Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1865

voorstel by het kabinet heef gedaan om een gedeelte van de elve henogdommcn te behouden en een gedeelte aau Pimsen af te slaan Berlijn 27 Maart De tneede kimer heefl iieh heden met het seioelen der budger commisaie vereenigd eu daarbij aaiigpiiomen eene bijvoeging vin d n heer Vircliow dit Ie regerni iil iii geuooc ig I orden om reeds in het tegenwoordig budget de voorsiellen der commissie in toepisaing ie brengen De or d lg Zig venii eiut dit Btijeren Siksen en Darm iadt heden bij den bondsdag voorsiellen dat Piuisen en Oostenrijk onvermjld den prin = vin Aiignstenburg het be tuiir oier HoNteiu geven eu beueffende Lauenburg mededeeliiigfn nllen doen Heizeifde bl ld zegt gemig igd te zijn tot de verklaring d itde regfrinz de behoelie niei gi vuel oier eene m lere stellingtepTenover de twee Ie kanier te oera t Nhiren daar zij alleen haretot dusvene iiigei omen stelling overeenkoin tig regt en pligtacht Alle gerucliien umireut coiicessien ontbinding en verdaging 7jn vin grond oniblout In het huis er atge ludigdeu 13 de heer Schulye Delitz sch opgekomen te pii de jong te re Ie v in den niiniater van oorlog Wit hel sireven vin het huis n i ir uitbreidingvan m igt beirelf b gveu w ij zeide hy binnen de j ienzender grundivet ersltin wij onder in ig datgene wat liet regttot verliezen lijkmg moet helpen brtnaren dan zijn ij zekerVDor uiibrehhrig van magt Wij inueleii steeds zorgen dat bij ver lediging der groi divet de omlerateunmg de volks onsmet on tb reek 1 De ini iis er vin oorlog zeule dat heta een hij gezegdh d 2e eir I bieel en dit Ij seen aanleidins h id om er iet a n loe ie voegen of vin teiiig te nemen Ik verdedig zei Iehij de riürgiiiisuie als ee e ieel en met die bgzonderliedeii ala iets dai raij i opïeiiri ren volkomen er van doordiongen il door iets d it men el geina ikt heeft Fi 3 Ilkfort 27 Miirt Hedui is de stemming d r beslissing over het voorsiel van Bejeren eu S iksen in euie bui en ewope zitting van den bon jsdag luet 9 te en ö stemmen vastee tel I op b apr I Tuilja 26 M uirt De gi lote trebei r et is vin den dag IS de zege doui ae voor nnders v m het bniirerlijk huvvelgk in len eu i ii behiiil De ai cu sien uaieii bnitenireuoon heftig ei vm cleric Ie zjde weid destrjd met vuur gevoerd vin dm kant hoopte men te nieu op vtnverpmg orad il m SÓ2 tl oude trlmisclie sen i it Jnisl op dit punt zich den re tctioiï It i ren gevotieiis gunstig ge iiid bcioond h id De tgds s iiiile de invoeriiiff van het bnrgerlgk hnieijkal op den legeu t md dier vergiderins Men h id alles in het eik gesteld op I it nu het elli ou ire c j c l n du bigkt v ji il du iit dit de bt bcliop V m r emon i die lot du verre loit ii dfii ei i t ve ieheiien ia = toen zgn eiel iiinim uur men z g op uitdr ikkeujk bevel uit Rome om tegen het bnrgerlgk huwclgk ie memmen Diirei tegen heelt een ani er prelitt de bi schop aT Alle net einig tot de ovenv 111111114 bgire li igen Hg I epiv zich niet alleen voor het begin ei m i ir ook Ips eii ade vtr n ikkende uitzondpringen veiH 1 ird die dour de niiiidniliei 1 hij iineidemint n er len vooue telj Hj