Goudsche Courant, zondag 2 april 1865

Hl 314 Zondag 2 April 1§65 belasting op de gebou de eigendommen In de Dfmaavontcndo iim rigten ge eldiee oveistroomingen groote verwoestingen aan Te Sheffieli is de schouwburg afgebrand De transatlantische kabel gaat 1 Jitlij met de Great Eastern ia zee en den 26 wordt de telegraafdienst geopend Jn den tnia der Tuilerien zal weldra een nieuw standbeeld van Juüug Ce ar geplaatst worden Zondag is te Ostende het arsenaal totaal af gebrand Men verwacht dat pnns Napoleon üet vernhgt onderwijs en de afschaffing der doodstraf in den senaat zal verdedigen De keizerin van Traukrijk heeft df drukkerij van Dupout te l lichy btzocht Ti aar het zetterspersuneel uit vrouwen bestaat Koning Leopold is op bezoek naar Londe j Jn ï land zijr zoo vele in het wild loopende honden dat zij in 1063 niet mmder dan 324 schapen hebben verscheurd De zettiug was een verouderd misbrnik maar velen wisteu niet beter of liei behoorde zou de eoncurieutie is in dit artikel eene nieuuigheid Mea is niet onbekend luet de goedkooper gelegenheid m iar het vooroordeel zegt dat brood zal minder goed zijl Men onderzoekt niet en men belast eene dagelijksche uitgaaf met 14 pCt Het i el zeker d a de vrje concu rentie haar weg zal vinden en d het bezwaar lijdelijk is maar het gaat te langzaam en bij zoo usinig leven op dit punt mogt ieinauJ de v ees bekruipen da de staiiunaire prijs van hi l brood bij het daii a der gr uiuprijzen hei gevolg is van ontbrekende concurrentie H Gemengde Berigtcn In Griekenlaad blijft men beducht oor het uitbrektn van onlusten Te Rome ia men volst t kt ongezind het ieger te en fceidL ren misschien v el oDtnagti l e Eiigclscheii htbben ei ue uedeikag geleden in Bhuotan De hertog van iïrabant lo naar Chiita op is lu iiovenEgvpte is een opstand uitgebiokfn De Td pings I l ken het hoofd Weder oj in Chnia De ijieuv e italiaansche leei ig zal dra tegen 65 pCt uirgege ea worden Mazzini eat dat Fiaukiijk he iland Sardinië il lushkken Men heeit ni Pruisen wit buskruid uitgevonilt dat beter zou zijn dan het zwarte ileu wil op eeu der plautsoenen te Lcvden een protf nemen ter accliinatütie dt r jaj ansehe zijderups De proleetioiiistet lu Fianknjk Muden bet brood te goedkoop en illen het duurdLr makea door het be sten vau de granen bij invoer De heer Hausmano wil nog 40U millioeii te Parijs OUDSCHECOURA Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende weg D ii 60 Burgerlijke Stand GOUDA Gfboeen 24 Maart Dionijs Johannes ouders O van Tuijl en a Snijder Louis ouders C J van der Muelen en A A A Hinia van Nauta Pieter ouders J Mikkers en J van Roon 2a Nicolaas ouders J Broekbuispu en M Hwaueuburg Adrianus Johannis ouders J van Buuren en L de Roos 2Ö Ai thonius Uerardus Jaeobus oudtrs A van Meurs en J van l et 27 Willem ouders A bparnaaij wtd van W van Houten Daniel Anthonie oudeis J Mamau en C Kettuer 28 Rutgerus ouders J Prenger en M T vau Xauten OvhRLKbFK 24 Maart J Del ma i 1 j 8 m C van der Palm we van C Vermeulen 77 j G Oudijk 61 j 25 M Flui 7 m C Mijhe 01 j 27 D A Nieuweuhnizen 2 j 11 m H vanBovene 30 j 2S A Nobel 27 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 17 toten met 24 Maart 1S65 Gkbouln Willem oudcrs J Hoogendijk en J Verbaan Jofaanan ouders P Edilïug e E Edt iug OvLKLtDtS E vaii Ipenburg 9 m G Opsfijn ruim 3 j W Turk ruim 7 j H Murk lUim 3 lU C Miltenburg rcim 5 j ADVERTENTIEN Vüorspoe ig bevallen van eene welgeschapen Dochter E L van C Z BIEZEXAAR GocDA 27 Maart 1865 Heden overleed in d rtigiarigen