Goudsche Courant, zondag 26 maart 1865

vrederlegJ te worden Hij verklaard verder dat het gtn nopens den af taud van een gedeelte des lands laster is Dit incident had geen verder gevolg ömnenlönö GOUDV 25 Maart De heer L de Groot alhier heeft jl woensdag voor 33 70 aangenomen het bouuen van een nieu schooUokaal met ou derHij eio vvonmg te Htüevoeisluis Men verneemt dat lih onderofficieren van het alhier ijgarnizoen liggende 4 egiment intiulerie op woensdag sanderm 1 il eene looneelvoorstelliug zullen geven voor een ivel didig doel In de noensdng gehouden zitting van de tweede kanieider stalen generaal i3 de bei iidsl ig ug over het derde der geneeskundige ontwerpen voortgezet Sommige artikelen zijn aangehouden andere aangenomen Art 12 is verworpen Morjeuvoortzetting In de zitting van donderdag zijn de bera idslagingen overhet derde der geneeskundige wetsontwerpen voorgezet Dewoensdag a ingehouden artt 9 en 10 zijn geivij igd aangenomeu De discussie is aangevangen over art 19 nopens liestrafbepilingeii De heer Godelroi heeft een amendement voorgesteld op dat artikel De discussien over de derde wet regelende de nitoefeningder geneeskunst zijn in de zitting der tweede k mer van gisteren atgeloopeu en hot ontwerp is na de aan nd te vermelden uitvalliiig vin een aitikel laugenoiu n met 69 tegea I 29 stemmen Het uitgevallen artikel is arukel 19 strafbep Imgen behelzende op grove achteloosheid w hruit schade vooi de zieken ontstiui is op wangedng of onzedelijkheid en schending van gelieimhouiiing Lingüurige en uu een regtsgeleerd oogpunt belai grijke diacussieu ziju daarover gevoerd ook naar ainleidiug vui het araendenuut door den heer Godefroi OD dit ait voorgesteld sliekkenie om de toch reeds best lande bepalingen van het wetboek v lu stralregt op de misbruiken of ovtrtreuingen hier üt loeld toepis clijk te verkiiren wair tegen werd a ingevoerd dat die bep dingen din toch van zeUe toepas elijk ziju Heden zullen de afgebroken discussien over de tweedenet worden iiervit De commusicn v ui i ipportc rs van de twiede kamer v ui de stitengeuer 1 il over de weis oi twerpen nopens de personeie beli ting lot wij iging der gemeen ewet voor zooveel de plaat selijke belastingen betreft en tot vaststelling vau nadere bcpa lingeii omtrent den accijns op het gedistilleerd hebben na kennis te hebbeu genomen van de de er dagen ontvangen me morien van beantwoording en de nadere nota van v ijzigingen door den munster van fiu lucien naar aanleiding van de voor lüopige veislagen wegens die onderwerpen luge onden een liieuv ondei oek te dezer zake in de ifdedingeu de kamer noodig geoordeeld zood it men de beraadslagingen over die ontwerpen eerst ii i piachen te gemoet ziet In de memorie vau beuitwoording op het jongste versing der kamer over het wet outwerp tot wij iging der gemeentewei voor zooveel de pliatselijke bel islingeii beirett wordt door de regering thius voorgesicla te doen vervallen de uitkeeiiug V lu een deel van den accijns op het gedistilleerd aan de gemeenten terwijl daareutegen het deel van de personele beiistuig dit voor de gemeenten beschikbiar gesteld wordt tot vier