Goudsche Courant, donderdag 13 april 1865

ii 3fy I§65 Donderdag 13 April ii aiy JOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Fabriek VAN Parapluis en Parasols WANDELSTOKKEN CORSET BALEINEN en GEWASTE TAP De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij heeft ontvangen uit PARIJS de nieuwste en smaakvolste ParasolS Antukas Ombrelles Ook is zijn magazijn zeer ruim voorzien van zijden Alpaka s en katoenen Parapluis Nog heeft hij ontvangen een groot assortiment Heeren en Kinder Wandelstokken in alle kwaliteit Zich vleijende met een bezoek vereerd te zullen worden C T CAVEKGNO Gouda Turf Markt liij de Kleiweg Ondertrouwd È J J viK DIEREN van Goi da p Wed van C CLAEIJS é met tl J E PFEIFFER Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 s Heetoge nbosch 4 April 1865 Eenige en algemeene kemiUgmng DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND berigten dat blijkens aangeplakte Publicatie de rekening over 1864 ter Secretarie vau Rijnland te Legden ter inzage zal liggen en verkrijgbaar zijn van den 8 = tot den 22s dezer In kennisse van mij De Secretaris van Rijnland W G DE BRUÏN KOPS Leyden 1 April 1865 In een gezin van drie personen vraagt men met Mei eene geschikte Dienstbode Adres bij den uitgever dezer De ondergeteekende heeft de eer hare geëerde Stadgenooten en verdere Begunstigers te berigten dat zij heeft ontvangen een nieuw assortiment PARASOLS en EN TOüS CAS naar den laatsten smaak en dat haar winkel ruim voorzien is van zijden Heeren ea Dsiues ParapluièS van ƒ 4 en hooger Alpaca en Katoenen Parapluiès alle tot zeer civiele prijzen Zij beveelt zich nederig in de gunst harer geëerde Begunstigers aan Wea A CANEVASCINI Markt wijk A N 57 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüDA mej inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo per kan 58 cents Jenever 2 i soort Moutwijn a 462 O ƒ per kan S6I 2 cents inl BRANDEWIJN 46Vio o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 8 Apri 1865 i 5G3S 3TS ïüïwï = css sisctS7 iTS 5 Heden overleed na eene langdurigeziekte tot mijne diepe droefheid mijnehartelijk geliefde echtgenooteCATHAKIXAv NDER WIEL in den ouderdom van 40 jaren A van VEEN Gouda 7 April 1S65 Gevoelig voor de veelvuldige blijkenvan hartelijke deelneming bij de ziekte enhet overlijden van onzen veel geliefdenEchtgenoot en Zoon den Heer HERMAXUS VAN BOTENE J betuigen de ondergeteekenden hiermede hunnen opregtendank V H v AN BOVEXE Gouda LANSDORP 8 April iJS H TAN BO ENE S = ATELIER DE PH0T06RAPHIE De ondergeteekeiide heeft de eer te berigten dat zijn A J MARTENS Openbare erkooping te STEIN in en bij het Eegthnis DE KAP op Woensdag den 12 1 April 1865 ten overstaan van den Notaris W J EORTÜIJN DEOOGLEEVEB te Gouda van EEN VARKEN TWEE RIJTUIGEN EENIG GEDISTILLEERD DRIE BILLARTEN EEN INBOEDEL en verdere roerende goederen Daags te voren te ien Zij die iets te vorderen hebben van den Hetr W R Baküx va s HEECKEREN VAN BEANDSENBURG alhier worden verzocht hunne rekeningen vóór den 15 dezer maand in te leveren ten kantore van M J L A DE GRAVE Govda 1 April IS 65 rit de hand te KOOP of te HLXR nabij GOI DA Een Huis Schuur en Erf ingerigt tot Herberg waarbij STALLING voor 4 Paarden en 6 Koeijen Franco te bevragen bij J MULDER m timmerman te Gouda en A TOLK m metselaar te Saoilrec it Openbare Vrijmllige Verhooping te STOL riJK Op Vrijdag 21 April 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize vaa PIETEE OOMS aan de Zuidzijde van het Beijersche onder Stoiwijk in het openbaar worden verkocht 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 PINKSTIEE 2 BCHOUWEN 2 KKüIWAGENS eene PARTIJ BEÜGBOOMEN SLIETEN PALEN en HOEDEN eene WRINGTOBBE met toebehooren div rsc BOUW en MELKGEKEEDSCHAPPEN eene partij MEUBELEN en HUISRAAD 2 BEDDEN en andere roerende goederen Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Oudebkiek aan den IJssel Goedhoope MUZIEK voor PIANO Uitgave van F KOKSMA te Franeker Depothouder A BRINKMAN te Gouda Chopin op 7 cinq mazurka s ƒ 0 45 Field six nocturnes n 5 B dur 0 20 Meijer air Bohémien rasse 0 25 Kohier volkstünzeallerNation hf l 0 60 Krugop 52 nt 8 WieaNeêri bloed 0 15 n0 19 Godsavethequeeu 0 20 n 23 Dessauer Marsch 0 15 Schulhoff cp SO