Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1865

ADVERTENTIEN Heden trof ons het smarlelgk ver hes van het afsterven van onze jongste lieveling SÜZAÏ NA JIAKIA GoiDA E E LIT 12 Maart 1865 C II LIT CAÏS Een geschikt Courant en Bood SChaplOOper kan gepla itst woiden bg de Boekhandelaari J vw BEMÏÜM en Zoon alhier van den bond tevens verlangt men dat de regering zich met oadere stalen zal verbiuden ten einde daaraan meer ktacfct bij te zetten Turijn is Maart Volgens de Opiuione heeft de lomng en besluit geteekend aarbij eene amnestie Hordt verleend wegens polituke misJadeii drukpers delicten en overtredingen der net op de nationale girde Bij dit besluit wordt ook eene amnestie verleend aan militairen die leelgenomen hebben aan het gevecht tegen de rcgennfrstroepeii bij spromonte In de kamer van at ev i ir lig leri ijn de discus ien over de doodsti 1 voortgezet De minister president heeft als zijne over uiging te kennen gegi eH dat die straf met kan worden afgesch ifi zonder groot gev lar voor de opeiib ire veiligheid tenvijl tevens de afschaffing in strijd zou zijn met Jf wet tot beleuL ehnï der roovenjpii De munster an justitie def daarop een voorstel tot lu isschmg van een artikel ter vermindering der gev illen naariu de genoemde si rat vantoepassing zon kunnen zijn Hij betoogde dat eene d idelijke afschaffing ontijdig was te achten Na veidere beraadslagingen besloot de kamer hare goedkeuring te verleenen aan hel artikel tot afachiffing der doodstraf negens miadadci vallende m de termen van het alsemeen strif e boek Dit be iluit neril genomen met 151 tegen 91 stemmen teru jl drie leden zich van de stemming onthielden De doodstrit zil aUnu worden gehandhi td zoon el in de militaire en maritied e netleii als in de et op de rooverijen 6tnnenUnö GOLDV 15 Maart Het adre van rouwbeklag a n Z M oen koning en het daarop onn lugen antnooid waarvan gi ter in de raadsvergadering vooiiezing geschiedJ ijn van den lolgenden inhoud AAN DLV KONING SIRE Het afsterven van H M de Koningin Wedune waardoor U e Mijesteit en het koninklijk huis in rouw zijn gedompeld heeft met het geheele Une M ijesteit vergtinne ons Hiirde eeibiedige betuiging aan te bieden d it de bevolking der stad Goud 1 met ons innig deelt in de zoo regtm itigre smart van Uwe Mijc ltil en van liet koninklijk huis Moge de Voorzienigheid Uwe 1 ijesteit s iiken bij den slag die Hiar ter neder buigt en de troost der godsdienst leeniging schenken aan Hare diepe smart De Raad der gemeente G01jD s HiGE 8 Maart ISGö De Kcniiig ten hoogste gevoelig voor de betuiging der warme gevoelens van deelneming Hoogstdezelve door den raad der gemeente Goud i aangeboden bij gelegenheid van htt overlijden van Haie Majesteit de Kouingiu Wedune heeft mg op edr igen genoemd Bestuur Hoogstdeszelfs vvelgemeenden en opregtcn dtnk over te brengen Ik heb de eer mij door de e van Zijner Alajesteits bevelente kwijten en met de meeste hoogichtmg mij e noemen De iidjudaut en part secretarisAan den Raid van Z M deii Koning der gemeente Got D i MANSitLD Ziturdag zijn in de tweede kamer de algemeene discussiengevoerd over de tneede der geneeskundige wetten die nopensde voorwaarden lot verkrijging van de bevoegdheid tot uitoefening van een tik der geneeskunst Tegen spraken de hhGodefroi Westerholf Geertsema de Poorter en Jonckbloe terwijl ook de hh van Limburg Brouwer en van MuKen bezwaren hadden De l eer Idzerda heeft het ontwerp vei dedigd De hoofdbezwaren tegen het ontwerp II waren de