Goudsche Courant, zondag 19 maart 1865

aangehoord vj fcit Terschijnsel laat zich verklaren uit het schoolverzuim in ad is dieer Tal Ble ltin i S le leerlingen reeds iu maart Kj sjholen verhiten eu eerst in October of novembelt terug ko ei Welk een nadeelige invloed dit op het onderwijs moet te hooren beschrijven ik heb ze van a tot z een man die tot nog toe als de eenigste bekend is lie er va gened is Met hun vijven verlieten zij het schip op eet plank met de eene hand zwemmentle en mei de andere zii vasthoudende ten einde zoo doende te beproeven een eilimdKebto gemakkelijk na te gaan en het ware wel te wenschen te bereiken doch ohderivege lieten reeds twee van vermoeiient Kal de landbouweude stand meer overtuigd werd dat vooral Opgave der STOOMBOOTEN die te Gouda de Turfsiurjel gracht bevaren ea aldaar Personen of Goederen aanbrengen of van datir médeneineu AANTAL EN BESTEMMING 1 üotterilam 1 Dordrecht 4 Amsterdam 1 Emdhoveu 1 Rotterdam 1 Oudeweterii g I Amsterdam 2 Eotterdam l Ondewetering 3 Amsterdam 1 Rotterilam 1 Dordrecht 1 s Bosch 1 Zulphen 1 Helmond 1 Tiel 1 Nijmegen Amsterdam 1 Eotterdam 1 Alkmaar Botterdam 1 Amsterdam 2 Amsterdam 1 Eotterdam 1 Zutphen 1 s Bosch A oiri in het rieawe T rdra op te nemen art 2S van het fe bruarij tractaat waarbij wordt vastgesteld dat Oostenrijk in hat tolvirbond kan opgenomen worden Een termijn biimen vvelken dit moet worden verwezentlijkt is niet aangenomen De nadeeleu welke Dtiitschland zal ondervinden doordien de uitgebreide markt van Oostenrijk waarschijnlijk nog gedurende vele jaiïn niet zal geopend worden voor zijne producten moet men geheel en al wijten aan de uitsluicings politiek van Pruisen öninenlnnö GOUDA IS Maart Z M heeft benoemd tut hoogheemraad van den KrimpenerTvaard G L van Oosten Slingeland van Cihauw en Zevender Pe tweede kamer der stalen generaal hcci t woensdag gekozen tot commiesgriffier m J P E Tak thans commies bij den ra ad van state De kamer heeft verschillemie kleine wetten aangenomen waaron ler die tot onleigening ter verruiming van e 1 aal en vcrbelerins van den NeJerrijn boven Wijkbij dunrs eile er die voor den spoorweg van HeerenveenLeeuwarden Op de interpcllatien van de hh v Zuylen v Bosse en v Goltstein hfril dn minister van binn z iken in zake de spoorweg aangeli gehhe en verklaard dat o mtrent de concessie Swaan van Jleijningen voor den aanleg van een haven te Scheveningen en een s orv erbinding van s Hage met Utrecht over Amerst oort en Deventer naar Almelo met zijtak van Amersfoort naar Amsterdam nog enkele raoeijelijkheden zijn uit den weg te ruimen v artoe onderzoekingen bij t dep van oorlog plaats heblien dat de aanvraag Vincent niet aannemelijk v as ofschoon daarbij geen subsidie werd gevraagd dat ook tie aanvraag der rijnsp maat ch tot het leggen van een spoorlijn van s Hage op Gouda moest achten op de beslissing in zake de concessie Swaan en dat de rijnsp maalseiiappij iri eik geval al kreeg zij concessie die niet zou iTiügen uitvoeien zoolang door haar aan tie verpligling tot verbinding aan i en hoijandschcn spoonveg te Eotterdam niet was voldaan In ie zitring der tweede kamer v in dondenlag is langdurig ber latl I agd over de conclusie van het rapport der commissie nopens de siukten omtrent tie uitzetting van de hh Eoorila en Xo=re Die conclusie is aiingenomen met 55 tegen 5 stemmen waardoor verviel eene tloor den heer Winlgensvoorges e i e wijziging houdende zekere afkeuring van tiendoor tien gonvt rnear generaal gevolgtlen weg Uit lïaravia