Goudsche Courant, zondag 19 maart 1865

lS6ft ADVERTENTIEN Hdlegersber Schiedam f harlois Brielle Voorstraat Hellevoelsluis Woubrugge Alphen Woerden Gouda Schoonhoven Zevenhuizen Dordrecht Vianen Gor nchera Shedie hf Scbraveudeel Riddeikeik Albla serdam Oud Beijerland Dirksland AVIS BANQUIERS AGOMEROANTS M Lenoir rue de la Tour d Auvergne n 33 a Paris offre Ti JLM les Bmquiers et Comracrcants des valeurs Temameutnt sur Paristbiliets aordre ou traites niovennant une commitsion fixe de un pour cent Toute demande doit ètre accorapagr i e 1 du montan de la commission en billets de banque manunt a vue sur Paris ou limbres poste ou de l autorisation d envover les valeurs contre rembour ement de la commission V de l engagement de rembourser les valeurs après paiement Quelle que soit rimportanee des demandes il v Cat salibfdit immédiatement Affranchir Eecouvrement sur Paris Commission 2 n Verzekeriiigs Vraatscliappij VOOR DE onder de zinspreuk Deze Maatfchappij is opgeriyt te s Gravenli ige den 21 Januhrij 1862 en heeft fen doel om voor eene oo la ig mogelijk gestelde som PlaatSVerVangers en NummerverwiSSelaarS by de Rationale Militie te stellen met vrijKaritig van persoonlijke djensipligtiglieid vim den opvolgenden BROEÜER of BROEDERS overeenkomstig Art 49 der Wet Men kan deel nemen oier het geheele Kijk in de Hoofdsteden zijn kantoren eu in de Lotinir K uitoi s agentschappen gevestigd Pe IIooI d Admimsii atie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den heer A WULF Spui 2 55 En verder zijn reglementen iiiformatien en inlichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland te Le den bij den Diiecteur A J A Herens Turfmarkt wyk B N 1264 alsmede bij de onderstaande Heeren binnen gemelde Provincie Stompwijk Delfi Viaardingeu Maas ilui llonster s Gravesande EotlerJam Haagsciie veer Rotterdam Boompjes n ijk 1 X 131 C van der Schaft Rotterdam Hoogstraai NO öü C de Bus A van Oostenrijk D A van Alphen J Th van der Kop C van Marel A Hesbach A van der Linge C W van Belle Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Boek en Papierhandel Schipper Logementhouder Gemeente Bode Boekhandelaar Handelaar T ateur J M ileii Akker W H Retenuk A Hordijk H Abbenbroek H t van Steeden J Heenk H Ie Graauw H J van den Berg R Vogeleiisank J J Lazonder J Elshout F L Golterman G I Rpeijbroek J Nieuncnhuis F Moret P Mol Pz P Leenheer J de Jong A K van der Kop 31 van Vlief Logementhouder Boekhandelaar Gemeente Bode Gem Ontv van Oostvoorne Boekhandelaar Cand iS otaris Boekhandelaar Ambtenaar Boekhandelaar Fabr in Gyiud en Zilver Gemeente Beambte Boekhandelaar Zaakwaarnemer Boekhandelaar Klerk Agent der Brand Assurantie Cand Notaris Commissionair Boekhandelaar Agent der Brand Assurantie TIMMEHMA SRNECHT Men verlangt ten platten lande een TLMMERMANSKNECUT vast werk gedurende zomer en inter tegen JlOOg loon Adres bij den Uitgever dezer A BlilNK VlAN Door vergevordenden leefiijd nordt aangeboden in eene der voornaamste steden van ZuidHolland EENE FABRIJK Geschikt voor ZEEilTOUVi ElilJ LOOIJERIJ BLOOTERIJ BLEEKERIJ of andere FABRIJKEN die veel ruimte behoeven met HUIS BLOEM MOESTUIN HUIME en FEAAIJE KOEPEL GROOT PAKHUIS DEOOGZOLDERS SCHUREN WERKHUIS met FORNUIS en KETEL daarin etc etc Ie zamen een halven bunder groot Te bevragen bij den uitgever dezer pourant Brieven franco Men vraagt als CHEF in eene werkplaats van de STEABINE KAAR SEN PAjBRIEK eene VTOUW of meisje boven de 30 jaren goed kunnende lezen schrijven en rekenen Weekgeld ZES GULDEN V fterso n Met 10 Mei of eerder ivordt gevraagd 1 Eene KNAPPE WERKMEID van goede getuigen voorzien die tevens bekwaam is voor den middagpot Huur 60 2 Eene fatsoenlijke Burgerdochler van 25 tot 35 jaren als MEID HUISHOUDSTER bij eene oude Dame zonder gezin Men adressere zich franco onder lett A G bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te GOUDA Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vaa miustens