Goudsche Courant, zondag 9 april 1865

liet rf t himilh ncudi om met uit de ledeu vin den gemeenle ridd eenéViize an een maire te doeu besloten heeft om slechts in e cLptiouele fe alleu van dit regt gebruikte maken zullende IJ ni genone om taud gheden hire keus vestigen op een der leden oort = lerklaarde hij dat de regering voornemens is oui ocrat tot eene reorganisitie van de gemeenteraden over te gain na d aanstaande verkiezingen Brussel vnl De kamer van vertegennoordigers heeft heden me o 5 tegen 27 stemmen de voorgestelde orde n den dis lernorpen itrekkendc om te verkliren dit de regering nut ffeheei vreemd is sebieven ain de ainwervingcn ten beloeic der mex ciinsche Ijfwacht De kamer heeft eenemotie nngeuomen w iirbij zij volhardt bij hire vorige verklaring dat dl reReriug wel diirian vreemd is gebleven Berlijn i Vpnl In de kamer der atgevtai digdcn heeft isleren de minister van oorlog een ontwerp ingediend ivaarbij buitengenoue gelden aangevriagd orden ten behoeve der ma rine Hij lerhngt oor de eerste es jiren 19 millioen naar in lU geiondeu zullen iiorJen door middel eener leoning lot het aauKgg n iii hnen het bouwen vin oorlogsschepen fii Hij T it K IS el wordt herigt dit de stenden het ingediendeweton werp betrdTeude de ver ezingen üi zeer hevige benadhgni en met groote meerderheid hebben erivoi en Slechts 7 eiumcn htbbeu zuh voor het ontwerp verkhard 1 t ccr te kimer te Stutgard heeft met 23 tegen 6 stemmi 1 T lUïtiioineT let wetsontwerp betreffende de vermindering Ui sornnnge belastinsen Dl buku the rtsering heeft het voornemen opgevat omei n t itwtrp n wet bij de stenden in te dienen tot regeling i 1 kcikelrjke iiiigelegenheden vtu de i rielieten lie hui uer ifgevaardisden heeft heden na zeer korte 1 II l la in2cn de wetsontwerpen betreffende het tolverbond I iLt d rcmetm temmen ningenoraen De commissie tot het r i t r oekeii m de voordrigt betreffende het v rleenen van tdi buiteugiuo n ciediet ten belioeve van het ministerie van ra nine heelt ith secoiistitueerd tot voorzitter dier commissie 1benoemd de beer Cirlowitz Frankfort Vpnl in de zitting vin den bondsdag 1 h lai het lujrstel nu Btijeren en Saksen met negen sternram 1 iii eijomen Luxemburg stemde met mede OosteuTjiv leeft erkta ird dit het bcieid is zijn regtstitel op de htrtoitdommen a in den hertog v in A ngusfenburg if te staan wanneer Pruisen dlartoe ook gezind is doch anders zal het ziin regtstitel behouden tot dit de kwestie oveieenkomstig Duil cnlinds bclingen geregeld is Prui=eu heeft vciklaard dat het iriiiue tot eene overeenstemming il geriken doch diartoe 15 onioorwiarlelijk noodijr dat voorif lUe en met mme ook zijiie eigene iinspi iken ondczocht worden Het zal zijn regt V in bezit handhi en tot dat eene voldoende regel ng in hetgemeenschappel k bel mg tot tand z il gelomen zijn Doch het lerkliart reeds op dit oogenblik dat het heden door dei bondsilig genomen lc luit niet geschikt is om de e voldoende regeInu te kunnen lerw achten Örnnenlonö Gourrnripni Donderdag 6 ipril heeft ilhiei in het logement de Zalm plaats gehid de aanbesteding vin een nieuw fabrieksgebouw ten behoeve V lU de goud che machinale garenspinnerij Er waren ingekomen 17 mschrijMigen de hoogste bedroeg ƒ 53 200 de minste inschrijver wa C Zoetmulder te Schiedam voor ƒ 39 854 In de zitting van de tweede k imer der fatengeneraalvan donderdig heeft de heer Groen van Prinsterer kennis gegeven dat hij wegeüs redenen van ge ondheid zijn ontslagneemt als lul der k