Goudsche Courant, zondag 26 februari 1865

nette ashmgtou aau liet zuiden geateld voor het sluiten yan den vrede wordt bevestigd door de nadere berigten uit Newiork De officie e rapporten van de presidenten Lincoln en Davis betreffende de plaats gehad hebbenae conierentie zijn uu beiden pubUek gemaakt Daaruit blijkt dal Lincoln tot herstel der unie de onvoorwaardelijke ondertterping der zuidelijken geeischt heeft als grondslag van de vredesonderhandelingen Jefferson Davis heeft een boodschap aan hc zuidelijk congres gezoudtT naarm hij bekend maakt dat hij cc nmissirissen naar Lincoln bad gezonden ten gevolge eener ehr lelijke notificatie dat de laatste geneigd as te ouderhandele met met officiële agenleu Lincoln heeft aan die commissarissen verklaard dat het noorden alleen als overwinnende partij kan onderhindelen en du de zuidelijken alleen dan vrede kunnen erlangen wanneer IJ zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan het gezag ier unie Inmiddels schijnt de conferentie meer k aad dan goed te hebben uitgeiigt nant te Eichmon I is eene monstermeetino t ouden naarin hoogst oorlogszuchtige besluiten genomen weracn Het voornaamste nieuws van het oorlogstooneel is dat Sherman zich van BranchviUe heeft meester gemaak le sen lork scheen men aan het berigt nog al geloof te hechten daar zoodra het aldaar bekeu werd de agio op het goud zeven pCt daalde Generaal Gram na zich van Hatchers Run Ie hebben meester gemaakt schijnt op 2ieun met zijn linkervleugel te zijn ïoortgerukt doch die manoeuvie 13 ditmaal niet gelukt daar hij aangei alien neid en genood aakt nas naar de versehansingen te Hatchers Kun terug ie trekken Met dit al is Grant door zijne laatste manceuvres met een gedeelte van zijn leger nu neer Tier mijlen gevorderd Te Kiehmond was het g rucht ia omloop dat Charleston door de zuidelijken ontruimd w In den storm die maandag langs de kust van Hait epoolheer chte 1 eene vi scherspink met de negen koppen die o3nboord naren vergaan Toen het een en ander van het vaartuig naar het strand poelde zag men allerlei leiligioopcndgespuis tot halver hjf in zee gain en onderling vechten omzich de goederen toe te e genen nadat deze dieverij een tijdlang had geduurd kwam de kustwacht met geladen pistolenlus chen beide en belette den verderen roof Dezer dagen s melding gemaakt van de inheehteni nemingte Konstantinopel van eenige personen üie n van het isUmismus tot het protestansche geloof te zijn overgegaan anderemahomedanen zochten over te halen chrislenen te worden Blijkens brieven uit genoemde stad zijn die lieden ten gevolgevan ue tusscherkomst van Engeland en Pruisen m vrijheid gesteld en de Porte zal voortaan de bemoeijingen der zendelingenalleen dan tegengaan en verlunderen wanneer zij op openbaieplaatsen werk aim zijU het verspreiden van godsdienstige geschriften wi arin zonder hartstogt het verschil tusschen de mahomediansche en de christelijke leer wordt aangewezen enuiteengtzet zal door de regering geduld worden Parijs 23 I ebr Bij den senaat is een vrij belangwekkend verzoekschrift ingediend en dat wel door den geneesheer Tu ck voormalig lid der constituante van 18 tS Die geleerde trest met kracht tegen de krankzinuigen gestichten te velde die volgens hem veeleer dienen om de krankzinnigheid chronisch te maken en de lijders te dooden dan de lijders te genezen hetgeen hij door cijfers tracht te bewijzen Hij beweert verder dat de bedoelde instellingen een groot gevaar voor de familie opleveren door het gemak waarmede men een bloedverwant aldaar kan doen opsluiten en hen zoo dood of ongeneesbaar maken Hij beschuldigt voorts den wetgever Jen kraokiinoige geen der wnarborgen voor zijne individuele vrijheid te hebben geschonken die hij elders aan den grootsten misdadiger heeft toesekeud L it Madrid schrijft men van gisteren De heer Volgens een gerucht zoude afgetreden ministervan financiën benoemd worden tot gouverneur der bank De iniiuster van buancien heeft belangrijke bezuinigingen aangekondigd Berlyn 23 Febr De commissie voor het budget heeft ach vereeiiign met de voorstellen van den rapporteur met bijvoeging