Goudsche Courant, zondag 26 maart 1865

üt Zondag 26 Maart t§ö5 feOUDSCHECOURA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN LETTERZETTËRS Bekwame vlugge LETTERZETTËRS voorzien van goede getuigschriften kunnen vastwerk en goed loon ontvangen adres letter T bij den Boekhandelaar A BEIXKMAX te GOUDA Brieven franco VOOR VIJF GlILDEX ontvangt men in ilen BOEKHANDEL van B L VAN DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉKÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Briei en franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaaljes van l i 20 3 30 i j 40 4 =i 50 55 60 65 7 0 en 7 T Cents per stik waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Alien bij i O van Houten Gouda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon PuniereiuJ bij L G Post I Aanvragen om dépót frnuco létü ruim een tunne gouds hoogcr dan in 1801 voornamelijk veroorzaakt door het stichten van verschillende nieuwe scholen en het aanstrllen v in meerdere linlponder ijzers Het ware tè wenschen dat ook nosr sommen beschikb iar waren om de traktementen van g vestigde ouderwijyprs te verbeteren Men eiacht van den onderuijyer volgens de verslagen der nLijaarse xamens beschaafdheid maar hoe kan men rlit rijmen met het minimum traktement van 400 waarmede vele onderwijzers zich moeten tevreden stellen Moet de wel herzien worden dan is het te hopen dat ook dit minimum verhoogd worde Hiermede zoude men het onderwijs grooter dienst beivijzen dan met het refleneren over christelijk en onchristelijk onderwijs In de provinciale staten van Friesland heefteen waardig schoolopziener voorgesteld dat de stalen de hooge regering zouden verzoeken om voorstellen te doen tot verdeeling der scholen in vier klassen naar het aantal leerlingen en voor iedere ki s e een miiiimnm vast te stellen waarvan het minste 500 zoude nioeleü be lr igen De staten hebben dit voorstel niet aangenomen voüriiainelijk omdat zij bezwaren vonden zich voor de e a tii tot de hooije regering te wenden het is echter te hopen dat de woorden des sc liuolopzieiicrs weerklank vinden in s lands hooge vcrgader alen raogt de minister huiverig zijn een zoo teedere aak iU de wet op het onderwijs ter sprake te brtngeii ilat dan eiii of ander lid loorslellen doe om het minimum van ƒ 4i IJ uit de wet te doen verdvUjnen De arbeider i zijn loon waardig wil men goede arbeiders in de schooi vcrkrijiren men al het loon eenig ins in evenredigheid dienen te brengen met de belioelien en daarvoor zijn in dezen tijd hier te lande ƒ 400 nergens voldoende In January sestien hondert seven en seslig I oen vroort en het sneewde zeer heftig Styf ses weken stondt de vaert gelieol stil Bry weken voer men weer geheel naar nil Het voornaamste dat lier t ient genoteert Is dat ter soo veel is i ii un in de Meert XOTA lifn lö Meert begon t weer hart te vriesen 17 mo ten de vis sers der winst verliescn 18 liep veel vulk voor de laegt op t Y u 19 passeer d men van d een tot d aüre sy 20 boodt weer en windt nog weinig soep 21 I leek of weer en windt anders wou doen Heden beviel zeer voor spoedig van een welgeschapen zoon C M CAELIER GOXXET Gcvia 20 Maart 1861 Heden overleed onze J ing3te lieveling HEBMIXE CORNELIA WILHELMINE 13 maanden oud G0CD 18 Maart 1865 A C C03I IN L J M COSIJN VAN LEENT Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE ie gouda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii iC per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 468 per kan öS j cents inl BEANDEWIJN 4G = o o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gotrci 3 Maart 1S6d 22 23 24 25 26 27 29 30 was de windt weer felder aen t vriesen begon t ys door de son hart te verlieaen al vrieeende verloor hel ys syn kraft b ider veel over het Y komen met voordagt liepen der nog drj van stee over t Y lamiddag seilden de schepen de stad voorbei heeft de oosle wind t ys op Pampas hoog geset was t vaeren daarover nog wel belet quamen eenigen daarover vaeren en loope u mee April liepen eenige persoonen nog op de Suicleisee is in t Val een schip door t ys vast gebeeiit Dit is noteert van M S UE L00Ï3EN Imar kuegt Om Gods groote wonder ende kraft Te helpen houden in gedagt Anno 1667 Amsterd kronijk Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Zaiurdag 18 Maart VoorztUsr Mr A A vau Bergen IJzeodoorn TegcDWOordig ziJQ de hh de Grave irulv Kemper Ilemy Droogleever Kist V Straaten van Gennep