Goudsche Courant, zondag 19 februari 1865

Donderdag 23 Februarlj 1S55 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 15 Febr WiUem ouders H Kijkelijkhuizen en J van der Nieuvicndijk 16 Leonardus Gerardus ouders G van Aliet en C J Lansman Klaas ouders A van Miet en M Gestel 17 Arie ouders A Verblaauw en N van Vliet Matgrietha ouders H Kunst en J van Leeuwen Marfjrietba Caihariua ouders A van As en M C Rijia Adi iaua Cathariua ouders V Bakker en N Everiing Il F br R G Luueuburg 5 w 14 VV van Alkemade 4 j J Spruijt 65 j 15 A van der Zwalin 6 w C J de Jong 3 j 1 ui P A Kruisheer 15 m 13 H de Mol 23 j 16 ü van GtHUWü 15 Febr Z van de Kasttlen en J E Smits G vaa Vuuren en F Mouchon G Jongeueel eu A den Hertog J P Lankhorst en S S W Sloos SCHO0 U0VE Ingeschreven van 3 tot en met 10 Febr 1865 GtBOBKN Jan Hendrik ouders J an Emmerik en C Schalk Dirk ouders C S vau der Sluis en S van Vliet Magdaleua Maria ouders G de Rijk en tJ M Rohé OvtKLEDF N L L Roosenburg 74 j echtgeaootc van P L Gotvatre M G de Koeijer 3 j J E Deumers 2 j C Mopraan 1 j M van der Aa 1 in OUDSCHE COURA Uitgave an A BRINKMAN lange Tiendeiceg D n 60 ADVERTENTIEN iets hooger booneu 1 hooger Aanvoer van 6 tot II Febr 1311 qr inl en 52 qr vr tarwe 2851 qr inl en 6434 qr vr gerst en 4S3 qr ini en 33647 qr vr haver A ia de veetn irkt van lieden waren aangevoerd 4050 runderen 4 k ilveren 16 150 schapen en 33U varkens Voorbeste runderen werd 5 4 voor do kalveren 5 6 voor do schapen 6 en voor do varkens 4 4 pr sieeu betaald 14 Febr Boter Friesche 134 Kamper en Zwolle 124 H 3 Bossche 90 a lüO Groningen 90 a96 Emden en Leer 90 a 98 Holstein eji Kiel lH a132 Yersey 102 a 120 Kaas Edam 57 a 60 Gouda 48 a 52 Derby 54 a 58 Kanter 23 a 24 AmeiK 48 a 60 15 Febr Granen Eiig en vr tarwe op vorige prij en gerst en haver vast Aanvoer van 11 tot 14 Febr 1010 qr inl tarwe 1300 qr inl en 2U00 qr vr gerst en 730 qr inl en 9 S0 qr vr haver 16 Febr Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd 1230 runderen 83 kalveren 3990 schapen en 154 varkens Voor beste kalveren werd 6 2 voor do schapen 4 8 per steenbeiaald Bj S V N VELZEN Jr te Kampen ziet het licht De Eerste Aflevering van den STA TEN BIJBEL vervattende alle de Cauonycke Boecken das OUDEN en des NIEUWEN TESTAMENTS HE EVENS DE APOCRYPHE BOECKEN Jftt niemce l ijgeToeghde Verklaringen op de dnystere plaetien aeiteerkeningen mn de geV jckluyJende Texteti ende niemce Rei iiters ocer leyde de Teitameiden Uit te geven volgens de beste uitfiraven van HENDRIK JACOB en PIETER KEUR onder toezigt van de L Eit iitF N aan de ïheol school te Kampen D e onveranderde STATEX BIJBEL voorzien van alle Kaxtteekenikgen zooals die iu de oorspronkelijke Uügave gevonden worden beneven de A POCBÏPHE BoEKF N wordt volgens de Oude Speili g met geheel nieuwe en duidelijke Letter in Twee nitaaven de erne met Latijnulie de andere met Duitsche letter gedrukt Jaarlijks uilen er 20 Atieveringeu verschijnen Elke Aflevering wordt berekend tegen den o elooflijk lagen pr js van 20 Cenls ol circi 3 Cents per Vel van 4 Païina s Alb Premie ontvanfien de Inteekenaren bovendien 12 Keurige Staalgravures naar rie ouile Platen onder toe igt v m J V K ISEK gegraveerd beuevens eene uitToeriire naar de be e bronnen