dat de voorgestelde meerdere uitgaven ook de onder libe ercii en mansch ippen te goed zullen komen Door den neer iruhow werd voorge leld de regering te verzoeken het budget terug te nemen en een nieuw aan te bieden waarin op de voorstellen der commissie acht gegeven is 24 Febr De begrootings commissie heeft de motie an den heer Frankfort 22 Febi in de gisteren gehouden zitting der tweede kamer te Stutt art heeft de minister van buitenlandsche zaken op eene a in hem serigte interpellatie betreÖei Ie de erkenning van het koningrijk It ilie o a geantwoord dat de reseiing daartoe met kon overgaan on lang de italiaansche regering officieel aan priik maakt op het b zit van een deel der dnttsche staten zoo lang een ii Iiainsch minister lu de kimers beweert dat enetie vroeg of laat tot Italië moet behooren en het hier slechts geldt eene kwestie van tijd ntet van begins 1 Te Geuève schijnt het plan tot wijziging der k swet op nieuw aanleiding te hebben gej en tot veilevendiging van de gisting aldaar Alen vreest dat men spoedig nieuwe tooneeien van onrust en volksbeweging zal moeten bedwingen Turijn 2J Febr De koning is heden alhier aangekomen en is a in het spoorwegstation door den gemeeuter lad en de mntschippijen voor den werkenden stand ontvangen De koning IS op zijn togt met de warmste bewijzen van geestdrift van de zijde der nationale garde en der bevolking begroet De nationale garde heeft om Z M gedefileerd te muiden van aanhoudende vreugdekieten ömnenlanö Gouda 25 Febr Om iiiclS te verzuimen wat zou kunnen Strekken ter bevoniering van den alhier zoo zeer gewenschten haagschen spoorweg is men te i ide geworden zich ook te adresseren aui de tweede kimer van de staten geneiaal en dee len WIJ iitronder den inhoud van dat adres mede Bij de 11 dingsdig to Dokkum pints gehad hebbendeverkiezing van een lid der tweeoe kimti ter vervanging vanden heer tei Bruggen Hugenholtz zijn uitgebragt löU slemmen Geen der kandid iten heeft de volstrekte meerderheid rkregiu er zal eene herstemming pliats hebben tusschen de heet n mr Ph van Blom die 719 en O birou v n Wassemar CitwijK die 420 stemmen op zich vereen gde De heer Andreae verkreeg 365 stemmen Naar men verneemt is aan den heer m E G Lagemins hoofdredacieur van de Staatscourant tevens vooiloopig opgedragen de functie van directeur der landsdrukkerij De Tijd deelt mede dat zondag i in al de r k kerkenIS afgekonuigd eene offici e vertaling van de jongste pauselijkeencvchca met een gedeelte van de daaraan toegevot de korteopgaat der voornaamste dwalingen van onzen tijd het overblijvend gedeelte der veroordeelde dwalingen zou op den volgender zondag worden oorgelezen Te Nijmegen is miaiidig avond een manspersoon vermoedelijk een kanonnier ir de rivier de Waal gevallen enverdronken Op het ge chreeuw zijn verscheidene menschen terhulp gesclio en maar te laat Onder dezen bevond zich ookeene duntme d die zich te veel voorover boog om te kijken dairdoor haar evenvvigt verloor en mede in de rivier stortte Ouk ZIJ IS veidronkeu ondanks de pogingen tot hare reddtneaangewp d Dmgsdig nacht is in genoemde stad een gedeelte van de bovenkrum van den vestingmnur tusschen de hezer en de molenpoort over eene lengte van ruim 70 el ingestort de werking blijft steeds aanhouden zoodat men voor verdc e instortmi en beducnt is In bijzondere berigten uit Yokohama wordt gezegd dathet beweren als zou de jongst gesloten overeenkomst niet doorden Mikado worden geritificeerd eene ongerijmdheid is daarde europe che gemagtigden met den ïdikoeu alleen onderhn deld hebben en van dezen de ratifacatie verwachten Eene andere bewering ahof de Mikado aandrong op de vcinjderingvan alle vieemdelingen uit Japan wordt eveazec als onwaarbeschouwd De tegenstand van den Mikado teg n de verdragenis met der daad ten einde zoo zelt dat de regering van denTalkoen alle denkbeeld heeft opgegeven m een nieuw gezantschap naii Europa te zenden ten e nde de verwijdering dervreemdelingen uit lokonama te verkiijgen Officieel is th ms bekend gemaakt dat al de benoemdecoramissaussen der kanaal nnatschappij die benoeming hebbenaangenomen Van de