leeftijd mijn innig geiiefie Echtgenoot de Heer HERMANUS vas BOVE VE J Diet hem verliest zijn Vader diens laatstovergebleven zoon i i hem mist ons bijna tweejarig zoontje een braven zorgenden vader in hem ontviel mij de dierb ire man die slechts een drietal jaren de vreugde mijns levens mogt zijn Wrf L A VAK BOVENE LAXSDOEP Gouda 27 Maart 1565 Eenige iennisffeciiiy Openbare Vcrkooping te STOL WIJK Op Vrijdag i April 1S65 des voormiddags eii 9 ure zullen ten hnize van KLA S VERDOOLn aan de Noordzijde van Benedtnktrk ouder StüLwijk in het openbaar worden verkocht 15 K OKIJKX die gekalfl hebben of op t kalven s aaii 4 di o VAAKZE S 1 giisie YAAKS 4 PINKKN 1 bruin afi inds MERHlEPAAItl 1 BOEKKNWAt E V 1 SPEr l WAtiEN 1 SLEDE 2 SCHOUAVEN diverse BOU VeuMEEKr EUEED SCHAPPEN eeiie partij MEUBELEN en HUISRAAD PU aiuiere roerende goederen Nadere uifurniaiicn leii k intore van den Notaris G J SPPX YÏ te OuDEaKL tK aan den IJsael OPENBARE VERKOOPING te Berkd op Vrijdag den 7 april 1S65 des voormiddags ten 10 ure van Eenig IVJeubilaii en e3 namiddags ten 2 ure van eene mooije Partij Essen Hakhout Nadere iuformaiien te bekomen ten kantore van den Notaris i lOLEXAAR te ZuidIVaidinxveen BOELOUIS ten sierfhuize van den Bouwman A KT DEKKER in den Zuidplaspolder op Maandag den 10 April 1S65 ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te ZtddiVaddinxuen bij wien nadere informatien kunnen worden verkregen AViS BANQüIËRS goii meri ants M Lenoir rue de la Tour d xVuvergne J 33 a Paris offre a M M les Bant uier3 et CominerQanls des valeiirs a VencahiiemeyU sur Paris il els a ordre OU traite nioyen nant iine commission fixe de un ponr cent I ïoule demande doit être accoinpaguée I 10 du muntai i de la commission en billets de bani ue m mdat ü vue snr Paris on timbres poste on de Tautorisai ion d envoyer les valenrs conlre remboursetnent de la commission K de IVngagenient de rem boiirsrr les valenrs après paiemenl Qi eile i ue soit rimportauee des demandes il y est satisfait imraédialeinent J rranchir Recüüvrements sur Paris Commission 1 2 0 0 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JjiNEVER ïi 46 l d per kan 58 cents Jenever 2 1 soort Moutwiju ü 467 0 per kau 561 3 cents per kan iul BRANDEWIJN 46 81 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 29 Maart 1865 Ier EfTecten Diugsdag 28 Maart Prijzen AMSTEKDAAl Laagste kotrs Hoogste koers Gebleven koers 62 72ls 957 8 145 557 8 96 145V 62V 6 96 145V 40V8 40 V 6 95V2 95V8 8IV 85 Sls s 895 3 893 841 g 1861 597 0 3 Vi6 80 65 683 186 591 3 301 8 IS 591 6SV 6 65V e 50V8 19V8 53 567 j 563 5nV 6 193 5bV 57I 8 57 g 50Vs 57 253 8 pCt Ned w sch 21 s dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2Vs Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 do Lond 1862 5 d Ainst 1864 5 dO Amst 1860 41 Aiiid spoorw Dost MeUill 5pCt dito dito 21 2 d renteArnst 5 dO nat 1854 5 dO inzilv 1864 5 Italië Ainst 5 Turk biun 6 Griekenland 5 Ver Siatenl8 5 d 18S1 6i dO 1882 6 1 BoeUrokkerü vaa A BKINKMAN Mexico 1851 3 I heiE Courant verschijnt d Donderdags en Zondags e Mad geschiedt ue uitgave des avonds te voren flpprijsper drie maand nis 72 franco p post Z 5 inzending der Aas ertentiea kau geschieden lot des nufgens ten T 1 ure KENNISGEVING De VOORZlTTEa vau den Gemeenteraad te GOUDA geeft jar aanleiding der Wet van den 4 Julij 1850 Staahhlad 37 kennis Oat de Lijsten de personen aanwij ei de die fc het kiezen van Le bu der TWEEDE KA VIEK i m de r TEN GENERAAL van de PROVINCIALE STATEN en In den GE