Goudsche Courant, donderdag 6 april 1865

§ 65 J Donderdag 6 April ü 315 OUDSCHECOURAMT Deie Courant verschijnt des Donderdagg en Zondags 1 üüT TL 1l r A XT iJde Stad grschiedt de uitgave des avonds te voren UltgaVC Van A BRINKMAN ücprysperdriemaandenis 2 francop post 2 25 Tiendetceg D n 60 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des wii y y morgens ten 11 ure De Xoiaris J G BROUWER NIJHOFF te EaanfrecU zal op Diugsdag den IS April 151 5 des voormiddags len 11 ure in het logement de Vriendschap op het dorp Hacvitrecht in het openbaar veilen en verkoopen EEN HEGHT EN STERK WOONHDIS B 1 30 nift fraaijen Tuin daarachter waarin eeiie mime Koepol en een aantal VrUChtbOOmen staande en liggcude op het beste g eelte van het dorp Maaitrecht ian de noordzijde van de Hoogstraat en strekkende tot in de diepte van den IJasel kadaster sectie B n 1644 en 75 te zamen groot 3 roeden S4 ellen Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen naar verkiezing des koopers te doen op 1 Mei of 1 Jiinij 1S65 Zullende op Maandag den 24 April 1S65 des voormiddags ten 9 ure in het voorschreven perreel in bet openbaar om contant geld worden verkocht Eenen netten meubilaiien inboedel bestaande in kabinet chiffonière BUREAU S SIAANDE KLOK BEDDEN en BEDDENtiOED KOPER TIN IJZER BLIK GLAS PORCELEIN en AARDEWERK STOELEN TAFELS KASTEN SriEbELS SCHILÜERIJEN ZILVERWERK enz alles Zaturdag vóür de verküoping te zien Nadere inlichtingen zijp te bekomen ten kantore van den voornoemden Notaris te Maoiirtcht Brieven franco OPENBARE VERE00PIN6EN Op Donderdag den 13 April 1865 s voormiddags ten elf ure precies in het Logement DE Z LM te Govda van EenL BOUWMANSWONING met ruim 10 bunders uitmuntend best WEI en HOOILAND gel geu ouder de Gemeente VROEK en GOl liA aiies even buiten de laaiste gemeente Te aanvaarden 1 Mti 1865 en dagelijks te bezigtigen EN Op Vrijdag den 14 April 1865 ten huize van H OSKAM n 91 te Hehniorp van Koeijen Paarden en andere VEE BOUW en MELK GEHEEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD en eene aanzienlijke pariij BRANDHOUT Informatie bij de NoTAKissEN MONTIJN t Gouda en LVGERWEIJ Ie Wt er Openbare Aanbesteding en Verpachting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op DoNLEKDiG den 13 April 1865 ues middags 12 ure ten R i tDilLizE aldaar bij enkele insclirtjtmg AANTEBESTEDEN Het bouwen van eene SCHOOL met de leverancie van de daartoe vereischt wordende ma erialen Waarvan het Bestek tegen betaling van ƒ 1 op de Plaatselijke Secretarie verkrijgbaar is en aUvaar het even als aan de Stads TimmerKerf dagelijks fde Zondagen uitge ondenl van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage zal liggen tern ijl ter laatstgenoemde plaats de teekening kan werden bezigtigd Zullende de aanwijzing in loco worden gedaan op DONDERD AG den 6 en MAANDAG den Xü April 1SG5 van des voormiddags 11 tot des namiddags 2 ure Eu zal ter zelfde plaatse en tijile mede bij enkele imcArijcinff voor den tijd van 3 of 6 jaren worden VERPACHT de HAARDASCH in gezegde stad vallende Waarvan de voorwaarden ac it dagen vóór den dag der VERPACHTING de zondag uitgezonderd van des jrmiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De Inschrijviugs Biljetten zoo wel voor de AANBESTEDING als de VERPACHTING zullen om in aanmerking Ie komen door den inschrijver en zijne borgen geteekeuJ op zi gel geschreven en gesloten des namiddags vóór vijj ure van den IS i April IS 5 Ier Plaatiel Jke Secretarie moeten zijn ingeleverd wordende bij tet hisihrijvings Bi t loor de verpacti i ig vpu de HAARDASCH vereischt dat de j rl iiscli pachtsom voor 3 of 6 jaren isder afzonderlijk wordt vermeld J B 0 I EKI1 K Loodgieter Pompmaker en Zinkwerker berigt aan zijne geëerde begunstigers en verdere Stadgenooten dat hij met 1 April Verhuisd is van de Gotiloe naar de Xleiw g Wijk E u 58 Hij beveelt zici verder in JEii gunst 0 zeerste aan De ondergeteekende neemt de vrijheidzijnen geëerden Stadgenoolen en Begunstigers te berigten dat zijn Magazijn ruimgesorteerd is van de nieuwste dessins van Doorniksche Scholsche Cokes en ordinaireTAPIJTEN M ATTEN KARPETTEN T AFELKLEEDEN WASDOEKEN ZEILDOEKEN SCHOORSTEENROLLEN CHASSINETTEN IJZERGAAS BEDDEKWASTEN GAN ien DEURMATTEN Hopende d or eene allezins promptebediening zich het vertrouwen waardig temaken W STIKKER Korte Tiendetceg