Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1865

d sladt 1 ll d h I lii m 11 die dividenden uitbetalen de mmste tegen 1 percent s ra mrds Een aintd anderen betalen 2 o 4 ot o percent maar eene diirvin heeft reeds smts eenue m unden geregeld 10 percent V UI het nomina d k ipit i d opgebragt 11 ei i t ita l or i feji nj Het luil met ceu aeniig deficit De miüis c heef te kennen sijeien d t de bc rootiiiï voor 1867 zonder defiut zil slii en ti dit ue 1 ejrr n ii jr i ii ojrld 6 ü U00 ftörijnen minder I piekei d i De he r von Meii durff heeit u i ir aarleiding eeiier ipterptiiie erk urd dit de le eunj gecne definitieve beBiiasiuÊ ten op ig e dt r hero lotamen Lou even omdat de onderlnudeiin eii durovcr 1104 iiiihiugig ijn Het vredesverdrdg is bij de k imer niet iiiïelieij De o fo ir tk vai den o ijph ikijjeii finucielen toe tand nairiii Oü eiii jk icli bem 1 beat 1 it d irin dit men sedert eent J mae leeka van jii i uet de roo a e ealepeiiheid de beia tii 2en lin a Ie open 11 iiide ejeu lieef vernoo d zonder dit men er op belicht n 15 om te eiia door die m d delen te leliten de evnit df be atuu eliuldigeu te vet meerderen Nu Zit men meteene Ie li e süi k t eene bevolkin die niet betileii km en eti e erbi cnd i cp if e n ition ile chuid He la h 1 f Il letr 1 Ffi iji verbceldiii te ter v 1 tpft doei er rn un cl 1 i ia he d m ook imi lu ch ii h t ide li n eei ai ni ter vin li 1 ncieii te bsiLiken Dit tie he r voi P ner lie tin d nitionale bank er chuldigde tijdig heolt k nntn bet ilen bekend Het et ia verblijden 1 d 1 f j e iirop meu zicli ie gelden I ee t ver e 1 1 la I r r o nrli Vreemde b iiikiers mue Icn lietge I er 1 11 dl rijka e atii =se uld iin de oos f r e I I BSilljn lejr NorMiiitche ML Ze lung egt d i 1 1 L 11 jinn L vin l i huia der li c i ru 11 u Int lilt d meerderliei I 111 u niid f 1 ion 1 iii a dei ves vii overeeus ei uug me ei iken u t d l i v n zikeii 1 e m de vo V n M 1 eet do n cnla 1 1 i r Sl ijtel 1 1 001 Ier on er ütii g blijveiibflel Jl e tii i iie 10 el t o oa i liteii Frankfort I ri 1 it 1 r h n d t d loaten der büi 1 o i il v n l i oiiieii b jfijot op r i in eu hiümilloiii vüLeiaiL ei n t ojr den b iidsriid niikt Lnijl Gen ve Ie but iii i lei om utijcrl z 1 de z i ik voorde b 1 erii c n je t MadPiCl r In de i tin der trtes vin heden beett de in ite i ueaoi crp lu cdiend vv i rbij de ken 1 e iu n v i i re bezittmjen weke djIii i beaiuit kei but v as ei i fj n e kin et vt ke terstoni c loei o n dt koi iig n dtnk tl 1 1 icmeii lei eei P jo t e 11 e ng b 1 1 c if IC bc v j u in Ij 11 n ü 1 eu gelioore 1 ge proken I r 1 en uiii die 11 jie be 1 t na er te ie ren rniHi GoucLi eder ilg c vv 1 1 la tOLl e om f G it i 1 pe i lil i i Pivon 1 i n er eii lil 1 c Jo traeut c e Ut n I J uj 1 1 e i ti ï t Cf jt jni c er Li e I jjji J A L tn niüiaiei i r 1 t tj betre 1 ij V n Li 1 l l l j pp j 1 1 G l tn r d nio t c dl 1 e i t ijj u e i I e o 1 1 1 i I i iii J 1 n iu Uustuur dt letreu 1 i I i Itr ei m f N llaliusen tot ccmn siri acn l c heeren C l ui Eeghen Piul C