Goudsche Courant, zondag 2 april 1865

ADVERTENTIEN Heden overleed zeer plotseling in den ouderdom van ruim zeventig jiren tot droefheid van my en zijne kinderen myn gelief Ie echtgenoot aDRIAXUS STOLKER TV K DFR LINDT V = STOLKER V d LINDT geb STOOP GoUDV 29 Maart 1865 Op mtdrukkdijk verlangen van den overledene zullen geene uiterlijke Uekenen van rouw door de familie worden aangenomen TE HUUR met Mei een net en ruim BOVENHUIS voor ƒ 100 hjaars vry van Belasting Traaca te bevragen bij A BRI K UAX lange Tiendeiceg onder 1 O van den door de portugesi l e overheden gestelden tgd Uil het fort Beten is ei op gesclioteii De N agaia is gelrofFen en een inairoos gediHD 1 Duma ju de fiegiUeu len anker gekomen 30 Miart Uit Amerika yu btiigien ontiangeii luopeude tot IS ie Pi De uoonlflijkeii waren er lu e l lagd decuiumi nioaiie 4angs de mier iu ciieu ia eiieulle eu Wiluiingluu te upeuen zoodat geueiaal blierman mi lu laaisigei oemde pi lata een veilige bisis voor verdeie operaiien h id Oeuerail hlterid m was verder noordiiairt legen Kiclimou I op eiukt eu had de bruggen over de iiid aniia riner vernield Zijne inaiiffiuvrea schijnen bij het gouverntiueiii aldaar gioote be uigdl eiil te hebüen veroorzaakt ooils blijkt uil de boudseh ip van Jetter un Uavia Tiaarin deze verkliirt dat Kichmond aeJeit den oorlog nooit in zulk een dieigeud gevaar heeti verkeeid Lu zijne boodsch ip blykt tevens lat er tu 9chen de militaire Li velhebbers dei beide vijandelijke parlijen sprake was gevvecat van eene conferemie om te beraad lageu o er de mogelijkheid eeuer militaire conventie als een middel om aan den turlog ee einde te miken ot dtiiaus voorloopig eene achoising dtr vijandelijkheübi te ver rija fn adat i iei iver vooiloopg prike vvaa gevveest tu isc Hn de genertils Oid en Luiigstreet had Lee den 2 de er a in draiit liet houden eener conleieiuie voorgesteld doch deze laise lad verkl i iid alleen lot zuivei mililaiie ianpeleg heden irem ig igd te zijH Hoewel overigens de president üi s in z iie boodacliap volhoudt dat de zuidelijken toch hunne onal h iiikpli 1 eid zullen verkiijgeu kan men evenvvel ml andere ver chi n eieii genoegzaam opniaken dat dit volstrekt zoo zeser me is lU liij het vvi do3n v jürkoin u De bankiers Ie Rieiiinoiiu Haren onder andeien ree Is druk bezig om zich met hunne pecie uit de voelen te maken eene handeling vvi arover de orgTi PM van Divis uoedend zijn Te NeiT lork was reel het gerucht in omloop dat Davi iijn oiilsiig genoinei had doch er scheen voor dat gerucht weinig grond te be ta in Leii eventuele oorlog met tngelaud blijttbij e bevolking van eH York sleeds het voorname onderwerpder geprekken Ie onze diplomaueke kungen gelojtt m n datde ainieming door het 1 igeihuis v in het v oratet om i 50 000 voor de verdeuigingsueiken in C tn ida te b aiedeu de ooilogszucht der Amerikanen tegen Eiijjela d meer zal dom toenemen Parijs 29 Alairt I e Mouiieur deelt hel besluit mede waarbij de mtrkies de L iv lette lid van den semat is benoemd tot inini ler van binnenlandsche zaken ter verv uigiag vaïi den heer Boudet wiens aangeboden ontslag is aangenomen De heer Boudet is tot senator