Goudsche Courant, zondag 5 maart 1865

Op 20jari en leef ijd irerd ij verloofd met O lUem prins van Önwje dien haar broeder keizer le mder I te Pirijs had leercD keinen liet huuelijk tiis chen den ne len ind clieu Iroouopvoiger en de jjn ole pus er ni den cz i ir erd op 21 febr 1813 te Veier burg vol rokken n idal eeue maaud te voren ildaar de ec itverbiudienia h id plaita geh id v ui de oudere ziieter der irrootiornn kitlinini Puiloivna neduue van prins Peler van lloU ein Oldenburg mei den toenia iligen krooupuns Taa Wuriembcr jel L men eet i uu dit 1 latate hunelgk H I onze lejcuuuorilige koningin geboren De echueromdienis v m pnn Willem vin Oi uijC later koning iliem ïlj met de rirootvoisim Ann i Piulowna s met vijt kinderen ae egend geworden lue van de en beden zcois zui re da oieneden de een op Ijangen leeftijd de ander natnueiijks vier mi ndei oud Ge urende weiLge j iren slechts heeft de overledene vorstin de t eele pints up Jen iieiierland c ien troon bekleed Op 7 or oberi 40 unvafdde hiir gem i il de rt er ng in ons land en reej ï 8 i later nep de dood hein weg Dit korte tijd bes en is echter ee veel bewo en tijilpeik geneest en zoo de oitin de ti it oigen met h ireu geiu i il gedeeld heeft dan kan min gte iszins zegaen c it ij gedurende dien tijd dat zij de koning nu kroon droeg op ro eii gerust heeft N i de 1 dood vin W iliein II heeft de vorstin ifwisselend hiar verblijf genouden op h nr geliefkoosd buitenverblijf te Soesidijk en hiirpdeis te s H ige In die beide pli sen vooral heelt hare liefj idigheiil hiir bj de Lehoefliger zeer beiniDd gerankt en In ir ilsterven zal din ook zeker diep gtvoe d worden door a e i die door de vor iin beweldadigd werden In de g ter gehouden zitt ng v in de tweede k irae dtrstaten generial is ingekomea eene koninklijke bood chip lou dende meJedee ing v m hel overiiji en vin H M de konmgmweduwe De oor itler heeft eene toespraak gehojd n waarmhij de overtu Ciiig uitdrukte dat Ie kiraer en de geh ele n itiedeelen iii de diepe droefheid van het vorstelijk h is De k merheeft besloten een adres vau deelneming a in te beden Dediscassie over h t n olonia il b itig slot is verda igd tot iii lai d ig De ifd van de tweede kimer hebben one erzocht lat wetsontwerp nopes het regt v m zegel Lit Krimpen a d IJssel berigt men dn op 1 lezer mden Stormpolder op de nerf de Hoop v ui den ii ei Giessen de kiel is gelegd v m een schroelslooral no geiinrad Stid Gouda voor reivcniiig v m de heeren J m Pot J icoous Pot J P de Jong S L Ouv ereel en bestemd voor het beur veer usschen Gouda en Rotterdam vice versi nairvan de uiaJiire7il vervanrdigd wi rden ain de fabriek van de heeren D Christie C te Krilmgeu Gorinclieni Miirt g altijd blijft er eene bijna Tol l igen stilst md in den henniphandel besta m Lr is zelts geene vraag n iar het artikel eu velen produccnte kom dez toestind thans zeer ongelegen dair de hennipprodu tic in sommige gemoenten het voornaimste deel van het bestiau ues landm ins t Sommigen hebben eu naar veler oordeel bij tijds voor ƒ 17 tot 19 de 5U led ffi verkocht T ch Ihjft geuoeginam het geheele genas in voorraad liggen en ofschoon thans menigeen voor ƒ 19 zou willen leveren zoo schijnt de markt eerder tot nog verdere dabng geneigd Met de boteiciirk is het be r gesteld voor den bouwman In de laat te dngeu b eeddo men ƒ 1 20 het ned S ternijl voor de hooikaas v i 23 ƒ 27 nerd betaild Boskoop M rt Me i verneemt dat eenige ingezetenen zich weder op nieuw to hoo er oestuur hebben gewend