vin Ml iiu eu V Il de Heu Join Alul er Joix C Zimmerman A J Iiisinger eu i C Jiski T ee ongelukken op de poorroute Overigens voldoet de lijn A rnhem Zurphen tot nog toe zeei am de leiw ic ii ng en is jor de sesloien rivieiei oo el Ie piasi ieis i s goeie en verboer itnzitulijk te i utnRi lot k la ie D t Li ir i Ltsch ippij tot exploit Uie v m t i u poji eu zijn auue te 1 de heeien P 1 C liuniigs V C l Zutptien Hl 1 idi ch eekbl ld van het Eeg heek ils e ue tuiiüsiteitme iegedceUl d it in he jiir i ü4 mt mille huid een hiifmilliuen jjt masugeii iii lutl e zjii uii dteld Het bud voegter bij dit er op nieuu eiostig sprike moet zijn vin Je ai schaHiiig dier mensü u itdiei It trit IJ oodig vüji ee ie zoo bel nu j e hiven a s tiitiepCls m igaz ue ij he linjren dokken weik lui pii lition eaz Dt dimmen lil ze orei n met pooibinen ia L mping an de pimsen richt wordt toegest i m om V n de = 1 r i i veni i en te komen zonuer het bo eh e benadeeieu r emi n no dit eerstd u s eene brochure doorde on i i z li V orc en aitgc even mei de pi in teekeuingen om chi tji op oinmmg et vourdeelen zoo voor de re sidenti als v ooi he igemee i d de e ouJernemmg a inbiedrZuU ee e h X ei ir nu i ten Hen tjd k ui bitin ntoopen en teis u id km u en en luien uet oen kuit ten v eg tu ehen E l L t ei II n i en Nooid 1 i s niand rao t poedig gnnstip u s en V de oj leii enius opleveren zij ijn dairvaii oorï zü lovei 1 it z j T eei e subs die vr igeu n cli m de t ld no 1 i 1 d p o ne L noc i v lu en stut Ooi ehjnt d ipiliiL u d ip id n t vojr dit gioote wer leec s vij ilge t J ei L u wj d t de c iel uififenieu lic net de uu tnjg Is o t li sedeit et i ei tijd hiei bevmdt en dit Ij viv e t n euieur z u i u is ii j d hive Ch lbo ir e 1 J I Om r e v r etering an d i iotterd m c ie i w terweg nui ZLv d ett de uuuMUst het i r Hjelsomst uidighedeu gun l b e e l e reeds t t j e we ken zijn geJuiende j inuirii jl n be ch id gd V 1 de onder 1 uden ee ste tenu ho ei i iet be ti j e sihi u onis i ii w iet 1 j w tiR i Hiif t I t 1 üe i leu Wider ju ii i 1 Ijeii Ive uet I e ig zjn elmeiilej uu rj 1 i m deii u II un ebrvg 1 1 tf i 1 uigs de z leu O p lii ii de is de dim Ijl ip en IIS ei en te otl ig iJ 1 tj s 110 tn UI lei g e s lekhout Dl ej m e u i f pt 1 tu tluns Ir y el ai iet orte e I d Oi o i u tl JU te 1 er duin t er e Op de 1 ei I e v n c i d tui is e ui de j uji j j ges oit i 1 1 I t i hot I f 1 i f Ipp an de tweede verlenging vin den dam met 200 el zee Gemiddeld zJjn dagelijks v eikzaam 111 manschappen en 6 piarden ls een blijvend teek n vin den voonutïrinfr on er vaderluidselie jnuu itne m gewe7tn worden op de niibieuhng lie am de koninkl cliPfnische t tbr ek oorsprouke nk eeiK w ive en silpeier uuri briek ie Liihoorn iin 1pu msiel onder directie v n de ih dj Iv Mouth uii en J 1 Ï5 mun 1 om is ge c ionken en wairun hef ie d ii ken i di eenueii lijd geleden de eer te in e erl in I erv urdi e od i is uu de ni irkt gebngt die algemeen doo de kun lijen zier w i It ge ruemd De vt igmg v ui de en nieuwen tik in nijveihei 1 