Goudsche Courant, donderdag 6 april 1865

ADVERTENTIEN OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping te ÊtüKiTtyiïKL op Dingsdag 25 April 1865 des Voormiddags ten 10 Ure ten huize van G STRENG van Een in 1863 geheel nieuw gebouwd HUIS ingerigt tot Herberg Logement Uitspanning en Bouwerij voorts grooten SCHUUR BOENHOK HOOIBERG ruim ERF en TUIN staande en liggende in het Dorp binnen de gemeente Seeuwijk Voorts eene partij uitstekend goed WEIof HOOILAND groot 51 2 Morgen gelegen tegenover evengemeld Huis iu den polder Nieuvvdorp binnen Reeuicijk Eerst in 2 perceeleu daarna geconjbineerd Alles bij billetten in het breede geannonceerd Nadere informatien ijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR I te ZVID WADDiyXVEEN heette veie Amerikmen bevonden Met genoegen heeft men opgemerkt dat allenoskeus alle veldoversten die de teizer aan het houfd der troepen gevonden iieed en die vroeger bekend waren als de helpers eu v erkiuigen der reactionaire regeringen als Miramon Murijnez Alejia op nonictiviteit zijn gesteld De aartsbisschop Labastida heeft op zijn verzoek een gehoor bij den keizer gehad Wat daarbij is onigegaam weet men niet Leverrier heeft aan de akademie van wetenschappen medegedeeld de verschijning van een sterk lichtgevende voorterstin dit hdlfrot d nog on igibare kouieel naarvan de directeurder sierrewachi te Sami igo in Chili hem berigt heeft gezonden Dtie komeet is echter te oordeeien naar hare kern niet dievan lt43 Uit Duinkerken wordt aan den Cunstitniionnel gemeld dat daar by helder neder in het uourd nesien een komeet ge ien is i April In het wetgevend ligchaam heeft de heer Armani de gemakkelijkheid afiïekeurd waarmede de bank haardisconto k in verhoogen H j achtte dit schadelijk voor den handel De heer St Paul vond dat het kapitaal der bank on ivoldoeuds is om in de be ioeiie van 54 b jbankeu te vooriien De heeren Haenijens Forc ide de la Konuette Magniu eu andere namen vervolgeus nog deel aan de discussie en ten slotte zijn na verwerpii g van een amendement de paragrafen i 2 3 en 4 van het aiire van antwoord aangeuoaen BmSSCl 3 April De k uner der verleiienwoordigers heeft zaturd ig niel 70 tegen 12 slcraineu het netsontwerp aangeuo men houdende goedkeuring van de nationale conventie betreifende de suiker Berlijn 3 April Men acht het niet onwaarschijnlijk dat OLs kabmet aan de bewering in zijne jongste verklaring dat de regren van den prins van Augustenburg niet bewezen zijn zal tO voegpn de herinnering dat s prinsen vader van die regton voor zoover ij bestaan raogten afstand gedaan heeft De preteiitien van den hertog zijn nog niet zoo krachtig bc I a reden als tegenwoordig van onze zijde gf scliiedt en in zoo verre bevestigt het zich dat z ji e middelslaats vrienden voor welke hij steeds gewaarschuwd is ook ditmaal zijne belangen alles behalve bevorderd hebben Zij schijnen dat ook reeds peiiigerniate te gevoelen en hunnen misalag te bemerken Het Dre d Journ tracht reeds het gewigt van het voorstel te verminderen ömnenlanö GOUDA 5 Apil Door den gemeenteraad i au Arasterdam is benoemd tot hoogleeraar in de geschiedenii en ictterkinde lan het Atheneum lilustre aldaar de heer d Th Jurissen leeraar aan de hoogere burgerschool te Haarlem Dingsdag hebben de afdeelingei der tweede kamer deprovinciale wetaoutwerpen oiiderzoch onderdag openbarezi tmg tot behandeling der aan de orde gestelde onderwerpen Na afloop daarvan zal de kamer een lort reces nemen en danzullen achtervolgens de beraadslagingen over onderscheideneweleontwerpen worden gehouden Men schrijft uit Suriname dd ö nraart an