Goudsche Courant, zondag 5 maart 1865

1S05 ADVERTENTIEN Ol DEWATEIt Ingeschreven vaa den 22 tot den 28 Febr 1805 BhVALLfcX Aagje Dekker geb Rietveld z Marri ne Verkerk geb Cat j ma vau Hus eleu z Antouia Morkestyn gtb au Kuiten de Waai gtb Steiliag li Ua tiaautje l ittciiboj ita il d fJniuwü Hef inaaus Jocobus Kuijpcr jm 24 j latt Heudriaft van Liefland jd 23 j Gerardus NuUemaQj jui 52 j met Jakomijutje Kooa v cdu e vau Gijsbertus Vergeer 44 j Willem vaa deu Yssel weduwcuasr vaa Cornelia de Korte 34 j met Geertraij Honkoop jd 25 j Zondag 5 Maart OUDSCHE COUEA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tündeiceg D n 60 ijourser les aleurs anrès paiement Quelle que soit I importance des tlemandes 1 y est satisfait immédiatemeut BRANDEWIJN 6 7 0 0 0 per kan Voor Ie menigvuldige beuij en vau ac i ig vneiiJ cli ip eu toegeuegeuheid die ij jl ou laï Ier L P ei enlieid van uet feest on er vijf 8n twintigjarige huwa lijkS Vereeniging mogten ontvangen beluiir ü wij hiermede onzen opregteu eu h iriciijken dank A VAX IIF LDEN 11 KALVELAGE Gouda I Maart iMi ï Tegen Mei of vrueL er in h lUr gevraagd te Gouda Ee goed logeabel HEERENKUIS vau 6 a 9 kamers lueC f iin Upgave van grootte stand en huurprijs ouder 1 J aan het bureau dezer courant Op de West Uaven te Gouda wordt legen 1 Mei a s te huur aautjeiüdtii eene net gemeubileerde B O V E NVOORKAMER Adres met ra ro brieven onder letter G G bij den Bjekhandelaar V C MAAS J aldaar tommiisaris ei van liet NEDER LANDSCH BRANDWAAR BORGGENOOTSCHAP be rigleii dat ten gevolge van het bedankeu van ueii Heer J t iEOKGY als Directeur van genoemd Genootschap in zijne plaats alü li rteieurtu zijn benoemd geworden de Ileereu J V BROEKMAN S IL van BF N BROEK welke deze betrekking heden anvaarden J PASSAVANT J A E SIMON THOMAS AMSTr RDAM 1 Maart ISOö j JK7 Ter deelaemiug vervoege men zich aaa htt Bureau dezer Courant AVIS BANQUilRS GOHMER ANTS M Lenoir rue de la Tuur d Auvergne n sa a Paris offre a MM les Banijuiers Pt Commercants des valeurs a V encuuüei ieïd ur I aiis i biUets aordre ou traite j moyennant uue commission fi e de uu pour cent AJf ranchir Reeouvrements sur Paris ummiso i 1 2 U 0 Toute demande doit être accoiDpagnre 1 du moutant de la commission en billets de banque mandat a vue sur Paris ou limbres poste ou de l autorisation d envoyer les valeurs conlre remboursement de la Openbare Vrijwillige VERKOOPIIXG t Zevenhuizen in het Kaadhuis aldaar de VSiling op Woensdag 8 Maart de verkooping op H oensdag 15 Maart Istiö beiden des voormiddags ten 10 ure van eene solicde Bouwmaoswouing met STALLINGEN D0B3CHVL0ER SCHUUR twee HOOI of KORENBARGEN ERVE en TUIN alsmede omstreeks 2 1 Bunders zeer goed WEI eu HOOILAND en een klein gedeelte BOUWLAND alles aan een uiande en liggende in den Zuidplaapolder van Schieiand aan den griudweg van Moerlcupelle naar Moordrecht binnen de gem eijte lerenhuizeu Eerst in acht p rceeien en daarna in combination Te aanvaarden de landen dadelijk eu de woning c a l Mei 1865 Betaling der kooppenningen 1 Mei 1865 Nadere informatién zijn te verkrijgen ten kantore van deu Notaris MOLENAAR ie Zuld Waddlnxceen Goedkoopc MUZIEK voor PIANO Vitgare can F KOKSMA te Traneker Depothouder A BRINKMAN te Gouda Chopin op 7 cinq mazurka s ƒ 0 45 Field si x nocturnes u 5 B dur 0 20 Meijer air Bohcmien russe 0 25 Kohier volkstauzeallerNation hf 1 Ü 60 Krug op öa nO S Wien Net rl bloed 0 15 uf lQ Godsavetnequeen 0 20 nO 23 Dessauer Marsch Ü 15 Schulhoff op 30 SouvenirdeVarsovie 0 30 Vos op 99 3 fleurs u0 1 laRose afdr 0 25 Wüllenhaupt op lS nO lAdeline polkawO Za n 2 Adeline valse 0 30 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip vau Rijks eu Gemeeute accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenrediglieid iüLDA 1 Maart IS f 3 Zuiver overgehaalde JENEVER a 402 j 3 per kan 58 cents Jenever 2 soort OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Men is van meening op WOönsdag deu 15 Maart 1865 de = voormiddags ten 10 ure te GOCDEIIAK in de Herberg GOUDERAKS WELVAREN ten overstaan van den Notaris O J SFS UUT residerende te OUDERKERKa d IJ SSEL in het openbaar te verkoopen Een in het jaar 1859 nieUW en zeer net gebouwd ingerigt tot Woonhuis en Winkel met ScllUUr verdere Getimmerte ERF TUIN BOOMGAARD beplant met jonge vruchthoomen Dijk en Buitengrond alsmede eene daarachter gelegen partij WEI en BOUWLAND