Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1865

öuttcnlflnö Londen ia Het ree K vroeger geuite denkbeeld betreffen Ie den ainie van een spoorweg op Indie wordt thans hier ter stededruk bp piokeü ulgens het vooiioopige plan zou die vvegre retKs m je e i iloorioopcn v m C il iis over Straatsburg door Beijtren Ojs enrjk euiopeesch en azi itiscli Turkije de dlei vin oen I pirait en Ftrzie om v m dair bij het indi cl e ipoorwp juet te uoiJen aaiigesloten zoo lat men vanhier n ir Ciiu ovngeviieii Zjiide verdel zonder oveilading 1 11 1 rn den i jd vin veerneii d igen lu eens tot in het h irt m JnJie km dooriei eii ioej ei vv is tr spt ike v m teuge eel ntzoi derlijken neg v or d it tr ject dotii thans wil menz n diartoe iii beirChkinz steiien ni ae oesi lande spoorwegen ten ein ie tut p 4ii lo st in 1 it bieugen door eene irnieie laii luiMi vil km eiste putti n dei euioptsche en in ischespoor egr llen 6 m irf is ter eere der overwinningen te New lorkin Bio i 1 V V ftn optogt geh ii len die ongeveei 10 mtjleuhng wis De processie oe tun I uu luilitiiren gevolgd aoor oiieibire iijuigen en w igens wurop bijna al e v ikken vminduti e en wcteii chap vvaieii vooi esietd som nige voorzen rnet op c iiititn en wairoiidei zeer a irdige tentoonstellingen v uikv men Leii driem istschip zeilde op wieicn ilooi de striien nu i z jt d i nioniior vooroj trekken bun ind metm itrojeii uteris nic p evoiidc sold Ueii met ni i hineuen mets ojn m lIiiii n wuk ng mids nn I et aambeeld limmerlie len 11 n de c aat o nk men zag oi lelb ire n i ti nachnie pa tr tenmet e nj iie am oliliitin in de ameiika insche viig gekleed een pe rolei iibi n iii werking getrokken door z i ticn purden w i tDS met hooi nut s oelen met meel met m i kei ide n etlaikei s riaij mgeus met punos met kiiidur peelgoed kortcm mi tale hen w i ui met kü e s wuionder 4Uöponders dr rg lu opschritt v lede uakers Al ue n ta beien waren er vftn gei 1 ui bot lot liirnum Een miliioen meu eiieu wisop ie been ie rinin w len gevuld met huoldin en de dillenhingen vol oieiie di uien v in jrae ciinrcli geleek eeiu pvraniK e v m ni i sciien Parijs J Miirt In den eniatwerd het ontwerp iilres van antwoord angfionen me 131 legen 2 sleuiuuii Inde i i ing var liet wpgev lul ligebum is ziturdig het ontwerpa iies oorgeit en In dl s uk wordt eei e voaedige adbaesie gehecht aan de politiek i es keizers oowel m de binnen is biiiienl ndsclie i ii i legen lieden ï nain un v m Mexico woidt daarin geconuteerd int orde en veiligheid lidaar terugkeeren en de irleii er weder km worden voor ge et Hel is gelukkig wordt er verder in ge ej d dat zulke lesultaten den poedigra icriigkeer ou er troepen vooibereiden oorts word de conventie met I ilie loeacjuitht als zjni e de e be ienid om de ves u iiig v m het koningrjiv It liie overeen te biei gen met de h ndhiviiig V n de ou it hmkelijivlie 1 v m den h stoei Hei Journu v m Peirbuig lieiiiwoordi het artikel derMoskiiier Zei i ii wi in feejd hoi ut du E i md in pintsvilli A ie ji e I iep I sr lot iiitbie du g der bpsi 11 imig vee eer 1 1 dwesie jke provineen li iooit vuort ie ellen HetJ r I vt dl de CU er d lu pii pints geli d liebbende h inde i ii ni V tn itis itd lil Ceniiiil e geeue ui brei mg vugr g r ed 11 hei I ebtieii m r leen eei e v i eltiiij der gien ei n eer ipiij lehjk he vei i ei lenei gieiislmie enhet a iiki ooppii V n bpiiekkin ni net loikss luinien die inpillis 1 m ziih op leut fii