Goudsche Courant, zondag 26 februari 1865

Burgerlijke Stand fiOL lJA GFBOliFN 21 Fcbr Geertrudis Johanna ouders J Peelers en Oosterling 22 Johannes Henri ouders P Kelder en V Neef 2i Johannes Christiaau ouders J ilson en A E Worminghons OvmlEDE V 21 Febr T Tak 6 m 22 M Tau 3 j 8 m C Jleulmau 6 j 8 m 23 A Hogervoist 6 w C C Tninman C j GtnuMD 22 Febr W van Gulik en 4 van di r Xeut OUDEttATDKr Ingeschreven van den 15 tot den 21 Febr 1865 BEVAJ LhN Gerrigje de Vast geb van Buurt z üvEïïI EDKN Paulu an Es 7 j Gerrigje enluer 4 m Nici laas Albertns Konings 1 j 9 m A Kietveld weduue van C Honkoop 86 iVsa iii Donderdag 2 Maart § 65 OUDSCHE COURANT ADVERTENTIEig Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 A erzekerings jM aatscliappij VOOR DE onder de zinspreuk rV7e Miatschapp j is opgcrigt te sGraveuhage deu 2 Januarij 1862 en heeft ten oel om voor eeiie oo laag mogelyk gestelde som Plaatsvervangers en WummerverwiSSelaarS bij de Rationale MilUie te stellen met vrijicariiig van per uonlijke diciisipligiiglieid van den opvolgenden BROEDER of BROEÜERS uvereenkomslig Vrt 4t tier et ten kan deel nemen over het geheele Eijk in de Hoofdsteden zijn kantoren enin de Loting Kanton = ageiuschappen gevestigd I He Hoold Administratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den heer A WTLF t pui 265 Kn verder ijn regiemenlen informalien en inlichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland te Leyden bij den Directeur A J A Kerens i rtniarkt w jk B N 1364 alsmede on de onderstaande lleeren binnen gemelde Provincie Storepwijk Del ff Vlaardingen Maassluis Monster s Gravesande Bntlerdani Haagsche Kotterdam Boomnjes 1 N 131 C Rotterdam Hoogstrait N 50 C Hillegersberg Schiedam f hnriois Brieile oor5fraat Hellevoetsiiiis onbrugge Alphen Woerden Gouda Schoonhoven Zevenhuizen Üonlresht Vjanen Gorinchem Slied recht Schravendeel Ridderkerk Alblas erdam Oud Beijerlaud Dirksland pCt Xed w sch 2i j dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3I 2 Handelni op resc België Koths 21 2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 182S 29 5 d 1840 4 d 5 serie 3 d 6 serie 5 d bijH 18604i Volgef Spw 5 Oost Meiall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1 Ö4 5 Pruisen 1859 5 Italië 1S61 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 do 1882 6 Me xioo 1851 3 Bij II C SLSAX C Hzoon te s Ilage ziet het licht EENE TOLKSniTGAVE Cliristclijke Toespraken over de Godsdienstige vragen des tyds DOOK Dr J C Zaalberg Pz 3O4 blatlzijden comprts edtukt m post ormnat Prijs slechts een f iilrieu e uitgever vertrouwt dat een ieder die dit tot nog toe verzuimde zich voor zulk een geringen prijs deze Toespraken alsnog zal willen aanschaffen Het is bij aile soliede Boekhandelaars verkrijgbaar Dtrl EJ jn i r il Gou lii 45 Tl Kiuitcr 24 Atuerik 4S a O 22 Fe iir Gmnen Eng en vr tarwe stil op vorigeprij en gerat t ast en haver grif verlcoclit Aanvoer van IStot 21 ïebT 470 qr inJ en 9310 qr vr gerst en 810 qr inl en 100 qr vr haver 23 Febr Aan de vcernarict van heden waren aangevoerd llUU runderen 52 kalveren 4720 schapen en 160 varkeus Voor bcsle runderen werd 3 6 voor do kalveren 6 2 voordito schipcn 6 2 en voor dito varkens 4 6 per steen be A van Oostenrijk II A van Alph i Th van dt C van ilarel A Hesbach A van der Ijinge C W van Belle Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Ivop Boeken l apierhandel veer wijk Schipper Logementhouder Gemeen le Bode Boekiiandelaar van der Schaft W de Bus Handelaar T ixateur J van den Akker W H Reterink A Hordijk H Abbenbroek H G van Steeden J Heenk H de Graauw H J van den Berg R Vogelensank J J Lazonder J Elshout F L Golterman G üiepeubroek J Nieuwenhuis F Moret P Mol Pz P Leenheer i de Jong A K van der Kop M van Vliet Lügenienthüudcr Boekhandelaar Gemeeute Bode Geoj Ontv van Oostvoorne BoeK handelaar Caud Xütaris Boekhandelaar Ambtenair Boekhandelaar Fabr in Goud en Zilver Gemeente Beambte Boekhandelaar