vertieemt men van 1 febr dat tie heer F de Koek zich tot tie regering heeft gewend om concessie tebekomen ten einde de steden Batavia Samarang en Soerabaijavan zuiver drinkuaier te voorzien hetwelk tloor ijzeren buizenuit de bergslieketi zou aangevoerd worden Men wil zegt de Java Bode dat tot vjce presitlent vandtn nad van nederl Indie is benoemd tie heer mr A Loudon thans lid van den raad en de heer W Uappard proc generaal tot lid van genoemiien raail Op den 9 januarij is te imarang teruggekeerd het 7 bat infiEi erie tlat aan tie gevaarvolle expeditie ter z en o kastv m Borneo heeft ileelgenomen Het werd op cene bijzonderpiegiige wij e ontvatiiien Uit imarang mcltit men dat in tien nacht van 26 op i 27 dezer aldaitr eene zware over trooaiij g heeft phnifs geliatl Bij later ojüierzoek is gebleken liat de s hatle aan ile guiivernementswerken niet zoo groot is als men aanvankelijk dacht Men vreest echter dtt t e schaile aan particiiiieren toegebragt belangrijk zal zijn Op onii r clK iilene putitcn zijn de tlijkendoorgebroken Alles wonit in het werk gcstelil om de schatlezoo spoedig mogelijk te herstcileu Bij dit onheil zijn tweemeuschen omgekomen De berg van Ternate heeft in den nacht van 27 op 23 en den 29 dec weiler veel vuur en aseh ontlast tie uitbarstingen korligdrn zich zooals gewoonlijk met zeer harde slagen aan Het vuur vloeiile aan de noodwesizijde des bergs neder De kolom van ascli en rook boven den krater was bijna zoo hoog a s de berg en vertooiitle tlurig stralen gelijk die van den blikfem Slechts zeer weinig asch en zand is in de bewoonde buersch ip gevallen dtiar het meeste op de berghelling neerkwam Tot op den 2 jan stegen uit den berg donkere rookwolkjes op In den morgen van den 30 dec deed zich eene ligte aardbeving in eene rigting van het zuiden naar het noorden gevoeien i lezen in een particulieren brief van Eiouiv dd 30 jan het volgende Vtïo r ontvangst ilezes zult gij reeds veruomen hebben het stranden van een hamburger schip bij Pedro Bancti d a met feilen wind op de klippen liep met tegenbrassen los kwam en toen onmiddellijk zonk waarbij meer dan 500 chinezeo het leven lieten Het is verschrikkelijk die schipbreuk vee van vermoeijcnii los eu verdronken toen volgde een derde en verdronk eseaeem eindelijk bereikten zij met hen beiden een onbewoond eilanilj na wat uitgerust te hebben gingen zij weder te water en wiltien wederom al zwemmende het volgentl eilanil zien te bereiken doch hei wa s anders beschikt zijn medemakker laat ook eindelijk los en vindt zijn dood insgelijks in de woedende golven Toen heeft hij alleen Eiouw weten te bereiken ea zoodra hij aan wal kwam zonk hij bewusiloos ter aarde netler Er is vervolgens eene lijst rondgegaan bij de ingezetenen van Kiouw daarna is hij op gouvernemenis kosten na ar Singapore overgezonden De officier van gezondheid 2 klasse J Leon is van hetgarnizoen alhier bij het garnizoenshospitaal te Breda overgeplaatst Naar men verneemt heeft d A Pierson zijn voornemenkenbaar gemaaht om de betrekking van predikant bij de waalsehe gemeente te Rotterdam neder te leggen s Gravenhage 17 Maart De plegtige ter aarde bestelling van het lijk van H M de koningin moeder is bij een toevloed van duizendea belangstellenden in orde afgeloopen Overal waar de lijkkoets en de rijtuigen voor het koninklijk gezin voorbij trokken werden tie hoofden der aanschouwers ontbloot De verschillende muziekcorpsen hebben onderscheidene treurmarschen uitgevoerd De zee en landmagt waren bij de plegtigheid