bewerkte Bghelkaart Ue e Lilrjari in vereerd met de Inteekening ran H H M M den Koning de Koningin djrr Nederlanden De Eerste Vrievering welke Tuce Platen bevat ligt bij alle soliede Boekhandelaren Ier ii i ire voorhanden B j P K BR T te Dordrecht is van de pers gekomen IIT LIÏEM llift üil LEERREDE naar aanleiding van 1 Johannes III 2 üilffesproken in de Groote Kerk te Dordrecht den IS November 1364 DOOR D J C MATTHES Pai DiKAhT TE BfcRGAMBjcHT Prijs 20 Cents IJete ntfface geschiedt tiitltoojde men zoOKel luiten als binnen de stad Dordrecht ggrucJifm omtrent deze Toe ipraak heeft verlreid die y tl bez jden de KaarJieid Jn Depot A Theeën IIT HIT MECWE M iGiilJN V N J D WIJGH t3 Amstardam IN HET GROOf EN KLEIN De ondergeteekende heeft bij zijn winkel gevoegd den verkoop van KOFPIJ DEPÓÏ VAN GEZCIVERUE ROGGE G EZON DHEIDSBLO E I van IMMINK t3 Zwolle CHOCOLADE SüIKSR SIROOP en alle KRUIDENIERSWAREN en neemt de vnjheal zich ook in deze artikelen beleefdelijk a in te bevelen bij zijne geëerde begunstigers BOTERÓCKAAS A Derckscii Gouda Fehrvarij 186 5 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bj eens hoeveelheid vaa minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 per kan 58 cents Jenever 2 = soort Montwijn a 462 io o per kan 56 2eents inl BR YNDEWIJN 462 per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkie naar evenredigheid GoL D IS Feb l fij Prijzen der Effcilcn AMSTERDAM Vrijdag 17 Fc jfuarij Laagste Hoogste Ctbleves pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 filS g 6i Vl 61 dito 3 73 73 dito 4 957 8 96 96 Amort Sijnd S j ll indelra op resc 143V6 143V lielgie Roths 27 Spanje obl 2 39V 39 16 39 A Portu jal obl 3 46 eVl Rusl obl H 5 94V6 d 1S2S 29 5 ü 1840 4 d 5 serie 5 68 d 6 = serie 5 SOVs 80 Vi6 da bijH 18604Vi Volgef Spw ö 182 182Vj I82V3 Oost Metall 5 59 59 £ 91 4 dito dito 2Vs 29 ViS 30 d i renteAmst 5 80 do nat 1S54 5 JS a 657 6 65V Pruisen 1S59 5 Italië 1861 Vs dito Amst 5 uO Gi ickeuland 5 21 211 4 Vnr Slaten 5 5OV3 siVï 51V8 i ls7 5 d d 6 541 4 s 54V8 dO 1 S2 0 5S3 + V 6 5 lV Mexico 1851 j E RRATA In 1 301 dezer on raat staat P 2 kol 2 r 33 v b i3 Iff die der II II II II 40 mag mo re II n ff w 4 II 0 opgen oemd opgevoerd 3 1 3 b waar Toor II n 1 K II tl n tl besto jd bestemd r 1 18 Voor n Door II II II II II 0 meen t w w eet 2 36 b 9 18 BoeVJrukkerij van i BRIXKMiN Deze Couraui verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is franco p pobt 25 De inzending der AdverteutitiU kdu geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenUnïJ Londen 21 Febr Terwijl door het congres te Washington het amendement der constitutie betretiVnde ile einancipitie der slaven reeds is aangenomen en die maatregel ook dour de wetgevende staatsligchameu van New York Massachuseils Peansylvanie Illinois Maryland Rhode Island eu door meer andere staten is ger itificeerd heeft in het congres te Kichmond eer eene nailere discussie plaats gehad betreffende het reeds vroeger geopperde plan tot de gedeeltelijke inlijving der slaven iu het zuidelijk leger Volgens het verslag door de uidehjke bladen medegedeeld zijn de discussien omtrent dat onderweip allerhevigst geweest Een aantal leden van het congres bestreed hel ten sterkste als een noodlottigen