uner De reserins heeft een ontwerp van wet nopens het toezigt bij deoprigtmg van fabrieken en dergelijke inrigtingen ingediend Het Haiidelsblid meent uet zekerheid te kunnen mede I telen dat doo de regering bij den raad van state het onderzoek ainl aUp ig is gemaakt vau een ontwerp van wet totit ehiffing der doodstraf Het L tr Dagbl wil weten dat ooi zoover de plannenthans va tge teld zijn m de paasch vacantie door de tweedekamer in behindeling zullen norden genomen m de eerste plaits de zegelwet nelke men zoo mogelijk met 1 julij wilinvoeren en voorts het regerings reglement voor WestIndie terwijl het o enge deel van dit zittingjiar aan de behandelingdei suikernetten zal gewijd zijn Men schrijft mt Almelo Gelijk men hier vernachttneemt men op het oogenblik in Twenthe neder eene meerdetlevendighe d in de katoenfabriek nijverheid waai nelke no schijnt te zullen toenemen blijkens den aanzienlijken aanvoevan grondsiof en machinerie die dagelijks over het ovenjss sehe kamal alliier pkats heeft terwijl men zegt dat eerstdaigip m 400 kisten met machinerie zullen aangebragt wordenende firma G Krombof te Enschede dit jaar ook eene stoomneverij zal doen diarstellen Men schrijft uit Delft aan de Pror Fr Ct Naar metverneemt bestaat het voornemen om de epauletten der officierenbij het leger af te schilfen en te doen vervangen door goudensterren op de kraag het aantal naar gelang van dea rangVoorts zouden twee rijen knoopen op den wapenrok weder norden aangebragt die verbonden zouden zijn voor klein tenuedoor zijden vooi groot tenue door gouden lus en of koordenVerder schijnt er sprike te zijn om de tegenwoordige chicotte doen vervangen door eene soort van hoed zoo als bij defransche chasseurs de Vincesiies ook nel bij de vroegere belgische Jigers van Cipiaumont in gebruik en overeenkomsthebbende met die van onze rijksveldvvacht Ook verneemt men dat bij den minister viu oorlog het voornemen bestaat om het tractement dei officieren althans der luitenants te verhoogen Na al hetgeen de er d igen reeds is medegedeela betreffende de ziekle die te Petersburg zoo vele slagtoffers heeft gemaakt nordt uit eene geachte bron bevestigd dat de daaromtrentlooptnde geruchten zeer overdreven zijn geneest Ook volgendie mededeeliug leveit de ziekte geen enkel v rschijn el ophetnCiV eenigen grond geeft om haar gelijk te stellen meteenepestziekte als nairdoor de oosfersche landen meermalen geteisterd zijn Zij schijnt uit bibeiie hin i loop genomen tehebLen en vertoont geen eigentlijk epidemisch karakter AUeejm ommig svmptomen vertoont zich eenige overeenkomst mede pokken of den tvphus Thans evennel is zij zeer afgenomen Met kennis der zaak zoo schrijft men nootlig ikderhalve uit bij u de handelaais gerust te stellen voor zooveiZIJ uit dien hoofde nog eenigzins er tegen mogten opzien omhunne hanüelsrelatien met de russische havens geregeld voonte zetten Boskoop 7 Apnl In de openbare vergadeimg van den gemeenteraad op 5 dezer is besloten dat aau te vangen met prijio January etr tk ook hier eene belasting op de honden zal worden geheven Amstaanden zondag zal men van hier naar Amsterdameen pleiziertogt maken met de stoomboot Leeghwater kapiteinF M Car jens terwijl de boot Eijn en Gouwe woensdisdaaraanvolgende dit voorbeeld zal volgen Ongetwijfeld zullende passagiers hoofdzakelijk bestaan uit boomkweekeis aangezien het doel van de togten de tentoonstelling in het volkapdeis Is Alen verneemt dat de alhier gevestigde pomologische vereeiiiging met