Goudsche Courant, zondag 12 maart 1865

iVAaes i§ S Zondag 12 Maart I1 A iOUDSCHECOURA Uitgave an A BRINKMAN Lange liendeweg D n 60 Aigemeene FrJe öhe LEVENSVERZEESRING EMTSCaAfPU gfevesligfd te Leelwardex CO MJIISSA RISSEN en DlttECTEUEEN van de AlgemeSne IWeSChe LevensverzekeringMaatschappij gevestigd te Leeuwarden voldoende aab art 57 van bet Heglement dier Maatschappij brengen bij deze ter keunis van de deelhebbers 1 diit de duor Directeuren geleverde Rekening en Veranttcoording over iet adniinistratiejaar 1864 door de bij art 59 des Eeglements voorgeschrevene aigemeene vergadering is opgenomen goedgekeurd en vastgesteld sluitende met een batig saldo van ƒ 3U 3C0 76 zoodat het maatschappelijk kapitaal thans bedraagt de som van ƒ 1 J 4U 70 bestaande in 39 761 87 a inschrij ving op het Grootboek der Nationale Werkelijke schuldi 2l j oi groot nominaal 65 000 vertegenwoordigende dedaarvoor uitgegevece som van 43 418 125 b 69 Obiigaticn a 1000 derzelfde Schuld representeftfidede som van 73 000 00 11 231 705 c 7 beleggingej op hypotheek onder ongebouwde eigendommeu van meer dan de dubbele waarde dan de er onder gevestigdesommeii te zamen d aan contanten b j Directeuren en Agenten in kas waarvan nu een groot gedeelte is belegd te zamen ƒ 107 411 70 = 9 dat de toestand dezer Maatschappij steeds bloeijende blijft tellende zij bij het emde van 1S64 60 836 deelnemers zijnde 7710 meer dan het jaar te voren terwijl het fonds net ƒ 0 ü00 76 vermeerderd is niettegenstaande er wegens 1147 overlijdensgevallen uitkeeringen hebben plaats gehad waarvoor is uitbetaald de som van ƒ 62 553 48 dat al de stukken en bescheiaen de Eekening en Verantwoording betreffende van heden gedurende vier weken uitgezonderd Zon en feestdagen an a morgens negen tot s namiddags e én ure ter iu iig liggen voor de deelhebbers ten kantore van Directeuren letter F n 25 Deinumer Zuipmarkt alsmede dat een Extract uit bovengenoemde Eekening gedurende dien tijd by de Agenten der Maatschappij ter inzage voor de deelhebbers berustende is dat de aftredende Commissaris de Heer Mr S W Tromp herkozen is Commissarissen kunnen niet voorbij deze Maatschappij waarvan de statuten door den Koning zijn goedgekeurd zoowel om hare goede werking als wegenshet naaungezet beheer aan allen die van deze inrigtingen wenschen gebruik temaken bijzonder aan te bevelen Leecttaiidin 3 Maart 1865 inm iitiamsen voornoemd Lirecieuren voornoemü M J H BEUCKEK ANDEE E J S SPOELSTEA M S i E WAL J OOSTEKHO r Wz D ZEFEE i BLOEM BERGEN M S W TEOMF H p Op plaateen waar de Maatscbappij Dog niet vertegenwoordigd is worden AgeQten gevraagd Bneven franco MAATSCHAPPIJ van VERZEKERING de PHOENIX Gevestigd te Amsterdam KAPITAAL 1 500 000 De e zoo sfi nsiig btl ende Maaischapp j blijft sedert h ire oprigting in 1845 voori ian met hel Verzekeren legen Brandschade van allerlei GEBOUWEN kEUkE V HLlZh N stHUKE N MOLENS SCHEPEN BOUW en MELSGLKEEHSCHAPl EN beupvens van alle soorten van K OOP M AN SG O EDEBEN I KKLGOEi EREN MEUBELEN gedorscheu en ongedorschen GUANEN HOOI STKOO BEESTIAAL enz enz De verzekerden behoevfn beh dve de VaSte Premien en 25 cents voor de polis geeiie inleg of admiuintratie iotien hoeg naamd te betalen Bij verzekering van B of 3 jaren ueeft men écn oi een half jaar Vrij Ter bckoming van nadere informatien vervoege men zich bij den ondergeteekende W KBOMHOUT 5 Antoaiestraat Wijk G N 101 te Godda Agent voor de stad 00 CDA en Om treken noogbeeiDraadscliap Rijnland DIJKGKAAK en HOOGHEKMEADEN van EIJNLAND brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden Dat de lijsten der s emgeregtigds ingelanuen nu het Hoogheemraadschap voor het jaar 1865 1866 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van af den 7 dezer d igelijks behalve des Zondags van des n or jeus negen tot des middags iKoalf ure ter inzage zullen liggen jp de Secretarie van EijnL ad te Leyde en wijders op de Gemeente Secretarien van de hoofdplaatsen der districten en onaer districten als ook in de lokalen van Je stoomgemaalwerktuigen de Cruquius de Ljuden en de Leeghwater Dijkgra if en Hoogheemraden van Eijnland H C J HOOG Dijkgraaf W G KE BEÜYN KOPS Secretaris Lsyr N 4 Maart 1865 Prijs vpn