Vijlden is vei oogd De opoffering van het rijlc nu op ƒ 7 I7 200 gpsleld u de regeling vinden door 1 VerhoogUi f V UI den accijns op het geuistiUeerd met 15 per vat 2 veihooging v lu deu accijns op den wijn met 40 opcenten ó verhüüging vin den rijk accijns op het geslagt met 40 opienien 4 verhoogmg van Je rejlen op de thee mei ƒ 25 pei lüü pond Da ir dit j i ir in de legerplaats te Alilligen geen troepenvereeuigiiig al plaats hebben heelt de minster van oorlog debevelhebbers der militaire Ideelingen uitgenoodigd de oefeningenen minajuvre vooral die met de vei schilieiide wapens cumbiuperd waar deze kunnen geschieden zoo dikwerf te doenhouden als de omstandigheden zulks slechts zullen gedüog n In de vergadering van het u rechische deparleineut dernederiandsche maatschappij Ier bevor lering Vdn nijverheid diiigsdig 21 miirt jl gehouden werd besloten om in het j larIShü van wege het depirteinent eene tenioonstelling le houdenvan voorwerpen ten gerieve van den haudvverksm in zoowelmet be rekking tot zijne woning huisraad en kleeJiug als totzijne gereerlschappen Boskoop 24 Maart Gelijk zulks naar luid van couranten berigleu iii meerdere geineenien pla its heeft zal ook deze gemeente niet in staat zijn dit j lar het haar opgelegde eohtingent van zes man te leveren aangezien van de zeventien Opgave der STOOMBOOTEN die te Gouda de Turfsmgel grachl bevarti en aldaar Peisonen of Goederen lanbrengen c van daar medeucmen J £ AANTAL EN BESTEAIMIXG 1 Eotterdim 1 Dordcecht 4 Amsterdam 1 Endhoven 1 Rotterdam 1 Oiideweteni g 1 AmsteriUm 2 Uotleidim 1 Ou lev etering 3 Amsterdam 1 Eotteidim 1 Dordrecht 1 s Bosch 1 Zutphen 1 HeSmend 1 Ticl 1 Nijmegen 1 Rutlerd ini 1 Rotlerd im 1 Amsterdam 2 niet j anst g dacht over het pi in an den heer de Woelmoni die iil dat eeiie eeiiing van bO raillioen zal worden gesloten Weanen 22 Mnrt Dl elle iieie Pre3 e meldt dat de fraii c ie gebint gi eren am si lat Meusdorff eene nota van 7i iie regeriusf heitt Ier h iiid e teld n i irbij de e Ie voorloopige vlag m Slees Ij L HüUiem erkent zolder evennel oo als Engel iihI sred uu heefi op de slpea ijk holaleiusche schepen de begiMi ti iugeii te nilleii toep i sen die vour deeusche schepen gpideij De t pele kTnicr vin den rijksmd heeft bes oten het budï et vin lSf 6 ie lenvojeifu n i r dn eilde commissie aau v elke de Legrioiiig i iii ls65 is geremoveerd Sedert i Gi i de opeidiire schuld met ESS j miUioenlïor lei leniieerilerd jj Le n lït thms 26db miUioeii fl iJes iiidomeii eii zi ii door In i e ido hj ersmellerijen nabij Judenburg in Stiermarkenhee i ifn let be cnier iil zoo dun neien te smeden ditj500 b iijes o i eikiuder gelegi met dikker zijn d in eenduim f k lier bj xje I tef ileili Ke eene gelijke dunheid alszeei tijii poetpipiei Pricti che u i iriie hebben de e piuduciennie nair zij nekken ot een veruieuwd benijs v n de hoogemie V n voik jiiieuhe 1 elke de ijzeii ii ustne in ons landheeft bcieikt I l n de te meer in let oo zal spungen ndien men ui i nmirxiig neeii dat men het in Engel iiid nognet zoover I tlt kinnen brengen en men m oord Amerikaslochts lot op 12 10 bliilje pir duim is gekomen