verzoekende negneaing ej Teri ndering van de hooge brug Wanneer het vviaiheid is gi t genoemd verzoek den gewonen adressenweg om berigt en raad eu zonder twijfel Imdt de beschikking neder gelijk vroeg r dit de verbouwing der brag moet wachten op d opheffiag der ambachten Gouda den 22 Februarj 1865 Aan HH Burgemeester en WethoLje s der gem Gouda By apo tille van 15 ftbtuarij jl werd door u om berigt en raad in onze hinden ge teld een voors el door en der riadsleden aan den gemeenteriil gediin on terug te komen op de regeling vin het openbiir 1 iger ondeiwijs zoo als die onlangs in verbind met de m dce gemeente toegezegde rijks hoogere burgersi hool is tot tand gekoraen A IJ heüben dit voorstel iii ernstige overweging genomen en hebben de eer hierb j ous gevoekn d iirover aan u mede te deelen Het nad bpsliiii d it iie voor leller wensf ht gewijzigd te zien bepailt dit de tegenwoor lige burgerschool al norJcn gesplitst in pene jongens en in eene mei jes cliool n iivm de 1 ntsie geve tied bh lt in he bes iinde geboun iii de Oroenendial t rwijl de idere wair hei oiilernijs iets verdei zil norden voortgezet noidi overgebrigt n iir een meun te bouwen lokaal op het terrein van het voormdhg tucmhais Tegen die splitsing heeft de heer Kemper bedenking Hg wil dat de school an den heer Kramers blijve zooals zij is d i voor jongeLs en meisjes en dat op de nieuwe school alleen die jongens norden toegel itcn welke bij een eximen blijken geven van reels eeuige vorderingen te hebben geinlakt Op die wijs zal volgeus hem eene gelemelijKe opklimmmg in het openbiir ouder v j worden verkregen en zullen ondeisoheilere nadeelen vermeien norden dic hij als gevolgen aanwijst van de door den nad bevolen regeling h WIJ den heer Kemper zien be oogen dat door de ainnemmg van zijn vooistel eene geleidelijke opklimming in het openbaar onderwijs ontstiat en de vojr i i im le argumenten uagain waarine Ie hij het riidsbesluit besirijdi dm is het ons duidelijk dat het dooi hem gedme voorstel zijU oor prong vindt iii een minde juist begrip tan den aard en het doel der nieuic school Hij heett blijJiiii tene ohool op het oog met een zeer uiti ehreid oijerwjs Dit strialt inde toelichting van zijn voorsiei telkens dooi Nu eens egt hij het is met aet uitgebreid en lager Cdc voorsteller bedoelt gewoon lager onderwijs te vereeuigen d in neder stelt hij in de door hem nenschelijk geachte voigorle der openbare scholen de meiuce ehool naait die tan mejvfvrouiü Hardeman hij spreekt meermil n v m de süiool VOfr neer ilifnehefd f yirifrt j i tegftj gHij jr rppf de lüjere üchool tan den heer Krainera eu zoo meer De heer Kemper elt zich eene school voor die vuor Je jongers moet zijn ongeveer at de openbire school voor jonge jutvroiiwen is voorde meisjes eene school w lar al die vakken norden onderwezen m nelke kinderen uit de meer besehiatde kl isse der maitscliappij m den tegennoordigen tijd geene vreemdelingen mogen zijn V ie du zoo n j zonden veel van hetgeen de hee Kemper zegt kiiiui n onder chrijven met dit vooibenoud echter dat diar wil de splitsing der burgerschool vuor alles neuschelijk achfi nij dm lot de vorming van drie in plaats van tnee scholen zjudeii adviseren M iir de voorstelier verkeert in dnaling Het onderwijs dat hij betloeli zullen de leerlingen ontvingen op de hoogere hur ger chril Daar zullen zij met toevoeging v m helgetn meer bjZonder voor jongens noodig vvordt ge icht zoo als v m niskunJc van beginselen van nituur schei plant en dierkunde enz leereu w it am