Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1865

Laagste Hoogste GebïeveB pCt koers koers koers Ned w sch 21 s 61V 62 62 dito 3 73Vi6 73V8 73 = dito 4 958 1 96 96 Amort Sijnd S a 91 Handelm op resc België Rof s Vü Spanje obl 2 lO Vls 41 40 8 Portugal obl 3 tSVis 46V4 Rusl obl H 5 94V4 947 8 d 1828 29 5 100 d 1840 4 67 V d 5 serie 5 69Vl6 d 6 = serie 6 81 8IV1 8IV4 do bijH l 86041 2 83Vis 833 8 Volgef Spw 5 186 IS6V4 I86V4 Oost Metall 5 59Vl6 593 8 59 6 dito dito 21 3 30 30 d renteAmst 5 SOV16 801 8 do nat 1854 5 65 651 8 651 9 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 59Vj dito Amst 5 Griekenland 5 191 2 19 19 Ver Staten 5 52 d 1871 5 d d 6 55i= ic 56 S Vis d 1882 6 551 2 55 k 55 6 Mexico 1851 3 25Vl6 251 8 SS Donderdag 16 Maart OUDSCHECOim Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 CORRESPONDENTIE Men beeft ons opmerkzaam gemaakt dat wij weinig schijnen op te hebben met uiterlijke ronwteekenen Dit volkomen beamende willen wij trhter caarne toege en aan het Uit de hand te koop op eene der volkrijkste st aten dezer stad EEN WINKEL HOEKHÜIS waarin sedert onheugelijke jaren en nog met goed succes het vak van kruideniers waren wordt uitgeoefend Brieven franco onder 1 X bij den nitgever dezer courant Portland Cement De ondergeteekende geeft zijnen geéerdeu begunstigers en verbruikers ken is dat hij voorzien is van een ruimen voorraad allerbeste Portland Cement uit een der gerenommeerdste loudeusche fabrieken hij vleit zich in prijs en kivaliteit met ieder te kunnen concurreren waartoe hij zich beleefdelijk aanbeveelt A DEKCKSEN Hoogs r iat A u 127 Q Bezorging aan scbip of aan huis 10 cent ptr vat Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene lioeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overs haalde JENEVER ü 4 ij jj per kan 58 cents Jenever i soorl fMoutwijn a 4fi o per kan öG j cents inl BRAXUEWIJX 4 j2 o k per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA U ABSIÏAIBBIX S of Anti Rhamatische Watten Aangaande deze WATTEN konirn van vele 7 j leii zeer gunstiire berigten in De ernstige Khumatische Lijders bestendige gebruikers dez r Watten hebben opgemerkt dat de rlve uiet alleen spoedige ver achting en verdere geaeziu f hebben aangebragt maar gevoelen zich boveadicn veel meer opgeuekt daar lij iende gestellen meestal mélancolique van geest zijn Dit middel neemt elke zwarigheid uit hei bloed bevordert ilon geregelden omloop en wekt den gees bestendig op deze getuigenis laat zich zeer goed begnipen omdat het alle Huidziekten üitsl g Roos en geneert welke meestal door zwaarbloedigheid ontstaan Die van de Kindor iekte ongeschonden il bhjveu Igebruike de e Watten Zij maken den lijder al spoedig de pijn dragei jker en wairborgen de huia tegen schending ook voor alle andere Huidziekten zijn de7e Watten uitnemend goed zij eren de buitenlucht en nemen de branderige en scherpe deelen na zich zij zijn daarom in elk geval doelmatig en onsehadi liik l e prijs dezer Watten is 30 Cents per Blad Zij zijn te bekomen aan het HoofdDepót bij A BilEETVELT Az te Delft Verder verkrijsbaar bijT A G VAN UEl H Gouda Wed BOSMAN A FIÜNS Zevniltuhen G WILHELMUS Woerden T W DEN L IL Schocmhoven Geb KAULINU Alphm J GOUDKADE Bo kx op J H KELLER Rotterdam Wesie wairenstr A REIJNOORUT Oostpoort Ea meer bekende depots in ons Rijk CPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te OOVDA brengt ter algemeeue kennisse dat op Woensdag 22 Maart e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufvrouwenschool de Hollandsche Burgerschool de Tus SChenSChOOl voor minvermogenden of aan de StadS amien en Bewaar school De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respective Schoollocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terschole voorzien zijn van een bewijs van v el afgeloope vaccine of doorgestane kinderziekte Naniesn de PI Schoolcommime GoEDA 12 Maart 1805 J B PEETERS Jz Secretaris MAATSCHAPPIJ van VERZERERI G de PHOENIX Gevestigd te Amsterdam KAPITAAL 1 500 000 Deze zoo gunstig bekende Maatschappij blijft sedert hare oprigting in 1845 voortgaan met het Verzekeren tegen Brandschade van allerlei GEBOUWEN KERKEN HUIZEN SCHUREN MOLENS SCHEPEN BOUW en MELKGEUEEDSCHAPPEN benevens van alle soorten van KOOPMANSGOEDEKEN Vï INKELGOEDEREN MEUBELEN gedorschen en ongedorschen GRAN EN HOOI STROO BEESTIAAL enz enz De