benoemd Pe Monileur heelt een aauv ing ge naaKt met de opneming der critiek van den hcerNisailop heiwerk des keizers Het leven van Julius Ge i De heer Nisaid veiklaart dathij zich vroeïer Cesar uicw geheel op dezelfde wijze heelt voorgesield als de kpizeriijke schryver mair daar hy niet alleeneen mts ekeud lid der ransclie cidemie m laf ook een edelmensch i bekent hy gedraald te hebben en verklaart dennapoleontischeii Cear voor ieu eenig waien en echten Het blijkt thans dat de hertog de Mornv door zynedeelneming m onderscheiden indusl iele onderncmnigen zyn actiefaanmeikelyk heelt verminderd zoo zelts dat men aan de hertogin aainieraden heelt om de nalatenschap onder beuehcievan inven ars te ainvatrden Zy ici ynt echter hiertoe mette H ill beslullen Zy heelt zich n lar het landgoed Nade begeven Weenen rfO M lart Eemge algev irdigden hebben heden in de cweede kamer dt buiteulandsche poliuek der regering veroordeeld en zich tegen de alliantie roet Pruisen verklaard Zy drongen daarentegen aan op eaue erkenning van hel koliingrjk Ita s De minister Ton Mensdorff heeft in de tweed kamer vanden ryksraaJ de volgende verklaring afgelegd De buitenlandsche aangelegenheden zyn wel geeu geheim doch vereischentojh eene voirzigiige behandeling Hj de minister heeftaltyd het behoud van den vrede voorgestaan Len spoedigeoploing van de kwestie der her ogdummen heelt wn m indvervvaehi omdat de refftskweslic zeer ingewikkeld is De regering zil Jen 6 April Ie fraiiklort haar gevoelen kenbaarmakc i Het bezit der her ogdoinmen geeft Oustenryk hetzelfderegt als Pruise i een voorbarige politiek in dit opzigt zou a inleiding to buitenlaml che lusschenkorast heboen gegeven De regeling wen cht bevordering der volksbelangen AlleenIlahe bijt no vymlig gezind Eene aanbieding van liet redeverj g acht hy niet noodig omdat dit met de lasiens a deL = aii in gei u verbi d Berlijn 29 Maar De tweede kamer heelt eemge spoorwetten aangenomen By d disCLssie over het verleenen ener rentegaranne tdn 4 voor de baa i van Call naar Trier zeide j de heer Waldeck dat men door vovir re stemmen het stand punt tot dusverre ia de budget kwestie ingenomen verlateo zou Volgens de tegenwoordige grondwet h id de kamer weinig middelen om haar budgetregt te doen gelden maar zy koa toch besluiten leeningen noch reutegarantien goed te keuree zoolang de tegenwoordige toestand duurde Wie geen stoffelyke l elangeu kon op Iferen moest zich van de politieke kampplaats terug trekken Schulze Delitzsch zet zoolang wy de regering door leent igen en rentegiran ien ondersleuntu verlengen wij den buJgetloo n to stand Ook het m iter eel behing veiplijrt ons tot verwerping van het voorstel Mileiiele beluigen des volks norden door den budgetloozen toesland gevoelig benadeelil Die toestand wordt eerst dan oninogelyk als de maieriele belangen de r gering dwingen er een einde aan te m iken De 30 Maart De militaire comnnissie hedi met 11 st tegen 8 het amendement Siaveuhagen verworpen dat eeue toeiiaiierin tussclien regering en ver egenwoordigu g beoogde en de sterktevan het leger in vredestjd wettiglyk op een maximum van 180 000 man stelde De militaire novelle