit i e i 1 tt lil Uil i t evtn juit wei ipii nogdot 1 11 u u ig vin vti chillini e we ontwei 1 en toeSP c o 1 i iti I OTi a 11 1 11 lijer ont erw 1 me rdeit b I j K PU om i m k h iiidt 1 veKenigiiigt i meer ipevi l ip en t i de 1 buiden der peisioul kt vn 1 e tl tt vt 1 i t t 1 leit I til 11 pv ei a tii pkoiidi jd tl i ti hnpbnnieii v 11 ot 1 ut lugevpiid zonden wtideii voor opei lie wiik ntler Ie gocil vnoiiitl lUr fin ineieii 111 cle w lagscbaal te = iel eu of tot het cieUet de toe lugt te nemen De bi3 chop van Greuoble Iieeft aiu zijne pastoors eeu ciiculiue pPzonden airiii op 54 pigpii s betoog I vordt ditde enevolici en de yllabiis niets bev itlen dit teifen het oudefi iiiche stiatsiegt strijtlt dat zij de soiivereiniteii en algeheele oiiifiiuikel jkheid v m het wereldlijk gezig niet aiiirinden dat71J tie heden laig phe miitschappg niet veroortleelen of 111 lijiirejten strij 1 zijn inet de bemn elen v u het tegenwoordigeInusohe siaatsreirt en dal de eucyehca slechts een leerstelligstuk en geen politieke acte is Het gerucht wil dat Engeland genegen is met ons eenveldtogt tegen Jipin te maken even ils kort geleden tegenChim doch dit onze regering er niet zeer veilmsentl nairis Lr 1 sprike van het zentlen van 3000 m in n lar Iidu iskar diir het pi in om Tamative aan te tasten nog niet geheel schijnt opaegeven 1 l eb He wetgevend ligchaam heeft he len eene zitlins gehott len on Ier voorzuier cli ip van den heer Sehiieiiler bj jngesteldheid v lu den lieerde Moiny Ingediend zijn ecnvojialel tot annvulliucf der siait hegrooiing voor I 8b5 de bntlget voor l Ob ontwel pen v 11 wet op den lijlatlvv mg op de pitivisione einvr j ieitltelling op de z iinpiistelling der alt enieene en inunicipie rillen en op de ehê pies We9Iien 15 Fpbru irij De fimneiele commi sie van den rijk=traad liettt vooig eld geen kosten voor het gpziiit chap te lv i= el en D rin i i 11 op tie bejroo ig uit te Hekken en de letratie te Frmklort ie veibin len met du tf nttgirdt drilt Meii tiorlf heett hieiop verkhird tl it te K i el gevig tige bei iiiiïen veuegeu voordig 1 moeten vvoruen e regering moet altliii de in het bel ng vin Pruisen en hc Nitionul Verein werkt ile piityen giile liin j Berlijn Ib lebr lu de liedi i r i i i zilting v lu het I hui der itjpvair I jden is hetripjioi dei i aiiciele comnu ie uitgebriiït D p i elti ie v lu bedoela i ipport lui It wit tie hoof Izuk be rel a 5igt U t de nze licn Ie bt jro ihiig blykt dit de reïe iij m de uitgaven ten be ocve vin tlpu st i it uiet I d n verei itiineg Inet bf v uidettl De begrooling voor oor log bphoort gi 1 etl gew jzijtl m de durvoor migeli kkeii som nen iiuinti ei jk vcimu erl te worlen DiiipnKjt i moeien grojttie jnmfii be lik iir worlpi ae eld ten be leve v tii I de nyverUitl l ii Imtlioiiw hel 1 i oi leiwys Je wctei i sell ippen tot vti ieteriiiïï vin de be ol ligiug er oilerwyzers j en van de I igerp imbteu uen teiwyl veiiigmg d gei egt I