maatregel voor het zuiden De heer Turner vertegenwoordiger van Zaid Caroliiia verklaarde o a dat hij ten volle bereid was de slavernij voor de ouafhaakelijkheid van het 7ui len ten offer te bre igen doch dat wanneer men van de slaven soldalen zou maken zij niet de vrieujen van het zuiden maar de beste bon Igenoolen van het noorden zouden zijn en met hart en ziel zouden medewerken tot de omverwerping van het zuiden Het plan vi u den president Davis was zijns inziens eene dwaasheid die aanleiding tot het vermoeden gaf dat de geestvermogens van den president gekrenkt varen Evenzeer keurde de heer Leach uil NoordCarolina het plan af Die vertegenwoordiger verkl iarde dat indien het doorging in het zuiden dezelfde tooneelen als op St Domingo te wachten waren Ook de heer Miles van ZuidCarolina president van denMièlaire eoinimssie bestreed hei voorstel en verklaarde dat die maatregel hel zuiden de grooisle rampen en gevaren zou berokkenen en le instelling der slavernij den doodslag zou toebrengen Ten gevolge dier besinj ling door verschillende invloedrijke leden is hei congres uiteengegaan zonder een definitief besluit omtrent het voorstel te nemen Berigten uit Mew York van 8 dezer melden Het berigtbetreffende i e mislukking der onderhandelingen over den vredeheeft zich ten volle bevestigd Generaal Sherman rukt voorwaarts naar Charleston en Branch viUe De linkervleugel der armee van Grant heeft eene beweging gemaakt in de rigting van Reams Station Men verwacht dat het aldaar tot eeu veldslag al komen Generaal Lee is tot opperbevelhebber van al de legers der zuitlelijke confederatie benoemd Volgens een gerucht hebbeu de zuidelijken Mobile ontruimd In de zitting van het hoogerhuis op gisteren heeft graaf Grey in antwoord op eene interpellatie van lord Lyveden verklaard dat op het budget een cijfer zal voorkomen van £ 50 000 ter verbetering der vestingwerken te Quebec in Ginada en voortsdat de regering forlificaiien zal aanleggen te Montreal en in hetwestelijk deel van Canada Er zijn voorts maatregelen genomenom de conscriptie op 88 000 man te brengen Lord Granville verklaarde voorts dat daar Canada van zijn kant naar verhouding aan Engeland te hulp komt met manschappen en geld het van de andere zijde ook Eugelands pligt is om het te ondersteunen met alle middelen die ia zijne magt staan Aan de werf der firma Randolph Elder StC te Glasgowis te water gelaten de eerste der negen stoombooten bpsienulvoor de postdienst op Java en andere uederlandsche be miiigeuin den oost indischen archipel Zij rlraagt den naam van koningWillem III en heeft eene lengte vau 225 eene breedte van 51 en eene diepte van 22 voet De voor deze dienst te leverenstoomschepen verschillen van lOüO ton on 200 paardenkrachten to 500 ton en 200 paardenkrachten In alle voorname plaatsen op het gebied der zuidelijkeconfederatie die door de noordelijken be et zijn worden thansde britsche consuls in hunne fuiicnen hersteld Jelijk men weet was hun aldaar vroeger het exequatur ontnomen omdat ij deregering van Jefferson Davis niet als onafhankelijk konden er zes voor 1 De prijs der idvertcntien an één tot j regels met inbegrip laii hel zigel i bO Cent eiken regel Jaarboieii 10 Cent Bnitellge one letters orden berekend naar plaatsruimte