pliindniiu toe te leggen tooiieudut ZIJ de welndni des v re Ie ni des hm Ida begrijpen I e kei er heel bij hei lu oiitv insst nemen v m het adresTin den senaat het volgende geantivoorl Het is iltnd eeue irioote voidoemiig vooi mij ele handelingen mijner re ru dr or let eeisi s aisligchiiin jaist beoordeeld te zien L ji 1 ondervindt men bij het begin d r beriidshgmgen zeke I ongerustheid men zou zeggen dat de verscliiHenUe iiraigu elke ondeihiige overeenstemming moei beletten m lar wel iri dringt de iv nrlicid door verdwijnen de wolken vvorelen 4 gemoederen gerust geateld en wordt het adres met bijna ee pari e stemmen goelgekeurd watrdooi de volkorawi overeen steuimin lisseiiin mijne rcgeiing en de wetgevenie vergide I ragen geconstaieird wordt Liien ij ons met bekhgen over de valsche toonen die gehooid wolden zoohug zij ons veroor loven ons geluk te weusclien met de e hiuuonie welke m eene puiele gedachte van stabiliteit orde en vooruitgang de leden der vcrgadeimgen veicenigt ue aoor hunne persoonlijke verdiensten eu bewezen dieusieu aaugewezen worden of door de keus des volks of door de keus van den souverem Zijt liij den senait de tolk van mijne gevoelens alsook van miju vertiouwen in z jne voorlichting en zijne vaderlindsliefde Weenen 20 Main Omtrent de ministeriele crisis ver neemt men mets n iders on hel is zelfs gtheel onzeker of de heer Sehmeiing werkelijk zijn ontslag heelt ingediend hoewel het ministerie verzwakt is door inwendige verdeeldheid De oppositie haakt en zeer te regt na ir een liberiU kabinet dat doortastende miairegelen neemt doch zij verl ngt tevens dat Oostenrijk een eersten lang 7 ii blijven innemen m de europe sche siatenrei Ue beide weuscien te vervullen 13 onmogelijk om de eenvoudige reden dat de ongelukkige hninciele toestand het laatste niet gedoogt Hilde men alleen het eerste ji dan wis er kans dit wij eenmulons met regt zouden kunnen ver hellen Wij behoeven inderdaad dringend een absoluut beziu uigend k ibinei om te zoigen i it ij un de handen van woekeraars eu aan de eeuw ige geldveilegenhcid ontkomen Maar t inkrimpen valt leleieen moeijelijk en on e adel die zc r ge steid IS op giüothei 1 m iir weinig geneigd is om het ijne bij te drigen in de beboetten van de sch itkist werkt zoodanig op tiedea van eemg bezuinigend k ibiuet tegen Wan zou een mi ni ler v m fan meien te vinden zij i die de e groot che t iak zicli op de scheuderen zou durven en vuieu laden een mim ler van hinncien e ie de hulp v m de haute b mque zou kunnen ontbe reu die il dee hninciele iniuipnl itien ou dunen vaarwel zeggen dit den adel en de kioo iers on durven dwingen om bij te drigen teu e nde de remt van de tiatsschuld behoorlijk te kunnen bilden zonder toevlugt te nemen tot het eeuwigdurend uitgeven v m schuldbutv en of het slatten van uieune leeningeu Uit Biiehirest ordt gemeld dat ten gevolge van het ingevallen dooiueler de veib izeu Ie hoeveelneid sneeuw welke het gebeig e tot eene vroegei seiner 01 gekende hoogte bedekte eene zoo gioote watermnssi is cntstnn d t die rivieren ver binten hire oevers iju geiieden Bijna de gansche stad 13 onder w Iter gezet ller e e in de vorstendommen ngt de watersnood gioote vPiHoestingen a in jSerlljn is Mian Van ege de milit ure commissie 13 de volgende mededeeling ontvangen De imnisier van oorlog heeft veiklaird dat de legering bereid is om de door de commissie verlangde wptti e v isis elling va i de slerkle leraiinee