De I il oii K beek en Bi me rtspecLivelijk ge nten bj de Loi dsv rgi lenig en het bejerache hot keeien nair hunne stirdpliii II leng lu de le enng dü hen de ver ischie inIjchtii eii heel oiiiingen lupens de sleininiiig m de duitsche raidden t It n c 1 eiiekKiiig toi het vroeger vermelde voors ei I r u ipik Ef e en i iiigi iii e de lees ijk hoi temsche kue tie bij de hoiii vei detiiis al dot ii erijteiut men thans het n iV jlgeii le Briiee J om het gesLiiokie i in itn der ini i en ttten ip mem a n het geva ir blojt te eilen door Pruisen te orden vrrnaleri lieelt let bei ei ihe k biiiei zich geuend tot de hetrokkeii pir ei ten ein e zoo mogelijk roet goed gevolg op te treden Men beiieert dat S ik=en Hessen groot hertogdom n i sui hnniie ondersleumiig hebtien toegezegd en dit Keurhe en en A i rtemberg w uuscliijnlijk zullen toetreden riet eigcutlijkedoel i bij bc luit der boudstaten te doen vastalelleu dl de büi dsiergioe i ig de compelente regier is tot besliseiug der slee ijk hnlsteiusehe kne=tie V in het bekende nerk Thistoire de Jules Ccair door keizer ipo ecu is te Pe lh eeae ifleveimg m het licht verschenen in de r ineni ie tail L den aard der zaïk is het diardü r ec its je cliikt om ver pieid e i gelezen te oiden m Alold Me en U u icli jp Iii a iiimerking nemende het behandelde o 1 1 c pen den pr s v m btiloeld geschiili hojdt men zi li OM II d dit hiei ie geheel in Icis ten giondslag lig o til Pit e one boekh mdeliara peciil itie Berlijn 22 ai an Het ch jiit de libei i e pit ij het voornemen eeti op e it om de slePsiiijk liolsteiii cht kwe tie in he huis der i evitr iz leii tei pi ike te biingen De heer ircho 7 1 namelijk de e e eeue inierpt 1 itie toi het ministerie r eii Ue dig u mop deze interpellatie Znl ge chieden 1no 1 iet e el I Frankfort 2 li rt Niettegenstamde de znifsersche bond nul door kintonii Ier ireriiigeu diingeud is uitgenoodigd om terug te komen op het L a uit betrefteude het st ikeu vin de vroeger verleende loeligen iin pool che vlugteliugen heeft de riid verkluil iiriii niet te zullen treden De heer von Suigiv pruisi ch ge ant bij de bondsverpr lering is ter iggekeii I hj heeft nur men er ekeri lustrjctien medegibrigt betrthuue le slce nijk hoKtPin che kwestie ten gevo ge rv in eei ldiigs een vooistel de uege bij de bondsvergiciprii g il ge hieden Kopenhagen 2a 1 i irt in de gemeensch ippelijkecommissie 01 I et uuli er eii i in eene gruiidue ioor 11 igt is eeue meded e II g nu de ip ei ig oii vm en hou eiide dit zij de door de com ni ie w u elde ver leeling der kifzersainn em doch voor de kie j pr lu eu pen hoogeien eer is uen clit eii be perkingen voor de TU5 Ijn 23 di it In de kamer van afgeiaiidigden heeft de heer Missiri de reHeriug g mierpelleerd over de geruciilen over een geheim trie it me Fr nkrijk gesiolen ni de ronventie vu 15 lepipiuber l e gene i il Limirmini gif zijue TerwoiKleruig te keiineu over dee genrcnieii die ligvnidig of met lipi doel nrn lie r iiitiu lit bel ii gen ie cli den ver pieid wcrdei Hj vpi e prde op ijn ePievioord dit a in uergelijke onserijmdhedoii iiimmer gedicht is Hij verwierp vooris de arui men en