Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1865

l§65 Zondag 26 Februarij A D V Ë R TE N TI EN k Een bekwaam METJBELMA EER werk begeerende vervoege zich in persoon of met franco brieven bij den Boekhandelaar A BEIN KMaN op de Lange Tiendeiceg alhier Men verlangt torstond 6011 JON o r GELING tusacheu 13 en 16 jaar oud Jen 15 Maart 1865 des voormiddairs OUDSCHE COUEA OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Men is van meening op W Oensdag Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 hooren deu 1 Mei 1865 en het LAND verzoeken de gebAiikers h stantelijk daar wel op te letten en raden hun aan WOl gcdeelieljk voor loopend Kantoorwerk doch eene goede hand schrijvende vlug kunne ie rekenen en met geld omgaan Aflres met eigenhandig geschreven brieven aan het Bure iU tle er ourant TE HUUR twee KA MERS met Ke aken gebruik lan Zolder Kelder enz op voordeehge vooruaardpn Te bevragen onder ielttr A francu bij den L ugever dezer Courant VOOR VIJF GLLDEX ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L v N DAM f Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Briev n franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaaijes van 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 0 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderslaaude depots Asun bij J O van Houten Gouda bij Ij A Biiiikman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon Furmerend bij L G Post Aanvragen om depot franco De THEEËN van het Verenommeerde merk T h e e o o g s t ijn alhier gedeponeerd euj in pakken van 5 2 2 en 1 jonsjte bekomenjbij H J KAB RL Banketbakker Oosthnven Zeer fijn en eurig ƒ 1 50 ii 2 50 zeer goed J O ü y 1 Zeer goid en geurig ƒ 1 ƒ 1 3J Vrij goed 60 a 80 cents Prijs van het gelestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van P jka en Genieenle iccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Züi er üiergehaalde JENEVER ii 46 q o q per kan 58 cents Jenever 2 l soort Mout ijn a 4 jq q per kan öüi j cents inl BRANDEWIJN 4B2 o P kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid G li i 22 Feb 1865 10 ure te GOl DERAK in de He berg GOUDERAKS WELVAREN ten overstaan van den Notaris G J SPRüIJT residerende te OUDERKERKad IJSSEL in het openbaar te verkoopen I Een in het jaar 1859 rueUW en zeer net gebouwd S 11 cX S f I iugerigt tot Woonhuis en Winkel I niet Schuur verdere GETliiMEKih v ERF TUIN BOOMGAARD be plant met jonge vrucktboointn Dijk en Buitengrond alsmede eene daarachter ge legen partij WEI en BOUWLAND I en WATERING alles staande en f gelegen in de Gemeente GOVhERAK in den pjlder iliddelUok te zamcn groot 1 Bunder 22 Roeden 18 Ellen Aangeslagen in de grondbelasting over I 1865 voor den ougebourtdeu eigendom op 5 geüietende de gebouwde cigeudomuien vrijdom van grondlasten tot en met het jaar 1S67 Te aanvaarden het HUIS en aanbe dadelijk na de toe ijzii g Nadere informatieo bij genoemden Notaris Oud Cartagena s Bcrgplaiileii Oiie Van al de uudileicn die voorhanden en bereid zijn om den groei van het haar bevorderlijk te doen ziju bekleedt de OUU CARTAGENA S BERül LANTEN OLlE wat hare deugdelijkheid aangaat eene eerste plaats Men is stellig en onfeilbaar verzekerd wanneer men van Acit Olie een vlijtig en getrouw gebruik maakt dat het uitvallen van het Haar ophoudt het gevrijd aartl wordt voor ontijdige grijsheid en z jne natuurlijke kleur behoudt ie wil dus van het midael dit hem wordt aangeboden geen gebruik maken r Wie il zijue Haren in vollen glans en schoonheid dat een wezentlijk sieraad is lot op zijn ouden dag niet bewaren Voorzeker elkeen Dat u dan niets terughoude noch vooroordeel noch bijgeloof noch pnjs daar de prijs zoo gesteld is dat het middel onder elks bereik is ileizelve is a t O cents per Fleschje verkrijübaar aan het hoofd dépöt te Delft bijA BREED ELT Az en verder bijMej de Wdd BOSiMAN Gouda J H s A Vè Rolterdam eaiewagestraat A EEIJ NARD Oostpoort C WILHLLMUS te Woerden A PRINS Zevenhuizen W B VRES Gormchem A D LIVLU Dordiecht A J V D BERKHOF Utrecht En meer bekemle depots in ons Rijk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden derMAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uilmuntend tegende GAL SCHERPTE in het BLOEn enUITSLAG der HUID zij zijn Z CHTLAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen en dubbele Donzen zijnin onderstaande Depots verkrijïbaar Amsterdam J J Avis Droog Heiligeweg ü n 321 Arnhem F Romeijn Apoth Deventer 1 