het Handelsbl dat de toestand der kolonie over het al emeen gunstig is tervijl van tijd tot tijd plantigieu tot aanzienlijke pnj en worden an c iorht en de prijzen der producten vnj bevredigend zijn Onder de geëmancipeeiden vordt voortdarend tevredenheid opgemerkt Men schrijft uit s Hertogenoosch van den 1 april Gisteren IS alhier uit Eotterdam gevankelijv biunengebragt eenedame gekleed met zwarte zijden japon nette challong enhoedje naar de laatste mode Spoedig vrerd het bekend datzq was de beruchte dujtsche dame die du ruim een jaar geleden Men schrijft uit Groningen van april Zooals wel teverwachten was heeft het koude neder van Je laatste dagengroot nadeel aan de veldvruchten toegehrtgt Uit het hoogeland nordt te dieu aanzien geschreven dat vele stukkenkoolzaad nu geheel weg zullen zijn terwijl het overige veel geleden heefi Met de nintergarst ia het even zoo en dt tarwe en rcrg e hebben insgelijks een treurig aanzien gekregen Enkele landbouwers hadden reeds een begin gemaakt met het zaaijen van zomergrinen maar deze worden nu genoodzaakt om hiermede vooreerst weder op te houden De verkoop der goederen van wijlen den heer v d Straaten op den huize teii Hoorn door H M de koningin en den prins van Oranje bezigtigd is begonnen Er zijn Engeischen Franschen en Duitschers voor overgekomen O 3 is een peervormige brillant 29 6 karaat voor ƒ j 8 Ü00 een handring met citroenklearigen brillant eu 23 rozen voor 4900 een halsketting met 39 groote rozen en kruis met 26 rozen voor ƒ 14 001 een collier van 3 snoeren paarlen voor 8 900 ecu haak met ketting en horloge met edelgesteenten voor ƒ 3100 2 snoeren paarlen voor ƒ 3000 verkocht inj nieenen onzen lezers geen ondienst te lewijzen door het oternemen van het onderstaande uit de Maagache Cotirant can 30 taaart jl Te meer doen tcij dit omdat icij gelooveii dat zoo er eenige instetling is tcaaraan onze stad beJioefte heejt het eene tcreeniging is tot het boutcea tan geschikte Koningen voor de arbeidende klasse Bet valt niet te ontkennen dat de ongezondheid en sterfte die klasse grooter is dan elders en dat een der hoofdoorzaken daarvan is de ellendige huisvest ng van tien die zoo zeer onze sympathie verdienen Wanneer men hierin zonder geldelijke opoffe ing verbetering kan aanlrengen daar toch eetie rente van 4 a 4 2 P goederen fine voldoende vergoeding is voor uitgezette kapitalen dat kunnen h nr eijelijk begrijpen hoe in de plaats onzer inKonai die zooveel ivakkere mannen telt irif r f tcann slaat voor d belangen hunner medeburgers niet lang reeds eene vereenigivfi gelijk mj die bedoelen lei iaat Moge de inhovd van het hieronder volgende uittreksel van het verslag der haogiche vereeaiging ter optcekking ran eenige xelgezindtn inder ons verstrekken Verbetering der woningen van minvermogenden Onder de vele weldadige instellingen waarop deze residentie roem draagt mag de Vereeniging tot verbetering der v oningen van de arheidriide klasse te Gravailiage genoemd norden die onlangs haar twaalfde jaar is ingeiredin De e vereeniging weike zich ten doel stelt tot het heil der arbeidende kksse dezer aanzieuiijke gemeente mede te werken oeftut op tweeërlei wijs een voordeeligen invloed uit In de eerste plaats is het haar streven het getal goed ingerigte en gezonde woningen te vergrooteii en daardoor tot bevordering van orde zindelijkheid en gezondheid onder de mindere standen mede te werken terwijl zij in de tweede plaats er toe bijdraagt om de minvermogenden iets minder afhankelijk te maken van de in hunne renteberekening niet altijd even edelmoedige eigenaars van kleine hui en Zij ziet