benoemde directeuren hebben de heerenP N Muller en m L N EahusD i bedankt Van den heer A A Insinger die afwezig i is nog geen berigt ontvangenDe bh Jitta Soelen v d Honert en Heshmsen hebben debenoeming ngenomen Uu s Hage meldt men dat H M de koninginmoederZiCh sedert eenigen tijd ongesteld bevindt HU MM de koning en koningin en Z K H prinsHendrik hebben bij H M een bezoek afgelegd Uit het bezoekdoor Z M den koning bij de koningm moeder gebragt laatzich afleiden dat de ongesteldheid waaraan Z M sedert eenigedagen zelve leed gelukkig van mm beduidenden aard schijnt geruchten zou zich een gezwel hebben vertooiia dat men echter hoopt dat spoedig verdwenen zal zijii Al de leden van de koninklijke familie hebben bg H M de konmgin moeder bezoeken gebragt Naar men verneemt is de geneesheer van H M de ko nini in moeder professor Everard uit België waar nij zich thans bevindt herwairts ontboden doch ocderviu It zijne komst ten trevolge van ijsgang vertraging Inmiddels wordt de hooge patiënte door den med doctor van der Grijp bijgestaan Nopens den toestand van H M de koningin moeder isgisteren uitgegeven het volgende bulletin Ten gevolge eenerkoortsverheffing van gisteren avond is de nacht onrustig geweest en blijft de toestand van H M de koninginmoederdezelfde 24 February 1865 Boskoop 24 Febr In het afgeloopen jaar zijn m deze gemeente ingevoerd13 786 kannen 65 vmgerhoeden gedistilleerd en likeuren waarvan aan rijks en gemeente belasting is betaald ƒ 6755 46 Wanneer men hierbij in aanmerking neemt bet zielental van ruim 2000 is zonder tegenspraak genoemd cijfer hoogst aanzienlijk te noemen Men verneemt dat de vereeniging tot regeling en verbetering der vruchtsoorten alhier de boskoopscbe kw eekerijen op de tentoonstelling van planten en gewassen in het paleisvan volksvlijt te Amsterdam op eene waardige wijze zal doenvertegen w oord i gen Meer en meer begint men hier geloof te hechten aan de onheilsprofetien omtient den ondergang die onze rederijkers kamer ApoUo te gemoet zou gaan Sedert eeuigen tijd openbaart zich onder het werkend personeel eene lusteloosheid waardoor de meer ambitieuse leden word teniggehouüen en de harmonie verloren gaat die in alle vereenigingen het kenmerk behoort te zijU der goede gezindheid Men ziet met zekere spanning de eerste openbare vergidenng te gemoet waarop zich zeer zeker menige stem van ontevredenheid zal doen hooren Langerak 23 Febr Heden namiddag is het ijs op de rivier de Lek van oor deze plaats losgeraakt en doorgedreven Ook moet het ijs langs de geheele rivier los en doordrijvende zijn Volgens gerucht heeft beneden Schoonhoven cenigc ophooptng van ijs plaats en wordt daarain de sterke was des waters die binnen enkele uren 0 60 el beliep toegeschreven AAN DE TWEEDE k MEE DER STATEN GENERA L Geven met eerbied te kennen de ondergeteekenden allen ingezetenen der gemeente Gouda dat het hun hoogst aangenaam 13 te vernemen dat de ned rhijnspoorweg maatschappij aan Z M den koning eene aanvrage gedaan heeft vergezeld van de noodige teekeningen en bescheiden ter bekoming van concessie tot het leggen en exploiteren van een spoorweg s Gravenh igeGouda dien zij later tot Schevcmngen vvenscht it te breiden Gelijk U bekend is bestaat onze gemeente hoofd ikelijk uit fabrijk en I indbouw nn crheid Het is ontegenzeggelijk dat op den bloei dier tak en van welvaart spoorwegen een grooten invloed uitoefenen dat de industrie moet kwijnen daar ivaar dit groote middel van vervoer ontbreekt In de mee dan 80 000 zielen der residentie vindt onze nijverheid p n grooten verbruiker van hue f ibiikaten Komt eenma 1 de geproiecteerde haven van hchevingen lot stand wa rdoor eene kortere gemeenschap met de ku t van Engeland geopend wordt dan is de spoorweg dien wij op het oog hebben voor ons van onschatbare waarde De verbinding vaa de residentie met het europeesch spoorwegnet door de ned rijnspoorweg maatschappij biedt voor haar en ons groote voordeden aan 1 Kan deze maatschappij de modige kapitalen oogenblikkelyk verkrijgen en verschaft daardoor en door hare bekende énergie den waarborg dat hare aanvrage gemeend is e i