heelt ook be ei kt dii peroiitii die lOt cee telgken gewy 1 zgn met onbevocd ve ki nrd vvorden om een huvvelgk te sluiien Brieve nit lïouie beve i gen dat de heer de Sir ige geenopenbire audiëntie bj den pius gevraigd noch een brei v mdfn keizer overhaidigd heel ln i eeti ailee i geli mdeld overde pibcouisatie v ai sommige bisschoppen en incidenteel herinnerd m de noodzakelykheid van de organisatie eener piuselijke armee De Italia vvederspreekt het gerucht betreffen de leisvan den koning naar Lvon tot eene zamenkoinst met kei erNapoleon m vielk gerucht in Je buitenlandsohe correpon deatien sprake 15 geweest öinnenlnnir COUnA 29 Murt In de ziturlig geSuudeu ziiiing v 111 de tweede kamer h de beril 1 iigiiig ovei het tweede di r genteskundige out ierpeualgeloopeu en de stemming over dat ontiverp nilgesieU lottaa nd i g De tweede kimer heifi miindis het tweede der geneeskundige ontwerpen tot reireiing v t de vooiw tuien ler verkrijging der bevue ihei I vin Kenee k nil I igeii enz 1 ingenonien met 35 leuen 9 e iiini 11 D i iiii i itetl de k intf 1 de bci i iiKl igiiig a mgev ingeu ivci lipi iileontweip noppiis de iriseuijbeieidkniide De nee Ie kiiner di r si tien genen il heelt Ite len de beraad l igiiig over he vier Ie der genep kiindise mtwerpen betreffen ie de ar sen J ben idktinsi voor gtzel ï dj uupeus te drou Mteu is aaugenomeu met ói tegen 29 stemmen De minister van binnenl zaken herinnert m de St C dat de eiaiaens voor het verkrygen van acien van bekwaam held tot het geven van school en van hi isondenvys zullec norden gehouden op vvoensd g den 9 april aanst en volgende dagen aangif e uiterlyk den 5 bevoreus bq deu schoolopziener van hel distiict Bg resoiutif vinden minister vin financiën van 22 maart 13 vastgesteld liet pi in van de 257 = siaalsloterg welke zalbestian nu 20 0 0 loten 10 000 pnjzeu en 2 premicn Decollecte wordt geopend op dingsdag 18 april en gesloten opzatuidig 29 april ainstamde De trekking der eeisie klasse ui plaats hebben up 15 mei terwyl de laitste 100 nommeis opzaturdag 5 augusins I8b5 zullen worden getrokken Bg beschikking van een minister van binnenl zaken i aan J H vm Suilen te Krimpen aan de Lik lot nedeiopzegamg vergunninJ veileend voor eene stooiubmitdienst totvervoei vm reizigers goederen eli vee tnsschen Viee ngk eRotterd im Den 18 april 7ullen de piov sti en in Zuid Holluideene buitengeivone veigideiing houden waaiin een lid vmgedep staten zal benoemd woideii in de plaits van vvyien miNederbLigh In de volgende maand zilte Londen eene tentoonsiedmgplaats heolicn van voorwerpen die 111 iiisti Hingen van vveldadadigheid en tuchilmizeji verv nrdigd zyii alle vreemde natten ook de aeaerland che zgn ui enoodigd diirnn deel te nenieoHet plan ffiit uit van de Ketorin and Retuge L lUuii dit d t utoe a nigt noeliijd is i oor den joelen uitslag eei ei soor gely e i d tooustellll j we ke 111 Ibau lieell pi lats geit id Ie Alinkeik lieflt 111 de algeloopea week het vlas weinigh indel opgeleverd De besteedde pi jzeii lie eu van 30 tot a stuivers Xial 13 ihiiis zoader h iiidel de prgs hiervan i 7s a SO sliiiveis Hooi eu siroo lOt voiigeii prgs Men