is op zich zehe reed vermeldeusw uidig mur wit duruii nog veel hoosere w irde geelt i it m jjenoemde tdu ek de so 1 1 oorten door een iiider procédé worlet vervurlud dm gewoonlijk ld it de vv ikkerc duer ei i dr M ihiui de fibiikudje VU lel irtikel icl iet u jij ciia iii Be le Diiil eh 1 ind tu el uid Sthotiiut Deiifmuken en vet en ii be m deei l en h m gfbleken wis dit liet Oü2 ei urn U lott U L blinc meenlei ot minder gewij gd ove 1 wei 1 volgd vaarbij het gewone zout aU giondstot dient terwijl si lit op enkele pi it en een uuleie grond lot wordt gebe igd vitte hj het besluit om de 1 ut bedoelde methode uu te nemen gewijzigd mar de verschillende omst mdigl e len omst indurheden w i irin hij zich gep utst zig zoo u il e lok tl te t il w u oen piijs dei be t uiddee en uiig ut d e Ineib j m unmeikins k men Door de e o n i mil ie len elwongen m e t r Moi tn u i ten lotte een geheel nieuwe wijze vu vveiR ii cheppei eu de we tengel tp tot ieidsviouw ki rn die fok l tr we U teen 1 ett dtt keiuiis m i t i Jp de mei c ihe rie ni sL t e iieuwe innctinir v n ee fibri k pi en ui de kieiiie prje n vm het 1 ibüi itoruini iibiieivuung in he groot ie i i en overbrengen I n nu weikt de f biiek nichi en d ig oi ire ord iNoi hel eene e eit j irui b ken Ie 7 ur w is die lec i e puerd behoefile te worlen en levert de voorubienle ki i 1 i itie reeds 2000 kilo o i i m 24 nreu welke hoeveel tii eerlang door het unbiengen v m eenige vv ij igiiiseo er un beid 1 worden Behdve sod i ioürtpn iillen hiei nog vtr chiilende oor n v ui dum worden gerd rice r w uitoe on Ier de luding v ui den e den dneclenr mede de eerste i e lerl m 1 che 1 br ek ui i nbonw i Leilms zil d in ook de eer te i i er 1 ndsche dum m en uidel gebngt en ilzoo twee i lenwe producieu af ceverd woiden de hi idet en cl eepv ui t voe leii iKuwe irbei 1 i lohten anwendeti en menigen weikoui het brood vere 1 i ui iien De ovfrwinning v m de s eik i Ie op het ebit lu rnjveih id is zeer zekei en he t helijk teil tn strekt am de diii ie v ui genoein e hbi ek tot eer ire 1 c m st ut ji riï In Engel md heeit zh h eeue veieenuuu j vcnl meteen kip uil n 2oO 000 p st om een kiu tn mg M i lei i üin te le r en vooj oodinige yieken die een eiiiti k mi behoeven en cei e mi l leien hebben om te ie ei Luie L peivlikte vui i ikkeis land zil m de luli f i t in L r ei ineekjeht me is be lekt en m een 1 j je i 1 1 n Uch ip hersth ipen v ilei w ui n he klimiTt v ui Mile i dooi i nst ruitige middelen zii i ueboatst wu den Un vv il ui de e doorde kiuisi pvormde luiUtrek veibl t 1 en uji e ui i uleggen Een groot i ui luiidpu=che s ei e hc ru n lu te utde ondernei i j Een e me p ï lent e f uit IViin vl o i Ier di teekern v i in ten op ijie v n ei eir ie im i i e 1 et v j 1 1 oc V m o eho i e I tei ein en de ligtiii L ippjeii o e pl itTtiP du l roi i en i te n V oord 4 e vovj i i m t oi dei leip v n dtn i H t r j t l ofledeieeu in o ie h iideit Vinnen wier solidileu ot ee i piPPKwoord IS rework I in ur nie mier vm pec il i ien eu peetHnten eeu lUeer h t 1 ti iju th u oPstu ir er v ui m it ip tn voor den petiopui hii dei en bf v en ch meer dm u e nin het opkooien v m vooira en Ir z i s t mbttvoor hunne overge= p urd selc en viei zot ver e zi L P i ei i t ui 1 5 1 I leu e I en I o if lic en 11 be if ien V la n e 1 = 11 T ip l 1 e L la hurt f Ic n t e I hce t en 1 p I ei p t C 11C2 CT ni t de i k iju iels over te houden iii dien t cli pnudeeleii koopen 1 de d iiiiPS d e er l ibtedeii en ou u een ko je tUte veel n eeihebben e vertellen dm u er de tl oiiiiii de ilgempt ne iind lit nu ei li el 1 ii oorloi o i lee men i de li jreu l UI he el ie iii het 1 t di i pe beirleii n te vei eirei e i b i k f geleien dit hei eei lc pi n t opri li schnppijCn werd e ipe ui i ur c inos skuita op tfii 1 e 11 e elie v iiboord 1 1 iiji niui ojr uir ie ntijd heel peh id ai i i i ukoop v iii i u inmhecti i ii ie v i t i Desn e 1 Petio i im It 1 l i 1 n t f Gemengde Berigten De Uonaovorstn loT inpn zulltii cue leeun slu teu ter betal ng au aesec Uri dtiL de t hjk d i D hirlo laii bub ut ia teC 1 ulti tiLiii til Ook d ldiidJd Vuil aks i mar iiLttC btalotLii lot k I hdÜtjr d r doud t al eu vel m 3 tt i o aUm ueu fi luljdldi aal d t a i Lt i j r Li l1 d ko i u i gu z i d weik deu van ijz il I tkti ptt t i rt tt f o i idieveii to lui li ta dat vmI z t t u vrijL 11 d J 1 j w u utt wat ij dg Dl corre ui d 1 iLi LU I p Lüts au J l L aiit lu 1 1 Vineuka km Ik u lil l f 1 OJ d kkL bü ktï ii ui tol o i t H t tlaïpohtuk ddïblddta h diu m lu k k op 1 jau 1 O j u eit J L Piiijs tn bj ut d d i 1 i tl o ld J 1 o 1 I d 11 konen ek 1 lUl w ek tn koudL on D ku ug a I t itil la u i u 1 u o it z 1 i j V 1 iju ku tu a 1 1 1 t lu 1 1 11 u ro U L tgTLven uo ll n db 11 t ii L 1 IJ 1 r Kt e 11 doüi i lL 1 d t u i h a i a aa l J i n i lis vti I ld l tl bt lo n tot I a iu I I l te 1001 bi U ju t Df 1 u Ij Is 1 il 1 J p ï t CU dt oue u t 1 t i tl i u Lk bo Un p t VOO h o tuit 1 I b I l ii i p i 1 1 Oü j V ll n ei 1 lab ü iu z 11 f 1 tl t 1 1 f tJ uiiii thii L tl r u p u i I Ie K I hLLft d zei da K U l i li i 1 L vi t n van i i 1 It 11 M 1 1 u Dan asi us u o i l deu beiuclt n ï d tut de opi ti te I ll t i 1 VOO dei vude b ik i 3b 11 U u 1 j I t kdu au dfu Td van state v l v I il 1 tL do Klizli Mui htL L ai It ad lal Ui es 1 Htt pu t ü tt 1 ed u dt aniL de I t t UI o ilo p V lU L s I 1 t l ld 1 kL S alLT ll L t b j 11 L Ij 3 zult t on b olLU vaiei livtrjoo 1 11 In ht t 1 u lit 1 N 1 t vuj iitvi a t 1 a d daa l j oit tti VI 1 d t bi 1 ztt LLü klooi o u 1 i en w tei outvtt r X r l uj j L rtiL t Le iolLl luni e o l l UJ 1 t t CO CL O L dj vod btr dtt dt le i u l U VIL zw i o I L r bü Lh vai iio lo Zj v i l bi u Erj E3rliik9 S a id de oor 1 1 r N 10 r r Mir 1 f 1 Ju I lil li I 1 lil j o 1 i 11 D e Hu j 1 1 1 1 j L He nu 1 1 1 I i J 1 I Z 1 0 k t i 1 b r 1 L Kul Uj i 1 1 1 1 b I I C ü 1 t I l Hup L k Ib 1 j m i 1 t I 1 i 1 o J i rer 1 j 1 i ii 1 1 10 I V IL 3 1 bc tt Kon nu üi tfLH Mit h J Pt 3b j eelt H 1 11 G TkOL J 1 H 11 met j1 1 1 Verbaan 22 j f f t Ir re3cl re e i r 1 n o U 11 1 kl u a 1 1 11