en WATERING alles staande en gelegen in de Gemeente GOUBERAK in den polder MiddMlok te zamen groot 1 Bunder 23 Roeden 18 Ell n Aangeslagen in de grondbelasting over 1865 voor den ongebouwden eigendom op f 5 21 genietende de gebouwde eigendommen vrijdom van grondlasten tot en met het jaar 1867 ïe aanvaarden bet HUIS en aanbe hooren den 1 Mei 1863 en het LAND dadelijk na do toewijzing Nadere iuformatien bij genoemden Notaris Pri jzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 2S Februarij GeWevcD kotlb Hoogste koers 2Vl6 73 pCt Ned w sch 2I 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Rolhs Z Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rnsl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d se serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2Vi d renteAmst 5 d0 nat l854 5 Pruisen 1S59 5 Italië IsOl 5 dito Amst 3 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1S71 5 il d d l S Mexico 1851 3 I aagste koers 62V4 T3V8 731 4 95IV16 931 4 143 8 lii 4 il 41 46 41 i s 94s 943 663 4 nol s 807 8 83Vi6 i833 59Vl6 sais ie 79 81 831 3 184 59Vl6 29 Vi6 80 651 4 83Vi6 591 4 65Vi6 591 2 201 5OV16 1 31 503 53 ia 23 1 S3V 6 533 25IVK1 521 = Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Ia de Stad gi schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p poet 2 23 De inzending der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 4 Maart Terwijl in Frankrijk telkens gunstige berigten uit Mexico worden bekend gemaakt is men in Oostenrijk niet gerust over den toestand van den tot keizer gepromoveerden aartshertog die zijne te Miramar afgestane reijten hernemen wil en dus de mogelijkheid inziet dat het langer verblijf in Amerika hem wel eens onger iden zou kunnen voorkomen te Brussel kijft men over het legioen dat de keizerin te Mexico moet beschermem In Oostenrijk is de vierde verjaring der constitutie flaauw gevierd het plantje is daar op vreemden bodem en wil nog niet veel aansterken De ministers harrewarren met de vertegenwoordiging over luttele be inigingen en de grootste zouden naauwelijks in staat zijn den weligen bloei der staatsleeningen te stuiten Eindelijk wil men overgaan tot eene inkriinpiug an twintig miüioenen De koning van Italië is weder verzoend met Turijn en gaat nu te Florence zijne tent opslaan tot dat onvoorziene gebeurtenissen hem verder brengen Parijs heeft weder een been om aan te knagen Alles is dapper in de weer om deu keizer auteur te bewierooken te beoordeelen en teregt te wijzen De sop is de kool niet waard en de wetenschap zal niet winnen bij het curieuse voortbrengsel van een moeiziek despoot Het verpligt onderwijs wekt nog altijd de opmerkzaamheid daar kon het meilewerken tot de voltooijing van het heerscheude dwangstelsel In Denemarken kan men het niet eens worden over de gewijzigde inrigling van den stnnt Ook in Prnfseu blijft men twisten en intusschen gaat de regering in stilte voort met o maalregelen die haar hei be it moeten verzekeren der van het deensche juk bevrijde hertogdommen Na het afbreken der onmogelijke vredehaudelingen bereidt men zich in Amerika tot deu laatsten strijd De zuidelijken denken nog altijd als laatste toevlngt aan het gevaarlijk experiment van de wapening der negers Vooreerst roept de opperbevelhebber Lee nog eens alle burgers te wapen Grant is Richmond eder enkele mijlen genaden doch Sherman doet meer hij heeft niet alleen Branchville genomen maar ook Columbia de hoofistad van Zuid Carolina bezet en het is hem alzoo gelukt Richmond aan die zijde geheel af te snijden Alles wijst op een spoedig einde van deu strijd overwinningen door het zuiden behaald kunnen slechts den afloop vertragen een belangrijk gevecht ter gunste van het noorden kan tot de catastrophe leide öxutenlanïï Londen l Maart Uit Ne v York wordt dd S februarij berigt dat de generaal Sherman Branchville na een driedaagsch gevecht heeft ingenomen Volgens berigten door de zuidelijken verspreid is de stad ontruimd zonder slag of stoot De voorhoede van deu generiia Sherman staat op tien zuidelijken oever der Congaree in de nabijheid van Colnmbia men verwacht eerstdaags eenen veldslag tussctien de beide legers want de zuidelijken bezetten den noordelijken oev r der gemelde rivier Tegen 4 maart is eene buitengewone zitting van den senaat aangekondigd Nadere berigten van 22 febr melden De geconfedereerden hebben Charleston