de mei jes op de school van mejutvrouw llardtinan rordt ondernezeu Oj de nieuwe jongensschool zal niets meer vvorJen geleerd dm thins op dit vin den heer Krmcr the ook niet is gelijk de voorsteller schijnt e meenen ee e hooi enkel voor qeicoon miir eene voor g tioon en tneer t Jg u e d oidTrji me uuzondering van de beginselen van de V iskunds en van het friusch en ui den regel zullen de kinderen cUe behoefte hebben nu uitgebreider ondernijs reeds op hua tvv uhde of dertiende jaar onze school verlaten om over te gain rair de rijks hoogeie burgerschool Het was het bepiald verlaigen van den mipecteur van het middelbaar onderw j dit op lie school geen uitgebreider onderwijs zou wo den gegeven dit wis zelfs eene voornaarde voor het verkrijgen dei hoogere burger chool Met de opvatting van den heer Kemper omtrent den aard der nieuwe school staat zi n voorstel in zoo naauw verbina dat als die onjuist is gelijk nij meenen te hebben aangetoond alle grond die andeis misschien ifoor zjjn voorstel zou hebben bestaan vervalt Dit moge blijken als wij de onderscheidene door hem gera lakte bedenkingen tegen de door den raad aangenomen regeling n igaan D eerste komt hieiop neder Als de tegennoordige holl burgerschool uitsluitend voor meisjes bestemd blijft dan zal zulk eene nuttige inngting voor jongens ontbreken hter zal zich de behoetie diirim iloen gevoelen en dan zal dit neder nieuwe uitgiven veioorz ken Wij antwoorden diarop die nuttige inrigting voor jongens zal niet ontbreken men zal ze vind c in de nieuwe school waar volkomen hetzeitde zal onderwezen worden als thar s in de burgerschool met een weinig fransch en wiskunde in de hoogste kl isse het nit wij met met den heer Kemper vermoeden later noodig bevonden in de tegennoordige regeling verindering te brengen en de school van den heer Krimers gelijk zij nu nog IS weder m het leven te roepen dan is het ons niet duidelijk nelke die nieuwe uitgiven zouden ziju die de heer Kemper iii het ver chiet ziet De tweede bedenking die gerigt is tegen de vereenigmg van neer vitgebreid en geiroon lager tndericija vloeit regtstreeks voort uit het dwaalbegnp omtrent den iird van deze school er behoeft dus geene nidcie nederlesgmg JIui ook als de school moest norden gelijk de heer Kemper ze zich vooislelt ouden nij zijne sielling dat eerstbegii nenden op eene school voor genoon opleiwijs grootere vorderingen maken elan op eene voor me r uitgebreid met zoo onbepaald mogen toegeven Het derde beznair van Jeu heei Kemper is het groot getal leerlingen dat zich op de nieuwe school zil bevinden Ofschoon WIJ het door hem geuoemde cijfer van dOO althans voor de eerste j ireii te hoog achten zil hun geti zonder twijfel iinzienlijk 7jn Evenwel met een ruim loKaal en een tilrijk hulppersoneel achten wij dit bewaar v m niet veel belang In allen gevalle geldt het ook tegen de tegennoordige burger ehool die de heer KempT vensiht te behouden Een vierde grond voor ziju voorslel vindt de heer Kemper in de plaatsing der nieuwe school hij acht die voor jonge kil derei te ngelegen en vooiziet diaruit schoolverzuim De voorsteller zelf zal a s hij m aanmerk ng neemt dit de afstanden in onze stad met zeer groot zijn am dit argument geene bijzondere waarue hechten Moest hel wedeileo l wo Jen vvij z oudeu eenvoudig wijzen op de d i irtegenover gelegene armenschool die ook door zeer jonge kmde en wordt be ocht en n lar over schoolverziiiiu met nordt geklaigd Als vijfle en laitste arsument norut aaiif eioerd dit de meeste leerlingen