Goudsche Courant, donderdag 6 april 1865

V M Zondag 9 April 1S63 ZUTPHENSCHE SCHROEFSTOOn BOOT REEDERIJ Zomerdienst 1 April 1863 Van ROTTERDAM Woensdag en Zaturdag Voormiddag 4 ure OTTOSCHECOURAIirE Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 AMSTERDAM ZUTPHEN DEVEXTEE KAMPEN AVIS BANQUIERS COIIfflERi ANTS M Lenoir rue de la Tour d Au vergne n 33 h Paris offre a MM les Bnnquiers et Cominerrants des valeurs a l encaissemetd sur Paris bilie s aordre ou traite nioyennant une commission fixe deun pour cent Teute demande doit être accorapagnée 1 du montant de la commission en billets de banque mandat a vue sur Paris ou timbres poste ou de l autorisation d envoyer les valeurs contre remboursement de la commission 2 de l eugageraent de rembourser les valeurs après paieraent QueHc que soit l importaiice des demandes i y est satistait iraniédiatement Recouvrements sur Paris Commission 1 2 0 0 Verkooping van Roeijen te Stolwijk De Notaris J G BROUWER NIJHOFFte BaaatrecJit zal op Diugsdag 25 April 1865 des morgens 9 uur op de HofstedeN 39 in Boi ettktrh te Slolxijk ten verzoeke van den Voogd over de minderjarigekinderen van Hk ANKER Cz iu hetopenbaar om contant geld verknopen 14 Eoeijen die gekalfd hebben of op kalven staan 4 Kalfvaarzen 2 Vaarkoeijen 5 Pinken een aftandszwart Merriepaard een Zogmet Keuijen een smalwielf eWagen een IJsslede 2 Schouwen Brandhout BOUW enMELKGEREEDSHAPPEN en MEUBE LEN De Thee Soorten UIT HET MAG IZIJN V VN Sinderam en Siblcsz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven vele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 i en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tie uhKtq D N 24 te GOUDA D BOER Az te Omleicaier en verdere Dépótï Namiddag 3 Voormiddag g r 8 12 DE DIRECTIE OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping te BMjEMMgrrM Van eenige Perceelen uitmuntend goed BOUWen WEILAND alsmede DIJKGROND te zamen groot 10 Bunders 45 Roeden 40 Ellen en liggende in den Overbuurtschen polder ouder Bleisaijk strekkende gedeeltelijk van den Hoefweg en gedeeltelijk van CORNELIS HENNEKEN langs den Nieuwenueg tot den eigendom van Mevrouw VAN CHAR NTE beiena ten noorden Jlcvro w KRÜYFF Eerst in drie perceelen daarna in combinaticn alles breeder bij billetten omschreven De Veiling Woensdag 19 Afril 1865 De Verkooping 2C beiden des Voormiddags ten 10 Ure in het Logement DE ZWAAN te Bleimcijk Nadere informatien zijn te verkrijgen ten Kantore Vi n den Notaris MOLENAAR te ZUWJTADIJINXVEEN Rotterdamsche BROODBAKEERIJ Bij deze heb ik de eer aan mijne Stadgenooten te berigten dat bij mij verkrijgbaar is gesteld beste tarwo en rogge GEZONDHEIDSBLOEM welke is bekroond met de gmiden Medaille op de algemeene Tentoonstelling gehouden te Haablem in Junij 1861 alles in pakjes van een ned pond a S5 cents Di póthouder J C v SCHAIK Broodbakker Hoogstraat Alsmede te bekomen alle soorten en kwaliteiten van brood enz innder vermlsching of bedrog Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOU da met inbegrip van Rijks en Gemeenre accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 40 s j j 7o per kan 58 cents Jenever t soort GoOD 5 Apri lSü5 Te KOOP voor een prijsje EENE GROOTE PARTIJ FIJNE PUIN te bevragen bij A BRINKMAN tiendeiceg Openbare Verkooping te STOLWIJK Op Vrijdag April 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van KLAAS VERDOOLD aan de Noordzijde van Benedenkerk onder Stolwijk in het openbaar worden verkocht 15 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 4 dito VAARZEN 1 guste VAARS 4 PINKEN 1 bruin aftands MERRIEPAARD 1 BOERENWAGEN 1 SPEEL WAG EN 1 SLEDE 2 SCHOUWEN diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEX eeue partij MEUBELEN en HUISRA D en andere roerende goedereu Nadere iuformütiüu ten kantore van den Notaris G J SPRüYT te Olderkeek aan den IJssel Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 4 April Laagste kotis 62 957 8 Hoogste koers 62 8 72 Ae 96 Gebleven koers 723 96 41 46 = 95V4 8IV 91 84 i 186 601 8 30V3 SOV16 fiS s esVs ïSVb 59 Vis 597 8 26V 6 951 8ÏJV16 ao Vis iseVo 6ov 30V16 SlVs 863 907 SiVs I86V2 6OV16 3üVl6 8ü 65 SlVs I 19V4 551 8 