wijk D n 3 Openbare Verkooping te STOL WIJK Op Vrijdag April 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van KL AAS VERDOOLD aan de Noordzijde van Benedenkerk onder Stolwijk in het openbaar worden verkocht 15 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven faan 4 dito VAARZEN 1 guste VAARS 4 PINKEN 1 bruin afiands MERRIEPAARD I BOERENWAGEN 1 SPEELWAGEN 1 SLEDE 2 SCHOÜWEN diverse BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN e ene partij MEUBELEN en HUiSR AAD en andere roerende goederen Nadere informatièn ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Oudeekerk aan den IJssel Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rgks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver oversehaalde JENEVER a 46 per kan 58 cents Jenever 2 soort Moulwijnj i 4 2 per kan ó6Vj cents inl BRANDEWIJN 46V o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 1 April 1865 De schuldeischers in het faillissement van FERDINANDÜS HAEKINK schrijnwerker en winkelier wonende te Gouda worden opgeroepen om te verschijnen op Maandag den derden April 1865 des namiddags ten één ure in het geregtsgebouw aan het Haagsche Veer te S tterdam ten einde de rekening en verantwoording aan te hooren welke alsdan ten overstaan van den RegterCommissaris door den Curator zal worden afgelegd De Curator in voornoemd faillissement M H J KRaTENBUKG GocD i 30 Maart 1865 Boekarnkkerij van A BRINKMAN KENIVISGEVING NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van GOUDA m len bij d ze bekend dat de ticeede zitting van den Militieraad Woeld bij art 80 der Wet van en l Augusius 1861 taatsblad u 72 zal plaats hebben te Leyden op maandag D 24 April 1865 des voormiddags ten 9 o ure Zij herinneren voorts dat in de gemelde Zitting voor den ïilitieraad behooren te verschijnen 1 Alle Lotelingen omtrent wie in de eente Zitting geene uitspraak is gedaan en die aan eeu persoonlijk onderzoek moeten onderworpen worden 2 Die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar voor eeneïi Loteling verl mgt op te treden Terwijl de Lotelingen die voor bovengenoemden Militieraad niet zijn verschenen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl liel niet ontvangen van eene bij oudere kennisgeving of oproebiljet niet ontheft van de verpligtiiig tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken Gouda den 4 April IS Jö BoRGEMEESTEa en Wethoudeüs voornoemd De vretarU De Burgemeester DE0OGLEi3VER FOETUIJN v BERGEN UZEN DOORN öuttenlanÏTv Londen 3 April Het handeldrijvend publiek blijft de asndacht steeds op de am rikaansche kwestie vestigen Zoowel de boodschap van Jefferson Davis aan het congres der zaiilelijken als de herhaalde berigten omtrent den treurigen toestand van Richmond en van het zuidelijk leger doen hier het gevoelen meer en meer veld winnen dat de toctai d van et zuiden hopeloos is en men nu vrij zeker het spoedig einde ran den oorlog kan te gemoet zien Reeds deelen de amerikaansche bladen mede dat Jefferson Davis en generaal Lee ais een gevolg van den treurigen toestand van Richmond besloten hebben den strijd op te geven De New Tork Herald meldt zelfs dat president Davis besloten heeft de kwestie van vrede geheel en al aan scheidsregterlijke uitspraak over te laten waartoe hij zijne keus wilde vestigen op Lee en Grant Bat besluit moet aan de regering van Washington kenbaar femaakt en aldaar door den heer Seward goedgekeurd doch r Lincoln afgekeurd zijn De bankiers te Richmond schijicn intusschea verstandig te hebben gehandeld met zich bij öids met hunne specie uit de voeten te maken daar het uit ie laatste hier ontvangen berigten blijkt dat het congres al ar den president Davis heeft gemagtigd om over alle specie de verschillende banken ter dienste der Confederatie te schikken Uit Montevideo berigt men van 29 febr Vidalba heeft f stad aan Elores ovcrgeeeven De Brazilianen bezetten deP aats De vrede is hersteld Flores is voorloopig als pre lent der republiek opgetreden Te Eichmond is de uitgave van alle dagbladen geschorst Oordien de daartoe behoorende zetters en drukkers tot de mi aire dienst zijn opgeroepen Ingevolge aldaar openbaar gelaakte officiële magtiging van den minister van oorlog zal er idig worden overgegaan tot de vorming van negerregimen D De minister verklaart hierbij dat hij de wapening der wen aanbeveelt maar