riet voorafgiandt regeling van het hooger ontlernijs en de uitbreiding van de bevoegdheid v ai geneeskundigen en platteiandsheelmeesters Een ifstemming vut het ontwerp meende de heer Godefroi zou eene trinsitoire bepaling noodig ni iken maar de overige wf tien in hair geheei kuiiren doen blijven I i le Dundig gehouden zitting van oe tneede kamerdr st iteu geneiail heelt de ministervan binnenl zaken eenew j iï ng toegezegd in het in beh indeling zijnde ontwerp vannet tot verkr jgina der bevoegdheid van geneeskundigen enz zou dit de nieuwe beginselen dadel jk in werkii g uilen komenen het stauseiimeii ook voor gepromoveerden toepasselijk alzijii Dit voor ei zal mar de seetieu noriiei verzonden eninmiddels al de beraadslaging ovei de geneeskundige ontwerpenWOden geschorst De afdeelingen van de tvieede kair r zijn gisteren mor gen vergaderd geweest om te onderzoeken de wijzigingen regeriaB9 ege m het tweede ontwerp der geQe nodigc wet georagt Ten 1 ure heeft do kamer eene zitting gehouden Bg gelegenheid herft de voorzitter herinnerd dat Z TH de fconj gisteren namiddag ten 5 ore de kamer en carps aan zijn pafl beeft ontvangen Na voorlezing van het adres van ronwheklH heeft Z M ia substantie het navolgende geaatwöbrd 4 hoogstdezelve der kan er ten hartelijkste dank egt niet alla voor dit bew gs van deelneming m het door hem geleden smay tehjk verlies maar ook voor de echt vaderlandsehe wijij waai op het adres 1 zamengesteld en aangeboden Het streki hoogstdenzelveii tot groot genoegen en voldoening te dei gelegenheid al de leden der kamer rondom zich geschaard zien Z M verklaarde de gevoelens van gehechtheid aan ziji stemhuis die oos uit mam der mtie zoo hartelijk en wel meenend in het adres doorstralen op hoog n prgs te stellen Omtrent het onderzoek in de afdeelingen der tweede k mer van het ontnerp zegehvet deelt de Arnh Ci mede di de meerderheid steeds het voorstel tot afschaffing van het da blad egel blgft ondersteunen Een groot aantal leden aciitt het overwegend nut diirvan echter met bewezen ea meeiiai dat ene belisting als deze bg d overige uumciele plinoe van de regering wel met reeds nu tol afschaffing in aanmerkmi kon komen Men voerde diartoe velerlei beschouwingen ti financitlen aard aan Men acht den termijn van afschaffing 1 julg ook te vroeg om de wet in werking te kunnen bren gen Over het haiulelszegel na vee verschil van gevoelej De nietigverkliring van met gezegelde stukken bleef algemse tegenstTiid opwekken Volgens het thms bekend gemaakte programma zal d plegtige begrafenis vin wglen H M de komngm moeder plaat hebbeu op vrgdag 17 maart aanstaande des voormiddigs te tien jre Op den dag bestemd voor de begrafenis za het koninkl hjk behoorlgk gekist staan te Rnstenburg op eene estrade Een uur vóór deu tg I bestemd tot den optogt dei begia fenis zuiiou a Ie peisoiieu tot denzelven behoorrnde ich be vinden te Buiteiiiust in de daartoe bestemde lokalen uitzondering van degenen die aangewezen zgn voor de U bg het Igk en welke zich daaitoe m de kapel zullen bevinden De groot officieren en kamerheeien zullen aldaar voorzien i den van de noodige nnntels en handschoenen Aan de i betmbteii cii cfïiciinten zal worden bekend gemiakt wair zich van het bovengenoemde zullen kunnen voor ien De tiem z il den volgenden weg nemen Zeesiriat Noord einde Hoogstraat kleine Groenraarkt Veenestraat Wagenslr Huvgensplein Hujgensstriat naar den Rgswgksehen weg veiilt langs den Delftsclien weg tot voor Delft dan van het 0111 