Zaakuuarnemer Boekhandelaar ixlerk Agent dtr Brand Assurantie Cand Notaris Commissionair Boekhandelaar Agent der Brand Assurantie Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns I bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVERa 462 j per kan 58 cents Jenever 2 = soort Moutwijn il 467io per kan 561 j cents j inl BRAXDEWIJN 467jp o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 25 Feb 1865 Depot A Theeën Ulï HET XIECWE J iG iZI I V l J D WIJGH te Amsterdam ÖEPÓT VAX GEZUIVERDE ROGGE GEZOXDHEIDSBI OEil vanlMMINK te Zwolle BOTER KAAS INJIETJGROOT r X KLEIX De ondergeteekeiide heeft bij ijn winkel gevoc l den verkoop van KOFFIJ CHOCOLADE SUIKER SIROOP en alle KHÜIDEWIERS WAREN en neemt de vnjlicd zich ofjk in deze artikelen beleefdelijk aan te bevelen bij zijne geëerde begnnsiigers A Derckseu Gouda Telrua j Ifeöö ipn veianL t torstoud een JONGELING tu 3chen 13 en 16 jaar oud gedeelielijk voor loopend Kantoorwerk doch eene goede hand schrijvende vlug kunnende rekenen en met geld omgaan Adres met eigenhandiij geachreveii irierea aan het Bureau dezer Courant Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 24 Februarij I üiig te koers Hüügstt koors Gebleveu koers fi2l 9578 ö Vs 3 l6 621 4 1431 4 46 loov 66V0 V4 4 Vtc 943 4 417ic 46 6SV4 SOVs saVs 1S3V4 59V8 29 Vifi 69V4 8ÜV4 8 31 4 1831 2 591 4 30 691 8 803 4 1831 2 5 91 4 80 651 8 8OI 2 653 8 801 8 653 8 si v i 51 Va 5lVi 54Vi 1 531 2 253 4 541 8 533 4 251 16 5 3 Va 253 4 Eo kdrnKkerij van A BR1 KMA i Courant verschijnt des Bonderdags en Zondags Ï Je de Stad geschiedt de uitgave des avonds ts voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 i pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 1 ure Verordening DE BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doente weten dat bij Koninklijk besluit van den 7 Jannarij 1865 ifl 49 is goedgekeurd dat met ingang van den 1 Maartlt 65 ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eeneBelasting op het Gedistilleerd de Likeuren den Wijn en denKunstof Vruchtenwijn tot het bedrag in het Eaadsbesluit vanilen 18 November 1864 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van den v 20 December 1339 en den 22 Janu 4 met inachtneming der daarin den 18 = Xovember 186 co agle wijzigingen zijnde de inüoud van genoemd raadsbcïiuit en van de in de Verordening op de invordering gebragte wijzigingen als volgt De Raad der gemeente Gouda overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat om de Raadsbesluiten van den llilc November 1859 en den 22 = = Januarij 1SB4 betreffende de heffing van plaatselijke Belasting op het Gedistilleerd de Likeuren den Wijn en den Kunst of Vruchtenwijn te herzien Gelet op Art 232 der Gemeente Wet heeft besloten ART 1 Er wordt met ingang van den 1 Haart If Gó eene belasting geheven op het Gedistilleerd den Wijn en d n Kunstof Vruchtenwijn ART 2 Deze belasting bedraagt 1 Veertig Opcenten op den Rijks Aceijns op het Gedistilleerd met u tzondering van de buitenlandsche zoete likeuren en zesen twintig Opcenten op den Rijks Accijus op deze likeuren 20 Bij invoer indien de Eijks Accijns elders voldaan is a Op Gedistilleerd met uitzondering van de buitenlandsche zoete Likeuren Veertien Gulden per Vat hetwelk bij eeue warmte van vijftien graden van den honderddeeligen thermometer vijftig kannen zuiveren alcohol bevat meerdere of mindere hoeveelheid of sterkte naar evenredigheid d Op buitenlandsche zoete likeuren onverschillig de sterkte Dertien Gulden Vijf en Zestig Centen per Vat meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid c Op den Wijn hetzij de Eijks accijns daarvan al of niet binnen de Gemeente wordt betaald benevens van den binnen de gemeente iugevoerden of aldaar vervaardigden Kunst of Vruchtenwijn ten bedrage van Vijftien Gulden het Vat meerdere of mindere hoeieelheii naar evenredigheid Bij invoer van eene mindere hoeveelheid dan eene hdve kan wordt de belasting