Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1865

h NEOEBLANDSCHEfiRIJN SPOORWEG Extra Treinen By gelegenheid der plegtige begrafenis van wijlen Hare Majesteit de KoninginWedaive met 1 2 en 3 klasse rctourbilletten van Abïjhem Utkecht Godda en tusschen gelegene Slaiious naar Hotteedam heen en terug op vrijdag n Maart e k Eersie extra trein naar Rotterdam s morgens van Utrecht ten 5 30 Harmeien 5 44 Woerden 5 50 Oudeivater 5 58 Gouda 6 10 Aankomst te Rotterdam ten 6 45 Tweede extra trein naar Rotterdam s morgens van Arnhem ten 5 30 Ede 5 50 Veeuendaal 6 05 ilaarsbergen 6 25 Zeijst Driebergen 6 40 Aankomst te Botterdam ten 8 30 F erïte extra trein van Rotterdam s avonds ten 5 15 naar Utrecht ZeijstDrieber jren Maarsbergen Veenendaal Ede en Aniheui iaukomst te U recht teu 6 45 rn te Vrnhem teu 8 30 Tweede extra trein van Itotterd m s avonds ten 5 45 naar Gouda Oudewater Woerden llarraeleri en Utrecht Vnnkomst te UtreciU teu 7 20 Voor de e sxtra treiuen worden slechts een beperkt aanta billetten uitgegeven verkrijgbaar tot s middags 12 ure daags te voreu 1 63 Zondag lö Maart 1 OTn SCHECOURA ÜPr Deze Couraot verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Doprijsi erdriemaandenis francop post 2 25 j m j t n Dp inzending der Ad e tentien kan geschieden tot des lievdeiceg D n 60 morgens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN Utrecut 13 Maart 1S65 De DIRECTIE AYIS BANOÜIERS COMnERi ANTS M Lenoir rue de la Tour d Auvergne n S3 a Paris olfre a M M les Ban niers et Commercr nts des valeurs a fencaissenie it sur Paris uil ets a ordre on traites movenBant MUt commission fixe de un pour cent I i Christofle s Zilverwerken sGRaVENHAüE Wagenstraat LEEUWARDEN Koornmarkt UTRECHT Lijumarkt DEVENTER Klein Overstraat C ABERCROMBIË HOFLEVERANCIER REPRESENTANT der firma Ch Chrietofle Comp te Pargs Mijn reiniger zal zich voorzien van de Ech mtillons de Tarieven en het Album gedurende drie dm m van af Donderdag 16 Maart tot en raet Zaturdag 18 Maart bevindt n iii het Logemeut DE Zalm bij den Heer Vos Om aldaar voormelde ZILVERWERKEN ter bezigtiging aan te bieden en is ook met de MODELLEN aan huis te ombieden WALDWOLlz VAAREN FABKIK vo H SCHMIDT C Remda Thiiringcnvoud HOOFD DEPOT voor NEDERLANDE BELGIË M J C HAM Utrecht i i n iCE f PU MADE BONBONS Horataandoenhifjen it 30 Cts de doos roemde ANTI RHU 1ATI3CHE WALDWOLWATTBN ts het pakje en ter in wrijving de DENNEN NAALDEN70 Cts het fleschje en verdere artikelen volgens prijscourant IVDA bij Met de WpH PAvia Dankbetuigingen van vtrschdlende herstelde lijders aanbevelingen van Ill f Doctoren en het grnote Debiet bevestigen dat bet SCHM I DTS5CHE BoSCh of Waldwolproduct het voonrcftt lijkstp middel is tot gene ing van a le ShnTiiatiKhv armdTeuh ffvii Het bestaat uit ve schiilcude GEZONDSHEIDSKLEfi DINöSTÜKKEN geschikt voor alle deelen des liiifhaams ook FLANEL en KEPER l BKEIUOL SPIRITUS ELIXKR ZEEP PO UADE BONBONS vr Hoesten en Borstaandoeningen ü 30 Cts de dous De zoo zeer beroenii a 25 en 50 C ts OLIE a 35 en 70 i uet nesclije en verdere artikelen volgens prijseouranverkrijzbaar te GOVDJ bij Mej de Wed BOSMAN en verder ts ffa ers roude Mpj J Gaarkeuken Woerden üeb Pfenning Oudeicater A Biiija JJsselstein 1 B Mulle I Tonte demande doit être aecotnpagnée 1 du montani de la commission en billets de b incjiie mandat ü vue sur Paris ou timbre poste ou de l autorisation d en oyer les valenrs contre rembuurseinent de la commi siüii i de l ngagement de rembonrscr les valeurs après paiemenf Qiieile jue soit rimportaiice des deiuan 1 des il y est satisfait immédiatemem Affranckir Recouvrernents sur Paris Commission 1 2 0 0 En veidere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Utrecht Uit de hand te oop een goed doortimmerd HUIS voorzien van ruime KAMERS KLEÊRZOLDERS KELDER en een TUINTJE die daarin gading heeft adressere zich bij den uitgever dezer Courant onder de letters P H SHjra en i Iaagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sfijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijs I vertering zeer bevorderen bij I zonder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen 321 3 cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de beeren Jmnterdam Ruijs en Weissenbruoh Apoth bij de Stil ieeg Arnhem F Versier DeJfihaten J Koeh Detenter G J