Delft over de kerkbrug door de Nieuw straat voorbg de II il achter liet Stadhuis Imgsde hoofdnacht over de Groote aan vooi de Nienne Kerk aldtir pi ntst zich de militaire mi in batiiUe en begeeft ich de stoet 111 de kerk Nidit ht Igk lu het graf gepl latst is en de verz egeling der kist heen pints gehid zal de Igkbaar met het rouwkleed daarover bo ven den ingang vin het graf gesteld worden wairna de heniil Nederland met luider stemme zal a nkondigen dat de plegtig ter aarde bestelling van het stoffeUjk oveiblgfsel van h ire raaje teit Anui Panlowna kouiiigiii wedune der Nederlaadeii ge boren grootvorstin Vdn Rusland volbrigt is Van het oogeni blik dat het Igk uit de kapel gedrigeii wordt tot dat het 1 het gril geplaatst 1 al elk minuut te 3 Hage en te Peil een knnoi schot gelo t worden In de jongste vergidering van het indisch genootschi te s Gravcniiige heeft o a de heer Hirthoorn eeuige zeer beilangrgke beschouwingen ontwikkeld ovei het onderwgs omde mlindersin In lie Als d vrucht zgner ervaring deelde h mede dat er tot dusverre veel te weinig voor het ondernij gedaan was dat het onder gs m Indie een oneindig ruim velijopleverde maar dat de result iten vin hetgeen tot dusverriwas gedaan getuigden vin het onpr ictische en onvoldoendivan de aangevende middelen De slotsom eener uitvoeiigidiscussie overhel onderwerp door den heer H behandeld n ihet algemeen uitspreken v in den wensch dat de nederlandsdinatie Indie niet alleen als een middel om millioenen voort t biengen zou beschouwen maar ook iets mogt afzonderen oe kennis beschaving en verlichting e verspreiden zoowel met een philantropisch als met een politiek doel Te de er vergidering is mede voorgesteld in den loop het vereemgingsjiar efne bgeenkomst te honden te Eotterdanflwedigt door nog uulerui gevolgd ter bespreking van hettuurstelsel Het bestuur heeft du voorstel m overwegingnomen ora er n idei op terug te komen Vit oosiehjk Znid Beveland meldt men het vol9 en Ljiioewel de afgeloopen wjuter nu ea dan vrij sterke vorst pleferie e pi de veldvruchteii allen behouden Het koolautd yooral dat m groote hoeveelheid 13 uitgezaaid vertoont ziek ijoli en zeer gezeud Dit is ook htt geval met de tarwe Oatrent de meede koestert men vrees vooral wegens de vele jegen en sneeuw die in den laatslen tijd zgn gevallen De eldwerk aamheden welke gewoonlgk omstreeks dezen tijd m tollen gang zgn worden zeer vertraagd door de massa regen irelke het land voor lederen arbeid ongeschikt tatutkt Men schrgft uit Almkerk dd 12 de er De afgeloopen eek heeft veel v las opgeleverd de erkochte aan ienlgke partijen deden 30 a 42 stuivers In zaad 13 minder kooplust enminder omgegaan Het verkochte liep van 82 tot 92 stuivers De nerk aunhedea aan de spoorbrug te Culemborg diedoorvorst en hoog vatei geschorst waren zga ihaus gedeeltehjkneder hervat Leu tal van biggersdiuiieu veriuont zich duiook op nieuw in de mier en als om strgd sclignen de bagjerliedfu het and weder op de b lan te brengen en wtl opdm linkeroever Ook is men begonnen met het stellen derlardsteenen op de zeven lanupglers en mogt het water vallen dan zal er spoedig een begii wonlen gemaakt met het inhegender palen om hel linker landhoofd Gemengde Bcrigteii Te Washington is de verhoo ing vooi gi steld van het inlvoraen vau den presideut dti uoie dit öOüU dolidrs bedraagt in papier en alzoo thitis niim 600Ü gulden Bazame beeft Oanca ui tuoin ii lu I iieslaod bftaalt intu oor 3 rogg ibiood 36 c en dt 5 ffi liooi ttgen 40 c Bij