59V8 591 3 26 687 551 8 591 8 591 8 26Vl pCt Ned V sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2V2Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 dO Amst 1864 51 d Amst18ö0 4i j Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCtdito dito 21 3 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 6 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 Correspondentie Ooze boskoopsche correspondent berigt dat velen hem zijne raeüedeelingen zeer ten kwade duiden en inzonderheid de boonikweekers die schromelijke gevolgen voor hunnen bnodel duchten van zijne toch zoo onschuldige en welgemeende berigten Hij wil zich ootmoedig onderwerpen aan den lichtsehuwen en bekrompen zin die in onze hoogverlichte provincie op het platte land niet zeldzaam is Die den inocd zijner overtuiging niet bezit onthonde zich van elk geschrijf want alJen die de openbare belangen n illen voorstaan moeten volkomen inzien dat z altijd en allerwegen smaad en verguizing te verwachten hebben van de tallooze schaar der ielfzachtigen Bo kdrukkerij van A BRINKMAN Pete C urant verschijnt des Donderdags en Zondags Ja de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat op de Plaatselijke Secretarie tegen betaling van kosten verkrijgbaar is de Verordening op het lioiiiccn die op de èrandzceer en die ter voorkoming en bestrijding van hesiaettelijke ziekten Gouda den 4 April 1865 BuBGEMEESiER en Weihoiders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA den 8 April De discussien in het fransche wetgevende ligohaam die zich in het begin door zekere hevigheid kenmerkten hebben in de laatste dagen dat karakter verloren en zullen weldra eindigen met de rustige aanneming de voorgestelde amendementen verwerven slechts enkele stemmen Nog altijd zoekt de keizer een geschikten president der vergadering want Frankrijk is wel niet arm in mannen van groote bekwaamheid maar deze behooren in den regel niet tot de vrienden des keizers Men spreekt nog altijd van Napoleons reis naar Algerie en het bezoeken van eenige zuid oostelijke departementen waar hij zijn zoon der bevolking wil voorstellen Donderdag is te Frankfort het saksiseb beijeische voorstel ter gunste van Augustenburg aangenomen zonder dat bet nog veel nitzigt biedt op eene billijke beslissing Oostenrijk heeft eene verklaring afgelegd die niet van scherpzinnigheid ontbloot is Het is bereid af te staan van zijne verkregene regten als Pruisen van zijne zijde hetzelfde doet zoo blijft het in gunstige verhouding met de andeie staten die de regten van Augustenburg voorstaan Maar rekende het daarbij niet op den onwil van Pruisen Kon het niet ver ekerd zijn dat dit den buit zou vasthouden En werkelijk luidt de verklaring van Pruisen geheel anders men wil regtvaardigheid de zaak moet onderzocht worden intusschen blijven de hertogdommen bezet en bet arme volk overgelaten aan pruisische willekeur De pruisische minister zegt opentlijk dat men Kiel gaat versterken hij vraagt daartoe de fondsen aan en wie zou nu gelooven in eenig voornemen van Pruisen om dit te doen in het belang van een ander regthebbende Pmisen alleen heeft regt want het kent geen andereu zin aan dit woord toe dan die van magt bezit en willekeur Engeland heeft een groot man verloren Cobden heeft door zijne TOstelooze bemoeijingen de vrijheid van den graanhandel in Engeland ingevoerd Hij was eea volstrekt vijand von den oorlog en zijn leven gewijd aan het vrij en vreedzaam verkeer der volken Hij zocht de grootheid niet maar hij vond die op zijn weg Ondanks herhaalde aanzoeken weigerde hij standvastig den ministerieleu zetel versmaadde titels en eereposten en bleef de volksvriend Zijne verdiensten werden algemeen op hoogen prijs gesteld en zijn dood wordt geacht als een verlies voor de geheele menschheid De amerikaansche aangelegenheden wekken voortdurend de belangstelling De krijgsbedrijven schijnen ten einde te spoeden Eichmond zal weldra moeten bukken en dan moge een guelilla oorlog nog eenigen tijd volgehouden worden dit zal de ïeorganisatie der unie niet beletten Heeft men ons eerst jaren iang de aanstaande zegepraal der zuidelijken voorgespiegeld ïu heeft men