welke door de regering den 8 dervorige maand nederjis aangebodeu is door de militaire commissie der tweeJe kimer verwornen met uitzoadering van depiragrafen die betrekking hebben oj de marine De beraadslagingen over ia Lstgcnoemde zyn uithoofde der alnezigheidvan dén regering commissiris verdaagd Frankfort 30 Maart lu de Augb A llg Zeitung heefl een voormalig fransc i volk vertegenwoordiger een harlstogtelij sa iriek stuk gepl ntst over de lofrede die doo ii Iranschen minisier Roulier gehouden is by liet graf viu den hei log de Morin Dat de heer Rou ier den moed gehad heelt om van deu heer de Mornv te getuigen dat de e het werk van den staatsgreep van dec 1831 aaiivurd heelt met een gevoel dat aan violykhei 1 grensde wordt door den schryver aingeduid als een zeld aamïblijk van staatkundige onbeschaamdheid Turijn 30 Murt De eniat heeft met 70 stemmen van de lOl het wet ontwerp belreifende de Lii forme velgeving in alle deelen de lands goeugekeurd üe kamer vin afgevaardigden zet de de disciissien overhel ontwerp betieftende de spoorwegen voort binnenland GOUDA 1 Apnl De aanbesteding der aiuinerkelyke vergroot ng eu verandering aan het stationsgebouw te Utrecht is naar men verneemt gegund aan d i heer Luyendyk alhier voor de som v u ƒ 88 235 Woensdag is de behandeling der geneeskundige ontwerpen by de tweede kamer der stateii generaal ten einde gebrigt metde aanneming val het vieide ontwerp nopens de artsenijoereidkunde met 37 legen 29 stemmen Daarna heeft de heer Hovnck van Papendrecht den minister van kolouun geïnterpelleerd over den slechten toestand van de haven te Samarang De minister heeft in antwoord daarop medegedeeld welke plannen tot verbelenng aanhangig zyn l e kamer beeft tegen donderdag 6 april eemge kleine wenen ep de mterpellatiei wegens het kanaal door Holland op Zju smalst en wegens het bouwplan voor het pileis der vertegenwoordiging a m de orde gesteld De berigten van Batavia loopen tot 15 February n het algemeen overzigt van de Javabode ontleeuen wy schelden ditmaal ons overzigt lu twee deelen Vooreerst tvillen vvij raededeelen dat over het algemeen genomen het aannemen v n alle begrooiingen goiioegen heefi gedaan Al la men het niet altyd eens met ue denkwy evan een mi Di ierie al heelt men zich meer van de werkzaamheid der nimisers voorgesteld niemand kan zich om veinzen dat tie vele kabiuei uiastliugen sedert 1853 geen goed hebben gedaan aan de afdoening der staatszaken aan de voltioyinj van ons staaisgebou Het is een feit dat men liiuie hoe langs zoo meer er i unt haakt dat de stryil over beginsel sn zich voordoe bij de behandeling van wetsontwerpen en regeringsdaden en minder by uie van het budget Dat de diurzame vestiging vai een kabmet dat resultaat te weeg zal brengen ligt onzes inziens in de rede Daarentegen roeenen velen dat m de kamer tegenwoordig eene oudersleuniug quand même van het kabinet te bespeuren IS BlykbaiT is dat ieit uit de conclusie van de commissie van rapporteurs m zake de uitzetting der heeren Nosse en Koorda vaa Eysinga Vooi kennisgeving aan te nemen eene zoo be j langnjke handeling der indische regering komt ons voor een vermyden der