aan te nemen op de volgi nde voorwaarden 1 de regering i heelt het rtgt om 111 tijd v m nood tot eene veislerking der armee over ie gaan 2 de militaire kwestie wordt hiermede als atgedaan beschouwd terwijl de twee ie k imer ziel vereemgt I met de overige hervormingen o bij de vislstelling van het aantal manschappen lu actieve dienst wordt het cijler der op voet v in ooilog ingengte armee op met minder dan 180 000 berekend ten twcejirige diensttijd wordt nog met in wet vas gesleld Ue toestand van Pruisen wettigt de tegenwoordige sterkte dei irmee De toestand van turopi vordert een gevvaI ocndin vrede Het Lmdwehr stelsel is met meer voldoende I Het voorgestelde sv teem van rernplaceiiug is on vereen igbaar I met onze stadtsinstciiingen I 20 AI 1 irt In de kamer van afgev aardigden zijn de debillen ovei het budget v m oorlog heden begonnen De minister van 001I02 heeft eene iele gehouden waarin hij de noodzakelijvheid V m de reorgiiu itie des legers volhield terwijl hg voori veiKiiirde dit het leger op den tegenvvoordigen voet vin vrede met het oog o irinkrijK Buslmd en Oostenrijk niet verminderd kin worlen Een duejarigen diensttijd ichtte hij nood akd k Het rekrateusielsel oor de landweer eu de re erve cbtte hij met goed Dit leelt hij bij het be oek van een inbuug 1 11 d erkend De legnmg wil liet beli lU I der imdweer lot oideisieumng v lu het leger Ue legermg erkent theoretisch het legt der kamer om het bndijei goe l ot af te I keuren Doch wat zij thuis vordert is ha ir miminiHti wanluei de kimer dit mogt weigeren dm kan Pruiseuslliipt langer tot bescherming va 1 Duitschlaud strekken d m kan Pruisen zijn einde naderen Hetgeen de regering vordert is in s lands belang Oinnenlonö GOLD 22 M aart Maandag morgen kwamen van Eotterdam herwaaits oe officier nn justitie een regtei commissiris en een enffier benevens fcn chirurgen ils deskundige welke na ilhiei een tweeden uesknndif e Ie lubben uitgeiioodigd ich naar de algemeene be grill pliitï hebben begeven ten einde aid 1 ir te doen opgriven het lijk van de huisvrouw van A eie d luit i irnopsteker ilhier noon ichtig tegen welken laatste ire veiinoedeiis w iren gere en als zonde hij ztjiie nu aeht dagen geleden overlelene huisvrouw met lueiler kopjCS he beu vergiliigd ï i de pi lats jchid hebbende optritie is echter hel vermoeden vin vergilligmg niet bevestigd In de zitting der tweede kamer van zaturd ig is op hetgpwij igdart 1 der tweede geneeskundige wet zonder ver et derregering aangenomen een ainendeme t van den lir Godefroi c s bepalende d it voor hen die het docio d e amen am onze hooge cholen hebben itgelegd en tot de piomotie zijn toegelaten het examen zich iiepnlt tot het practisch e unen in afwachtingdit de wet op het hooger onderwijs anders beschiicke Desteinmiiig was 39 tegen 24 Miandig is in de bijeenkomst van de tweede kamer tenaanzien v in art 2 der tweede geneeskundige wet van regeringswese naar aanleiding en overeenkomstig het h otddeukbeeldvm het amendement van den heer van in de viijstelliiige 1 bij art 6 der wet om chreven is eeuige uitbreiding gesven Bg de oveiwegmg der verdere irtikelen is de kamer tot het 11 art gevorderd In de gisteren gehouden zitting van de tweede kamer der taten generial ten gevolge vin eenige nieuwe wij iguigendoor den minis er 111 het tweede der geneeskundige ontwerpengebrigt de verdere discu sie daarover geschorsten is luniiddelsde beh indeling van het derde ontwerp nopens