kotten van liPt 1 rielpoil ep de op ieffing van ht TOopolit op het zout dni j nil v ortlen gev i le d j Itr oort tie be itting cp tie jebouwtle ei2 eiidüir leii vis geste J te vvor iea op lie oor rruiikt I jv bpt i i w a trim een gt leelte i m de ge I meeutpn tot te kennen en epue weiielijke ver m lering plaat te hebbc V m tie k t sen bel isti ij en mr imet ix Peil iO lip er heeft te kiel ten I ni e van den hertog vanViitruslei burg et ae verg i t riiij d iUs jehad vin politieke pei = 01 u t tr It jIj ui De byeenkomst vontl p aats op iiitiiü j luu g tlcs ii en vtrtl dooreen tw iligtil personen bygewoou I len pi ik t vrr dtn tocsi intl des 1 ii ds en hetseen nu te doen stut Op twee na wartii alle aanwezig n tegen i aa ittiuiting a ii Fraisen ömncnlnnb Gouda JS Dea uüi U tl er in buven ieinelde znl eene töoneelvoors ellii p p i lib 1 t b p I Doij rt moitren i hiT e ii ree eii k oi jjeliik fjeheurd X e hiKib i ti M lil en i p i pol lei i i l £ ri i ieu in de Slid tbn t en een e niii ei te ik pn opjitltn Bjhet ilnjitn V Ui de ble t n bi i 4 tp t f m k itten iijj sc iojt de pen iitt den dissel pii gn u Je p i irden d r nt i ir de ongeiuL ki e rukte beu len 1 tu chen den u itjen en een boom nn de I ri c ii 1 ie 1 iniooi Km het eci e been hoo n Itt ligch nm vpid cibiij hl Ond iiik üijr iili e verpit ti Ui dinput tie i 1 3 hij pi eien 1 een snur eu P Ig tn be wpki llei ekblid in ct Reï ve iut in ten ij ler laatsterommelt de md ichl p het eindigt bet Weekblad dea minister van justitie eer dankbaai zijn aU hij ons eens verraste met een wet nnlueip tot aUchaffini der duudstrjt g vooi ons ouden jjeluoven am de a uineming M lai al werd het verworpen het zou nog eer groot nut stiHuen De ui alag der stemming voor de bei oenung vin directeuren en CümmibS iiis en der iin teul uniche k m ui ma itst h ipp j IS 2 e ee t dit de volstrekte meerdeiheui wis oui dueUeuiei 1U04 en voor ct rnmi iris en 4 leminen G ko tn zyii to direcienren de hh 1 W Jciephus Jit a met lb75 J Boe eu j H I4 ü H A In nv er I3b2 C L s m den Uoneit 1221 en W F lleshn sHii 1211 siemm n Ni hen heljbpn de meeate si urnen eiki jen dp heen u m J Heem keik ni 1 óh P N Mul er h 6 m E N K ihus en 091 en J G J i rer 35 e n nen Geko en zijn tot pommi s iri seii de iih J E Bon ikp met 1587 C 1 Quie 1 9 J Boeien l y J v 11 l hei 2hb F van Heukelo n 1102 J i Bom lü 9 h W Hepnei lOii en L Bienlui 951 em nen a hen hebben de inee e lemmen vpikugtn de lieerui J Bunge fewi cl de Hen 37 J C Zm neimni i M Luden 771 Piul C v i Iw uigen 74 Jom lu c üi2 t P van Eegh n G20 H J BUeraen 551 F inMujPi 518 1 C J 41 404 J ï bchul en 473 xis J M H n ducks 445 J V Dudok V IUpI 424 rn F W u e 395 t Aan t lun en ma md ig de n iinidd us len l nrp A inhet p rk op nuuu tene v eiir deiinj uui ei gehouden tnaandepÜioi dprs in di k m ul m i it eh ipp j voor 1p hii enmintr ter verkie ing van nog drie be im idu m evfucontr in eu De inut chippj tot bevorueru g der