Erenst Dordrecht H J Giltay Gouda Wed J v d Heijden Wijdstraai Ilage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Lei den O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van den Boom Rotterdam v Sautenkolff Apotb korte Hoofdstf3g Schiedam Wed A Rombouls Schoonhoven L Okhuijsen Stolicijk A Zijderlaan Vtrecht F Alteua Apofh en Drog opden Steenweg over de Donkerstr n 372 Zeveuhuken A Prins 9 Om elk doosje der ecMe en sin s onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzi n met de haijdteekening van J J 8CHREÜDEK Apotheker welke liandteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 14 Maart laagste koers 63 Hoogste koers 82V8 73 96 U3V8 40 5eblcvei koer 62 8 727 96 903 143 ïCt Ned w sch 2Vj dito 3 1433 dito 4 Amort Sijnd 31 3 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2Vi 41i i Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 67 81 83V8 186 S9 30Vg 80 5V4 d 1840 4 d 5 serie 5 8IVt d 6 = serie 5 d bijH lg604Vo 186 591 2 801 Volgef Spw 5 59Vi6 Oost MelalL 5 lito dito 27j d renteAmst 5 d at 1854 5 05V 6 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 191 2 52V8 19V 6 Griekenland 5 Ver Staten 5 1 1871 5 545 ÖÓ g i 25 1 d d 6 54V8 25 i 1882 6 Boekdrakkerij van A BRINKMAN Mexico 1851 3 Overzigt GOUDA IS Maart Bij de luoeijfclijkheden die in de pruisische kamer vcortdnren en weiuig hoop geven op minnelijke schikking krijgt de z i k der hertogdommen voor de regering evenmin een gunstig aanzien Oostenrijk is volstrekt niet gezind in de voorstellen van Pruisen te treden en zoude wellig neigen om de beslissing lan den bond ia te roepen waar het op genoegzame medewerking zou kunnen rekenen de urtembergsche kamer althans heeft zich eenstemmig ter gunste van de hertogdommen verklaard Geruchten betreffende de bereeniging vau NoordSleeswijk met Denemarken schijnen te ongerijmd om eenige opmerkzaamheid te wekken Het besluit der italiaansche kamer ten aanzien der doodstraf iseen vooraitgang Welligt is het staaiki niliger met langzame schreden te naderen tot het doel des e zekerder is de eindelijke uitkomst Indien toch het zedelijk besef van he ongeoorloofde der doodstraf bij de meerderheidj der bevolking ontbreekt is de afschaffing ongeraden en verkeert men in het gevaar dat de maatregel niet gehandhaafd worde De van Piemont aan Frankrijk grenzende districten verkeeren gedurig in onrust over mogelijke annexatie Men is op nieui verpligt geweest die geruchten stellig tegen te spreken thans betrof het de vallei van Aoste Overigens doet Italië alle eer aan zijn rang als groole mogendheid nant het wedijvert met de beste in enorme tegenwoordige en toekomstige deficittm Vrijheid is in den rege ctnurder dan dwingelandij maar de alles ontwikkelende vrijheid doet de bronnen der volkswelvaart rijkelijk vloeijen ter ijl de onderdrukking die verstopt Men beweert dat het overlijden van Aen heer de Moniy een onherstelbaar verlies is toch niet voor Frankrijken de Vi mschen misschien voor den keiler en het keizerrijk Dit kan alleen bewijzen dat de laaLsten op weinig opregle vrienden kunnen rekenen In den senaat is de geestelijkheid hevig aangevallen door den heer Rouland die men meent d it de inzigteu der regering deed kennen De kardinaal aartsbisschop v lu Eouaan mgr de Bonuechose is ter verdediging opgetreden maar de aartsbisschop van Parijs mgr Darboy was uiterst geraatigtl en beweerde niet slechts dat men de bestaande ori anieke wetten van het concordaat moest handhaven ma ir zelfs dat mrn die wetten behoorde te maken indien zij niei bestonden Evenwel blijft het moeijelijk te gelooven dat Napoleon den steun der geestelijkheid zou durven van zich werpen en in eene liberale rigting zijn heil zoeken Telkens nieuwe overwinningen van Sherman dwingen ook Ie ongeloovigste vrienden van het zuiden tot de eiienlcnis viii den hagcheüjken toestand der rebellie en men vour iet de ontruiming van Richmond en het uiteen spatten van het opgeworpen bestuur dan is de tijd daar voor ouderbandelingen met de afzonderlijke staten die ootmoedig terugkeereu tot de zegepralende nuie öuitenlanïï Londen 15 Maart Uit Hongkong wordt gemeld dat de engelsche regering besloten heeft al hare troepen uit China terug Ie roepen met uitzondering uatuurlijk van de bezetting in bovengenoemde plaats Mobile welks ontruiming reeds verscheidene malen werd