moeyelykheid te zyn Daarom heeft de houding an den heer Xierop die een oi ♦ haukelys standpunt inneemt in Indie veel by val gevonden en hoopt men dit hy er in jioge slagen mannen te vinden die zyue m igten deelen In de tweede phats is het onze pligt de lezer ui Nederland p de hüogie te houden van hetgeen hier voorvalt Wy hebben I vroeger medegedeeld dat de bat ivi s he handelstand voorne Bf is was op te komen tegen het oniwerp larief vau den mi ji=ier van kolomen Dat i nu gebeuld Dn overigens in Iiidie vele oude kligien weder bovenkomen blijkt Lit heigeen in een en andei blail geschreven is over het gestremd verkeei tuasclien Batavi i eu S imariiig en hire reeden Hit bestuui 13 verre van ieders verliouwen te kuiinep weg j dngen Men is met allijd zeker van de luzig en die het toegedaii is van e begiiisplen waarnaar het h iiidelt Zoo is lerw yl V roegei a i i piiticiilieren alleen verboden werd op w ie ie grondiu pipavn Ie Ijouwei dit veibod th ins weder tot kolhj uilge trekt Allhans bestaat er gegronde reden om aan te nemen dit afs and van ivopsie gronden met meer op ilen gutistigen voet van weleer zil plaats vinden Ot nu of vroeger heelt men dus verkeerd gehandeld Consequentie schyut voor siaitslieden loch eene utopie te zyn Java geniet lUat De ontknoopiug in het tagalsche oproei schyut phats geh ui te hebben De palih is n i ir Simiraug opgezonden Ot het wair dm wel een gerucht i du de veiligheid der koffijbooueu lu het bintim che we Ier ui gevaar 3 geiiragt kunnen wy met geeiie zekerluil mededeelen Dit feit IS ecluei poaierieiir iin het on lerzoek door den directeur der cultures in het m iiidecschp iiigestpl 1 Uit Schoonhoven schrytt men De van oudsher lede er slede bestaande uyverheid het fibriekii itig verv mdigeii v iii goudei en zilveren werken het hoüfdmiddel vm besta in onzer inwoners uii nakenile blyft op eene verblyileude wyzp hare toeneiuen Ie uitbreiding en bloei volgen j lar zyn alhier verwe t 2254 ned IB 910wigijes zdveen 82 ii S 723 igijps goud wairv m de ryk ngien op den waaiborg de belangryke som va i ƒ 31 293 83 heeft opgeleverd Gemengde Bcrigteii Te Doisburs zal een vast e brug gebouwd wordLii over ópd Rijn Bij e€n brand van peuQge betrekenis te Vhinuuth zijii vier kindirenge stikt De ÉtiolutioudirtD van Itdie bei uiien tegi ii Mei een aanvilop het Ttnetiaauscbe In de rnssi ebe Oostzee provinciën Ie en 30 0 ll Isneliten De enael che bank heeft 30 Maan het disconto veildi d fot op 4 pCt De tpnansche mnnster van oüilog Narvaez heelt zi n ontsi ig ingediend De bLide docbtt a ao den eng predikant H Prat wiir ligt gewaau aan een kaars in vlim geraakte zijn koit na tlktndcr onder folterende pijntn oe wektn De oudste man op de aarde Joseph Crete in Ui coDsln wiens nooppapiiren getuigen dit Inj voor 139 jiren te Detioit geboren is T t Trust vertrekt dezer d gin naar Ven Ciuz de luiste atdeelmg der oostenrijksche vrijwilligers Montevideo is wtl ingesloten maar nog niet ingenomen Mevrouw btorra wil dm siTit heerlijke renten doen trekken van d 742 ÜU0 ongehuwde v ouwen iie zi nu een dood kapitaal noemt Marktberigteu Gouda 30 Maart luwe Poolsche pr last ƒ 310 Zeeu vache per