tien kan a amtant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467i o per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 4fi7 o per kan 56i cents inl BRANDEWIJN 467io o o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 18 Maart 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 17 Maart Laagste koers IV 72V8 95V2 90V4 144 40Vu 401 8 94 8 Hoogste koers 61 6 955 8 40V8 943 4 Gebleven koera SlVs 1441 4 807 8 83 851 4 591 4 30 801 8 05 l6 pCt Ned w sell 2Y3 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3V2 Handelm op resc België Roths 2Vs Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 dO 1840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 I 83V8 1853 1 593 8 30l 6 8OV4 65Vi6 d0 bijH 18604Vj Vclgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V1 do renteAmst 5 d iiat 18Ö4 5 Pruisen 1859 5 Itahe 1861 203 3 201 8 5178 54V8 541 8 251 8 201 8 dito Amst Griekenland Ver Stateu 54 Vl6 2 5 Vis d 1871 li d d 1882 6 Mexico 1851 3 54Vi8 251 8 CORRESPONDENTIE Meermalen gebeurt het Jalhier i at brieven des namiddags ten drie ure per postlooper van Boskoop verzonden eerst des avonds ten tien ure bezorgd norden Men vraagt of dit niet veel vroeger behoorde te geschieden Boekdrukkerij van A BRINKMAN Ueze Courant Uitgave van A Lauffe Tiendeweg KEIVNISGEVIiNG BtTlGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gonda brengen ter kennis van hen wien zulks zoude mogen aangaan iit bij de plaats gehad hebbende uitlooting van eene obligatie roet 1000 in de geldleening groot ƒ 15 000 aangegaan krachtens raadsbeskiit van den 13 October 1854 goedgekeurd bij dispositie van Gedeputeerde Staten van den 29 Pecember 1854 n 20 ter aflossing is aangeHe ea de obligatie n 11 Wordende de houder der gezegde uitgelootte obligatie op eroepeii ora ïich met de el ve op den 31 Maart aanstaande des voormiddags tusschen 9 en 12 ure te vervoegen ten kantore van den Gemeente Ontvanger op het Raadhuis alhier ten einde aldaar tegen overgifte van de obligatie en de niet verschenen coupons haar bedras te omvangen met den daarop tot den 1 April versebuldigden Interest zullende na dientijd geene renten meer worden te goed gedaan Gouda den 14 Maart 18 5 Bti iEMEESTEK en Wliiiocdebs voornoemd Be Secretaris Se Burgemeester DROOGLEEVER FORTUlJX v BERGEN IJZEN DOORN K E nnisgeving De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Co UMisa üiis dt s KoxiNos in de l rovincie Zuid UoUaiid op den 14 Maart 1865 is e ecu1oir verklaard het Kohier van het Patentregt over hel dienstjaar lS6i fi5 3 kHarlaal Dat voormeid Kohier ter invordering is gesteld in handfii van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende erpligt is zijnen aanslag op den bij de AVet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE M AAXDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 18 Maart 1865 De Surgeideeiter roornoemd V BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goud i gelet op de aanschrijving van Hp r n Gedeputeerde Staten van ZUID HOLLAND d d 9 Julij 1844 strekkende om de Ingezelenen den inhoud der Wet betrekkelijk het vieren der ZONen FEESTDAGEN te herinneren welke Wet luidt Wij tflLLEM bij de Gratie Godt Printe ta OranjeNaifsau Souverein Vorst der Vereeniijde Nederlundeit enz enz enz Ajin alle degenen die deze zullen zien of hooren lezen saln doen Ie weten AHoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om op het voetspoor onzer Godsdienstige Voorvaderen die daarop steeds den hoogsten prijs stelden de pliglmatige v iering van den dag des Heeren en andere dagen den openbaren Chrislelijken Godsdienst toesewijd door eenparige en voor de geheele uitgestrektheid der Vereeniade Nederlanden algemeen nerk nde maatregelen te verzekeren Zoo is het dat Wij den Raad van State gehoord en mtt gemeen overleg der Stalen Generaal dezer landen hebben goedgevonden eu verstaan gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze 1 Dat op Zondagen