verzekerden behoeven behalve de Vastö FremieU en 25 cents voor de polis geenc inleg of adiainistratie kosten hoegenaamd te betalen Bij verzekering van 6 of 3 jaren heeft men één of een half jaar VTÏj Ter bekoming van nadere informatien vervoege men zich bij den ondergeteekend W KROMHOUT S Antoniestraat Wijk G N 101 te Gouda Agent voor de stad GOUDA en Omstreken Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 10 Maart OPENBARE VERKOOPING VAN EENE Bouwmanswonins EN 34 Bunders WEI en I1001LA D in den Zuidplaspolder onder Zevenhuizen op Woensdag 15 Maart 1865 des voormiddags ten 10 ure in het Raadhuis van en te Zevenhuizen bij Veiling slechts in bod gebragt op 11 125 Eerst zullen in acht perceelen verhoogingen worden aangeboden daarna in vcrschiileude eombinalicn en eindelijk bij afslag worden verkocht Nadere informatien te bekomen bij den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen De Thee Soorten UIT HET MAGAZIJN VAN Sinderara en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig tn waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 et 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendexeg D N 2 1 te GOUDA D BOER Az te Oudetcaler ea verdere Depots hl Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondaj s n df Stad geschiedt de uitgave des avonds te KEIV1VISGEVI G BURGEMEESTFR en WETHOUDERS der Gemeente iOVDA gelet op de Wet van den i Julij 1850 Staatsblad 37 regelende het Kiesregt en de benoeming vau Afgevaargden ter Eerste en Tweede Kamek van de Siaten Gene 41L mitsgaders den rooster hunner aftreding Brengen ter kenuis vau de lugezetenen dat de Lijsten aanijïende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen in Leden van de Tweede Kamer der Stiten Generaal van de rovineiale Staten en van den Gemeente Raad bevoegd zgn liiiiig als die Lijsten nu zijn herzien alsmede de Staat hen Bauttij ende die van deze Lijs en zijn moeten worden geschrapt lederende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des middags I ure ter inzage van een itder op de Plaatselijke lecretarie zjn iiedergelegd terwijl bovendien de e Lusten en iT iTE zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de St t nthoniestraat bij den Kleiweg de tweede aan den ingang van groote Kerkstraat bij de Markt eu de laatstgenoemde aan en ingang van de Lan ge Grcenendaal bij de Gouwe aan het ebouw der Luthersche Kerk Voorts wordt heriunerd dat elk de vereis hten van Kiezer jezitteud bevoegd is tegen de Lijsten bezwaren iu te dienen mneer d i üp l Zijn naam of die var een ander tegen de bepaling van Art 18 der Wet niet of niet behoorlijk voorkomt 2 0e naam van iemand die uitgesloten is die op ds Kiezerslijst eener andere gemeeiite slaat of die een uf meer der in de Kiezers gevorderde vereischten mist is gebragt Eu eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na dea leekening dezer kennisgeving bij verzoekschrift op ongezeelil pipier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan den infeiiIeRa id behooren te worden ingediend Gedaan te Gouda den U Maart 1865 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester ROOGLEEVEK FORTUIJX v BERtiEN UZEXDOORX öuitcnlanïr Londen 13 Maart Pe bedenkingen ten opzigte van eene tldüeiide werking der nieuwe indisohe telegraaflijn zijn thans Idoenile wederlegd door de vrijdag ontvangen telegrafische peehes uit Bomb ly en Calcutta loopende tot 6 maart waarder een in antwoord op eene depêche die den 4 dezer van ler was afgezonden In het geheel zijn hier toen twintig peches van daar ontvangen zonder dat daaruit eenig belangk handelsnieuws bekend is geworden Wat betreft het opihoud onder weg oo bestond er reeds een gebrek aan de in op Konstantinope ten gevolge waarvan eene depêche van Jar 24 uren noodig heeft om naar hier over te komen Ook n de andere zijde van Konstantiiiopel bestaat nog eec kort Biouthond daarvan weet men de oorzaak nog niet maar in Ie gevallen schijnt het te moeten gezocht worden bij le landin tusschen Konstantinopel en Bissora Berigteu uit New ïork melden dat Sherman in vereeniII met Sholefield Columbia heeft verbrand omdat op zijne Maten geschoten werd Men zegt dat ook u usta is verwd en dat Johnstone benoemd is tot opiolger van Beaurerd Ii l e en Hood trachten zich met hem te vereenigen Je Richmond begint men de noodzakelijkheid van het ontlimen der stal in te ien Parijs 13 Maart