mud ƒ 6 a ƒ 9 Rogge Inlandsche 5 50 a ƒ 6 25 buiien Lob th 31 Maart 18 5 1 Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een zoon A M de HAAN geliefde echtgenoote van J ViN KLUIJVE Heden overleed in dertigjirigen ieefiyd myi inuig geliefde Echtgenoot ae Heer HERMA xUS v n BOVE VE J met hem verliest zyn mijns levens mogt zijn Wei L A VAN BOVENE LANSDOBP GoüOA 27 Miart 1865 Eemge kenmigetmg landschc C i C 25 Gerst S 6 00 Haver f2 50 a ƒ 4 Boekneit Fransehe per 2100 ned S ƒ 170 Noordbrabantsche 190 Üuivebüonen 5 a 7 00 Hennepzaad ƒ 9 i ƒ 9 50 üe veemirkt met gewonen aanvoer de handel traag Varkens vlug vooril die geschikt zyn voor Louden Boter ƒ 1 2ti ü 1 34 Dsllt 30 M lar De invoer van gnnen was heden niet rnim oe aftrek met vlug Tarwe 7 30 a 7 90 Puike of jirige ƒ 8 40 8 70 Rogge 5 50 a Ij Winiergersi ƒ 4 50 1 ƒ 5 Zomeiger t f i i ƒ 4 80 kjrie hiver 3 60 a 4 Linge d 2 bO a 3 20 Duiveb 7 Paardeb f I Briiu e booiien ƒ 10 a 12 Groene erwten 7 a 9 Witie eiwieu J 6 a ƒ 7 lil slid wilg gewogen van 2u tot 30 Matrt 211 8 en 125 16 boter te za acii 5470 n ffi Hooiboter 56 a 64 het vier Ie 1 40 a 1 60 per n S Ter miikt 480 mud a rd ƒ 1 40 a 1 60 Middelburg Loaden 27 M irt Onnen Eng tarwe circa 1 0 en vreemde ook iets ho iger gor t vasi m i ir stil haver 6 d hooger invoer van 2 1 25 Mitrt l aö qr ui en 1784 vr tarwe 852 qr ml en 6255 qr vr gei t 613 qr ml eu 16320 qr vr hiver Aan de veeiiirkt van tieile waren aangevoerd 4850 riinderen 23 i kilveren 18250 aciiapen en 370 v irkeiis oorbete riindeieii vver l 5 2 voor do kalveren 5 8 voor do schapen 6 4 en voor do varkens 4 8 pr steen betaald 28 Murt Boter Pi csclie 120 a 122 Ktmpen enZwolle 114 a lis Bo ch 90 a 104 Groningen 90 i 94 Einden eu Lier 84 i li jlol teiu en Kiel 120 a 130 K las onver iiiderd de 111 iiht 1v isi bj npinig voorr lad 29 Murt Gr iien T irwe vast met neuug vraag gerstonveruiderd en hiver v at Zinvol r van 25 tot 28 Maart I 420 qr irwe 810 qr ml en 3260 qr vr geist en 650 inl en 2000 qr vr haver 30 Maart Ain de veemirkt vin helen waren aangevoerd 1250 runderen 248 kalveren 5680 schapen en 160 virkeus Voor beste runderen wertl 5 voijr do kalveren 5 4 voor do schapen b 2 en voor di o varkens 4 10 per steen I bet lid I Burgerlijke Stand G01D4 Oeborf 27 Cornelia StepbJiiia oude J V van Catz en E L Blezenair 2 i Magdilini Coiiiclia oudeis P Jaiistn tn J M 8 tlkinan 20 i kiuit ondila I teljgeinan en C F bchailtnnu 31 Hubcn ouder I Hornemm en L David jn Cv ilLU l 2S Maart C Bails 51 J A G J van airt lb65 VOFRDLN van 23 tot en met 30 Bli VAUE Ridu d W OVI IVLFDI N A Plonp gtb Zy die iets te vorderen hebben an nf verschultligd zyn aiu de mliteusehap van HEEIBKRIUS KEUSLR gewoond hebbende in de gemeente 6lein en aid i ir overleden worieu verzocht d larv in vuur den 12 April 1865 opgaaf of betaling te doen ten kinto e van den Notaris W J FOBTUUN DROOGLEr EE e Gouda Men vriagt tegen Mei m een gezin van 2 personen © 6116 dienstbode v in de P G stil eu ze ug v m lard die by het gewone weik een eenvoudige pot kan oken eu van goede getuigen vooraen is Brieven franco onder n 5 by den Boekhaudela ir A BKINK U VX op de La i e Tiendetreg