nieldl 1 in de Levdsche Cour int uit het WetlandHet weder bli tt hoogst ongunstig voor den veldirbeid en deuilgepoote bloeniKool heeft door de strenge vorst zoudinig geIe en dit ij veiloren wordt ieicht Vuoril is da het gevalte Lüosdninen de stieek w lar de meeste bloemkool wonlt geleeldOok el Iers b v te pui is liet naarwy v ei nemen zeer siechtgestdil met de koit ïeledtn op den kouden giond gt pootebloemkool diir t t tttilere plinten legen zulk eene felle v rstmet betaii I jii Ual vtiilei den landbouw o tuindny 1111 giat t IS me s il 1 1 kitsen at men hoort De hooibeigen zgnDg de inee te lindbnu eis lejig Het hooi vu legen ƒ 3 de lüOÜ Old J vi kocht en hit z il er niet bj blgve 111 rhet se jUt Bjoiien en logge a 111 liet vee Ie votren w it be leid ired i tl v uidt koiiu den boer nu voordeeligsr uit danzulk dnur h joi eUI noch luiitarljpil kan worden voorl e eten V III liet e itilcis weinig oeils te w tchlen Alles is mo dood g jk III h t m dden v 111 den nmler geen vujeis worden virnuinen zelts de kievuten zgn weder veitrokken He Igd zegt ointrenl de vele wg igingeii in ue gcLCftkun lue ucitn j eintikt Ug verkillen ons niet in stait om ainir lande het kii ikter der beriailsl igiiig en de jiiisle bc rekenis der zoo nildeltjk amgebrigie wg izingen oii eii leze s een behoorlgk denkbeiil te geven Hel ging met de e wet als met den vei volgden dnizendki listen 1 ir uit de toovirverielliiig Vis men tem 111 e geJiiute van hiis bg de lepels dicht te nemen ontvloog li eensklips als duit de grgpen Ie h inden om iliiintals ha igtiia door de jie pinnen strik te luipen eu een ruu te worden op het oogeiiblik dithetmildel om de hiagiis e vingen scheen te zn leu 1 igen Het Bgblad zal het kluwen moe en ortleii om ons door uit libvrinlh van gedaauievei visseliugen den vieg te buien Vg houdeu het er voor dat zells menig lid der kimer te midden vin al die changements a vua bet spoor bgster werd en noodig zal hebben de wet later in de stilte van zgn k ibiuet a Ie le eii om te zien v t hy eigeutlijk met zgn stem bekiaebtigd heelt Het eigentlgke pirlemeiitaire i onderioek kin eerst pi ia hebben in de eersie kamer wainin nu een geheel andere wet ter goedkeuring vvoidt voorgel i aL vin den raid van st ite niai de tweede k uner is geg i ui Gelukkig in dit ev d dat deze vergadeui g het regt van araeiide uent niet be it 1 A in het verslag van den con ul dtr Nederhnden voor de stalen II issirhiiseils Maine Nen Hiinpshiie eu Rhoile Is hnd uelaieetil Histoii 31 dsc lSb4 medegedeeld in de Bt Cl oullecnen wg het volgende lerivgl mier dm een mllioen menschen a in hunne oor spronkeljke beroepen on trokken z jii vei meeideren de I ibi leken nog slieds 111 get il en in waar te de opbreng eu vin de dellsioiien en dtn lindbonw worden d igtlyks meer oniivikkeld en de uitvoer zeil zonder behulp van katoen komt tol een on gihoord en ler De 11 itat ouldekte olie l iinlstreken van P iinsjlvanie t i Vugima hebben m weinige j iren het land van een artikel voorzien dat zynen weg reeds vmdt naar alle eelen van de wfreli De u tvotr danr fu voor dii jiar bedroeg omtrent 32 0 0 000 gallons vier gelieele waarde begro l wordt