MEENTERAAD bevoegd zijn definilief gesloten op de Plaaüelijice Sucntarie zijn nedergelegd alwaar daarLi inzage kan worden geunmeu op ile werkdagen van des torjens 9 tot des namiddags één iire terwijl bovendien eerstLioemde Lijst is aangeplakt aan den ingang au de St Ana nie sfrtuit tiij tien Kleiicet de tv eede aan den ingang van de fe Kerkstraat bij de Mc rkt en i e laatstgenoemde aan den sBiig v iu de Lange GromtnMal bij de Gouwe aan bet Gelmtto ia Lutherxche Kerk Gouda den 29 Maart 1865 De VOORZITTER voornoemd V BEE EN IJZENDOORN 5 GOUDA den 1 Apiil Met dit nnmmer zijn wij ilen vierden jaargang van ons jblaatlje ingetreden in het goed verlrotiv en dat de s unst van ket publiek die het tol nu mogt oiidervin len ook in het hervolg niet zal ontbreken Velen misten bij het op nieuw verschijnen eener Goudsche Courant alle vertrouwen in haren duur hoewel weinigen zoo vergingen als het beruchte hangsche lorgaan dat aan het dagdierije slechts drie maanden levens voorspelde Wij meeiien onzen lezers dati ook de verklaring Echuldig te zim dat de ontlerneming voor goed gevestigd is en o goed levensvatbaarheid be it als eenig ander blad Deze uitkomst is voor onze genie iite niet onbelangrijk omdat de meest bevoegde beoordeelaars niet geloofden aan de mogelijkheid eener eeuigzins duurzame otulersieuiiiug Intussclien is het blad nederig begonnen tnet een gering kapiia d febrekkige hulpmiddelen en een ongenoegzaam personeel en dat gering kapitaal is niet dan half gebe igd het gi brekkige 13 door vlijt vergoed aan de geregelde uitgave heeft niets ont oraken en onze bevolking heeft door belangstellende medewerking de onderneming geschraagd Verheugen ij ons in de e resultaten wij erkennen gaarne dat ons blaadje niet vcddoen kan aan strenge eischen en steeds toegevende beoordeelii g behoeft en dat de beperkte ruimte steeds groote zorgvuldigheid vereischt om onze lezers op de hoogte van het nieuws te houden Het oordeel over de waarde lomt niet ons toe Maar ook dit willen wij onzen begunstigers verzekeren dat belangrijke wijzigingen en zoo wij hopen verbeteringen wachten op de eindelijke aanneming der egehvet tiie door alle vrienden van den vooruitgang zoo vurig wordt te gemoet gezien Over de politieke rigting van het blad bestaat geen twijfel Toch onthouden w ij ons van gedurige inspraak het is vervelend altijd toe te juichen en oppositie ligt meer in onzen aard en hoewel de stof niet ontbreekt wij willen dit ministerie niet listig vallen met gedurige aanmerkingen Wij hadden in de laatste jaren genoeg van beginsellooze weifelende en niets afdoende bestuurders wij zagen de benoeming van het tegenwoordig bewind met te groote vreugde wij erkeiineu te zeer liet reeds lot stand gebragte lan dat wij op eei iïerlei wijze souden mede werken mei eene personele hatelijke e i partijZüchiige oppositie die geen insinuatien geen laster schroomt in de oude vooroordeelen tegen onzen grootsten staatsman te Verlevendigen Wij willen liever het vele goede erkennen als de uitmuntende toestand onzer financiën bij het krachtig doorzetten van zoo vele putdieke werken van biiiteugewonen omvang het tot stand brengen der wet op het middelbaar onderwijs de op en iurigting dier scholen en nu de vier geneeskundige wetten die I De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zege ïs SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewout letters worden berekend naar piaat ruimte met hoeveel moeite tot i tand gekomen toch zeker groote verbeteringen zullen aanbrengen in eeiien