zich in de bereiking van haar doel gesteund door eene medewerking van velen die ook door de eu aanbouw van wouingen aandeden erhngeu in eene industriële onderneming welke hun eene billijke rente van 41 2 pCt ver ekert Uit het elfde vcElag dezer inrigting wier werkzaamheden ruimer bekendmaking verdienen blijkt ons dat deze vereeniging het afgeloopen jaar wederom eene aanzienlijke uitbreiding heeft erlangd Op haar terrein in den zusterpolder zijn weder dertien gebouwtjes bevattende twee en vijftig woningen verrezen nelke allen in goeden staat zijn opgeleverd doch om het jaar vrijdom van grondbelasting niet te verbeuren eerst sedert 1 jaiiiiarij 11 belrokken zijn De vereeniging heeft in het afgeloopen jaar eene teleurstelling ondervonden doordien zij genoodzaakt was bij de verflaauwde gezindheid om al hare aandeden te plaatsen een gedeelte harer woningen aan de javastraat met eene hypotheek van 25 000 ad 5 pCt s jaars na vijf jaren weder aflosbaar te bezwaren ten einde een termijn der aannomingssom van gelijk bedrag te voldoen Is het verschijnsel voor de vereeniging onrustbarend te noemen Wij gelooven het niet omdat de groote geldschaarste en hooge reutestandaard uit welke oorzaken zij dan ook zijn voortgevloeid ook op deze undert eming haren invloed moesten doen jevoelen Dergelijke teleurstelling moge in de toekomst bet bestuur der vereeniging tot verdubbelde voor iglighpid nopen het rediet der vereeniging schokken kan zij niet Tegen deze teleurstelling stond echter eene blijde verrassing over Een belangrijk regtsgediug tegen haar ingesteld gegrond op de beschouwing alsof zij bij de in 1863 te bouwen 13 blokken de bepalingen der plaatselijke politie verordening wier overtreding eeiier vereeniging zeker evenmin vergund zal mogen worden als den particulieren ondernemer zou hebben voorbijgezien werd door haar in hooger beroep eu in cassatie gewonnen en gevolge waai van zij kan voortgaan met het vergrooten barer gebonn ties zonder gevaar te loopen door beperkende voorschriften te worden gebonden De vereeniging verhuurt thans 315 woningen welke te zamen eene bruto huur van r 22 323 60 s jaars opbrengen en deze woningen loopen over jen huurprijs van ƒ 0 75 tot ƒ 4 per week zoodat zoowel de jiiu egoede als de meergegoede arbeider gelegenheid heeft bij ie vereeniging eene huisvesting te bekomen In de elf jaren van haar bestaan heeft hare bruto huur bedragen 92 339 22 sarvan slechts voor het leeg staan moet afgetrokken worden eene som van 634 62Vs en voor wanbetaling 119 321 2 Pe geregelde betaling der huurprijs laat zeer weinig te wenschen over Op eene bruto huur van 17 5 60 kan eene wanbetaling van 5 75 als in het vorige jaar werd waargenomen rail geringe beleekenis worden geacht Tot die geregelde betaling draagt zeker ook bij de premie voor stipte voldoening irr huur welke in de elf jaren gemiddeld s jaars 123 16 leeft beloopeu Indien ij op deze phibinthrophisehe inrigting de aandacht van het publiek vestigen dan geschiedt dit niet om haar in de residentie bekend ie maken De ondersteuning welke zij hier geniet bewijst dat men haar op prijs stelt Maar wij wijzen op hare goede vrnchicn om het lotfdijk voorbeeld ook elders te doen navolgen Met de grootste bevreemding liel ben vrij uit het dezer dagen verschenen verslag over het armbestuur ontwaard dat het getal de er vereenigingen zich nog tot slechts weinige bepaalt en met niet minder groote bevreemding dat eene vereenigin te Dordrecht eene goede huisiesting der minvermogenden bloot als een belaug van eene enkele diaconie beschouwt terwijl beiorderuig van orde zindelijkheid en