op doUirs 25 000 000 goud De vuoiibreiig elen v a den landbouw in het westen zyn eene bion van grooien ryi dom gevveest voor d t gedeelte van het land leivvyl de 1 1 1 brieken 111 de ooslelgke siiten over het algimeen mmiuer m eeueii zoo bioegpiulen s iat verkeerden Er zal een t jd komen vin gioote laling in de waarde vin alle arikelen en de kooplieden beieid n zich reetls voor op ïulk eene crisis Het kei rpunt van oorlog lot viet e zal eene beproeving wezen voor dpn handel Daiioin is het niet te verwoideriH nanne r men k oplieden en tibriekaiiteii zeer 0111zigtig ziet IP werk gain Hoewel het met vveuschelyk is eenen plotsel ngen viede te krggeii zou er eeli er de oiiist indigiiedeu dien spoedi ier kunnen nedebiei gen dan meiiigeen veiwichl en du niaikt de toekomst vol Iwgiel en oii ekeiheid Bj een ichooii voornit iLt op vre Ie zoiiiie zonder Iwi ltl de w iudL van hel pipieren geld zeei ve ineeidereii en ilie iiilaiid che en vreemde goederen die loi gebiuik gehouden w ueii zou leu j spoiilig dim 11 pi s Vieeuide goe leien eneniiepuls wuriei algemee 1 legen gou Uva ti Ie gt hou len en zouilci niini ei diir dooi te lytieii htbben len ani tien gelootl men d t de vieile VTelke den h indel wter zoude openen met aiie let len van het luid tot zulk eene vr iag n iii goiileren zou a mleidimr geven dat de prij en niet poidig zonden kunnen vfi inindei I woiden De be richtiiigen Igi en nog steeds ondei vele leijeiispot lei Afiideis vilt sitederin geven di vooikeur a 111 eene oii gilige vl ig en geeiie be lis ende verindering kan voorzien uoideii ïüór hei einde v m den ooiloij Htt opuee kundig loiideiifch blad Lmcet deel Ie oiil mgs den uil1 ig eei er scheiknn iige 111 ilv e v lu eeuaitiiil verlnttrzaamde viiichicn en zougeii iiiiide Pickles me Ie beltngigk irenoeg om ze onder het oog 011 er Ie ers te Lieu eii iiiitre uu t m deze enaelsclie lekkermjen ook bg ons te linde Isiet miniler dm 42 liichtdigie flrssc ieu eu biis pii peuijn doperwtin blonnkool en andeie groeiueii bev iiientle neideu Iam dat onderzoek onder orpeu Onder ie J0 He se leii met ppideu do ienvfii 1 iboonen enz waren 25 die koper bevallen slechts 5 flesschen waren geheel vrg van dit mei d lu de ingelegde ru hlen als luüurkeii kinisbe eu w is geen eiike e flesch of bus die geen kopei inhield aii de 9 fiessclnii pickles waren 5 met dit mei 1 il veroulreuiigd In de pemen doperwien slaboonen en andere 111 liuhldigie bu seu gecoii jscrvierde gioenien wis het mei lal aanwezig lu den voim van siiiph IS cupri dit litiin gednn wis on de vruchieu ten elderi roene kleur te geven terwyi het kopti lu de pu ts 1 onder den vorm van acel is cupri vooikvain 111 vc e fiescheiiw is de hoeveelheid k0 er zei r a inzienhjk d opli n ï luel iin 1 nu behindeld z nU git laii de v loeisiol teiie ilonki ie liliitme kleui Een ep Igst yzeieu t it in dit veizuni el t estokiu werd met eene la tg zuiver koper oveidikt Men beliotfi 1 Juist geen srlteikiii dige te zgn om te oniiltkken ut vei liiurzaamde vruchten en pickles kohier inhouden 11 neer nu n 1 bgv neten wil of de groenieu enz 111 eene fiisuh ui biis zontler niUel vooi de ge oiuiheid geiiiiliiJ d kuiuieii wurdei 1 heeft men met ander te doen dm er een goed L epolgst lim jmet van een mes n te steken en het iliiriu 24 tot 4b inente 1 iten sta 111 Ingeval er 1111 koper n ainwe ig i = zal I tl 1 leiiuiel met dit metaal beilekl vvurlen en dus ook vuoi liet jOtigew ipeiid oog ziiribiirzyn i e s ecli e pnklgk om zulk een hevig werkend veririf ds kviji r in uiikeleu v ui iltj eMiepn vei bruik Ie mengen is ten hoogste laikbair en gevatrigk weshalve y er de algeineene aand chl op vestigen en ititiis bovenstaand eenvoudig middel aan de hand dom om het I bedroa te kunnen ontdekken Deventer 26 Maart lu byzondere knngen ilhier is sprake dat dezer dagen van wege het mini terie van oorlog ei n schryVen aan den commindant d r geme is geila m omtrent het aitvies 1 om de vestingwerkeu aan den noordkant tier si d uu te leggen Zniks zoude zydelings in verband stun met de nieuwe f lurvveglyn H ige Utreclit neveuler lnielo In lioevi ie du gerntht met de wairhei oveiei 1 lenit vilt met te zeggen zekerIS hel echter dit e buiieiiZjti der slid bimifu kottbeling rgke verandeniiiren te gpinoet g in vooi d de noord oostkint men spreekt ztlls il van hel dempen v 111 eeui e gr el len t welk als ge ond uid m ii regel zeer veikie eigk is wanleven a s elders tooiien ook hier de ji ibueken tati d il byna allebesmetttlyke ziekten die hier oms ginoed he ibi n lariii oorsprong hulden liy de gr it I ilieuoi eia eu onder beu verre v gde meeste sl tthtutfprs eiscltten 1 Deze verai leringen zyu een noodwendig eevolgvui de lyn ZwdileDeveiiter ZiitpliPii met welker werkz ianilipden men go I vordert Reeds zie mei b gige loodspu vprrg en eu weldii 1 zal een aanvang worden gem ikl mei lel bouwen van hel staliou Wat er lu t vecTplg ook al ujoge gebeu eu Deventer zal on j getvvnield het larik cr van ve ting hag merhaod verlie en de iiti tiiwe dikke stevige poorten znlleti pla its moeiPii m iken voor w it bleeder en vroiyker ingingui en wei t is de ty l zeer luby lilt de weiisch veivuld wordt van iemand die wonende in eene dei pupuliirsie sin en by gilegeuheid van bet fesst lu apiil lsb4 boven zyie dei r pi i itsie y Vleien leest y vieren leest In Divo s oude w ilien O kw men lis de vyiud eens D e w lilt 11 ook te vallen Dat Havo hem iiert ons onwillekeurig am de gehouden openbire vooi le iu jen vin tiiii hu leiiiti v 111 lu en over Deven eis geschie enis 111 di uehoui a li vul lul it iitetn lu de eersie lezing heelt de hiuguei ir iiiinel k bevietid du de gelifpe oveittvei tig al ui Deveiiier v m lliio zon zyu af gelei I letweiY in viui ere eeuwen et u lot m jet geucst gn vei lubt 1 11 dit de n 1 lui iiit is mdei be eekeiit dm iei pelbüom ol voUeiis eene nog 11 idere veikl iiitg van deu hujgItei lar doüde boom AA 11 vooi 1 ovti j e die lp inj eii bc lett e n tairgk pub lek wairuii ler ook dune w is ilt jd teirpiiuoor ig en de iuiilt totj lelungen bewe eii d i ue Pt v tiKeii ire i V 111 A lotus t i tl tl td itliten zoo algemeen bekend 1 mg met ver ma kn Jong tl donderd ig h id het eldzime vooivil pluis d it een muzikiut fier s hii teig mei 111 ui 1 rt eeibeu 1 iiigeii ten grive Htrd ge ei I De oveiledene was