het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Sijkb en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuivei overgehaalde JENETEEa46 io per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwyn a 467 o per kan Sö jcents inl BRANDEWIJN 46V o o per i an 61 CEiits Meerdere of mindere 9terkt naar evenredigheid GoVDA 8 Maart 1865 Prijzen der Effecten Dingsdag 7 Maart Laagste koers 62V 7 33 9IV 143 AMSTERDAM I Hoogste koers S2Vi6 73 967 Gebleven koers 14378 40V8 143 553 4 4oys 46ys 94 66Vs 597 81 83V 185V 597 29 8 80 65 SlVs 833 186 30 SOVs 65 16 pCt Ned w sch 2Yj dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j Handelm op resc België Koths 2Vg Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 1840 4 d 5 serie 5 d 6 sene 5 597 657 d bijH 18604V3 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2Vs d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1S61 5 dito Amst 5 Griekenland 5 52 52S 8 54Vi6 I 54 7 5Vi i i 25V Hl 54Vs 25V Vfr Staten 5 d 1871 6 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Boekdniklimij vau A BRINKMAN t eze Courant TerscMjnt des Donderdags zz Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a oads te roren gt pnJB per drie maanden i£ 2 franco p st 2 25 De iu2eac ng der Advertent en kaa geschieden tot dta morgens ten 11 ure igazy N rs G E V I ng De BUBGEMEESÏEE van GOUDA brengt bij deze ter kennis van belanghebbendea dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Hollakd op den 28 I ebruirij 1865 is executoir verklaard het halfjaars kohier voor de bflasting op het personeel dienst 1864 65 N 7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden toet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE i AANÜEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 7 Maart 865 De Büegemeestek voornoemd VAN BERGEN IJZEN OOORN Overzigt GOUDA 11 Maart Het fransche wets mtwerp op het lager onderwijs is voor velen eene teleurstelling Het beginsel van verpiigt onderwijs is geheel opgegeven en het gratis onderwijs gelaten aan du i geraeentcbesturen De minister vaji onderwijs heeft zijn ontslag gevraagd maar niet gekregen Tóch valt het niet te ontkennen djt verpiigt onderwijs best zou passen in het Ireiierlijlc rege nngsstelsel en overal waar burgerlijke vrijheid niet j eionden Kordt Is iwang hel heerscheude beg nsol dan is het consequent ook tot schoolgaan te dwingen en de oppositie tegen het verpiigt onderwijs schijnt alzoo een protest tegen de uitbreiding der reeds buiiensporige onvrijheid Het on werp antwoord van den fran=c en senaat getuigt niet veel anders dun dat ieie vergadering strt iia ir den roem der onderworpenheid door den verworven Het is als of Pruisen haast heeft om op te treden als zeemogendheid Engeland noge toezien bij het vernj en van zulk fen geduchten mededinger Oiist iinjk en Pruisen onderhandelen tot nu vergeefs over de deeling van den buit de schijnbare stilstand van de zaak der hertogdommen geeft aanleiding tot afwisselende en strijdige genichten Te Weenen beproeft men he uinigiiigen het is het eenige maar tol heden weinig aldoende middel om tot wezeuthjke verbetering van de hoogst gebrekkige administratie te komen Het rijke land is ten spot der geheeie wereld raet zijne eenwig durende leeuingen en dit aUeen door ingekankerde vooroordeelen en onuitroeib iar wanbe ituur lu Italië haudelt iiet parlement over de afschaffini der doodstraf in beginsel is men het d uucver vrij wel eens maar men heeft bedenki ig over de tijdigheid vun den m iatregel De spaausche drukpersw t waarvan men grootere vrijheid verwachtte is vol van belemmeringen en beperkingen die niets dan een schijn van liber iUleit overlaten Terwijl de oorlog in de vereenigde staten ten einde spoedt fop nienvv bevestigd duor den val van Wilmington de laatste zeehaven der zuidelijken wakkert die in Mexico weder aan De altijd geslagei gevlugte vernietigde Juarez sleekt het hoofd tteder op en de nieuwbakken kei er is in dreigend conflict met de geestelijkheid Het zoude er treurig met hem uit ien als de Franscheu aftrokken want de ooslenrijksche en belgische corpsen bieden gtringen steun Aan de Platarivier is de oorlog in vollen gang De Brazilianen beginnen Montevnleo te belegeren doch deze stad