vertegenwoordigd De 24 onderofficierea welke den dragers van de lijkkist waren toegevoegd waren alle van medailles voorzien Ten drie ure heeft het ophouden van het luiden der klokken en van het kanonvuur het einde der lijkplegtigheid aangekondigd Op de lijkkist is eene prachtige zilveren plaat met edelgesteenten bezet de namen der overledene vorstin haar geboorie en sterfjaar aanduidende vastgehecht Hare liefde voor haar aangenomen vaderlanti en hare voortdurende liefdadigheid zullen nog lang in gezegentl aandenken blijven Boskoop 17 Maart Men verneemt d it alhier tot agent van tie binnenhindsche hypotheek bank zal worden benoemd de beambte ter gemsente secretarie L S van der Zanden Gcöicugde Berigtciu Gedurende 15C4 riJQ door de booten der kon eag nation redJmgbootmaatschappij G9S ohipbreukeliugeu van een gewissen doud gered Pruisen zal het wapen der artillerie reorganiseren italic wedijvert met Oostenrijk in groofe deficits De zuidelijke kaperkapitein Beali ia na ceiiig uitstel bij Kew York opgehangen Frankrijk telt buiten de semiuarien 2592 geesttlijke etabüsscm eaten met eene bevolking van IW mannen en 40391 vrouwen De hertogia Adelaide van Aassau maakt aaiispr iak op I auenburg De eng ijzerwerkers beginnen tot schikkiog te neigen De fransche bezetting van Rome begint zich ernstig in te laten met het oitroeijen der roovers Te Kopenhagea ministeriele kriaia Men begint reeds voorbereidende maatregelen te nemen voor het kamp van Chalons Eene buste van Knrtl IX iceft bij den verkoop der gallerij Pourtalos gegolden 45 000 fes In Algerie zijn op nieuw onlusten uitgebroken In Pruisen begint men meer en meer de betaling te weigeren der belasting op de gebouwde eigendommen De groote Sanry diamant van Karel den stoute is door tusschenkomst van londensche kooplieden voor ƒ 240 000 verkocht aan Sir Jamsetjee Jejetbhuy een aaijzicnlijk parsce koopman van Bombay Een onlangs te Landfifl overleden schuitcnvoerdtr heeft ri im honderd duizend gulden vermaakt aan liefdadige in tf llingi u eu nog 1200 gulden aan elk der 13 poliliehureans Met IH schepen zijn ruim 5000 mohaininedaansche bedevaartgangers uit den ned ind archipel naar Arabic gf gaau Tus chen tipa eu de lusemburgschc greozeii ziju door het instorleü van een tunnel 11 werklieden bedolven die door spoedige hulp allen behouden zijn ïwee en twiutig spaansche dagbladen hebbtn geprotesteerd tegen het wetsontwerp op de drnkp rs Engeland erkent voorloopig de vlag van het interimair bewind der hertogdoiniiieu onder voorbehoud van de regten der sleeswijk hol tein ehe stenden en v in den duitscbcn boud De weerprofcet Mathieu de la Drume is overleden De noord amerikaansche generaal Mac Clellaii beviodt zich thans te JJonic oor een ondtrzeeschen telcgraaf van Fagelaud naar eden en ISoorucgen wil men 720 duizend gulden bïjeenbreugcn De predikant ii Ward Beecher te Xew York broeder van de schrijfster der Aegerbut heeft 40 duizend gulden jaarlijks traktement In Peru is een opstand uitgebarsten de president Tezet is gevangen genomen omdat hij met Spanje beeft onderhand tl Te Amsterda i circuleert een adres aan de tweede kamer tot afschaffing der doodstraf Het griek scbe ministerie is weder gewijzigd In Honduras zijn revolutionaire bewegingen uitgebroken Ingezonden VEKVOLG Uit de opgave der leerlingen blijkt dat over het algemeen in den winter de scholen het drukst bezocht worden In ja nuarij waren gedurende 62 de meeste leerlingen ter schooj Idat is y hün beroep kennis magt geeft Zonder goed lager on lerwijs