te geuioet gezien schijnt verdedigd te zullen worden met behulp van slaven die als soldaten viorden gedrild doch men vreest voor hunne desertie een euvel waaraan het leger van Lee ook schijnt te lijilfr ofschoon de zuider generaal het afwezigheid zonder verlof noemt Volgens de bladen van het noorden zijn 70 000 man va i zijn leger op deze wijze afwezig en in eene proclamatie van gouverueur Vaiie tot de bevolking Van NoordCarolina leest men dai de monsterrolleu der zuid 1 De prijs der Advertentïen van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte staten 400 000 man bevatten doch dat duizenden en duizenden zonder verlof afivezig zijn en het een eerst vereischte is deze afwezigen terug Ie drijven ter verdediging v iii hun land eu tot het vervoer van s lands ammunitie De gouverneur van Georgia deukt zeer ongunstig over het wapenen der slaven üie zegt hij dit niet wenschen slechts door vrees worden geregeerd en bij duizenden zullen wegloopen In de aanspraak door dezen gouverneur gehouden wordt de aigemeene politiek van den heer Davis zoo wel wat het krijïswezen ais het burgerlijke betreft teu hoogste gelaakt en tevens voorspeld dat indien hij daarin volhardt een herstel tier unie met of zonder onderwerping het gevolg zijn zal Berigten uit New York dd 4 maart melden dat in de boodschap van Linco n geeiieriei zinspeling wordt geraa ikt omtrent eene wijziging der politiek iiucli eeniireriei melding gemaakt van de buitenlandsche betrekkinseii IJedeffende het leger van Sherman is niets met zekerheid bekend Er liepen echter geruchten van een veldslag en van nieuwe voordeden door Sherman behaald Shoiefield is gearresteerd Generaal Graut maakt toebereidselen om zich met zijn leger in beweging te stellen Parijs 15 Maart De kei erlijke prins zal morgen zijn cegeiiden verjijardag vieren H j il i oraan bij aiie offioicie plegtigheden hét grootlint van het legioen van eer dragen De koning van Denemarken hectt hem de orde van den olijfiinl gezonden De Opin Nat noemt het gebrek aan takt dat Rouher aan de Morny s graf den lof van den 2 dec verkondizd en daardoor vele hoorders gekrenkt heeft Toegegeven igt het blad dat de 2 dec eene noodzakelijkheid was zoo was het toch eene droevige noodzakelijkheid men kan gelijk de keizer door de viilk lemmiiig geda iu heeft ilien laten amuesticren maar men tnoet er zich niet op beroemen Marseille 17 M iart Er zijn hier berig en uit Konstantinopel intv iinen loopende tot S dezer Sir H Bulwer had zich te Beyriith outscheept na een jcock gebrast Ie hebben aan Svrie De heer LfSseps zou bii i ii fiii ge d igen weder vertrekken mot de gedelegteruen der k uners van koophande uit Engeland en Duitschland om te S icz eene bijPeukom st houlen Fiiad pacha houilt zich ijvfi tr be ig meteen ouf i tot conversie der schuld Het g soliil tuss heii Turkije en i zie is bijna geheel uit len ueg gei iiisiid Oc crzische hai in Turkije zal zekere Weenen 15 Maart Tussclien den hofkanselicr v cr Hongarije eu den stedehouder voor dat küniiiL r k i ceiiL rrns ig kwestie gerezen over de reoigai isalie der cüiiiiiatp i Van officiense zijde w ordt veriekird dit eo i v n beide snoeilig zjI aiïredin want züümcI de een i s de i i h i hetfi ue i urt ettiiig Z jiier betrekking Berlijn 15 Mnrt lie Pijv Cürr egt d t de co tenr rei eriiiiï onze voorstellen e ii oud g ver ri i liüfi Pe inde jongste pruisi ciie depci he gc iei Ie eiM ifu iii r t ui e l ril zij zijn het minimum w i rnp l iiii fn ii i sj r i k nice m Pruisen s volk eu het volk der liertoi domiueu niügen i t r trouwen dat de pruisisel e rtL ering inei kra cii vai i heid zal weten t t stand te brengwi uat zj in liet 1 uu belang iioodig ac it Frankfort l Miart Uit Kassei wordt berigt cL t de heer ïrabert in de n eele kinier het voorstel heeft g d nii om de directe belastingen met j ji iH 0 th ie verniiiidercn en het deficit daardoor ontstaan te dekken met een gelijk bedrag genomen uit de batige saldo s van vi rii e begrootiugen dit vooi otel is vernorpen niet il tegen 2ii siemineu Al de leden van de ridderschap hebben voor het voorstel gestemd De heer Getker heeft een voorstel ingediend om den prijs van het zont te verminderen het is naar eene commissie xenie en In diplomatieke kringen verneemt men dat Pruisen zoo hardnekkig mogelijk heeft bestreden het voorstel van Oostenrijk