bunwknn t ie ia trdim hetk ge rtuht 111 lul It on der uerklielen epiiue vetl PI mg Ie biei en f 1 hreti 1 cupit d it up en kek wpiKjjl i itt nde gewone betaluu der werklieden er ui 1 is bep u d in pi u s an per dig m lipu die nut Oü ïiuhe ei n om fortuin te zoeker 7 jn er eku oic lu r ni t n It u Dii J t uit tei J nj ens a it vin u luien i ip H u tn iiedeu 1 t lU r k 1 i 1 n e kiiloi len De coiisti u lonele le ersvereeuiLTiug n het kiecdt lr ct Djiv in leek tut k null I i it voor iet iiimii I1 ip ler tv p e k unu gtkotfu deu I et r in F i van B t m og er m de ailondi ucnt le ibiuk te Hec envepu 1p pu hem o er ijigeaield vin dtn kuit du ron tu uu ven dp heer fojue t Audiete k ipiiein tei ee o uju iuivi ei te leeuw uIpii ru dooi de TnU revouitiOi uien dt heer O b u jU vu i eii u Calv ijck dJcmiMiö Iki ll U SI L Padü zi n Sft tuj ntt n iii h tht m g ro 11 11 tn 200 aiulercn niir hais ue oiitltu Üi i een htvi Lii bi niil ji d stdMu s j b uwlu bij Gornij uj itat t = lu ipoü wtg verint lti 1 1 U x j 1 1 1 L t bnrlv lii i Braodv tib ij l1 1 1 jttr jueu vondtu deu dojd ui d j jK ii tt iwijl de I i biïiittisuii dii 11 tl Uioii dio brüfid tn A elt boekeu ijn e tddoch thchddlgd L Mi biaiid te Stti n m Oost i rijk zi n etue d t istbode tn vier kleiLC i d re 1 o iveïcom 11 Te Öem wil men triitst epogmgeu IQ het u i alt d n om dt l chinMijkt stidFea in de ge va g ïii sen te duLti af e ia Ten Fcngt beunt speelbank ia te Gn e e ontde t iJ wmlembei jT cbi nl t 1 li di u peti u m BtL wuit hft bt rip V 11 t vtiphüt oil w l i 1 irijt 11 t ei i eiliiis be tbeii 14 liut uiitii i n tii Ut h i u o dl i in ei n ijldr iii t i l i 1 eii u b 1 l 1 u eu l u mk di rspo lULgtn IU Livelud w 1 l r 1 ü j uulhotu l UlU bcL aau lm lal bt imbteu o 1 0 00 1 j i uitgezonderd aan ieder vreemd Veel is in dat opziet door de giondwet 1 er ieniuir veruideid Lmg unerii m 1 i ook Indie hiei te linde ler pi ike gpbi igi en i 1 vprio p lu i j ren beginnen in Inc iP ht I in pii eenp ji j p ml u on p rie ueu nr e n ie peien en vooi ekir fiie kuituiie die m epu etlit jur liet moulfiluil 2 nulliopi en v nj geiü opbreng he ulve de m lis che vuorippieu die rnel Ie berekenen jii vprJiPut ten Vül e de luul icht die men th ui nn tiui ij li J un nel eclitei ldt the m li e te In 1 ingt n llun gebruikt v or den om p in bel uigen te dipuen i nipii m ir il ledik eif iij het bi pieken v ni uidi clte ztken ineei pt op de i u kim 1 lire puij ilip men wU diei eu il in op de kolonie uier wel iju men vooijeetl ie wuleii bphirliiren O k liij de di L i ipn o pr de bpzrojnni vin i j iir in de bpioe kimera he tt de ktdonule pu iti k veel tijtt gekost tn hieti het re Pi mir beiei 1 v m ou u le euw j u li en mniister V 111 k düiiien meni pii ainvil moeien verlnren O k on e ifgp i u tiir PU bivtnilui i 1 o eiepiik un My hun bPKen Ie be ü inf en omipr de lejen tuidt rHoewel ers eimen Ie dit er veel niibi dei n ui u j v m rp u lervorniij u ijeeu j