etn alge ueta geichl eu bciiiiud man Broodpi ij zen ATg leven 111 een Igd vm eunLtiiitn ie de een rei t den aiiilu vooiüj eu elk bt jveil ilIi uiii 1 u 1 lm jk ei 1 v m prj zoigvnl li e bediei lug 111 goeile ri li Ite mei pro 1111 eu den veihiniker tol zich te lok tn De Igd s vourbj dit 11 111 geriisl op gilde bt c eruiug en L ieilU ivl 111 ii ie deu si iperigen sleur kou VI lire en bj gt 1 12 ill i 11 nu i op e n bt ltiii kuil rikiiien lis mei een bi 1 jt of illuie h id Hel is zi ts vol rekl met oiutw üon te hooien klagen ovei te vei jelrevene cuueuueuiie ul hoon de veiuinkt 11 j het bc1 vu u A 111 de e tlgtiiieene toifui i 1 11 i e Ut ii li kt s bjiii mttrt loteii AVif er lue ic It I t e iPLeriiij dt n pigs V 111 hel 5ruo l bep 1 ilde d e zelt 1 f w 1 je tul o 11 te w i n tejen ie gruo e win uhi rn ie igiii dit de buige j hetnood ikelgki voe 1 el le reu bii i keu pi s Ije 1 Mtu is til Hls tiei c 1 oveiMiitri vm lc du liei I di ti lej rii s be111 1 n eii die niccsi il ge el verKeei 1 verken nic t en meerwoi 1 11 de dvinirinilp biptimuei i e ci 11 ii 1 tiiig warebejiu I dt 1 vrjheid 111 het nitit t p r k vei ei mjevoerdGien div mir gttne ne t m leiitir vi ii il is de rus eu devrjP euneur entie l wt rel m het 1 ten be 11 g Miar lue weimï be pt n 111 ti v m u v rgc to teiiirentie eg de biojlpij eii lueii tie zi 11 j vii r gt r ij ve t p lek bepioet Ie nil n tl e b tkkirs liiiti e I i un ei 1 gt o 1 r c en Itoe ouinojPi k u tv zou 1 inige ovi ipt nl j n r i tn honi en zgn beu 11 de ativ jkmje 1 eenij iie 1 t 1 e V 1 1 iU neeiip bt ken lieid Dt e rs t je ujr ke i alhier de wtesliui b ikkei j i ie b g ui iiiei ei iden prgs vm iet trie ui kr pl i lu I tlie u 1 oven bikkers w er 1 ni voUii ei ue e s t w jku j vo t iuiuleii eintiu kol lu bruotl 1 i11 puiiil ttii bikker vtikoopt lu V jji ld De pi V 1 1 I beste niiietiriud 1 111 reLel 24 e im ir de iti jk u enzgn menigv iildij on Ier el ei ent bikktr wie brojl ut hetbete hiei verv i u iigile behu ri veik opui het geieje i voor 21 c Nu mogl men toch intent u d u mem iii 1 et ue v erhoogiug van 7 of ruim 14 pCl zou i ille 1 b tii U ei u it de a emeeue nedewerking die biitteugeivoue verhuoging beteUea zoude Nten het meeste brood woidi be aald legen 24 c Wairaan is deze dwaisheid loe te schrjveu Ain t e oor iktii 1 Am eene met geïieel veikliirbire sel roomv ihig eid der bakker om geuoe mie b kendhei e geven ui i t nu leren prgs w larvoor zy het broo l veikuopui Het is witrljk ot zy duchieii iels oubehoorl jks te doen lenvgl zy 111 erd i id het algemeen tei e ditn i bew g en Zj villu luth gu ne voor tl 11 ge Ielt eu prjs veikoopen eu kiiintn di uncle uit CiiiiciirKiilie 1 lu het algemeeu itliig t t met iiiijti ili ld oiibeke ld km het met bijveu ti uiiiuni zou ik me h 1 lop inogpu zeirgen di ik disreijks niinmnten I best wit b uud k op by eu h 1 ig elien b kkir A 1 lenbnrg leaeu 21 e ei gg aulvvooiden dit jg i t buiili bj IVitis op den kei eg wil nu eeii een iiidu 24 t geven lourliiuol dat mets be er IS d in h indell hg lejeii zyn e g 11 lieliuij 2 Schrgven i g de 001 uk diei v leemüe verhouding tos aan de vooroürdteieu der verbiuikeis