voor eene halve kan berekend en boven eene halve kan tot beneden eene geheele voor eene geheele kan ART 3 Onder gedistilleerd met uitzondering van buitenlandsche zoete Likeuren worden behalve de onvermengde door overhaling verkregen alcohol houdende vloeistoffen begrepen a Likeuren bitters en andere dergelijke gedistilleerde dranken i Reukwaters Vernis en alle andere met alcohol bereide vloeistoffen geene dranken zijnde voor zoo verre die vloeistoffen eene meerdere sterkte hebbeu dan in verhouding van vijf kannen zuiveren alcohol op het vat bij eene warmte van vijftien graden van den honderddeeligen thermometer Onder Wijn wordt begrepen de uit druivensap vervaardigde Wijn en onder Kunst of Vruchtenwijn alle alcohol houdende vochten of dranken door gisting doch zonder overhaling verkregen of getrokken Aalbessenwijn en Bier hiervan uitgezonderd ART 4 De invordering zal geschieden overeenkomstig de Verordening 1 J Koveiöber 1839 welke bij deze op de invordering van den 20 De cemb er Januarij 1SG4 zes voor De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte met inachtneming der daarin op heden gebragte wijziging voortdurend van kracht wordt verklaard Gedaan te Gouda ter openbare Raadsvergaderitig van den 18 Nuveidler 1864 De Secretaris De Suri emee sler DROOGLEEVEE FORTUIJN v BEEGEX IJZEXDOOKN De Raad der gemeente Gouda overwegende dat 11 November het noodig is de den 2 December vastgestelde Verordening J2 Januarij 1864 houdende voorschriften op de invordering der Belasting op het Gedistilleerd de Likeuren den Wijn en den Kunst of Vruchtenwijn te vijzigen heeft besloten a Art 22 te vervangen door het volgende Daags vóór dat wordt overgegaan tot het maken van Kunstof Vruchtenwijn zal de Ontvanger hiervan door den Fabrikant schriftelijk worden verwittigd onder opgave van de globale hoeveelheid die vervaardigd zat worden terwijl na afloop vau het fabrikaat de juiste hoeveelheid die het heeft opgeleverd insgelijks ten kantore van den betrokken Ontvanger zal worden aangegeven De belasting is verschuldigd naar de laatste aangifte of de hoogere bevinding van de ambtenaren der plaaisflijke belasting Het voorhanden zijn van eene hoeveelheid Kunst of Vruchtenwijn van l iQ meer of minder dan de laatste v ugifie is verboden b lutetrekken het laatste lid van Art 27 c Achter Art 31 te lezen Als overtreding wordt aangemerkt Wanneer bij de verificatie van ten uitvoer aangegeven Gedistilleerd een verschil in minder boven de vijf ten honderdop de sterkte wcrdt bevonden Wanneer bij zood uiige verificatie geen of een geringerverschil in minder op de sterkte maar een verschil in minderboven de vijf ten honderd op de hoen elheid ordt bevonden na herleiding tot de sterkte van vijftig percent Wanneer op de hoeveelheid van ton uitvoer aaugegevenwijn een verschil iu minder boveu de vijf ten bonderu wordtbevonden Wanneer ter verificatie bij uitvoer als Gedisiilieerd of Wijnwordt aangeboden wat daartoe niet belioort Gedaan te Gouda ter openbare Ra£uUi ergaderih j rm den Nocewber 1864 De Secretaris De BiirgeMecfi DROOGLEEVER EORTUIJX v BEEGEX IJZEXDOORX En is hiervan afkondiging geschied waar het bi buurt den 24 n Februarij 1865 De Secretaris De Burgemeefter DEOOGLEEVER FOETUIJX v BEEGEX IJZENDO JKX öuHcnlonïr IiOnden 27 Fenr Donderdag is alhier eene druk bezochte meeting gehouden door de afgevaardigden van onderscheine corporatien uit de arbeidende klasse Deze bijeenkomst had ten doe de oprigting eener nieuwe reform association waaromtrent men in beginsel is overeengekomen zullende thans het overige door een daartoe benoemd comitc van 21 leden nader geregeld worden Ouder de verschillende genomen besluiten waren er ook die ten doel hadden te verklaren dat zoowel het ministerie als vele leilcn van het lagerhuis het vertrouwen der arbeidende klassen verbeurd hadden door hun verzuim van de zaak der parlementaire hervorming eu bepaalden onwil tot hei behandelen eener reforrabiU