geen woorden genoeg om de verwarring te schilderen die geboren zal worden uit den val van het oproer ïn waarlijk het is niet te ontveinzen dat de gevolgen van den feeselijken burgeroorlog diep gevoeld zullen worden maar bij fc onmetelijke hulpmiddelen der groote republiek mag men Bet grond verwachten dat het nijvere en krachtige volk dat a gevaarlijksten opstand wist te bedwingen ook de overige De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letter s worden berekend naar plaatsruimte bezwaren zal te boven komen en weldra in ongekenden luister zal herrijzen en hoogeren bloei dan vroeger bereiken öuitenlanïr Londen 5 Apnl in de zitting van het huis der gemeenten heeft lord Palmerston eene lofrede op wijlen den heer Cobden gehouden Hij prees den overledene als een helderen geest een edel mensch en een verdienstelijk burger en zeide dat Cobdsn s werkzaamheid eene van de belangrijkste bladzijden van Engelands geschiedenis zou uit maken Die lofrede weid namens de oppositiepartij door den heer Diaraeli beaamd volgens hem was er in Engeland nooit edelaardiger mensch onder de middelklasse of de hooge standen geweest De heer Bright de geestverwant medewerker en vriend van Cobden dankte de vergadering voor hare deelneming in zijnen diepen rouw In schier alle steden des ryks inzenderheid te Liverpool Manchester en Birmingham heeft de tyding van het overlijden van den heer Cobden een diepen indruk gemaakt en blijk doen geven van meewarigheid Van schepen beursgebouwen particuliere woningen enz werd de rouwvlag uitgestoken zelfs werden vele kantoren en winkels gesloten en met floers behangen In het noorden van Engeland zijn de ijzerfabrieken involle werking In Staffordshire blijft evenwel het conflict tusschen de eigenaars en de werklied l nog voortduren terwylio zuid Staffordshire de arbeiders zelfs in hunne eischen dringender worden In de alhier ontvangen berigten uit Rusland wordt gemeld dat in Samara aan de Wolga eene der rijkste landstreken van het russisch gebied een hevige hongersnood heerscht Blijkens het officieel orgaan van dat district blijft de nood er nog dagelijks stijgen vooral m de districten Buselak en Nicolajew De schuren zijn er ledig en de boerenhutten zijn van daken beroofd doordien men het daarin aanwezige stroo voor veevoeder beeft gebruikt Volgens andere berigten is het gebrek voortspruitende uit een mislukten oogst 700 erg dat zelfs het stroo er tot nooit gehoorde pnjien moet gekocht worden terwijl veel boeren reeds in het begin van den winier hunne paarden hebben gedood omdat de dieren anders toch van honger zouden moeten sterven Parijs 5 April In de zitting der kamer van afgevaardigden op heden is beraadslaagd over een amendement waarin algeheele vrijheid wordt geeischt voor den erflater om bij testamentaire beschikking aan zijn vermogen eene bestemming te geven De heeren Guéroult en Marie bestreden dit amendement met niet minder kracht dan de regering De laatste verklaarde dat zoodanige bepaling in de harde engelsche wetgeving eene plaats moge gevonden hebbrai in de fransche behoorde zij niet te huis Het amendement werd met 199 tegen 42 stemmen verworpen De beer Jules Favre stelde een amendement voor tot strekking hebbende dat de woekerwet en de geprivil gieerde makelaardij znllen worden afgeschaft De regering verklaarde dat beide onderwerpen thans een punt van onderzoek uitmaken nog in dit zittingjaar zullen voorstellen worden ingediend Paragraaf 8 werd daarop goedgekeurd 6 April Iu het wetgevend ligchaam heeft de hr Jules Simon de noodzakelijkheid volgehouden dat de algemeene radenhun president en de gemeeoteraden den burgemeester kiezen De heer Picard heeft nadrukkelijk het bestuur van den prefectder Seine den heer Hausmann afgekeurd De heer Eouher heeft daarop de tegenwoordige organisatie van de algemeene raden verdedigd Ten opzigte van de hoofdstad merkte hij op dat wanneer in eene gemeente de grootste belangen van de regering en het land vereen gd zijn de belangen van particulieren uit den aard der zaak alsdan oiidergeschiki ijn aan de algemeene belangen Betreffende de benoeming van de maires verklaarde hij dat de regering hoewel