zijn Vim congressen landbouw vergaderingen en genootschappen geene vruchten te wachten Een grondeigenaar een zogenaamde heerboer raag daar spreken tot proefnemingen jptvekken of nieuwe ontdekkingen mededeelen zoolang de een ouiligsie beginselen der natuur dier en pbint kuntle onbekend zullen zij van het gehoorde geen voordeel hebbeu vooral jjk omdat het nieuwe dikwijls in strijd is met oude vooroorn of aangenomen gebruiken Wel is door den wetgever Ie kennis der natuur oniler de verpligie leervakken opgenomen jaar hoe kan dit ontlerwijs iets geven wanneer de leerlingen ïlechts 4 of 5 maanden in een jaar van de school gebruik maien en de onderwijzer zich dan hoofdzakelijk met lezen schrijven rekenen moet bezig houden daar de andere vakken en vooral jamurkenuis door de ouders geminacht worden Heeft de jonopgezegd en geschreven tian is het voldoeu le Anders ïeboelt hij niet te kennen Langzamerhand al tlit misschien ieler wurden wanneer de meer get oeden het voorbeeld geven eD niet om een of twee dubbelljes te besparen hunne kinderen van de school houden om veldarbeid te verrigten Van setten is iu dit opzigl weinig of niets te wachien want wat eeft een verpligt schoolbezoek indien men in lantlbouwstreken je school in den zomer 4 6 maanden sluit zoo als iu sommige stalen plaats heeft waar tie zoo hoog geroemtle schoolpHgtigheid is ingevoerd Men heeft zich wel eens verwonderd iil zoo weinig or den lj ers lust toonen te bezitten om het lamlbonwkundig examen af te leggen doch dil laat zich vrij gemakkelijk verklaren uit de weinige ingenomenheid die bij de landbouwers voor dit deel van het onderwijs bestaat Nog zal het kunnen duren eer die ongelukkige verhouding het aantal leerlingen in de verschillende tijtlen desjaars ophoudt De uitgaven voor het lager onderwijs zijn zoowel voor bet rijk als de provinciën en de gemeenten stijgende In IStiiJ is er ruim 3 tonnen gouds meer uitgegeven voor het onderwijs ilaii in 1861 Voorzeker een gelukkig verschijnsel en het is te hopen dat dit cijfer nog eenige jaren stijgende blijft er is nog in vele behoeften te voorzien vele gebrekkige instellingen moeten nog verbeterd worden Scholen schoolmeubelen onderwijzerswoningen eischeu nog op vele plaatsen verbeteringen nog maar al te veel onderwijzers moeten zich met te geringe traktementen vergenoegen eu door verschillende andere werkzaam leden hun huisgezin het hoogstuoodige verschaffen Nog 1330 loDclerwijzers bekleeden kerkelijke betrekkingen ter vergrooting Tan hun inkomen eu zijn daardoor den eenigen vrijen dag gebonden tot het verrigten van diensten waarvan zij voorzeker liever zouden ontslagen zijn indien hun gering iii komen het niet voor hen noodzakelijk maakte Ik doel niet op voorzanger of organist dit ziju betrekkingen iit dikwijls door niemand anders dan door den onderv ij er sp het platte land kunnen waargenomen worden maar het iosterschap met de daaraan verbonden stovenzetterij eu andere tamjes moest geen onderwijzer om des broodswille behoeven aar te nemen De positie die hij in de gemeente inneemt lerbiedt hem dit en bovendien zijn die betrekkingen maar al te iikwerf de oorzaak van onaangenaamheden met de predikanten lie somtijds tot tweedragt en verwijdering aanleiding geven Dat het ontlerwijs daartloor vooral in kleinere gemeenleu lij It seliopft geen beloog Beitien geroepen tot ontwikkeling en besAaving der gemeente beiden werkzaam aan de vorming en pleidiug der jeugd is bun zamenwerking oiiinisb iar en allfs at die zamenwerking kan benadcclen