Bij den raad van sta e houdt men zich wig bezig met het decreet beireffeiide de draagbare wapenen 1st schijnt dat voortaan geen geweer of pisloolloop dooreen spensmid zal mogen worden afgegeven zonder van zijn merk i v se De prijs der Advertentïen vzn één tol zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven lii Cent Bnitengewone letters worden bertkend naar plaatsruimte voorzien te zijn en dat alle onwettige verkoop zijner voortbrengselen onder den naam van een ander aanleiding zal kunnen geven tot eene vervolgiug wegens namaak Als caudidaat voor het presidentschap van het wetgevendeligchaam wordt graaf Walewski gedoodverwd Men beween ook dat voorloopig met in de vacature zal orden voorzieu die door het overlijden wui den hr de Mornyontstaan is Het presidentschap der kamer zal onvervuld blijven tot in de zitting van October De kamer zal namelijk nade beraadslagingen over het ontvierp adres in antHOord op detroonrede en het budget uiteengaan om eerst tegen Je maand October weder bijeengeroepen te worden Tegen dien lijl zalde keizer een nieuwen president voor dat staatsligcha im benoemen Het Journal des Pébats zegt omtrent het overlijden vanden hertog de Mornv d it er ondrr de gebeurtenissen die totden n ituurlijken loop der zaken behooren eiiiii e zijn üie v mgrojtere gevolgen konden wezen dan dit uinerwacht en vroegtijdig sterfgeval Daardoor ontslaat eene groote leemte in denraad des keizers De heer de Morny had twee voürirellel jkceigenschappen in tijden van crisis koelhlotdigheid en vastberadenheid Weenen 12 Maart De regering heelt bevel ge omlen aan de gouverneurs in Hongarije om graan aan ie kiopen en ondf r de bevolking waar de nood dit vordert te i erdeelen uifi zegt dat in sommige onzer staten aanstekende u Llen zi n ontstaan ten gevolge van het aldaar heerschende gebrek am levensmiddelen Uit Bucharest wordt gemeld dat de kamer op l j dezer zal worden gesloten nadat zij vooraf lieeft beraad l Mgd over het de er dagen ingediende wetsontwerp betreffende den laiileg vau spoornegen Al de leden van het hof van appü te Jiissy en van de regtbank ie Xiamz heeft ue vorst afgezet De berigten uit liallicie luiden allertreurigst de nood isdaar ten top gestegen De honger rigt er verschrikkelijke verwoestingen aan de ellende die daar heerscht is niet te be lir jven Waarschijnlijk bewaren onze bladen uit dien hoofde i nook het slilzwijgen indien het motief daarvoor alih tnm tgezocht worden in de vrees voor schorsingen en geidbooi die in de jongst verloopen dagen met milde hand zijn toegf p t = Berlijn ll Maart De kamer van aigeiaard gjfu g i voort met de verdediging harer constitutionele regten Z heeft met bijna enparige stemmen een voorstel v ui een hhrer leden aangenomen strekkende om van de regering de = Mk l te vragen van de vervolging tegeu IS afgeva irdigdcu iiigt r d als beschuldigd van het verspreiden cener aau de ri Pi ng vijandige brochure Zelfs de conservatieve leden zijn t r to 2fn over de handelwijze der regering die len aanzien iii h doelde afgevaardigden met zooveel ge trengl eid is te wrk gegaan Ook heeft de kamer een votum van afkeuring egeh den minister van binnenlandscbe zaken uitgebi igr omdat hij aan de gemeenteraden bet regt van petitie d icht te ontnemen 13 Maart De tweede kamer heeft hed u de kwestie der dissidenten behandeld Bij deze gelegenheid heeft de minisier van eeredienst het woord gevoerd en hoofdzakelijk bet volgende gezegd Artikel 12 der constitutie beschermt de dissidciien In bet rapport der commissie wordt erkend dat dissidenten niet onregtvaardig ondcr lruki zijn Xaar zijn inzien moe liet distideiitendom als eene afdwaling beschouwd wor ien welke men a iii haren natuurlijken loop moet overlaten De welvaart der natienerust alleen op hel geloof aan God zoo als die in het o ide en nieuwe testament geopenbaard is De regering erkent dit al h lar ngtsuoer en moet dus weigeren i t nieuwe conces ien mede ie erken Frankfort l Vaart Bij het huis der afirevaardigden zoo wordt uil Stntlgart berigt is het voorsiel ingediend urn de regering dringend te verzoeken zich niet slechts te ver etien tegen het inlijven der Elve herlogdoramen in Pruisen miar tegen het aanmatigen van eenige regieu op die herogduminen welke niet door de wettige regeringen volksverfegenwoordisiiiff dier lan len zijn goedgekeurd iii overeen iemitiing met de regieii