bet eng parlement is een wetsontwerp logidiend lot aiöthiilmg der gijzeling wegen schulden Htt nieuwe muiisterie ui Portugal waggelt op zijne groudvesteu In bpanje al mtn btzuiu gtu dit iukoui t u ei uitgaven sluiteu Een der japan cne prinsen zal lcul suiUriaÜiiiadeiij opngten Te ANeenen condcmnetrt men nos hcterLdoxLu tot gevange nisstraf vtrzwa d uiet een a tciidig ptr wttk De schade door dtn Cvdoon in ludte lu en bij Cilcutta in eenen uuniddag xtrouraaakt uordt begroot op 4 Ü millioeD gulden De mdische knjgstogt legen Uhüotau IS geëindigd met het fbtaan vau een deel des laiid = aan EujjLlaud De oostenujkschfc staatsd mjeinen zijn te koop Truisin hielt tt Bor deiux titu groote oorlogsbodtms btsltld Dl aaitsbi sthop an osen Frzjluski IS overltdtn Een der uiildii icthe tilaudtn is pbt Lling lu de diepte erdwiit u In hvt eiftlgebeittt zi n diz r dage vek zwarte wolven geschoten De bank van Attwood fepooner Co te Birmingham 13 fout met een te koit van ruim 12 milUoeu guldtn e Lon deti zijn weder twee Yergadering van den Genaeenteraad Ziittng van Duig day 14 Maart Mr an A vin Bergen Uzeiidoorn fegenwoonhg zijn al de leden met üitzoi tlcimg van den hr Droogleever De uotule an het verhaudelde in de lerj idering gehouden den 7tt dezer woidtn goedgekeurd Wordt voorlezing gedain van het adres van rouwbeklag waarvar deredactie aan B en W wus opgedragen uit naam van deu raad en deburgerij aan Z M den koning aangeboden wej en3 het overlijden vanII M de konnigin weduwe benevens van liet antwoord namens Z M houdende lï nikbt tuu ng voor de uitgediukte gevotlens dooi hoog stdtr tlver adjudant en particulieren secretaris den kolonel van Mansfeld daaropgegeven Notificatie oor kenni3g ving wordt aangenomen eene mededeeling des burgemeesters ddt Tan de geldletuiug ten laste dt r gemeente groot ƒ 15000 door uitloting f ÏOOO IS afgelost De B brengt ter tiftl een plan tot verbeterina der plantsoenen en wel van dat edeelte bekend ouder den naam van plantage De kosten daarvan zijn j eraarnd op ƒ 850 De hh I uyten Kist en v btraaten vinden de som wel wat hoog B en W slelleu voor met dadelijk tot het doen der veibetering ovei te g an Zeven leden de hh Briggaar v Mraaten Kist Viruh esierbdan I ujten ea d voorzitter vereeuigen zich met het voorstel van B en W Evenveel leden zijn er tecen 3 9 Maart IS g 25JABIGE EcUTVEKEEVIGING iSo van Ë N vv BULEEN ii M POL K Behandeling op uienvr in de volgende zitting Na gebonden discussie Tffaartón deel nameu de hh Kist Xemper L jrtea en Uuüioer ea bet voor eea Aangezien n 1864 geen gebruik is gemaakt m zijn geheel Tan den post alatoea u getrokken voor kosten van het tot njks hoogere bur rschool inngtea van het lokaal de doelen en het in orde brengen van het lokaal arti Icgi voor de latjusche scholen wordt aan de begrooting voor bet thans loopende jaar tot dat eind tot gevoegd een post groot dOüO zullende de n i vraagde geldleeuiug mei evenveel worden verkoogd De B geeft daaibij de verzekering dat wat de in gting der lokalen voor de lat scholen betreft datrmede geen aanvang zal wu en gemaakt dan nadat de raad die scholen z l hebben georganiseerd V ordt btbloten de bliksemafleider die op het raadhuis was geplaat t doch oodoelmatig zijude is veggenomen door een ander e doeü vervangen De kosten van meer of mm J 200 zullen uit den post voor onvoorziene uitga en v orden gevonden Gütdüekemd woidt de voorgestelde aankoop van twee schuitjes waartoe benoodigd is ƒ 200 Zïj zullen m de haven liggen om