vi de uitvin Iers uier pri iijes al beleedigend De hfcr ingeschreven lolelingeu volgens art 94 der wet dertien zija yrjtresteld zoodat siechts vier ter aflevering overblijven Vis een ben IJS dat het huwelijks leven sojimigen nogalbevalt oidt gemeld dit eeue vijftigj irige weduwe alhierjich V UI de derde mul in den echt begeef eu ditmaal meteen drie eu zestig juig civ dier legen iinst woensdig is eene dgemeeiie vergidenng vandee hebbers in de Anmierstol 4 Ma ut De strenge vorst en sterke vind m het bejn ile ei week 1 eboen weder eeue tijdelijke schoisuig der zalmvischdij ten gevolge gehul zouilei de e wire de vangst niet ongunstig geweest A m vrijd ig 17 tot en met heden weitlcn nog gev ingen 50 zalmen leemi kielde vvigt 18 a 20 h n ponden prijs ƒ 1 a ƒ 1 10 pr j ned M Gemengde Beri ten Giubaldl heeft zijn kUiuzoüa deu tia m vin I ineoln doen peven Ook te s GravtühagL li t een tlles tt r teekeiime vooi de afathafiiiig der doodstraf Met i liril woidt de smt van li U m ddUi ie op tiieven tïlj elegcnheid der Wtdienneu te Chcrt y is dtu jiiiis van Wales een horologie van prootewairde enroll liim door dt koiiiiuin iibchoiiken an het werk Le Jtnate i de eiistt o l laj v lu i l o lO ex nipliun lu weiin e da ien veikodit De hertog de Mort b sleedde dafrilljKs aan het onderhoud zljOir piarden lodO frs Op bic lie is nu lUi d het roovtn eu muoiden ii de oide vin dtn di De Uj t i iniï v in unis wil eene Uetimtr sin t i van 7 nul 11 frs De selKipva it op de lliLtin a bdiiniiieiJ door het le groudi ca n van oO a bO steeiikoltn schuiten in den lai t u diled ag eben siiiu De pimsiBihe koning gaat deu 16 Iei te Alv n het tteat vieren der lO n e vtieeiii iiip d i liijiipioviiieie met d ii ti t en wel omdat Keeieii diirvooi L en eeld over heelt Op dei tweiden piield g zal ii bij liii htüu revue gehouden wolden over de vii willigers waartoe il de j pseu afjetliiigen zullen zend u Het pii uneil d i lo ideuscbc jiulitie bdi Ivt dit der citv bedto op het einde van 18b4 ngenoci 720 man die bijnt b7a du zend iild n ja irlijk Losten De imerikdansd e sli toren zijii mee tal gepronoueeeide aaiw h itt rs 47 uu l olen verdreven nomen ijn over Berlijn naar Parijs ertisj Marktberigten Gouda IG AInrt Tirvve Poolsche pr hst JlO Zeeuwsclie per mud ƒ D a ƒ 9 Ilogge Inl md che ƒ 5 50 i ƒ 6 25 buileiihndscho ƒ 6 i fa 25 ei t ƒ 3 a ƒ fa 110 H i ei 2 lO i ƒ 4 Boekwfit liiu tle per 21 lj nel 18 ƒ 170 N joiilijr b uit ihe 190 Duueboouen ƒ fa a 7 OO Hennep iid ƒ 9 i ƒ I lO De veeinirkt met gewonen aanvoer de hinJel triig uitgpi oniPii be te vare koeijen A irkens vlug Biier ƒ 1 26 ƒ 1 a2 p n Delft 6 M nn De griinmarkt was zeer stil geen atnvoer vin buiten en de stetuming met hocrer Tirwe ƒ 7 lO a ƒ 8 20 Puike ƒ S 80 i ƒ 9 Rogge ƒ 5 oO i ƒ G 10 Zoinergeit 4 a ƒ 4 40 Korte hiver ƒ 3 50 i 4 LinM il ƒ 2 50 a 3 M Duivpbooien 7 Paardeboonen ƒ ü Br booueii ƒ 12 jroeiie erw eii 10 an stad w i ij gewogen van Ib tot 23 Alairt Ifis 3 en81 lb boter te iineii 4170 n ffi Hooiboter 59 a ƒ 07 het vierde ƒ 1 47 a ƒ 1 67 per n tfi Dordrecht 23 Maart Tarwe als voren i m te brengen Puike Jir vl ƒ 8 80 T 9 mindere ƒ 7 80 a 8 