Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1865

lïeugicu uil Ne 1orl j n 17 dezer melden Genei lal Sherman is met zijne armee Branrhville gepasseerd en heeft Orangeburg ingenomen Een gedeelte 7ijuer tioepen 15 op het eiland Jime tei zuiden n Chirlestoo aan luid gezet Aldaar heeft een gevecht plaats gehad hetwelk geen beslissend reultai hetit op e everd Leu ander gedielle zjner troepen is besoLiien mei de operatie am de on ieie zijde dei st id De muustei i m hiiancien heeft het sluiten eener nieuwe Iteninjr ii bOJ ni 1 o eu doU irs ambevole i AiJfii L eu 1 1 ekereii Branclmlle is door de zuidelijken ontruinu S t m u Lu ludt zich op wee mnleu ten weslea an C iai e ion A 01 e s 1 o andeie lengten zou die stad reeds door de ui it jmu o r imd zijn e i coiiuiiat cu tegen noord gen stait der geldmarktbechou c Komt d iirbij tot de conc usie dat ofschoon deonizikeu tot CCDP eri v iug ui den geldLoc s zich thans kiacht gtrdjen gfldeuei ol e lOon het buikdi conto nog lager elujntte 7a len d ilei er e cuHel geeu duurzame ligc geldkoera te e ac Ien 1 Men heeft ilhin c ne tilnjke mee ing gehoüder oii tepro eiereu te en he toeui meud aantal kloostei instellingen hiPite linJe Het re i uit daarv lu nas ecue peiiti aan het pirlemeut s re Ken e to ceue onmid led jle e iijuète m deze zaak Tei i de Lp elen v ui het rijhandeKttKsi op het lastelmd m tu upi al meer en meer luging v 11 le i hebben Enge uJs ei en onep i de kolomen Wdirvui hoi lerlduizendcn in jioot Briitai cpsjt ioeid zijn au de hun toe gekeu ie regien i ui het it j oternmert slechts gebiaik gem lakt om le i in hei moiderluid protectioiiui isch at te sluiten De 1 mcs leidt uit du ler i hijn el af dueene paiiemenlshtrloimi n 1nge uul dit eene uitbreiding vau het kiesregt ten b hoe e an de aoo e luaosi der aibeulers eer bedenkelijke getoL en zou hebbeu en nel eeus tot het be chermend hjudel te el terug zou kunnen ïoeren De Morning I ost deelt mede dat het getal der in lerIniiJ braik li en Ie u iouden in I b3 3 a4 miUioeii morgenbeln eude in het alütioopen j uir met met minder dm 58 000 mor eii 1 itru ecrJen Parijs 1 or Zander dat daarvoor eene oepaalde reden IS ain te ge ei oid h cr heden veel gesproken over de zinsnede van de troonrede de keizer aarbij genag gemaikt weid ai de op handen zijnde terugkomst Ie retour prüch in Tan o l e troepen uit Komc Sommigen illen daaraan thans de betet eiugetcn dat het bezettiugscorps zal wo aen teruggeroepen iiogvujr het ver tryken van den in de fransch i aiiaauscLt 1 JU tiuie bepaalden termijn van tvee j iren Anderen die zoo ii net giau zien niettemin met de grootste belanghteiiuig de op o sing vau het vraagstuk te gemoet Zij ben eren ie t en dat het ainvmkelijk bepaald nas dit een derde der trcipai II september l b5 het tv eede derde gediete in mei l bij en htt overschot bij het verstrijken der bedoelde tv ee juen veitrekkeu zouden Maar onze regering heeft uien termijn gekozen om de piuseljke legering inmiddels de gelegenheid te geven een eigen leger op te rigten tot bescherming van hare eigene veiligieid diarom allee n is in de conventie bepaald dat de fraii che troepen Some eerst na verloop van tweejaien ui en hebbfn verliten De pauselijke legering nu legt de Landen rus ig m den schoot en laat voor zoover de oiganisitie v n hl ir leger aanbelangt de raven zorgen Indien zij lu eeus bij die lijdzame rol blijft