is hoogstverderfelijk Oor het onderwijs Nog erger evenwel is het op J die plaat Dagen waarop de Stoombüolen van Gi Uda varen Zondag Maantiag Dingsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaturdag sen waar eene gemengde bevolking woont De kerkelijke betrekkingen door deir onderwijzer bij de eene gezindte bekleed geven dikwijls de andere gezindte ergernis eö niet zelden verwekt dit mistrouwen iu den onderwijzer dat naUeelig op de school terugwerkt In het belang van het onderwijs is het dus te hopen dat de gedep staten van alle provinciën op het voorbeeld van die van NoordBrabant spoetlig het bekleeden van kerkelijke betrekkingen aan de onderwijzers zuUtn weigeren wanneer althans eerst de onderwijzers traktenienten zoodanig geregeld zijn dat de voordeelen van die betrekkingen door de onderwijzers kunnen gemist worden Marktberigten Gouda 16 Maart Tarwe Pbolsche pr last 290 Zeeuwsche per mud ƒ 8 a ƒ 9 Rogge Inlandsche 5 5Ü i ƒ 6 buitenlantlsche 6 i ƒ 6 25 Gerst iüf 6 UU Haver fi afi m Boekweit Fransche per 2100 ned 170 Noordbrabantsche 190 Duiveboonen 6 a 6 50 Hennepzaad 9 ii 9 50 De veemarkt met goeden aanvoer de handel echter traag uitgenomen in beste vare koeijen die vlug weg gingen Varkensgingen eveueeus vlug van de band Boter 1 24 if 1 30 p u fï Delft lo Maart De handel ter gnianinarkt was heden iels levendiger Groene en graauwe erwten meer gezocht Tarwe 7 60 a 8 40 Puike jarige 8 60 i 9 Piogge ƒ 6 60 a 6 20 Zomergerst ƒ 4 ii 4 60 Korte haver 3 ti0 a ƒ 4 Lange d 2 00 ü ƒ 3 40 Duiveboonen 7 Paardeboouen ƒ 6 Br booneu 10 ii ƒ 11 Groene erwten 9 Aan stads waag gewogen van 9 tot 16 Maart 136 8 en 87 16 boter te z me i 3590 n S Hooiboter ƒ 59 a 63het vierde ƒ 1 47 ii 1 70 per n 18 Middelburg 16 Maart ïanvc goed gevraagd Witte booneu 7 5 c en rogge 25 c lager Bruine boouen gerst en paanleboonen onveranderd Erwten 15 c hooger Londen 13 Maan Granen Eng eu vr tarwe met redelijke vratig tot vorige prijzen Gerst stil en haver daauw Aanvoer van 6 tot 11 maart 2803 jr iul en 120 vr tarwe 2211 qr inl en 17059 qr vr gerst eu 400 qr inl en 623 qr vr haver Ann de veemarkt van heden werden aangebeden 4240 runderen 1Ü4 kalveren 15010 schapen en 450 varkeus Voorbeste kalveren werd 6 4 pr steen betaalil 14 Iaart Boter eu kaas ouverantlerd in prijs met goedevraag voor fraaije kwaliteit 15 Maart Granen Tarwe stil op vorige prijzen gerstflaauw en haver vast Aanvoer van 11 tot 14 maart 570 qr inl en 150 qr vr tarwe 6U40 qr inl en 1500 qr vr gersten 2720 qr inl en 391u qr vr haver lö Maart Van de veemarkt van heden waren aangevoerd 1330 runderen 221 kalveren 5150 schapen en 270 varkens Burgerlijke Stand GOVD GeaoaEN 11 Maa t Johannes Bcrnardui ou Urs S Bruikm n en C J Htijstcr Gerartiüs Heittiricus ouiicrs II i tioiis LU ea J M H Hoogeiitloorn Johaaua ootiLTs G bnatcrse eu I ii iOsbetk 15 Leeiïtlert ouders L van VluartliDgeu cu L Schriek 16 rie Peter Oötiere Tijslerman en T Krijgsman Pieter Jacobu ouders J H V Klopper cu P P vsn der Liudeu UvEKLZDEN 13 Maart J Halst 62 j H Stolwijk 6 m L f H van Bemmel 4 m 18 1 de Weger 2 j 17 G H vau l rura melen 20 j G LUL WO 15 jïaart C lions eu J Prius V OEP DEN van 10 tot en mei 16 Maart iió Bi VAL hS H Huijzer geb de Graaf d J E Il Giooteadorst freb Chalmers Hoijtieü van Fapeudretht d LP vau Kriviii a jreb iirandenburg d M Üakkcr geb Ituobol d La i broek geb Plotup d OvLliLi aL Thcodorus Ca i s va i il ï iepVaiii 7 i j wedu enaar van Maria Catlfiina Harü t Curiieiiri ÜJt k ruiui ZO t Gciida Maart 1865 n s