zijden weg m den kortst mogelijken tijd kan en zal leggen Van haar zijn niet te wachten de moeijehjkhe len die dikwijls andere maatschappijen opleveren Zij zal geen pendan geven van de doorgraving van Holland op zi n smalst 2 Deinst zij voor concurrentie met terug en vraagt niets nitslnitend voor haar zelve Zij toch geeft te kennen dat welke meerdere concessien voor aanleg en exploitatie van andere spoorwegen tusschen s Hage en Utrecht ook mogteu worden verleend geene in staat zal zijn de ned rijnspoorweg maatschappij te weerhouden om ten spoedigste uitvoering aan haar voornemen te geven zocdra dit haar wordt gegund Wij stellen dit op hoogen prijs da ir wij voor spoorwegen dezelfde onbeperkte concurrentie verlangen die bij stoombootof diligenceondernemingen plaats heeft an de aandeelhouders alleen moest I t overgelaten worden om te onderzoeken of de onderneming genoegzame voordeden oplevert om haar hunne gelden toe te vertrouwen ledere spoorwegverbinding of zij met andere lijnen concur reert of niet komt ons voor te ziju van algemeen bel mg en bevorderlijk aan de nationale welvaart 3 De ned rijnspoorweg maatschappij heeft de meest uitgebreide betrekkingen met het europeesch spoorwegnet hetgeen de ondervinding leert dat met dan met veel moeite en na lang wachten te verkrijgen is Door deze maatschappij alzoo verbonden te zijn is van groote waarde dat niet uit het oog mag worden veiloren Om al deze redenen nemen vvij de vrijheid uwe vergadering eerbiedig te verzoeken bovengenoemdt aanvrage van de nederl rijnspoorw egmaatschappij bij de regering te ondersteunen opdat eindelijk en zoo spoedig mogehjk eene lijn tot siaiid kome sedert jaren gevraagd en steeds door de regering tegengewerkt dan om deze dan om gene in onze meemng onbeduidende reden t Welk doende enz Gemengde Berigteo In Zwitserland bevimlen zicb ongeveer 1000 poolsche vlugteliDgen Te Stuttgart zijq door een geduchte gaaontploffiujr lu eene ga blazenj verscheiden personen ouder de lustortTide gebouwen btdaiveu De vultan heeft voor ruim 2 miUioen gulden eeu hotel te etütn laigekocht voor zijQ gezant De bevolking van Berlijn bedraagt uageuoeg GjÜ UtJO zielen Nabij Dusstldoip is eene groote boerenwoning met 300 chapeu 16 paarden al de Men verzekert dat het eng parlement tegei half Julij zal outboudenworden De bewoners der Ionische eilanden verlangen weder onder engbtstuur te komen In Pruisen al men geen vuegzaam parlemen s gebouw stichten omdat al dat gebabbel gemist kao worden Maandagnacht heeft te Londen een verschrikkelijke brand gewoed m RuthcrhitheStreet Te Berlijn staan 12 a UOUO woningen ledi Tp Almelolö maandag morgtn de tent van het paardeu pel vtrbiand l staphorst zullen wtder eenige per onen naar N Aim ika Dondcrdig avond is te Hru v jk 1 j den a nvai van ten btl ti n hove brand ontstian m het heitoiitl k p i Mn utioudfii jhnkervleu cl is het geheele pileis vtruie l Feu bronztu j j tlOütl plce is gtsmoUeu Marktberigten Gouda 23 Feb Tarv Pool he per la t ƒ y 7epL cie per mud ƒ ƒ 9 Rogge Inland che ƒ 5 V i buuerlandsche ƒ h a ƒ b 5 Gerst 4 i ü O H t er r 4 Ou Boekweit Fran che per 2UMi ned HU 17 Nuurdürib m sche J 190 Duiveboouen ƒ 6 Hennep i id ƒ y De cemirkt met soeden amvoer atgekalfde koeijcn r ii verdere sooiien vlujr te e kooper Boter ƒ 1 44 t ƒ 1 50 pr ii Dslft 2d Ftbr Ter grianrmrkt was ij imtijren i oer de prijs raoeijehjk te bediD eii A oor j r zeeuw che ii p kevvesthndsche vaü ibL4 kon m enkeic füvalieit U ie i lph worden Tarwe in bruikbare soorten ƒ 7 50 i i ƒ 5 40 a ƒ 6 M intergerst ƒ 4 40 i f 4 fjO 7on3ei er t f 4 i a ƒ 4 40 Korte haver blanke ƒ 3 O n 4 LiuLt r iO a ƒ 3 40 Duivebooren ƒ o SO ij 7 0 Pa irdebui a b Groene erwten ƒ 1 h J Aan stad v i jjewo en v n Ib tot 23 I ebr 1 4 i 81 16 boter te zimen 2b90 n HooibüTer 59 i het vierde ƒ 1 47 a ƒ 1 70 per n LjCnddH 20 Pebr Granen Er wa weiniït iJ t uwe ter markt en er werd c ica 1 hooger gthoudeu hetü een e iwe met besteed werd gerst stil op Aan de veemarkt ui helen w iren 21 Febr Boier Fne ciie ló kamper en Zwo sche 124 a 134 Bo che 90 i lU2 Groninger 92 u 98 Yerspv 108 a 121 MoiUix MG 9 Kias