geen gebruik miken vtin het mtg breid onderwijs oradit ZIJ vroeg de school ver iten ten eind eeu ambacht te gun leeren en dit deze beter op eene school voor ienoop onderwijs worden toegerust da i op eene vooi meer uitgebreid Hierop aiitnoorden wij dit de kinderen uu den stml die deze school zal bevol en gewoonlijk niei zeer vroeg de cliool verlaten en dus ook wel van het uiigebreid onderwijs zilleu gebruik maken Mogt wnrvoor w ij niet de minsie viee koesteren door de toevoeging van de beiriiiselen v m w kunde en irinsch a m het ondernijs in de andeie vikkeii wjnlen e kort gednn wit zou dm den nad heetten te bepien dit üatrin op buiteneen one uren ondernijs moet worden gegeven Hiermede is dunkt ons alles vvedeiiegd n it de heer Kemper ter veidedigiiig van zijn voorstel heelt iingevoerd Wij zouden de aanneming vin dit voorstel zeer betreuren omdit het met alleen voor het ondernijS geene voordeden aanbiedt mair integendeel d ura in schideu zou Gmg het plan van den heer Keroper door dm zouden de kmdeien zonder de ben i ir chool mede ie lekeuen op hun tnailfne of dertiende jiar reeds de derde school bezoeken Dit dikwijls overgian v m de eene niir de aiidei scl ooi achten WIJ met den heer inspecteur lan kd middellaai ondeririji niet vvenschelijk Indeneeien tijd ni i tii overs mg zijii leermeester en Iteiingen elk mdtr vieemei en er siat geen gerintre tijd vei oriu eerde eeiste weet nat hijain zijnen nieuwen leerling heett en de laatste aan de methode van zijnen nieuwen leermeester genend is 11 lil een nid elvin meer gewigt zou uit de aanneming van het voorstel voortvloeijen De splitsing van het ondirnijs vin joniïens en mei jes die het gevolg zil zijn van hel besluit vin den gemeente lad zou er door verloten gain Am die ifscheiding hechten nij groote wiirile met om tee e nen van moraliteit gelijk de heer Kemper onele stelt ook nij zien in de vereenigmg der beide sexen uit du oogpunt geen gevaar maar n ij achten die vereenigmg sehidelijk voor het o iderw is De behoeften van jongens ei meisjes in zake vin onderwijs zijn zeer verschillend en de on lervindmg heeft ons geleerd dat ten behoeve van de eersten dat der laaisten schade lijdt Op de armen en tussthensehool w iii ten gevolge van het vroegtijdig verliten vm de school het onderwijs met zoo ver ncrdt voort gezet doet du bezwaar zich minder gevoelen Maar op de school van den heer Kramers wiir de iiideien langer blijven is het nadeel in het oogvallend Dat daarin veriudeiing worde gebrigt Is zeer aan te bevelen Er IS nog een aiider bezwaar gedeeltelijk van finaneielen lard aan de aiuiiemiiig vin het voorstel van den heer Keraper verbonden De school van mejutvrouiv Hirdemm is te Hein om het steeds toenemend getal leeilmgen te bevatten Of het lokial moet worden vergroot of het getal leerlingen verminderd Het laatste zou oi s ook met he oog op de gemeentekas bet wenschelijkst vooikomen en dit kan verkregeu norlen als de school van den heer Kramers eene school wordt uitsUuteLd voor meisjes eu lu verband gebragt met de openbare school voor Jongejiifvrouwen De heer Keinper bei nept zich bij de verdediging v n zijn voorstel op de plaitselijke schoolcommissie die vroeger vin oon ee OU zijn geweest dat de atscheidintr vin jongens en mei jes wenschelijk wis m tar liter diarop terug kn im en aan den ondfrn I iPr v n eene door haar noodig geachte meisjesschool Vergunning venecnde om jong ns lan te nemen Hel teu wairop de heer Kemper Joelt heeft voor tnintig jaren plaats gehid onderde vorige