en op zoodanige Godsdienstige Feestdagen als door de Kerkgenoot chappen van den Christelijkcn Godsdienst dezer landen algemeen erkend tn gevierd worden niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden welke den Godsdienst zouden kunnen storen maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben dan ingeval van noodzakelijkheid BRINKMAN D u 60 I De prijs der Advertentien van ée n tot zes regels met iiibtgrip al het egti is SO Cent 0ê j elkeu regel daarbuM H 10 Cenr liuitcugeii Olie let tcj 5 orden berekend naar I plaatsrui ntc als wanneer de Plaatselijke Regering daartoe schriftefijke toestemming zal geven Dat op deze dagen met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren hoegenaamd op markten straten ofopenbare plaatsen zullen mogen worden uiigestald of verkocht en dat kooplietlen en inkeliers liiiniie waren nietzullen mogen uitstallen noch met opeue deuren verkoopva Dat sedureude den tijd voor de openbare Godsdienstoefening bestemd de deuren der Herbergrn en andereplaatsen alwaar drank verkocht wordt voor zoo verredezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggendezijn zullen geslolen zijn eu dat ook gedurende dienzelfdentijd geenerliaude spelen hetzij kolven balslaan of dergelijke mogen plaats hebben Dat geene openbare vermakelijkheden zoo als Scliouwburgen publieke Danspartijen oiiceilen en Harddraverijeu op de Zondagen en Aigemeeue Feestdagen zullen gedoogd orden zullende het aan de Pla itselijke Besturen wordenvrijgelaten hieromtrent eene uilzondering toe te staan mits niet dan na htt volkomen eindigen van alle Godsdienstoefeningen Dat de Plaatselijke Politie zorg zal dragen ten eindealle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid dergebouweti lot de openbare Eererhdi t beslemd en in Mfc algemeen alles wat de elve zoude kunnen hinderlijk zijn voor te komen of te doen oplioiiden Dat de overtreilinieu tegen de htpalingeu van dit besluitnaar gel ing van personen en onistandiui Jfii inieii gestraft worden met eene boete van niei houger ilan T jf enitcintig giddett of met eene gevaiigeuia van niet langer dan drit dagen voor de overtreders die buiten slaat mogtenzijn de e boete te betalen Dat bij eene tweede overtredino de boete of strif zalverdubbeld worden en wijders alle de te koop irelegde ofuitgestalde goederen verueiud verklaard en de herbergenof anilere publieke pl iatsen voir énie maand geslolen En dal door de e Vigenieene Aerortl tiugeii alle da ir mede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen e i inrigtingen zullen worden gehouden voor i vallen Laslen en bevelen dal deze in het Slaat blad ai worden geinsereen en dat een genoegzaam getal IXempi ren gedrukt en aan de Stalen in Je onderscheidene Provinciën of Landschappen ingevolge art 6 der irondwel Ier uitvoering zal worden gebonden met last om de el ve aloinrae ii d jeii pt liliceren en iitiigeren en van de Predikstoelen der ouderscl eideue Cliristelijke Kerkgeiioolschappen te Autn alle en Lasten en bevelen voorts d it Onze Ministerii f Departementen en andere Authoriteiien Justiciereii eu Officieren v ien zulks aangaat aan de naauwkeurige uitvüering de hand zullen houden zonder eeiiige conniventic of dissimulaiie Gegeven Ie s Gravenhage den i Maart des j iars 1 19 het Tweede van On e Regering get WII LEM Ter ordonnantie ran Zjiie KoainUnlce Uooij icid get A R FALCK Voldoen bij de e aan gemelde aaa chrijviiig en venitanen Ingezetenen ten ernstigite oi i da morgeicht ecen Lepalhigeu stiptelijk ia acht te nemen ten einde de rusl op de uren aan de openbare Godsdienstoefening geieijd niet Korjc geitoord en ieder zich zon kunnen rrijnaren tour de toepwivfig d r Strafbepalingen op de overtreding hiervan va ifgesteld En i 1 de KOMMJüSJItlS ran ÏOLITli gelaat roor de nakmning dezer te doen tralen GOUDA den 18 Maart BriiGE HEESTEK en Wetiioiukks voornoemd De Secretaris De Burgenieetter DROOGLEE ER FORTUIJX v BERGEN IJZEN DOOEN