dieukeliugea te kunnen redden De picht der hiardasch met ultimo mei e k eipirtrende zal by enkele in ehnjviiig woiden veniituwd De lUachrijvers zullen hunne opgaven moeten inleveren voor deu tijd van 3 tn van fl jaren Dl hr Buchiier wij st hierbij op de noodzakelijkhtid dat de hand worde gehouden aan d bepaling dat de aschkarnn behoorlijk moe ea gesloten zijn wflk vooischrift inet tal eeu djode letter l De B bientft am Je oide het idrej der stads doctoren Rome jn en de Kauter om verhooging van bezoldiging op grond vau de uitbreiding van de arint npraktijl lï en adviaertn tot afwijzing op grond dat de bezoldiging m even redigheid vau hetgeen in de steden Levden Delft hchicdam cu Goriiichcm iin de hh doctoren de huiszitteiide armen bezoekende is toegelegd niet hooger IS en du bezoldigmt toch nooit m evenredigheid kan taar met hetgeen de bijzondere praktijk oplevert eu niet s dan eene ttgemo ikomiug B en achteu echter onbetwi tbaar dat op de stads aputbf ek verschillende personen van geneesmiddelen voorzien worden dit z eer wel deel zouden kunuen nemen inde ziekeulj ssen en s ellen zieh voor ten wijziging bij den raad in t leverei lu bet afgeven der bewijzen om vau gemeentewege geneeskundig hulp te eilangen De hr Buchner acht de wijze op welke thans het laat tsinoemde punt geiegeld i doclnutig en eene vcrhouging der bezoldiging b Ihjk De hr I uyten brengt hulde toe aan de de eiijkbe d van htt advies van B en Eeuise De hr Keutiuger spreekt ia meer of mm deuztlfdeu zm als de hr Buchner edian beeft De heer Keraper vereenigt 7ich met het gevoelen van B en W voonl wat het verleenen vai toeging tot de tads apotheek bttr ft II j wacht van niar zijü mzien loodige wijziging veiligimg voor de stad = doeto eu van hun taak On die r den zou hij het neuen vau ecu beoluit willen aanhouden tot daf na een jaar b v m kou beoordeclen bo diuig het resultaat zou zijn vau deu nieuw in te voeren maatregel Hij la daarbij vau ojrdeel dat v crd d arim iipr ktij te zwair men lievei ino st oicrgaan lot de a instelling van nog e eu tadi doctor dan to b De hr Buchner stelt voor de tractemeuten te verhoogen uie f 10 elk der twee stads düttoieu de huiszittend armeu behandelend Ik oor itl van B en V om het veizoek ie wijzen a de band geac wordeuae de pnoiittit te hebben wordt het aangeioiuen met negen tegeu vijf temmen ijiide die der bh Buchner Keutiuger Lajltn Kist en Braggaar Daarna sluit de voorzitter de verg idering Burgerlijke Stand GOIDA Gi Bora 10 Maart Hendnca Geertruida onder i A H Sparnaai C C Groeaendtai 11 Hendnka oudeis H Blom ea Al ïaa Mei 12 iVeeltje ouders L Laleber en Mils 13 Johaaua M Daders J vau een eu M van der Nelden U lUem Ltonaidni Mar ouders M van deu Berg ea J van Tol Cathanna Maria oud l C van aa en A vau Meurs Elizabeth Maria ceders J van ijü en W van Zoest OvtüLEDFN lu Maart P vau Rijk b4 3 A M vaa Stra i 13 d O C de Wa 1 d j A C Irinks wed van J ii loiJt b j E H Koiiweuburg 6 j O ci 11 W vm ieebwi hu avr va 1V Begeei 39 j D PtKgraaf 7 j D l kk 71 J vai derKemp 63 j 12 J van Stavel wed au V d Bcj o j E Im gerland wed van E van Dtth 82 j b M lit 1 j 13 J l van Gent 7 j t ra U J van Eijk 13 Prgs van het gedestilleerd bg G F van de VELDE te OCDV met inbegrip van Rgks en Cremeente aecgns bg eene hoeveelheid van minstens tien k in a contant Zuiver overgeliaalde JFJ E ERa4o jq per kan 58 eeiits Jenever 2 oort Mouiwgn a 4f jq per kan öo j tent ml BK DE MJN 4t 2 io o per 1 61 cents Meeidere of miüdeie sttikte lOiDA 13 Maart 1sd3