da uitoeleningder geneeskunst aangevangen Deze is ge orderd tot art 8 Men schrijft vin 20 de er uit Scheveiiingen De oudstezeelieden heuniieren zich met dat zij een zoo telle vorst hebbenbeleeld als 111 het laitste etinail De pinken die veel siormte verduren hebben geïnd en de en morgen i inzetten w ireneven ils bij trenge konde midden 111 dpii winter geheel met ijsbedekt oo ells dat mi n hare leekenen met kon onderscheiden Men schrijtt lut volle v m 20 dezer De lente e talhier hare intrede gehm on Ier hel loeijen vm een lemunoord oostenwind w iidoor m twee digeii lijd on e grieUtenen binnehwateien voeder met eeii stevige ij korst bedekt zijnIn den afgeioopen nai lil heelt het zoo steik gevroren dit inilerm lal voor eene stiemmmg der scheepvairt te vree en iReeds ijn de Amsterdammer en Asser stoombooien niti kunnenvertrekken en die v in eerslge ioeipde Siad en Meppel ook nogniet ingekomen Het km welligt geen kwaad van tijd tot tijd de volgende cijlc s onder de aand icht 011 er lezeis te brengen Hetaanlil militiiren uitm ikende de stamde legers in huropa diedus ten gevolge hunner prolessie uitgesloten zijn en van denproduclieven arbeid en van het huwelijk maar aan hei zooweinig de publieke zedelijkheid bevorderend gunizoenslevenzijn overgegeven bearaegt 4 790 000 man waarvan het onderhoud berekend wordt twee en half mdliards francs te kosten In Kugelaud zijn dezer dagen de eerste proeven eenernieuwe soort van olie in den handel gebragt n imelijk olie mtkdoenpitlen Deze orden gekneusd en fijn gemaakt waarbijmen 15 a 18 percent olie verkrijgt die wegens den I igerenprijs van het kaïoenpitlenzaad in vergelijking v m lijn aad goedkooper is dan andere olien Be koeken die bij de beweikiiigachterblijven bevatten evenveel vet en stikslot houdende best inddeelen als de lijnkoeken en kunnen even goed tot voedselvoor dieren worden gebmikt De hier bedoelde olie is in hethboritorium van dr Milier in kings c diege te Londen doordr Adriam onderzoclit waarbij gebleken is dat zij bijzondergeschikt IS tot vervaardiging van eep en dat zij voor donkerevernissen de lijnolie geheel kan vervangen N i volbrigte zuinering is ij tevens bruikbaar als smeeiolie voor raacliinerieriCU km IJ bovendien gebezigd worden tol het bruiden 111 lampen Boskoop 21 Mairt De op eens ingevallen felle voist teeft hur 111 de kweekenjen meeiioeg alle werk ninheden doen laken De roirltsehipper op Amsterdam heelt liitsil ondag zijue reis niet kunnen volbrengen mm Is door het ijs verkluderd terug moeien keeren De in i s i pikken boomen en gewassen die hij aan boord had is onlscheept moeien worden ia die tegen de vorst te beveiligen Met schrik wordt gedacht aan de schepen met boomen die nog niet op hare bestemming kunnen zijn waardoor veel schade kan worden geleden Het IS voor eJeze plaats in het algemeen en oot de kweekers m het bij onder te v euschen dat deze op nieuw ingevallen winter weer poei ig afscheid van ons neme want in de boomkw eekerijen is legen hetvo i lar groote drukt ophanden Bj gelegenheid van de a instaande tentoonstelling van boo men plinten en gew issiu in het pileis vin volksvlijt te Amsterdim toout de ilhier gevestigde pomologische vereenigiug ook weder dit zij hire loepmg begrijpt en het met de z iak die ZIJ voorstait ei behartigt vv urlijk goed meent Ook tegenover het buitenl md zal Boskoops kweekerij daar moeten wedijveien en wij twijtelen niet of met eere zal zy uit het strijdperk treiien