eene gouden med alle ter waarde van ƒ 100 is bekioond geworden In de maand junij lai st zal door de Apollo vereenging alhier eene soiree gegeven worden bij gelegenheid vau deherdenking der overnmn ng bij A aterloo W larsehijnlijk aldaartoe gekozen norden het gelegenheidsstuk van Taco getiteld Mirth en Lauweren in 4 tafereelen eindigende met eeneallegorische voorstelling Desniettegenstaande zal de genonekermis soiree ook doorgang heboen zoodat de ijver der nerkende leden op zware proef wordt gesteld Tot aller genoegen heeft de president Brand weder vooreen jiar de leiding der zang en leesvereenigmg op zich genomen Gemengde Berigten Cobden die in 60jar gen leeftijd als ambteloos burger stierf weigerde mecimlen de oetrekking vdQ mim=ter voorts den titel van baroneb ca een zefel m den geheimen raad Alen beweert dat keuenn Eugenie het le en schrijft van koningin Alane Antoinette 1p Stuttgart hebbeTi tot het leggen van een telegraafkabel door de Behnngstraat Te Man iieim IS de vaart gedeeUelijk gestieind door den ligen waterstand van dea Kiju Te I uicmburg heeft eene geduchte onl loffing plaats gehad door htt ontbranden der gasstoiien van een beerput Ie Parijs is eene maatschappij tot ledding vau schipbreukelingen opgengt Op het plateau vaa den Mont Ceuis ligt de sneeuw lo ellen hoog De zuidelijken begiuueu de slaven te wapenen maar veriieden tevens die vij te laten Ie Zwolle wordt zoo vtU zeevisch aangebragt dat de af l tg van s morgens tot j avond ten negen ure duurt In den nacht van 30 op 31 Maart is te Piaag eene vrouw van 55 jaren dood gevroren Keizerin Eugenie oodeineemt een pelgrimstogt naar Jeruzalem zoodra baar man naar Algerie gaat Zondag heeft men te Middelburg lijsters vernomen die kwartier komen maken voor de len e Op Sicilie gaat men steeds voort met moorden roovc en geweld plegen Ie Kiel wprdeu de pruioische schildwachten en patiomlles onophoudelijk door de inwoners beieedigd De er dagen zija te Warschau meer dan 200 werk lieden gevangen enomen De spaansche schepen hebben dt Chincha eilanden ontruimd Het aantal gekken neemt voortdurend toe in alle wroote steden van Europa De spaansche regering wenscht de sterkte Tan het leger te bepalen op 100 000 man De oorlog op Nienvv Zeeland IS op aieuvv uU cbioktii In de provincie Groningen vermeerderen de gevallen van hond doliieid Ia China nemen de oproerige bewegingen weder toe Het boistbeeld var Richard Cobden zal op bevel des keizers m het museum te liigezoiiden eu Slot De opleiding der onderwijzers i door de nieuwe wet veel eranderd Was het vroeger aan de onderwijzer oiergelaten om de aanstaande onderwijzers op te leiden enkele lokale inrigtingen en de kweekschool te Haarlem in de laatste jaren plus minus 30 leerlingen tellende uitgezonderd thans heett het rijk voor een groot deel die zorg op zich genomen door het inrigten van drie kweekscholen te Hiarlera trroningfn en s Hertogenbosch ieder met 40 kweekelingen xiovendien naren er iL 1862 28 uormaalscholen met 82 ondeiwij eis en 881 kweekelingen terwijl op 55 openbare scholen nog onderwijzers vergoeding ontvingen voor de opleiding van 058 kweekelingen Er behoeft dus nu vooieerst geen vrees te bestian dit men over gebrek aan onderwijzers personeel zal behoeven te klagen te meer daar op verschillende choleii wegens het aantal leerlingen voor het gemeentebestuur de veipligting besti t om een kweekeling te be oldigen Of die inrigtingen geschikte onderwijzers zullen opleveren IS nog moeijelijk te beoordeelen