volharden eu geen pogingen lu het ncrk g left te td en om troepen aan te erven wal za onze regering din doen Zal zij hare troepen dan toch uit Kume terugroepen en den pius zonder eenige bescherming achterlaten legen de in urreLtioncle beweging die onvermijde Ijk losbarsten zal tegen het wereldlijk gezag van den paus en ter gunste van de vereeniging met Italië Men gelooft hier op die vraag toestemmend te moeten antwoorden omdat het niet aan te nemen is dal on gouvernement den paus een termijn van twee jireu gesteld heeft om m zijne zelfverdediging te voorzien met de nevenbedoeling om dien termijn voor onbepialdea t jd te verlengen wanneer de pans met op zelfverdediging meent bedacht te moeten zijn Het ligt zoo verzekert men zeer stellig m de bedoeling om de fransche troep u uit Eome te doen terugkeeren binnen dej bij de conventie gestelden lermyn en zuiks of de paus al dan met van die twee jaren gebiuil heeft gemaikt oin een eigen leger te vormen Brussel 27 Febr De k imer van afgevaardigden heeft gisteren u ei 72 tegen 7 stemireu amgenomen het ontwerpvan wel lol regeling uer pirlemeulaire enquCte i ter ake van de venfictie van geloofsbrieven Üp vooisiel van den heer Kodenbach Is dairop de ki mer tot 7 m i rt uiieen geg lan De ceLtrale ectie belast met het onderzoek van het wetsontwerp tegen fiaudes bij verkiezingen houdt zich ernstig met dien Tfjeid bezis Weansa 2o iebruaij Men verzekeii dat inde gisterea hier ontvangen nota der pruisische regering in zake de elveheitogdoumen wordt verworpen het v oorstel der oostcnrijksohe regeling strekkende om tot aau de beslecht ng der kwestie vau de eif opvolging hel bestuur voorloopig op te dragen aan den heriog van Augusteuburg Voorts wordt lu bedoelde nota beloogj dit Piui en de eon tituering der heitogdommen moet afhmkelijk maken van zekere voorwaarden en voldoende sajiadeloossteilmg moet voiJeren Nadat men het eens zal geworden zijn nopens de nader aangewezen vijf hoof Ipuntcn welke Oostenijk s beangen met kwetsen kan Duitschliud eischen dat men overgi tot de beslechting dei kwestie 27 Febr De nola vin Pruisen aan Oostenrijk loopt overde volgende punten 1 het regt tot aannerviug van bemanning vooi de prui ische vloot 2 afstand van grondgebiedvoor het kanial tussehen de Noord en Oostzee helneik zalaangelegd wonleu met twee versterkte mondingen bestemd tothet binneuioopen van piuisische oorlog=chepen ti het bestuurvau Pruisen over de te egrifen en posierijeu in de hertogdommen eu 4 de plaatsing vau de armee der hertogdommenouder bevel van Pruisen zonder dat het hoisteinsch contingentvan de bondsarmee wordt afgescheiden Men verneemt dit een der leden van het huis der afgevaardigden de heer Skene het voornemen heeft opgevat omeen voorstel in te dienen tol vermindering der rente van destaatsschuld o eens berigt ml Belgrado dd 17 dezer jl is daareii in een zeer wijden omiiek eene schier voorbeeldelooze hoeveelheid sneeun gevallen abij Kragujewatz is een dorp ouderde sneeuw bedolven geraakt Door lydige hup heeft men hetverlies v lu meuscheuleveus weten te voorkoniej Men vieet dat die geduchte sneeuwmassa in het voorjiar vooial bj plotselmgen dooi tot overstroommgen aanleiding zal geveu 6mnenlttnö GOUDA 1 Maart Naar vvij vernemen zal aanstaanden vrijdag des uamiddao s teu ccn ure eene riadszitting gehouden worden waaiui hel vooistel van den heer Kempei betreftende de