ontruimd welke stad door Sherman bezet is geworden het grootste gedeelte der stad is verbrand de troepen der zuidelijken zijn in eene noordelijke rigting gevlugt Parijs 28 Febr De Const bevat eene correspondentie uit Hamburg waarin zeer voor de aanhechting der hertogdommen gepleit wordt als voorwaarde wordt evenwel gesteld dat Noord Sleeswijk aan Denemarken worde teruggegeven Brieven uit Spanje gewagen er van dat het offer der koningin in de provinciën nog meer geestdrift verwekt dan te Madrid De prijs der Advcrtentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte De Gazette de France de voorrede van het leven van Cezar beoordeelende zegt ten opzigte van de daarin voorkomende zinsnede waarbij de keizer het anathema uitspreekt over die volken welke g roole mannen bestrijden en miskennen dat zij op hare beurt uitroept Wee de volken die de veroveraars vergodea en hen tot de wolken verheffen die geheele geslachten ten offer brengen enkel ter voldoening van hunne eerzuoht die alle wetten welke hen in hunne handelingen beperken met voeten treden alle maatschappelijke waarborgen omverstooten Want wel verre van zoo als de keizer zegt het werk van eeuwen in eenige jaren te volbrengen verhinderen deze rustverstoorders dien arbei I en beletten den vooruitgang enz Weenen l Maart De financiële commissie verlangt dringend dat krachtdadige pogingen in het werk worden gesteld om de sterkte der armee zoodanig te verminderen dat de schatkist daarvan die voordeden kan genieten welke de vredestijd kan schenken De commissie zegt dat de toestand vau Europa thans van dien aard is dat in deu loop vau IS65 niet behoeft gevreesd te worden voor het uiibarsten van een oorlog Daarbij komt nog dat de organisatie der armee aan de regering de zekerheid geeft dat binnen een zeer kort tijdsverloop onder de wapenen kunnen gebragt worden 320 bat linieiroepen 29 veld bat grenstroepen 38 bat jagers 14 reg cavallerie en 960 stukken geschut behalve de genie mineurs en andere dergelijke speci ile wapenen en de otfioieren van ge t udheid Hieruit volgt zegt de commissie dat geene buitengewone offers van de schatkist behoeven gevorderd te worden gelijk thans door de regering geschiedt 2 Maart De regering heeft aan de financiële commissie der tweede kamer van den rijk ra id verklaard dat zij b reid is om 20 100 0 10 fl op het budget van 1865 te be unuir n mits haar het regt worde toegekend tot af en uver chrijwi M a vau het eene hoofdstuk op het andere zoonel op hel bu ct van 1S65 als op dat van 1866 De commis ie heeft ü tarop besloten dat voorstel naar eene sub commissie te reiivoyereu eu voorts om hare beraadslagingen over de ouderdeelen der begrooting voort te zetten Berlijn 2S Februarij Uit Koningsbergen is aau het huis der afgevaardigden eene petitie gezonden Iiuudende verzoek dat de jury hersteld worde voor politieke en persprocessea en de voorloopige inbeslagname van drukwerken worde afgeschaft Frankfort l Maart De Europe meldt uit eene authentieke hrou dat Sherman Branchville heeft ingenomen en de zuidelijken onder Hardee heeft geslagen Charleston is ontruimd Turijn 28 Febr Naar men verzekert hebben de rcciuren van verscheidene seminarien hier te lande waaraan ook inrigtingen voor middelbaar onderwijs verbonden zijn zich tegea de inspectie dier iurigtingen van staatswege verzet De regering heeft dien ten gevolge eenige dier instellingen doen sluiten Om echter de intellectuele belangen der leerlingen niei te benadeelen moet de minister van openbaar onderwijs thans op een anderen maatregel bedacht zijn waarbij op Uie belangen en tevens op de regten van den staat gelet is ötnncnlanïï GOUDA 4 Maan Vij zijn in staat cresleld he düor de plaatèPiIjke choolcora missie aan B en W ingediemie adres bnrf feu le liet voi r tel van den heer Kemper onzen lezers hieroniier m ile te def eii Nadat de ziektetoestand van H M de k j im rin i e tu ve sedert den vrocg en oeh eiid van wüerjs l ig int er en meer een ernsiijr karakter had aanjrenonien is de vor fiü de n iinidd i s ten i y ure overleden Al de le ien s m de küuiuWijke familie waren aan haar sterfbed te tr uoordicr Anna Paulowna grooi vorstin van Un i lU l uerd geboren dea 19 jaiinarij ITÏ ö zij wa het juiii ïte der negen kuidcreu van czaai Panl die in Maart ibUl uerd veruioonl en v in keizeriu Maria Feodorüwna geboreu priasts vaa Wurteiuberg A lillIXKMAX