Muller Deïft H W de Krnijff Gouda H v Frankenhuizen s Gravenhaye J M v Renesse Apoth Boekhorststr Legden J T Terburgh Apoth Haarlemmersir hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd Rotterdam A v d Toorn Apoth Weste Schiedam D Maltha Wagenstr Tiel D V Wcrmeskerken Utrecht F Men wordt inslanlelijk verzo ht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Handleekening is zich aan te schaften en zich te wachten Toor het gebruik Tan de vele namaaksels 3 Prijzen der Effecten AMSÏLRDAM Dingsdag 21 February J aa ste koers 95 Vl6 Huogste koers Ö2V 6 4 4 96 Gebleven koers 621 4 741 4 41V8 46 943 4 4IV6 43 8 94 Vk pCt Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Rofhs 21 2 Spanje obl 21 4 403 Portugal obl 3 j iö U Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 803 1 833 4 Vta 1 6 = serie 5 184 59V 6 301 8 SOVs 65 ic 1843 4 591 Co dito dito 21 2 301 SOl 6 63 16 60 21 503 4 54 53Vi6 26 dO renteAmst 5 di nat 1854 5 Pruisen 1859 5 It üie 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 51 541 4 5313 503 4 541 53IS 26 d bijH lS604l 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Mad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ii 25 De inzending der Ad ertentieu kan geschieden tot des morgens teu 11 ure Overzigt GOUDA 25 Februarij Ofschoon men weinig twijfelt aan de baatzuchtige bedoelingen der pruisische regering ten aan ien der hertogdommen blijft het geheel onzeker langs welken weg die oogmerken tot stand z Ueii komen De arme bevolking protesteert bij tienduizenden egeii de inlijving de duilsche middelstaten intrigeren tegen üc 1 i m u 1 der grootraagten maar als Pruisen Oostenrijk weet te bevredigen heelt het niet veel te vreezen In Frankrijk toch ademt ailes vrede men wil noch daar noch elders oorlog voeren voor vreemde belangen Het is ook waarlijk om er genoeg van te krijgen als men den toestand gadeslaat van Mexico dat ten koste van zooveel bloed en van zo i buitengewone krachtsinspanning nog rampzaliger gemaakt is dan het was Die grootsclie heldendaden dragen sclirale vruchten Frankrijk zal uu vergast worden op de discussieii over de antwoorden op de troonrede en hoewel niet van alle belang ontbloot om de italiniHche conventie en de encjclica kan de uitkomst slechts onbeduidend zijn in een 1 lud waar sLiafbthe volg aamheid lea boventoon heeft en elke vrije uiting onmiddellijk bedwongen wor It Uit Spanje verneemt men eei e daad van groote opoffering De koningin komt het benarde land met haar vermogen te hulp Als het volk in denzelfden gee=t handelde was Spanje voor het oogeublik gered Maar indien het bestuur niet verstandiger gevoerd wordt zullen de geschonken milhoenen slechts korte verademing amoreagen Oostenrijk mogt waarlijk ook wel eens zoo koninklijk begiftigd worden De budgetten bieden gee e verblijdende uitzigten in dit en in het volgend j iar een zeker deficit van 30 millioen behalve ruim Sü miUioen verpligte uitgaven dit opent een verschiet van steeds toenemende leeningen Nu wil men nog vesiingen bjuneu aan de Po om het venetiaanscb gebied te beschermen die toch niets zullen zijn dan een zekere prooi voor Italië als Napoleon den tijd gekomen acht Men is gewoon daar zeer onveraiauJig te handelen nu alles begon te wijzen op eene schikking met Hongarije verneemt men opeens van strenge vonnissen over zamenzweerders en het geheele volk is weder ontstemd door zoo onnjdig magtsbetooii L Engeland i nien met gerust over Can ida dat velen bedrcigil achten door de uuie maar de engelsche bewindslieden hebbeu zoo veel bewijzen van schrandere bedachtzaamheid gegeven en de Amerikanen zullen nog zoo lang be ig gehouden worden met hun eigen zaken dat de bekommering voorbarig schijnt Men ducht d it de argeutijnsche republiek door de opgewondenheid des volks mejegesleept zal worden in den ooilog door Uruguay en P iraguay tegen Brazilië gcvoird Uit N Amerika nog weinig bijzonders weldra kaa men meer venvachten als Sherman zoo ver is opgerukt dat Grant over kan gaan tot het laatste tooneel van het groote treurspel öuttenlanö Londen 23 Febr De minister van buitenl zaken graaf Bussell heeft zich dezer dagen voor de af=chaffing der doodstraf verklaard lk voor mij zeide hij twijfel geen oogeublik aan het regt der burgermaatschappij om eenen misdadiger het leven te b nemen noch aan het nuttige der uitoefening van dat regt in zekere toestanden der maatschappij Doch wanneer ik niet enkel op dat abstr icte regt en op dat in het