w jzigmg der or ganisitie van het hger schoolwezen zal in behandeling komen De tweede kamer heeft maandig hare weiit aamlie en hervat De heer Fokker heeft zijne geloofsbrieven als lid lugezonden en heeft nadat die waien goe Igekeurd zitting genomenVelerlei wetsontwerpen en s ukken ziju ingekomen die meeienüeels reeds bekend zijn bovendien een ontwerp van wet op hetverleeuen van concessien en een tot toezigt op hel gebruik vansloomnerkiuigen Op oors el van den heer van Basse svoorlezing gedaan vau eene corre pondentie door de ujishoudelijke commissie met de cgMiug gevoerd houdende bedeukingen tegen het plan uopeus het paleis voor de stalengeneraal waarover die commissie met is gehoord De heer VV intgensheeft verlof bekomen om den minister van binneuhuidsche zakendaarover te inlerpelleren In de zitting vin de tweede kimer van dmgsdag is bepaald dal de discus c over het kolomal batig slot zd plaats hebben op vrijdag aanstaande Daarna zijn aan de orde gea eld de geneeskundige wetten In de provinciën O erijssel en Drenthe is naar men verzekert een pjui op touw ge et tot het graven van een kanaal t welk het Steeiinijkerdiep dal Steenwijk met de Zuiderzee in gemeenschap brengt veieenigen zal met rle groote dreutsche hoofdvaart en w lardoor alzoo der scheepvaart uit het roerden een gemakkelijke weg woidt bereid Maandag is aangaande den toestand van H M de komt gin moedei uitgegeven het volgende bulletin De dag v ngisteren was zeer onrustig en vermoeijend even als de laatstenacht ïen 9 ure s morgens van tijd tot tijd wordt de ademhaling minder veimoejeud ïen 4 ure in den namiddag is op nieuw een bulle m uitgegeven luidende Zorgelijke toestand met alwissclende verademing Het dmgsdag morgen uitgegeven bulletin meldde Deafgeloopen nacht werd evu oniu tig doorgebiagt als de vorigeavond de ben lauw dlieden herhalen zich veelvuldig maar metminder hevigheid Hoewel er sedert geen bulletin meer is uitgegeven bevindt zich H M de koniugiu moeder steeds lu bedenkeli ken toestand Boskoop 28 lebr De kweekeis hebL n gisteien hunne werkzaamheüen neder kunnni i ivatten Tot genoegen van alle boomkneekers is de voisi lu hel b irre nedei geweken om plaatste miken vooi zachte luciit eu zonneschijn Zeei veel IS er nog te verngleu eu of clioon du wel ieder jiir het geval IS wordt men e hter ditmail nog al opgehouden door het on unstige weder m den lialsten tijd Alles moet uu par force geschieden Het afleveren van bestellingen die volgens gerucht nog al talrijk eu aanzienlijk zijn alsmede hel poten van jong goed zal nog menigen dag arbeijens vorderen Zoo ergens dan is het hier waar men alles in hel werk stelt om de kweekenjen tegen het voorjaar m de besie orde te maken en met te verwonderen is het dat m den zomer vooral tijdens de rijpheid van eene heerlijke vruclit de aardbezien tal van vreemdelingen de kweekenjen komen bezoeken en iramer hoogst voldaan wederkeeien De f aaije ver ameling roten van de heeren M Koster en zonen hebben in het afgeloopen jaar eene menigte bezoeken hervaarts uitgelokt Mogt spoedig de tijd een diai ijn waarop deze gemeente werd verbonden aan eere spooiwegiijn voor ekei zouden de bezoeken van vieemdelingen daardoor met weinig worden vermeeiderd Van diar dau ook dit de conces ie nnvi ige van mr C J Amer fjordt zulk cciie krachtige ondelsteuning zoo van particuliere als van het gemeen e bes nur raogt onderV