veiuideimj weten hei be in p moe bijtpii m i voislrekt nut Viiiubid uur len is de len e dor tegen 11 lei eu met de uiitbe kleun u vvurl dp jpkum t il p c 1 I til als er m ur sprike is vau eene hervoim ug aa het lel el der oudI gi ien B grijpen 7ij din niet dit bet nederhn Nuhe tolk niet zoo blin I miCfHtm n is rael il hpt outle tl it 01 e t e uil v m i 1S4 noj niet gebpei ui liet ver e b jpk is j t i i ik Zjuien de miiuuu v m he behou l tienden tUt hel vois met nippr wee dit j Usi door tie meerti ie OjietiJ uhei 1 de te or en vmvDui 4S Hl o r ho eu n e m uriil Dt n leitjl e c i lid ie r f dsi h ifiu g v m b i i n p 1 1 1 Lu heeH de op n uihei 1 in iiet hop ilinl j w cti u 1 jedrij cH oo ouuoo el ju de kie er n 1 jt j n 1 l 1 c oh 1 duiviu UI IndiP ri ke vriuhtpu Heb n de ibti ilt ut j iu n ou 1 ui 1 vooi I ge ihuuktii o k t e ko o ji u i ui bj tie t epi sinï ditr j ui tlen niet k u k v irpii n i pu zj chlb op ecuf gP thikte w ij e lu toep ng v r it i bragl I lnlJ pn t jL h iil ei de ku e v m dui iiuvuu U l 1 pp i j sitie Uiten ou It i t iiijven iibpi ud lu het mue It 1 1 j houdpi d lu indie Indie la uirf r ip vooi hervorming k 1 t ra m ed 1 de eitde k1 ut ne gp i tord t0t n ook ou k 1 id 1 wet m JU lig weid vel air 1 eu men de u j i oj tliiUPU kou hooien over hel kie ie l il üt j tn u 11 de loiile rep diliek op lei w reu I D pr2 e ioüveu iju zij diL 11 e 1 eu l o cv ze 1 cpi tk G r tut 16 d o ui hthj I f Pi Hl tb Pi i ui ei vin koloii 1 i 11 e crjordr be 1 UI met ue ge n ittijtie leuen u m rpi i t o u vm de en mm ti dwitliteu en ttr i ntn 1 t i l oiu Ie o in t 1 d UI in ne U t jreie p t t 1 t I l mirt u lU L Pil i i 1 UI k i Dn r i de iinv t V tl t 1 I 1 1 ui wel ot ie lut u 1 I e o I uit mm e edtli be msclen v oori pruit d m de üt 1 r het i JU ps a It 11 II I e het bph i d o jr In lie ge un ef v r nieei bpkt n 1 eu de kenn s diir ui 1 met ir hgel vei rouuen op eene voon eiin g 111 tl u t e diiugen epup 1 Ie e mpei diq elke I nut iind hl tt outler oeken li il it j ue er u 3 I bestain e dit m veel opzigten gewogeu n te 1 t I Marktbsrigtsn Gouda 16 Feo Tirwe Poo c e perlast 29a l t u c tfj per mu 1 ƒ 8 a ƒ 9 Ro üe I lUnd ie f 5 0 a ƒ i i luul Jip b 25 t ei 4 i ƒ fa t li er M B p en Fi m che p r 2 111 1 e l l £ 1 q 1 or Lp J l 5 Dnivebjouen ƒ 7 Htii ep id t De vppin ukt mu e Juen a m er en uj en hi ip behihe mi Ur Iige koe en nut k e i voo ea v ren V irkeii p l ikt ooi Lontipu l p t ua B ter y i ƒ 1 14 pi u V Delft Ib i br He upmi e i e r gr ri rit oi d e UI lot il un e p ui ert en ui ui r e ec ik e rri in oor f n bi t n 11 i n r t pi tu o l r 0 ƒ 7 M ƒ s 40 Kt jj t 11 I t i 1 f o Kt rie h pr ƒ 1 ü l ij p j 1 1 J Dtiiv booi PU 7 Pm o t y o Bi b ju J 1 y il jiotne t r uui ƒ 7 1 O 111 l I w u g oiren V ui 1 j 1 1 br 1 e 1 7I D l o ei te uiipi 1 1 ii H lluo bj 1 1 ƒ J het Ufi b ƒ 1 t y I t r n i LO idm 1 3 i im 1 j tar e i ij w rij f pr eu op V r Uip e t v i n ir v j ii i er t c p o