afgetrokkeiie onmiskenbare nut let maar op de tegenwoordige gesteldheid on er eigene burgermaatschappij wanneer ik bedenk hoe tnocijelijk het voor den regter is de zaken waarin onverbiddelijke uitocfeniug des regts noodis is te ondersch iden vaii die waarbij verzachtende omstandighe len beslaan hoe weinig benijdenswaardig de tiak i van den minister die eene voord ragt aan de kroon heeft te doen omtrent het al of niet uitoefenen De pnjs der Advertcntien van éen tot zes regels met inhegnji van het ztgel is SL Cent voor ellien resre daarboven 10 Cent Buiteugctt one letters worden Krekend naar plaatsruimte van het regt van gratie hoe ernstig de a mmerkingen van het publiek zijn hoe ligt en hoe spoedig het voorwerp vau algeineene afschuw een voorwerp van raededoDgeii ja van belangstelling wordt hoe beperkt en hoe gering het aantal gevallen reeds is waarin die onbarmhartige ijzingbarende s rafoefening werkelijk plaats heeft welk een tooueel van sehaa meiooshcid en gevoelloosheid de uitvoering van een doodvonnis doorgaans oplevert dan kom ik tot de gevolslrekkiiig dat no h de geregtigheid noch de veiligheid van het leven der onschuldigen iets zouden verliezen indien de doodstraf geheel wierd afgeschaft In zekere gevallen zou eene veroordeeUng tot langdurige opsluiting in eene eenzame cel gevolgd door een nog langer tijdvak van dw mgarbeid en harde tuchtiginir niet meer gelijk thans beschouwd worden als grond oplever nde om gen i Ie en strafverligting voor eenen inisda liïcr ie vrijen In liea het onderzoek des regi rs tot die uilkomst leid Ie zouden er bezwaarlijk meer petitien bij den iniiiisier v i i biiiiteni aken inkomen om verligling van straf voor eenen mo irden nr De schuldige zou alsdan niet meer een voorwerp enkel van medelijden in het oog des publieks zijn en hij zou t jd en gtleï iheid hebben om voor deu troon der banjhartigi eid tot inkeer te komen Generaal Grint die in den laatsteii t 1 weinig van zichheeft doen hooren heeft onmiddellijk n 1 it ite pre ideiit teWashington nas teruggekeerd een a nval op de po ii e vanLee gedaan en daarbij weer eenige mijiti sron L t iied op denvijand veroverd Den 5 dezer zou I hj twee aflt ebagen v inzijn leger langs den Wehlon 5po rw de eene n lar Re imsstation en de andere na r de linker Je van llrehers Kun op een korten afstand van den ziinielij en pooi veg a I i ir Dezuidelijken werden uit h iiine po i ien vpnln v n en de aoor lelijken nierpen toen ouiniddelyk veu li iii iii en op Lu lietveroverde terrein Dic belanL r ke in iii piivre m Grint iswaarschijnlijk het begin va i een n iweii vi jtogt en nT i kindus spoediï berigt outvansen v iii pt n gi o eu veldsUg t i i zijn leger en dat van geuer ial Lpp oirvanï S en 11 ir p 7111 1 1 jken Grant heeft voorts eene verstPiki man van het leger van generaal 1 h m van generaal Lee aanmer ielijic ver v de ophaii len zijnde veldslag zeer b Sherman rukt ook met zijne troep n Een gedpehe v n ijii leger bevond stands van Branchville en eene anderp le toii aan Te gelijkertijd ha 1 Slierru in eci civalerip naar August gezondenen di zaakt ook een aaimeiilgk gedeelte liunner roepen in d e p la s ter verdediging te laten op 11 lie nl 1 De geruchten als zou Mobile door ile li leljkei Zijn OT nd worden op nieuw herha dd doch mPii pliijiit niet tp welke gronden die geruclueii rusten oigeiis e ii aii hr thans in het noorden verspreid is he ni len vnorii i geheele n ij iuing in de militaire ojiprt ien te maken pu U en Charleston te onlruiraeii Gtii rid L e ou lizuidelijke troepen am de kust bij jii lej i r i i jveii en in het open veld voortzetten Dii gpruid t sji jnt h waarschijnlijk en onger jm 1 cp De wasliington che regering heefi ainz cnl jke igedaan van magnesinin ten e iide op de vloot de ir te nemen met de ainwendiiig v iii ict nip ii p iii igie Men erwacht dairvan jrrn e re n t iti u He me lal eene nieuwe maa sch ippj de Li i p i lai Mitil Conpgroote schaal vervaardig 1 wnr len O A e ng e iropc r z ringen zullen proeven iiem ten eiiiiie zich Ie vergen i= pri iahoever het magiiesium liclit dieimuiir is vor ku t en zee iï lalen Berigten uit New York van 11 de er mei len Er heiibenop nieuw bij Petersburg levp i ea p i it ge nd De linkervleugel van Lirini voa een de l ter iL vp rpen Volgeus een geni it o i lurie nii dT r i e t dei jke i ontruimd en Brinchvil e door de nonrdc pn gchome z ii De me ledeelinï onrrent de vo jrn t irden door het kabi Horkilriaiprij van BR1 K M