inden Gemengde Berigten Op bet fiansche i djjet komen de keucilijke theatei met de toIïïp t sub idieu voor de opeia ü2U 0U0 fr htt theatre fi iiicd s 2 ± I 0 U fis de opLia coraique 240 000 fr het theatit hriqde lO f 00ij fi het Odt on 100 000 fis CD het conscnatoirc 222 000 fi Di in uLi an katoeu bidroeg id Eig laiid gedurende 1S61 7 JTo 30 ciitrs m lh63 5 9bb 122 cnti en id 1802 4 07 333 ciiti Utt auital h dt is aau ie kiudtipïAivLn uceiat te Berlijn buiteiueuoon toe iUt llIiclI bedia d r iu= cbe schuli is 813 6Üo 4U3 lA rüibtls Men dLukt in Iraiiknjk ernstig aan de iiivotiin van kosteloos oidtrwij dit 30 i 40 milhoen zal koateu De brit iche rtgering zal hire vloot en de troepen u de japaii ibe wateren Iijgczouden Mijnheer de Jiedacteur Ilct legeiingsver lig omtrent het lagei ndelWlJS over lSü2 lezende kwameu ni j de volgeiule opmeikiij n voorden peest Mogt ULd diirvoor rui nte besohikbair hebben din worden j u ter phitsing aingeboden Hel gelai scholen is in 1 02 met 33 vermeerderd Ei zijn 34 openbare scholen en 20 g sub idieerde bj ondere opgerigt 21 niet gesubsidieeide bij undeie scho en opgeheven aar ïchijiilijk zijn efiiigediei bijzondere scholen in openbare of gesub idieerle verinueul evenwel is het geen lewijs voor den bloei van hel bii ondei onder ije eu al mogen hier en daar ehiislelijke scholen veriij en of om juister te spreken scholen waar een dogma a r kinderen onderwezen vvordt dal voor meer voUva enen niet duidelijk kan gemaakt worden en uu3 ver boven het kinderlijk veistand gaat het blijkt toch uit de e statistiek dit het nederlandsche volk niet zoo tegen het openbaar onderwij = is ingenomen als sommige redenaars m CU buiten de kamer hel zouden willen doen gelooven bieren laar s echts moet de openbare lagere chool met bijzondere cholen concurreren en wilde men uit die op zichzelf staande feilen gevolgen tiekken omtrent den afkeer des vo ks van de godsdienstelooze scholen zooals men de openuire scholen zelfs m s lands veigaderzaal durf Ie noemen dan diende men volledig l ekend te zijn met den toestand van de openbaie = chool en vele andeie aken in die plaatsen w ur de bij ondeie school is opgerigt Zoover uit deze opgave biijkt heeft de heer Groenen zijne olgers weinig k ii om het volk voor do bijzondere school in het s rijdperk te doen treden of alle gemeenlenesturen moesten het V ooibeeld der hoofdstal willen volgen Daar toch hebben 1955 zegge negentien hoii lerd v jf en vijfiig kinderen tevergeefs aai nge gedaan cm op eeu der armenscholen It worden toegelaten omd it er gebrek aan ruimte was en iii dit lot deelden ok i 24 kinderen die ainvrige gelaan hidden om op de tusschenscholen te worden toegelaten Er moeten aliijd no 10 armscholen opgerigt worden en de bestaande worden al en wat de gebouwen betreft onder de rubriek slecht gebragt zelfs zijn erdoor de bevoegde magt vijf scholen afgekeurd zie zulk een gemeeniebestaur begrijpt zijn roeping eK prins zal die schoone liapster doen ontwaken of i het de slaap de doods Het gemeentebestuur is zelfs met aristocratisch genoeg om te denkeu Het volk behoeft mets e lemen zy werken Ky zullen denken want ook voor den burgerstand en de hoogere stauden vvordt even erbarmelijk gezor d V m de 3b burgerscholen waren er slechts 3 opgerigt Diieopenbire burger cholen in een s id als Amsterdam Is het wondei dit ui zulk een stad de kiniai maiischippij met