gezondheid voor alle gezindten nullig is te achten Het woord Tan Jules Simon door mr de la Bassecour Caan in zijn jongst verslag als motto geciteerd Ce serait uue bonne coulume de se rappeler tous les soirs cette inanvaise inliuence que pen vent avoir certains logemeuts sur la muralité de ceux qui les habitent is voor alle sleden voor alle ge indtcn geschreven Verbetering der woningen van minveiraogenden altijd met inachtneming van de behoeften en het cijfer der bevolking is een sociaal belang bij uitnemendheid Wij herinneren ons dat een tiental jaren geleden prof Ackersdijk door de economische wetenschap nog steeds betreurd zich met nadruk lesen het gemakkelijk en goedkoop maken van woningen heeft verzet omdat daardoor onberaden huwelijken worden bevorderd daar aanstaande echtelingen steeds aanvangen met het zoeken eener woning Wij gelooven dat het moeijelijk valt onberaden huwelijken anders dan langs indirecten weg te kecren en krachtige vernietiging van dit kwaad slechts aanlei ling geeft tot onzedelijk zameiiwonen van ongehuwden hetgeen voor de maatschappij zeker niet minder nadeelig is te achten maar wij gelooven tevens dat niets meer strekt om de onzedelijkheid weg te nemen en deu openbaren gezondheidstoestand te verbeteren dan het verschaffen van woningen aan mingegoeden De bewoners worden daardoor tot zindelijkheid zuinigheid arbeidzaamheid dankbaarheid geprikkeld en in eene gemoedsstemming gebragt welke hunne gezondheid bevoordeelt en hen voor vele indrukken ten goede meer vatbaar maakt j Heden overleed zeer plotseling in den ouderdom van ruim zeventig jaren tot droefheid van mij en zijne kinderen mijn geliefde echtgenoot ADEIANÜS STOLKER VAN DER LINDT pTed STOLKER V D LINDT geb STOOP Gouda 29 Maart 1865 Op uitdrukkelijk verlangen van den overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw door de familie worden aangenomen Heden overleed in den gezegenden ouderdom van 91 jaren onze Moeder en Behuwd Moeder CORNELIA DÜLLAART Wed van WILLEM SMIT L SCHÜILENBURG B SMIT Mede uit naam der verdere betrekkingen GoüDA 4 April 1865 Gemengde Berigten Ben 20 febr heeft men te Cnra9ao ter eer vau s konings verjaardag 2idk fraai vuurwerk zoo Burgerlijke Stand GOVDA GïBviKtN 31 Maart Stmuel ouders D Brandligt en J B Slot 1 April Tnjutje ouders P G deu Broidir tu M Alphenaar Eldirt Arie ouders Z aaue tid eu II 1 Li j eiburg Chr stma Adriana Cornelia ouders H Ha trkanip en J M van der Wulf Johanna ouders H an Eijk en W m u Li sden Jan ouders H Tctkens eu H M van Eeu en Hendrik l ittir ouders H os en A Bn Luij pen Johanna Maria cudei J Rt t tn E F juiruaaij 3 Nttltje ouders W Laugeraar en J C an der Hi u gen Maria Cornelia ouders J F Kers ten en M A Pi es Jobaunts Adnanus oudtrs J A Buurman eu E Pronk 4 Johannes ouders J tra er eu A Pottuit OvtRLtDtN 30 Maart W van der Ben fel j 31 N van Dijk 57 j E M in Rijn 18 d 1 April H Bruiniks 10 m i M Boot 20 m 2 F Jansen echtgeu aü P SCHOOi HOVE V Ingeschreven van 24 toten met 31 Maart 1865 Gfboels Pieter ouders J Nobel en C F Vermeulen Maria Elisabeth ouders B van der Faauw en A M Meijer OvtRLEDEN M Opendorp 27 j H M de Vos 4 j P Scherpel 5 jaar Getkouwd D Blanken met C Nobel VOOR VIJF GLL E ontvangt men in den BOKKH Ni £L van B L van DAM te Kampen eeu keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene ruime sortering plaatjes van 15 20 25 SO 35 40 45 60 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fijne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Groningen bij H W van der Kamp Goes bij E Kleeuwens S Zoon Pimnerend bij L G Post Aanvragen om depot franco