Gemengde Beiii ten Fe Cliir Bdiik IS eene ijzcien kerk dir ook y r rhool dii nde vcrbnij i iitrail lidZdiiiL het f UdSdca 40 U Mtsitantu gevangengLUüiiua Dl lirdiilidui u inakcu teut c jLditic t LrLiJ ttgcn A iceDSioii dL huold=nl dii Pdid ua Op het eilaud ejloii heeft een spoorwegongtluk pldiU tgrepiii wnarbn omstreek 70 pi i uu ii omkwamta Min hetti te M Ibüunie bij htt borcQ van een put bt oini n ddt onderde stad eei e goudl i i i b stiat lo htt gebouw dtr Jock dub te Panjsi3 tm uieuw kulhjhui geopend wtlks inrif tuig bUU OüO tr hetft gtkost Pruis Huiubcit an jtdlie gaat te hl tracht eene kw ladddrdige aaustekende ziekte die mtn irtt t ddt verder zal djoidimgcn TuasefiL Mixito ea dt umc bestaat eene zeer ongQli lii e erhüudiug Jn Giiekenlaid guit men zich ertiStig toeleggen op de kitotncultunr De hui eh kioj pnii h eft een din dl Ingezonden E IV OL Vlgem en in alle provinc en wordt gekliiglover schoolverzuim en sedert geruiinen tijd worill in ir m kielen omge ieu om dit kniid weg te nemen ot aiiliuis zooveel mogelijk te veimindeien Koit geleden heeft de inspecteur van het i iger onderwijs in ZuidHjUuid nog eene eireul ire ïe onden aan de pi nt elijke sc iooi e jiumissien om eeiii e inid leien am de hand te geven tot wf ii g v in di k aid Nie dat de Kinderen geheel van ondeiwijs ver ioken ijn die gevallen zullen hptrekkelijk weinig vooi komen in ir hel ongeregeld schoolkomen liet dikwijls te huis bIjven om hnisel jke of 1 inileiijke be igliiden dn sommige slieken gedurende den ehee n zomer ijn zeer n idee ig voor het onderr t en virhinderen m lar al te dikwert een geregeltl klissikiil on irwijs ele muldelen om het kwaid te keeren jn i m de h m 1 gegeven kosieioos onderwijs IS sonitiji s tiiibevoleii ei iii LSi 2 weid in 221 gemeenten dan ook geen schoolgeld gelieven miardit men dairbij weinig bilt vond blijki lairiiit dit ni die i i jd op veischeideiie elier pi i itsen weder scho lUe liietiiiij is ii e oerl Het regerings versl g durlt het meer ot minder oclin i ige dier heffing liet beoordeelen Oppervlikkig ou Ie mep ejgen dit vele ouders wegens de kosten weeiiiouden worden om hunne kinderen ter school te zenden ma ir daar tegenover st tat dat het onderwijs weinig geteld wordt ndien het geheel kesteioos wordt gegeven In vele gemeen en heett de ondervin iiug gcleer I dit kosteloos onderwijs voor de behoetiiiien en een sermg schoolgeld voor de meer gegoi lej lul scliooiv r nim tegen gaa indien he rli laid schoulver mm het verues vip bel voorregt om kostfloos onderwijs te ontvaiijren ten gevolge heeft Dit moge evenwel he kwaael vermiiuieren geheel verdwijnen za het dairdoor met evenmin als door openbire lessen prijsuitdeelingen en andere middelen die raeeiaiaien zijn aan de hand gegeven Wordt eenmaal het volk doordrongen van de waarheid elat kennis magl i dan zullen zi Ike prikkeleude middelen met noodig zijn om de belmgs elling in het oniierwijs op te wekken doch zool mg die bei iiigstellin nog zoo gering is kin men weinig beterschap veiw icl ten Die belmgsie mg meeren meer op te wekken door verschillen It iniddelen niir pi laiselijke oinslandigheden gewij igd is de pli t van het sehooltoe igi maar vooral via den onderwij er oie vooral m k e ne gemeenlen door vriendelijke toe priak Iicl op o spn van bezw ireu en bovenal I door een degelijk onderwijs veel km doen om het schoolverzuim I tegen te gun I De som als traktementen aan onderwijzers uitbet iald wa m