kan een lang beleg doorstaan en het leger van Paragu iy zendt troepen tot ontzet af Ook hier is de slaveustaat Brazilië de aanvaller en het voorwendsel tot den oorlog de bescherming üe de viugtende braziliaansche slaven in Uruguay vinden De prijs der Adverteutien vac ééji tot xe regels met ipbegrip van he egel is 80 C ut voor eiken regel daarboven 10 Biiitengew cue letters worden berekend naar plaats nimte öuttenlanïr laOnden 8 Maart De minister lord Paget heeft het budget van marine ingediend Het bedraagt ruira 12472 millioen pulden de bemanuing is gesteldop 69 750 het aantal in dienst geslelde schepen was 6 minder Jan in 1863 de gepantserde vloot bedroeg met de in bouw zijnde vaartuigen 30 scliepeq die dit jaar geheel gereed zou zijn Er werd bij de Jairop gevci c discussie door enkele leden beweerd dat niettegenstaande in de laatste 5 jaar meer dan 700 millioen gulden voor de vloot was besteed Eugei ind geene volJoende scheepsmigt had i prwijl vele schepen groo e gebreken hebben Later zullen de uiscussien v or len vojrtge et oterdeze zaak wanneer de regering nadere inticlitiui en kaa geven Volgens de Moriuug Post verlangt de nissische regering dat de poolsche kwestie niet meer zal worrlen beschouwd als een europeesch vraagstuk het blad üe eerï d il prins Gortschakoff dit heeft gevorderd ds voorwaarde voor de beloofde t oenadcring tot Frankrijk De heer vau Bruno heeft bij de engelscl e rt ering d uirjp aangedrongen en bovendien heeft de russieche reg ing van de eostenrijksehe gevorderd dat de staat van beieg in Gallicie niet zal worden opgebe eu alvorens Polen bij Rusland is ingelijfd Blijkens berigteu uit Buenos A res vai de laatste dagen van janua ij werd het b mb rdeinent van Montevideo elk oogenblik te geinoet g n de haven was geblokkeerd Het britsche Zuidzee skader lag voor de stad De engelsche gezant had zijne landgCTioolen waarwhowd hunne beziuingeu in veiligheid te brengen Ie Rio Janeiro verwachtte men het uitschrijven eener nieuwe ge dleeniug ter bestrijding der oorlogskosten De keizer inspecteerde dagelijks nieuwe troepen die uit het binnenland kwimeu en naar de pUita rivier waren oeste nd Twintig duizend nationale gardes waren opgeroepen om dieast te doen aan de ren en van Pariiiu iy He sedert eeuigen tijd bcatiiaude geschil tnsschen df erfabriekanten en hunne werklieden neemt een onriisib kirakler aan De meeste n7erfibriekeii en ijzergictt rijen telande staan daardoor s il terv jl de eigenaars be lo pn ht jbeude werkzaamheden niet neer te djen aanvingen voci i erde arbeiders zich bereid verklar n uin legen he verliiLf oonvan 1 shilling per t n zijude eene verminder iig vai lU pLt het werk te be vitien Alleen m Zuid St tffordshire ijn bij 3000 ovens de werkzaamheden eensklaps gestaakt ten gevolgewaarvan 34 a 35 000 personen zich zouder werk bcviuJen Wanneer alle fabriekanven zich tot de en maatregel ajiieeusluiten dan zullen er weldra 70 00 zon It v erlc jn tenv jl overhet geheel minstens 200 000 personen d irdojr hun middelvan bestaan zuUen verliepen In de vereenigde staten is men t it i e ui tjt nking tkomen dat er schandelijke be lriegerijeu hebben plaats ehadmet het aanwerven van m in eli ppeii voor de militaire dienst zoodat er voor veel meer ni u scn ippen bel ilnii is ge l i iii d tnwerkelijk ziju aangenomen Een groot aaiiUd sehulaigen diezich daardoor an aaiuieiilijke sommen h idden meester geuiaakt zijn gevangen genomen 10 M iart Berigtcn uit New York per Etna van 2ó febr melden de inname van Wilmington Sherm u ü jiia zich 19 febr op 30 mijlen ten noorden van Columbia Beauregard trosvoor hem terug Parijs 8 Sl uirt Berigteu uit S iigon v 2 0 jan bevditen de otficiele tijding dat en e regerinï gewe Lerl beert het niet de anamitische regerina gesloten verdrrfg te raiifieeren en wel op grond dat het oorspronkelijk ontwerp m een nadceligen zin gewijzigd was doordien het anamitische hof daarin onaannemelijke eischen had doeji s eller Door die eisohen werd op eene ingewikkelde wij e Frankrijks opperheerschappij over 7e3 op nieuw afgestane provinciën aangenind Onder meer indere kunstgrepen was ook de lejactie van dien aard dat de vrije handel der Franschen in die gewesten daardoor beperkt wern