Draggaar en Wcsterbaan dezes De notulen van het verhandelde in de vergadering gehouden den Un worden na eenige discussien goedgekeurd met tien tegen eene stem die des heereu keuiper Op voorstel vau dtju voorzitter wordt aan den aannemer van bet af hreken van het tuchthuis een maand uitstel lerlecnd tot geheele oprmmiai van den afbraak Gestemd zijnde over het voorste waaromtrent ia de laatste zitting de stemtnen staakten vsordt thans met achi tegen d ie stemmen die der hh de Grave lleniy eu van Gennep besloten ooi eerst niet over te gaan tot den adultg a eeu verbeterd plaufsoeu op de plaats v plantage waartoe f S50 bij raming veiei=cht wordt Hier na gaat de raad ü er tot hrt houden van eene zitting met gesloten deuren Burgerlijke Stand GOUDA Geboein 18 5 aart Willem Hendrik oadtrs k T Polet en C W Kloos Jriiiiia ouk r I Klavcrveld en H de Frankrijker 10 Neeltje Maria ouders 1 van Judsboorn en C lilük Authoiilus ouder II Aptcu en E l auijf T i Pieter ouders W J lshout ea k vaa Leeuwen ÜVhKl tl L lü Maart H C V Cosijn 13 m 17 G van Oije 11 m Ib V au Houten 37 j ü bcbuurraau 69 j 19 A Rietveld Sm Ü K Viuk huisvrouw van C Jansen Dekker 18 v C öü j der Effecten Dingsdag 31 Maart Pryzen AMSTEEDAM I aagste koers 953 56 100 81 SSVs Hoogste koers 62 95 145V8 Va 94V8 Gebleven koers 62 95V8 1443 407 9 7 833 ISÖ A 30 83Va 186 597 8 301 4 79 V 6 801 8 651 6n3 g 8378 186 59Vj 79 7 51 49 A6 20 6 I SlVs i 541 5 i Vio 25 1 49 7 i 51 Va 541 4 257 6 5IV 547 6 5iV 6 pCt Ned w sch 2 2dito 3 dito 4 Handelm op resc België iloths Z jSpanje obl 2V Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S28 29 5 d 6 = serie 5 d Londl862 5dO Amst 1864 5 d Amstl860 4l 2Aand spoorw Oo3t Metall 5 dito dito 2 Vad rcuteAmst 5 d nat 1854 5 d inzihMS64 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Stateu 1874 5 1 1881 6 1 1882 6 Mexico 1851 3 Kwkdrnlkprij van A BRINKMAN ma Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ie Stad g schiedt de uitgave des avonds te voren L rijs per drie maanden is fi franco p post 2 ia Pc inzending der Advertentien kan geschieden tot desBorgens ten 11 ure Ovcrzii t GOUDA dei 25 Maart Het geschil tusschen de pruisische ngering en de vertegen tnwoordiging duurt voort met weinig hoop op gunstige jkomst de regering wil de tegensprekers vrees aanjtgen door ie voorspiegeling van het gevaar dit uit Frankrjk dreigt De fensche keizer zal volgens den minister van oorlog Pruisen allen zoodra de geschikte tijd daar is Daarom zijn ISO ÜOU man met de landweer niet voldoende De e hoogst DDgepaste schrikbeelden zullen wa irscliijuhjk weinig vermogen den V irtegenwoordiger die zijne ware verpligiing kent en de dwaasheid der heerschzuchtige raadslie len van de kroon in iet In Denemarken is eene commissie benoemd die beproeven lal de verschillen Ie meeningen tot een te brengen over de Boodjakelijke wij igingen in de constitutie Beijeren en Siksen willen zich verstaan met Oostenrijk om Pruisen tegen te staan in zijne plannen met de hertogdommen maar Pruisen bekom nert zieh weinig over dien weifelen len ea flaauwen tegenstand het neemt de inboorlingen in zijn leger op en slelt de onderhandelingen uil om bij de eerste gunstige gelegenheid tot zijn doel te komen De rust is van korten duur geweest in Algerie men verneemtreeds weder van onlusten en zeker is het dat zich eene hevigegisting openbaart De discussien in het wetgevend ligcliaam Uen wel geene andere uitkomst ople ere i dan die in den senaat maar het is alles wat den Pranschen overbleef van het parlemenlair leven en het eenige waardoor de vonk onderhouden wordt die eens tot een nieuw aanzijn moet komen ah de officiële kandidaten opgeheven worden waartoe nair men beweert de Morny leeds den raad gaf Bij twee verkiezingen voor departementale raden leed de regering de nederlaag Spanje zal 10000 man afdanken en 60 millioen bezuinigen het budget sluit met een batig saldo op het papier dit is genoeg om den mond te stoppen en later leent men weder De Rijnprovincie moet feestelijk gedenken aan hare 50jarige vereenigiug met Pruisen met moeite zullen die gelukkigen gedwongen worden tot een schijn van blijdschap De fransclie gezant generaal Montebello verwacht weinig goeds van de aanctaande terugroeping der troepen uit Rome De andere hoven schijnen ook niet gerust en men vertelt dat aan den paus nu reeds verschillende wijkplaatsen worden aangeboden Engeland biedt bij vernieuwing het