50 Nieuwe overm b a ƒ 7 bO Zeeuws en vl 7 0 i ƒ Zomeiiarwe ƒ 6 a ƒ 7 B ee minder ge iiiimeerd en iets slapper z en vl ƒ 5 70 a ƒ 5 90 overra ƒ 5 20 i ƒ 5 50 AA llllergpr t slepen le zomergeist griffer van de huid AA interjerst ƒ 4 1 0 a y 5 10 Zomergerst ƒ 3 50 i 4 30 Spelt 10 c hoo ei ƒ 3 40 a 3 bü Haver niet williger inl voeder ƒ 3 1 3 10 ordi naire ƒ 2 30 a ƒ 2 90 d dikke ƒ 3 30 a ƒ 3 80 Pairdeb Dagen wairop de Stoomboolen Yin Guadi viren Zondag Al land ig Dingsdag AAoensu ig Donderd ig A rijd ig Ziturdag ƒ O 60 a 6 10 Dmveboopen ƒ 6 40 a ƒ 6 80 A ittc booneu mooije ƒ 15 waardig doch ontbriken mindere 12 a ƒ 13 Br booiien ƒ 10 a ƒ 12 F wien ruim prijshoudeiide goed kokende bhiiiwe ƒ 7 a ƒ 7 10 mindere ƒ 6 30 a b 50 Boekweit Peel ƒ 185 Irin che ƒ 180 verkocht Middelburg i Murt T irwe goed gevraagd tot vonge prij e srei t en purdeb onveranderd Witte lioonen aangeboden biuiiu booupii 50 en erwten 25 c hooger Londen 20 Auivoer n 13 18 Al nrt 1331 qr in en 190 do r tarw lo58 r ml en 1920 do vr ger t ei 245 qr ml eu 20097 do Vl hiver Am de veemirKt van henen wiren aangevoerd 4850 runderen 230 ktiveren 18250 scliipen ei 370 v irkeus A oorbete ruudeien werd j 2 voor do kilverpn 5 voor do schapen o 4 en voor do v irkens 4 8 pr teen betiild 21 Alurt Boter Fiiesche 132 kimppn en Zwolle 121 a 12b Bosch 94 a 102 Groningen 90 a 34 Imden eu L er b a 9b Hol temen kiel 124 a 134 lersev 10 i 12X Alorluv 90 i 94 Kn E lam 58 I 04 Ooiidi 4 i 50 Derlij 54 a 5b kanter 24 i 24 6 22 Al ml Gi uien 1 irvve vist h ivei flaauw zoo ookgerst Auivoer van 18 tot 21 murt 590 qr inl en 660 qr vr tirwe 130 qr ml en S O qr vr gerst en 920 qr inl en 7 370 qr vr haver 23 AH it Am dp vremirkt v m helen wirep aangevoerd 1310 runderen 212 ktiveren blSO schipen en 177 v rkeus A oor be te run leren wpul i voor do kilveren 5 8 voor do schnpen 6 4 en voor di o v irkens 4 5 ptr sleenbet i lid Burgerlijke Stand GOI D GtBOK 20 Maait Comelis Jacobus oi ders H M Carlier en CM GoiiiKt 21 A iüa oudeis C vai tttcdeiii van Oudcnalltn Diik oudeis IS 1 Koude en C it u lu 23 11 Uelje ouder V Verdouw eu II V Uit Maiia Catlji ouder J Albl s en H C oeterboek 24 binion ouders F Kur vv ta ea J de Kooa Ov II II DIN 2 Murt B 8nimenber r t j V de J i er 81 j I Geniwu 22 Maart A Dieedijk en M Hu = imu 1 Joos cn en M V 11 Kersbergen A Keteliupp r eu B banders 6 de J aiige eu G K i i e M ObRDLN vin 17 lot en me li Aïiirt i G5 Bev vLLFN Iin broek geb Plomp d A ualing geb Mook I Gvi liLtnFN Gjbirtu dt Jong 12 d 11 i dr k van Moar 1 54 1 weduwenaar vau Manttje Hü i ndoorn Henlr ï Itons bni lm Nieolias ooiber en ruiin ni Uilhehniia ste elcubürg S oi GiTROlWD Johannes Coiuelis Gjzelaar luim 34 j met Ma a Johaca Plelieiuan ruim dl j 8CH00NH0 E Ingeschreven vin 10 toi en met 17 Maart 1865 GiBOEiN Jan oudeis J van Iptnburg en A Kooiman Pietcr Cornells Jan Abiaham ieolaa = ouders J A de Gidts en 8 erhelj Geertiuida ouder A Moes eu G MuMcr Petrus Johannes eu Ulliebiordus Andrei oudeis G de Vosc I M vau Lverdingen Jaixbe ouders I Hoefiia 1 en J van t Iloufd OvinLiniN I van Gcclen 10 ra J D van Hondhorst 14 v C Op tijn 11 m U C Murk om