dairfoe is de nieuwe regeling nog Ie kort in werkiiig Had de oude manier vm opleiding evamens toe te schrijven jammer echter dat die massa keunis voor en groot gedeelte op de school onbruikbiir is en wegens ae biUast dikwijls de goede lading wordt achergeliten Langzameihand zullen de kweekelingen van normaal en kweekscholen als hulponderwijzers optreden en dan is het te hopen dat zj in de school aan de veiwachting die men van hen mag koesteren zullen beantwoorden Die inrigtingen toch moeten aan het onderwijs bekwame hulponaerw ijzers verschaffen geschikt om op de volksschool te werken geen geleerden of half geleerden die een schat an geleerdheid bezitten doch met m staat zijn om de eerste beginselen op een gepaste w ijze aau de kinderen mede te deelen Hiermede aan het slot genaderd dank ik de redactie voorde welwillende plaatsing B Marktberigten Gouda 6 April Tarwe Poolsche pr last ƒ Jl O Zeeuw sehe per mud ƒ 6 a 9 Rogge Inlandsche 5 50 a ƒ b 25 buitenlandsche 6 a ƒ b 25 Gerst ƒ 3 a ƒ 6 00 H iver ƒ 2 50 a ƒ 4 Boekweit Fransche per 2100 ned S ƒ 170 Noordbrabantsche 190 Duiveboouen ƒ 6 a ƒ 7 00 Hennepzaad ƒ 9 a ƒ 9 50 De veemarkt met gewonen a invoer de hmdel vooralm best vee vlug varkens vlug vette sch ipen mede vlug teverkoopen Botei ƒ 116 a ƒ 1 20 Delft 6 April Bij voldoenden aanvoer ter graanmarkt ging de voorraad slepcnoe vin de hand Tarwe ƒ 7 60 a ƒ 8 40 Puike en jarige ƒ 9 ƒ 925 Eoege ƒ 5 4U a ƒ 6 20 Zomergerst ƒ 4 20 a ƒ 5 Korte haver ƒ J 40 a ƒ J bü Lange d ƒ 2 60 a ƒ 3 20 Duiveb 7 2a Pairdeb ƒ 6 25 Br boonen ƒ 12 a ƒ 14 Groene erwten 7 a ƒ 10 Aan stads waag gewogen van O Maart tot b pnl 281 8 en 139 16 boter te zamen 7010 n ffi Hooiboler ƒ 52 a ƒ 59 het vierde ƒ 1 30 a ƒ 1 47 per ii 8 Ter markt 230 mud aardipp ƒ 2 10 i ƒ 2 aO Middelburg 6 Apnl Tirwe en ger t onveranderd met goede vriig Rogge 10 c en br boonen ƒ 1 hooger Loaden 3 Apnl Gnnen In Eng tarwe is het stil m vreemde even zoo gerst vast en hiver prijshoudend Aanvoer van 27 Murt 1 April 1874 qr ml tarwe 2021 qr inl en 3260 qr vr gei l 628 qr ml eu 2800 qr vreemde haver Aan de veemarkt van heuen naren aanarevoerl 41 sOrunderen 127 kilveren 17 710 schapen en 370 va ken oorbeste runderen werd ï voor do kalveren 5 6 voor do Siha pen 6 2 eu voor do varkens 4 10 pr steen betaald 4 April Boter Friesche 116 a lib kampen enZwolle 112 a 114 Bosch 90 a 104 Groningen 84 94 Holstem en Kiel 120 a 12 lersev lOS a 11 Morlaiv = 6 a 90 Kaas onverinderd en de markt is vaM 5 Aprd Granen Lng en vr tirwe til op vorigeprijzgerst onveranderd en haver vast 6 April in de veemarkt van heden waren aangevoerd 990 runderen 294 kalveren o 140 schapen en li4varkens Voor beste runderen werd 5 voor do kalveren 5 6 voor do schapen 6 2 en voor dito varkens 4 IJ per oteen betaald Burgerlijke Stand GeboreIs 5 April Jolian Chri tiaan ouders J Y Braked n J Mi 1 Ier 6 Johanna ouders J de Jong tn G Loav ertIiburg Corn i = ouders S Blonk en S van der 13 irg Nicolaas ouders P erbij en G B A Dekker Gerrit Cornells ouders G C Homes en M de Graaf OvEELtDEA 2 Apnl J van der Zanden 64 j 4 C D Uaart wed van W Smit 91 j C J Carlier lo d 5 J Wakker 80 j A Piujk 6 m WOERDEN van 30 Maart tot en met 7 April 1865 Bevallen M K Oppelaar geb van Zwietcn z A E Gijsberts Hodeapijl geb Bredias d A Root ceb erheul z C üionk geb Sater d OvEHiEDEN P van Eijk 5 j C slagt ruim 7 j G Jleseink rmm 23 j W Duijts ruim 16 m Ondfrtroiwd H Plomp 26 j en E de Groot ruim 24 j J V Broers uim 24 j en A Witteman ruim 29 j