kennen Ten gevolge van bovengenoenulen maatregel is thans de heer W P Smitii als britsch consul te S ivanuah in functie getreden Parijs 20 Febr Het Blue Book is verschenen Het werd vooi namelijk met beliiiigsielling te gemoet gezien ten einde uit die verzameling diplomatieke stukken te kunnen nagaan welke beieekenis eigenilgk moest gehecht worden aan de conventie van den 15 september De voorstanders v m de eenheid van lialie zullen door de lezing dier stukken eiuig gevonden hebben wat hun stof tot blijdschap geven kan Uit al de ilepeches van den heer Drouiii de Lliiiys aan tie heeren de Sartiges en de Wat tie kuesue der eticyclica aangaat daaromtrent luiden de diplomatieke siukkea niet min Ier categor cli Zj vordt onvoorwaardelijk algekeurd De hoiidiiig v m di ii i uselijken nuntius wordt er niet minder scherp in ge ra t l zuo scherp zelts d it men nieitegens ainde al wal v ui dt pr ueiiinü erigt is tusschen onze regering en den nuuiiiis overiiiigt is dat hg zijn ontslag zal moeten geven Hei mandement v in deu aar sUisschop van Parijs naar aaiileiiliiig der encyclica ademt een iiiitenjewoiien geest va i gem iugdheid en op v irme wij e wordt daarin aan Frankrijk hulde gebragt voor hetgeen het eeuwen Lingvo ir de irodjdienst gedaan heelt Neen m jii vaderiau I roept de prel i it o a Frankrijk toe gij boe eint nieinaud ilie u kent wan rouwen in gij doet niets wat liiiulerlijk zou kunnen ziji aan de iuede betreKkingeii tusschen kerk en slaat of wai deu h tinen vloed der go lsdieust iu het oule Europa zou kiiuiieii doen verminderen Ueii heiligen vader roept hj het volgen Ie toe Gij hebt de vourn iainsie dwalingen onzer eeuw met den vinger aangeïvezen en veroor teeld wend thans ook uwe ooireu op het eervolle en het goede ua irdour deze eeuw zich kenmerkt eu Ollder leuu iiet iii h ire fiere pogingen door de gen ide uwtr gebeden zoovvel als door het gc ag van uwen r ia 1 De berigien uit Mexico Inideii ongunstig IV st idO ixaci is door de luarislen onder Porrtrio Dia in eeu geduchien staat van verdediging gebragt en de onzen bereiden zic i op dca a inval of liever op het beleg voor met een ernst die bew jsr dat zij den vijand geeuz is gering sch itieu Ue mairschiU Ba aine heeft het zelfs noodig geacht in persoon het bevel op zich te nemen over de troepen die tegen Oixict ui ie on e zijn Hij heeft Mexico te dien ein Ie den 3 januanj verU ei MidJolerv ijl is generaal d Hurliai er iu gesl iagd met zijne itilldie tot in de nauijheid van O xaca door te druiï j heeft daartoe evenwel bijna onoi ci jaiel ji e hinderp reu ni uit den weg rniuien he geen voui a lu i vervoer der ir i e betrof in strekei waar de badem i o van eeiiig voertuig was doorploeg i ie voren do ir i v w l i Hl t l g il de bel je van m iarschalk 15 z iine om de p its gt M l te oui ingtl i einde aan de belegerden op die u j e en i ogt d ie n t Hg beschikt over een lalrgk corps iid aii ene eii uit e r i ruiterij In het noorden v in Mevii o e teii d d i rn C i i y en Doaay hare oper itien tegen lie Juaristen voor De o tr og is er dus volstrekt iioir niei ten eoule 21 l ebr De Muiiieur bev ii een bps ait w i ibij de Igemeene tentoonstelling onder bestu ir eener e iiiiaii ie Weenen 20 Febr Bij de tweede kamer is het budget voor