zich tegen hunne emancipatie verzet Een koorts van vreemden aard is Petersburg uitge öken Zoolang zij duurt is zij zeer hevig De pols doet 1 De prijs der Advertentieu van ééa tot ze regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent vow I eiken regel daarboven 10 Cent j Bnitengewoue letters worden berekend naar I plaatsruimte alsdan 130 slagen per minuut en er verioont zich een groot verlies van krachten Zij verlaat den p itient na eenige uren en komt na verloop van eene week weder op Zy ertucot zich daarna met gelijke tusschenpozingen Tut nog toe heeft men geen geneesmiddel er tegen ontdekt Quinine en prikkelende middelen zijn beide daartegen onvoldoende De sierfte bedraagt 8 pCt Men beschouwt den voo tgmg der ziekte als eene voornaoie oorzaak vindende in het groot aantal verklieden van builen die zich thans binnen Petersburg ophouden Naar men zegt zijn er niet minder dan 43 000 dezer arbeiders die grooleu leels van roggebrood leven Men heeft nu bevonden dat dit brood eene gr lote hoeveeli eid rogge bevat waarin zich de aausteking van braud Vermont en nel in zoodanigen graad dat één werkman daags geraiiliielil 101 grein van deze krachtige gevaarlijke stof opeet Het russische gouvernemeat heeft eeue commissie benoemd om dit een en ander te onderzoeken 4 April De raail stoomboot Peruvian heeft berigtenaangebragt van New York loopende tot 2 ï jl des avonds Naar luid der mededeeliii en uit New York dil 25 heeft generaal Johnston de troepen van Sherman nabij Beutonville aangetast geslagen en hun drie stukken geschut ontnomen Het is echter aan Sherman gelukt zijne terugtrekkende troepen te verzamelen en zich in eeue versterkte positie te handhaven tegen Johnston De dagbladen der zuiiielijken beweren dat Hardee op 16 jl bij Avenisboro de noordelijken heeft gcihigen waarbij deze laatsteu 3000 man hebben verloren naar de in omloop gebragle geruchten Men zegt dat Shennan Üidsboro beeft be et en de noonleüjken in het bezit zijn van Mobile Parijs 2 April De discussien in het wetgevend ügchaam over het adres van antwoord leiden wel is waar tot geenerlei wijziging van het kruipend ontwerp maar wekken echter in hoüge mate de algemeene belangsieilin door de weisprekende betoogen van de leden der minderheid die ondanks smadelijke verguizing volharden in de bestrijding van den geestdoodenden dwang des besiutirs De voorgestelde amendementen worden alleen voorgesteld om aanleiding te geve tot het bespreken der regtmatige wenschen de gruotsie mindr rheid was die ler gunste der vrijheid van drukpers waarvoor öS stemmen wt rden uitgebragt die voorzeker oneindig meer gelden dan de 1S7 tegcustemnicrs De beide laatste zittingen van het wetg ligch zijn vrijgematigd geweest Zelfs Granier de Cassaiinac heeft zich nietig gehouden Hij heeft wel is waar de vrijheid wiiieo uitsiellentot alle partijen zouden ziju opgeheven maar he is torh rc lsvan eenige beteekenis dat niemand zelfs hare oiiverbiddelijKsie tegenstanders niet zich een vijand der vrijheid durft te verklaren Deze zachtere stemming in de vergadering is geheel in cvereenslemm ng roet hetgeen men uit andere hoeken verneemt Zoo zou de keizer donderdas ter receptie tot Druiün de Lhuysgezegd hebben De meerderheid meent nog altijd dat 1S52eerst gisteren was Voorts hebben de keizer ei de keizerinbeiden hunne goedkeuring te kennen gegeven over de rede vanOllivier die Thuilüer ongelegen achtte De heer Kouher heef in een gesprek de rede van Thuillier niet gedesavoueerd maarverzacht Men verzekert ook dat de keizer zeer tevreden isover de zoo van pas komende afgetrnkkmheid van den heer Schneider waardoor hij hel erfp e van len heer Picard datde 2 dec eene misdaad wa niet gehoord had Ondanks de milde stemming blijft er toch sprake van een strengere houding tegenover de pers Van den anderen kant echter wordt verzekerd dat de Lavalette voornemens is geene waarschuwingen te geven d tn n idat de schrijvers der geincrimineerde artikelen zelven ophelderingen nullen gegeven hebben Uit Mexico schrijft men het volgende dd 23 febr De inneming van Oaxaca die spoediger en onder gunstiger omstandigheden heeft plaats gevondeu kwam juist in tijds om eene heilzame afleiding te schenken aan de bekfimmeriniic i van den jongsren tijd ten gevolge der toename van guerillas op verschilleade punten des rijks en waaronder zich naar het