oiidragelijken toestand Wij ensclieii hel ministerie den tijd om le beiangrgke toegezegde regelinir der belastingen de atscliatiiag tier accgnseu de zejicUvet enz af te doen eii dat het iegeu oordig ministerie als het plaats maakt voor ee i ander zich muge opgevolgd zien niet door conservatieve treu elaars in iar door helder iende vrijzinnige mannen van vooruitg ing Wij nu nillen standvastig vourlgaau op onzen weg ijverea voor verbetering en tr chieu mede te werken tot verlichting beschaving en veredeling öiittenUnïï Londen 29 Maart Ue City of B dtimore heeft berigten van l8 dezer laiigebragt Iii zijiie büijdscliap aan het congres heelc Jelbrson Üavis verklaa d dat R chmond in grao er gevaar dan oit verkeert hij beveelt de ipheRing van het H djeascorpus i i u als oiivermyilelijk voor den goeden uitslag van den oorlog welke vonrlgciet moei vorden tot Uit len definitief resultaat zal zijn verkregen Sherni in heelt het oosleiijk gedeebe van Zuid Carolina verwoe Sheridan lieelï 15 mijlen ver in Virginia den centraal spoorweg veruieM In Pennsylvanie hebbeu groote oversirooiuingeu plaats Harrisbnrg en Oilcity staan onder water De tierigten uit de fabriekdistrieten blijven ongunstig luiden de bestellingen zijn bij voortdurii g ouoeJuideud eu deprij eii neigen tot daling De arbeiders der ij erwerken in Noord St iCford bire hebbenden wensch te kennen gegeven om alleen in hun eiiiPii ili irict en niet hunne eigene meesiers over de beslaande nioeijeiijkliedeain onderhandeling te treden zonder zich in de algemeene kwestiete mengen D eu ten gevolge zal binnen kort eene b eeukomsttussclieti de l ide partijen plaats liei ben Uit New York wiirilr i eiiieid d i de minister van financiën de eerste helft der lepuii g van 600 miUiueii dollars dojrtiisschmkomst der firma Cooke in juiiij zal uilge en De bewijieii zullen in vorm en benaming overeenkoineii met de tf iicnwoordige 7 30 en ook de elfde rente oj e ereii dorh zij u rntien maanden langer dan de e moeieu loopen eer zij verwi 1 kunnen worden in 5 20 waarvan de interest iu goud bel dwordt Tijdingen uit Peru en Chili via New Yorl ontvaiijen bevestigen dat er in die beide rijken rust heerschi Ccu i bia heett den oorlog aan Ecuador verklaard Hetzejfde eit rammeidt diit het canadasche gouvernement een crediei heeft aangevraagd Vin eeu niillioeu dollars voor den aanleg van verdedigingswerken en een crediet van 350 000 dollars voor dewapening van vrijwilligers Naar luid van u Cvledeelingen uit Niw York dd 19 dezer herstellen de zuidelijken het kanaal bij de James rivier TeKichinoiid worden krachtige pngiiisren in het werk gesteld omnegers onder de wapenen te brengen Met elk oogcublik wordteeu aanval op Mobile te gemoet gezien Maandag morgen is hel stoomoorlogschip Agincourt doorzes stoumvaartuigen uit het drcoge dok te Birkenhead waarhel is gebouwd onder het oorverdoovend g jiiich van len minsie 30 000 toes chouwers en het gebulder van 21 stukken ge cluit naar buiten g sleept Hel is eeu der grootste gepaiit erde schepen die immer hier te lande zijn gebouwd Binnen 2 maandenzal het zeilvaardig zijn Een koleiiiiiijnw erker te Marske nabij Leeds heeft doorhet oiivoorzigtig omgaan mei buskruid dat hij tot hel doenspringen van kolenligeu iiüOilig had zijn hui in een piiinliocp doen verkeeren en zich zelven den dood berokkfid daarenboven zijn drie zijner kindereu zoodanig gekwetst dat men aanhun herstel wanhoopt Uit Lissabon berigt men dd 29 de er De Niagara ende Sacramento hebben getracht te vertrekken voor den afloop