scnoolcommissie die met 1 januarij IS ib heeft opgehouden Ie bestaan en d e geheel anders was zaraengesteld als de tegennoordige ij behoeven ons dus zoo er eene inconseque lie is begian diirover met te verantwoorden vereenigmg lu beginsel wenschelijk achtte maar om aau den onderwijzer een voldoend bestaan te bezorgen Üit diezelfde notulen zien w IJ dat de heer Keraper ud der plaatselijke schoolcommissie tegen het voorslel tot vereeniging van jcngen en miijes op dezelfde school stemde en daaru in zooveel gevvigt scheen te hechten dat hij van de door hem uugebrigte stem a inteekeniug verzocht Wij meenen dus inden heer Kemper van 1315 eeu ijverigen bondgenoot tegeu den tegeuwoordigen voorsteller te V lilden Om de redenen hiervoor ontwikkeld acht de plaatselijke schüü Icommis ie eenpirig in overeen emraiiig met het préeadvies V in den heer disiricisschool opziener nensche ijk dat het vooisicl van den heer Kemper met worde aingenomen en het besluit van deu gemeenteraad tot sphtsing der school ouveran derd ten uilvoet gelegd Hei stuk dat d or u in onze h nden wis gesteld gaat hieibj terug De Pl itselijke Schoo commissie Beri len Gcmeiiïde jüOtU h it Vh tTbaL d or b i d I i rv dthi at de üt bjnrl n 7 1 wo t a ru dl t heli u L J b t in a d it Juim Coait Ula p I 1 W a a h t 1 oIü ens scrucht be mit Jin tz z th in NoLora doih volgeus tea aader te V i hiiitriüü Il httvis hrdiid heeft te Koostaa iluih I m dt wijk Galatd ut o d waaibij 30 o 4Ü mtustlKü gewoid of g dtwd werden lil Poku o d D ncdtr revolut oiu re prutlaiuatiLU vt prt id Te Rome hei U üiMi violijk eu red taniav il eviLf d De fiaiische lui iiatera b bbeu elk llei tiLinplaar a s keizers w rk ont mgea lu GrootiJrittaiijc 11 gedurt de 18tj4 iii evo id ruiiu Jod i ÜO rundertu mse0 aOO ü U hi itu eQ onibtrtt s bjüOO varkeua eu huiteudiLn 3 UÜO CLiiUiiaais rund lLtbcli eo hPj hebben ij uut geuoeg ïipau e ioekt op ui urt ruzie lu m t Chili Leo nLw urks h blad be chidd gt de tdertdiid ib storni aiiischeptn lan de ztiid Ijken jitlevird te htbben Dt 1 tizer an hui di ten uttf aU aut naar Parijs zendeu In pame ijn bj koumklijk bi alui meer dan 4000 mtturtr ugetrokken üf jdaihjk btt budtret met dtitieu niilhotu realeu xtizwaa den Prins Ib tadd httft Op htt eiude v 1 i btd o d b K ut 2U3 bJb daarondtr a i n Gb37 sttli ktu 4 4Jj Jjï j ut tmttn Dt P i 5 u wervfii met s rlot van d i dt turksthe eiliidtn v ui dtn ar hipt De 2t i t L hebbeu bt üudcii dat htt gtbmiK ai zuur ewo d t i gevaarlijk a Htt dcen stht 1 Utliii bctit dt o verworpt I lu tu dbch Indi u fj Lt uf i i landeis m lu lita re dit i ik rtvt l nla a tl t pt tie b lo4 435 mau dit mtt o 44o zal i rii A urdLn Ingezonden Als een sprekend bevujs dit ciet alle bne cn da boor onderscheidene dagbladen i nu oiihng verniel i it er een bnel am het adres in de heereu J P U er i a u O te Wiuditi Vergadering van den Gemeenteraad Zittiitr van Vr jday 6 Maart Tegenwoordig zijn dt i h ie Gnvt Db notukn dtr vorige verj aJtiit p orden tkzia tr otdj kturd Duoi dtn Mdjtettit in te zenden ten idit v u rouwbtAl l s ti ht u trl dtn van t M dt koningin uiotd r mtiontn n t ii it i n u Is lugekonieu etut ktmusgtM van hetrtu ü p t d ataitn da bij hen ontvangen is de Nog zijU ingtkoinen twte dwpu t tn van hb gtdtpulttrde staten hou deude güedkturiiig vau dts r ada btalniten b tniï d Kt ül dau van giotd aan dtn hitr IJztudoorn eu btt gtk atttrde duj mt ui r de wed D Luueibaiji ijn lugehomeu etüi e adre eii van sülliti dü tu voor htt ovtrztt veer aan den U stl