eiland M dta aan Oostenrijk de vroegere republiek Raguza en Spanje de Baleari ehe eilanden Maar de Fraiischen zijn nog niet weg Sherman vervolgt nog altijd zijn zegetogt hij heeft Eirly geslagen en 1100 man gevangen genomen hij heeft Fajetteville in Noord Carolina bereikt en alles schijnt aan te dniden dat de doodstrijd van bet zuiden nabij is De senaat heeft eindelijk de wapening der negers toe gegeven want hunne blanke strijders keeren bij dui enden huiswaarts of loopen over tot den vijand en wat de negers betreft zij mogen van geluk spreken als die niets ergers doen en het einde van het treurspel verhaasten doot bloedige wraakneming De prijs der Advertentien van één tot zei regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiten t ewone letters worden berekend naar plaatsruimte öuitenlaitïï LondBn 22 Maart Volgens berigien uit Montevideo van 7 de er heelt de aihniraal van het braziliaansclie eskaüer aanneemb ire voorstellen van die slad ontvangen tot capiiulalie MiMiievideo zal zonder dat er een gevecht piaals heeft bezet worden Berigten uit New Ycrk van 11 dezer melden dat generaal Sherinin Fayettcvilie heeft bezet De nederlaag van dengeneraal Kariy wordt bevestigd Sherman heelt bij die gelegenheid 7 officieren en UüO manschappen krijgsgevimgen gemaakt De sen iat te Riihiuoud heeft eene wet aaugeuomeu totHMpeniiig lier negers De heer M CiiUocli de nieuwe minister van financiënin het kabinet te Washington heeft aangekondigd dat hij zaltmehlen de betaling in specie te hervatieu In het hoogerliuis he fi graaf lliissell varklaard dat eralle reden is om te gelooven dat er in de belrekkingen tusschen Eiigeiaiul en ile vereenigde staten niets is dat aanleidinggeeft om vij mdigheilen te ducliien In bet huis der ge neenien is het voorstel van den heerSlierid in om verl iging van het egeUegt op de polissen vanbr unlwaarborgma itschappijen weiisulielijk te verklaren doocden kanselier der schaikist bestreden als oniijdig doch doorde vergadering met 137 tegen 65 slemnieii aangenomen Dezeuitslag werd door de oppositie met gejuich begroet In zeer langen tijd had liet geval zieh i iet vertoond dat het tegenwoordige ministerie eene zoo talrijke meerderheid tegen zich hal D iarom doel deze nederlaag aan des elfs vrienden leed hoewel het daardoor in geenen deele aan het wankelen ie i ebr gt Op den 7 de er heeft op den spuorweg tusschen Washington en New York een vrecselijk ongeluk pla ils geh id ten gevolgevan de bolsing tn isciiell t ee Ireunn 9 p iss igi rs waren opde plek dootl en r im 40 werien gekne uaaruiider eenigenzoo ernsiig cnu nicu gelooft hen niet 111 het leven te zullenkunnen behouden Parijs 24 Maart Ui Madrid verne mt men de bevestiging dat het leger vernündeid al worden mei 10 000 man Naar men ver ckert zullen de beiuiaigin eu op het budget 60 millioen reilen bedragen De P itrie meldt op grond van orieien uit Rc ne indato 14 dezer dat versclieiden k trdin ilen den pasis uebbenvoorgesteld een beroep te doen op de katholieke mogendheden opdat deze middelen vaststellen ten einde de revoiuiie na het welk p echter vertrek otiïer troepen in loom ie houden door andere khrdinalen wordt besiredeu Naar men ver eken vertrekt de kardinaal BannechoM eerstduug s naar Kome na daaromtrent vooraf den kei er geraadpleegd en diens toesietn ninii verworven te hebben De zaak OU in vebaiic stam met de uiulertianflelintrea U itsteiijk gevoeril tut cuen den heer ie Siriijjfs ea den h tioel en 70U alzüo len doel hebben a ui de e ne z tle om eene ver oeuing tu sclien lïome tn Italië voor te hfivi ieii a n de andere om de junentcllinj van liet pauselijke lejrt r te bevorderen SrUSSBl Maart lu dei sfiLia is gïsieieu dt bcj roo n vf in ourlüg aan trenomen met 2s tegen 3 siemineu Men heefi in de e iUiug tr proken over het verlet tien v in veriot aan de militicns ficiurt inie den oo jsttijd Li uige Jeden wueu van meenin r d tt de regering meer kan doen dan th ais het geval is vuoral ook omdat zulk uit het oogpnni van bezuiniging raadxaam moet wor ien ireaoht De minister van oorlog heeft geantwoord dat hij de zaak in ernstige o erv eging ou nemen en zooveel mogelijk jonirelieden met verlof ou onJslaau voor dat bij onder geval Daarna is beraadslaagd over het aangevraagde crediei v in één millioen vuov tien aanbouw eu de inrigiing van sehool localen Eij d e gelegenheid heeft de minister vau binnenlandsche zaken veikliiard dat de regering