tal vau bezw irm Ie no ieen heclf Alleen de toe ind van het openbair onderw j i genoegzaim on den in s laud hoofislad heer clieiiuen geest te doeu kennen En i er se leri lbö2 beter eh ip te bespeuren De uitvoering der wet op het nnllelbnr onderwijs gait diir den eilden slikkeugang als de lurigtmg van het lag r ojderw IJS Terwijl m vele andere steden iteds midJe bire scholen met een ainlal leerlingen geopend zijii lenvijl iii andere steden de leeraren reels benoemd ijn eu s cilits op ge lukte lok ueu gev itht wordt zijn de am terdam c ie v ide eu niet in voldoend aintal op eKoinen toen hef be preken der regeling lan ifi midJelUair onderwijs aau de orde was gesteld I het wondei dat in zulk een tad een hoogleera ir zijn httreüking neuejegt om directeur te woiden van de middelbare school te AIid Ielburg Het getal onderwijzeis is in 1802 toegenomen met 15 hoofdonderwij ers II J hulpoiideiw ij ers en 4Ü9 kweekeluigen zoo latliet gebiek aiu personeel in l tj2 merkel jk is afgenomen gvitdit eenige jaren zoo voori d lu zal het gebrek door overv loedverval gen worden en het onderwijs d di rijj ckei nietwinnen De gennenlebe turen touh gun nu ruds zooveelmogelijk op de tr ir onenten der onderwij erbe nii isen Hulpoudenvij ers be rekkingen van y 30Ü eu 3 t wordtn n fc e imeer algemeen en ook hootdonderwij er ric f uu en jn bjvoorkomende vacature reeds verminderd dnr m n toch genoegsollici anten kon vervachten 1 i irdoor gut vee gji 1 vu iewel verloten de karig bezoldigde onderwijzer toch dj r geldelijke zorgen gedrukt kan zijii pligten niet nair ei iveivuden Hij mist die opgeruimdheid die hem bij zijn aioeid zoo noo 1z kelijk is en hel onderwijs zil de ric e vruchicn van die kiiighed plukken Algemeen was m de er igen der provinciale commissien omtrent de n jiire men m 1 4 de kiigt dat de a pirant onderwijzers veei mnirlei be chaifd waren duide aspiiantonderwij eiessen ooi ik van dit verehijnselwerd opgegeven de stand w uruit de onlerwyer ovei het algemeen voortkwamen en de omgeving w lariu zij vot nndgedwongen rn te verkeercn il dit kw nd met v o id dooi de slechte of te geniiire be oldigiugcn toene ur el de eischen hoog zoo noodig nog hooger dan nu reed ui ma r dm ook tra tementen die den on lerw j cr in st i i oube orgd te leven Dan zullen jngelui en oil i nnr beschaafde stauden der m nts h ippij zich am I cider v s wijden en de klagt dit a piiant on Itiwij e s n nu en beschaafd kunnen uitdrukken en zich door Imksche 1 n e i ei kenbaar maken zal niet meer v ei nomen worden Maar reeds genoeg voor ditmial Burgerlijke Stand C01D Gleoefn 24 1 ebr Cortiflia M i Bruwaao la u oi dtro J bchulug en G de Joi g 25 lena ouders H de Gimjl eu M Hopmm Coriitlia oud G J van Waas en M van Dam 26 Louisa Cornelia oudtrJ C i h i lu H Tirie Cornells ouders J J van elzen en C bakker Gi er e di oudtjsF kraanenveld en G an Loon 27 Aulhoncua oud r B on ca A V erbij OvtKLETlFN 23 Febr J Hoi beregel bui=Tr van A B Po irt eO j HAM Heiman 3 w P J L Quau C2 j R G vanKersbergen 26 d S vl Kooij 21 j B II Bi i i r 25 S Janmaat hutsvr van J F Koo cu tr tten 64 J 1 iiua K aats 3 j A Puik 24 j M vau Vliet 26 j e t l b ji 1 J Tm A Geisen 50 j 27 1 lumenbu ui SCHOON HO EN Ingeschreven van 17 to en met 24 Ie r liG5 Gfboren Cor oudere C ti der Haar eu J l rij Hiid ik dcobus Johnnnes oudei T van OvlB HU AI P uw rum 2 i C Eiit c = 11 vv 1 V f zier y w