SouvenirdeVarsovie 0 30 Voss op 99 3 fleurs n0 1 laEose 2 dr 0 25 WolIenhaupt op l8 n0 1Adeline polka 0 25 ni 2Adeline valse 0 30 Prijzen der Effecteo pCt Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Eoths 21 3 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 4i 2Aand spoorw Oost Metall 5 pCtdito dito 21 2 dO renteAmst 5 d nat 1854 5 d iuzilv 1864 5Italië Amst 5 lurk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 7 April Laagste Hoogste GebleveB koers koers koers 62Vi6 62V8 72IV16 72 8 72 Vl6 96Vi6 961 4 961 8 411 41 4IV18 46Vi6 46V8 9C 961 2 961 3 lOQl s 8IV2 81V8 81V8 87 87 V4 871 4 91 9iyi6 911 4 84V8 841 3 841 3 187 60V 6 6011 16 6OV3 30V3 7978 79V8 791716 651 8 651 4 66V16 687 8 68lVi6 68IV16 51 7 6 511 2 51V8 19V8 19V8 54 8 541 3 581 2 59 5SV8 581 2 597i6 581 26Vi6 26V8 261 8 Boekdrultkerij van A BRINKMAN eie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Inde Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren peprijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 jie inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïr London lO pril in het huis der gemeenten heeft zaJjrdag de minister van binnenl zaken sir George Grey ver bard dat de russische schepen vooreerst niet aan quarantaine en worden onderworpen Op eene interpellatie van lord i ho antwoordde de minister van koloniën Cardwell dat tier leden van de regering van Canada te Londen waren aanükomen ten einde conferentie te houden over de maatregelen elke genomen moeten worden tot verdediging der kolonie Ije britsche regering zou overigens tot geene gewigtige stappen lesluiten zonder toestemmiug van het parlement Op eene inirpellatie van sir H Verney antwoordde de heer Layard dat ie toestand van Sleeswijk Holstein was abnormaal Derhalve Engeland de voorloopige vlag erkend zonder daardoor de rtgten van Pruisen Oostenrijk of den duitsohen bond welke te erkennen De heer Goldsmith laakte Pruisen dat met veronachtzaming van de belangen der hertogdommen lechts Bjne eigene belangen behartigde Naar men verneemt heeft de amerikaansche gezant te Londen de engeische regering verzocht om de havens in haar rijkte sluiten voor de schepen der zuidelijken op grond dat dezetiiaas geene enkele haven meer bezittende niet met die schepennaar de plaats hunner bestemming kunnen tertigkeeren en dusgeene aanspraak hebben op de regten van oorlogvoerenden Men gelooft dat de engeische regering dit verzoek aan dere tsgeleerde raadslieden der kroon zal onderwerpen Uit New York wordt van 30 maart gemeld dat op zatnrdag bij Petersburg een groote veldslag heeft plaats gshad Lee die den aanval begon was aanvankelijk overwinnaar maarwerd later met groot verlies op twee punten teruggeslugeu Sherman heeft zijne vereeniging met Schofield tot stand gebragten Goldsborough bezet alwaar zij zullen blijven Er zijn gerachten in omloop nopens vredes onderhandelingen Uit New York zijn de volgende berigten van I dezerontvangen De beweging van Grant s leger is woensdag begonnen de infanterie is in de rigting van Hatchers river voortgerukt Sheridan rukte voorwaarts Thomas zou op Lynchburg aanrukken de beweging tegen Mobile begon den 18 Lincoln en Seward waren nog te City Point Volgens half officiele berigten uit Mexico heeft Coreno een fransch jagerregiment bij Veranos verslagen en de gevangenen laten doodschieten De Franschen waren den 29 jan van Duranga naar Chihuahua gerukt doch trokken weer terug daar dit sterk bezet was Parijs 10 April Zaturdag is in het wetgevend ligchaam het vraagstuk van het kosteloos onderwijs behandeld De heer Dnmirail heeft het beginsel van het verpligt onderwijs bestreden en is door den heer Jules Simon beantwoord De heer Parieu heeft de voordragt eener wet toegezegd welke zonder het lager onderwijs verpligtend te verklaren belangrijke verbeteringen ter verbreiding daarvan zal behelzen en daarop is liet amendement verworpen met 233 tegen 17 stemmen In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heerVuitry bij de behandeling van paragraaf 13 uit naam der regering verklaard dat deze geen verbeurdverklaring geen suppressie geen uitzetting evenmin als eene scheiding van kerken staat wil zij wil dat de kerk onafhankelijk van den staatzij even als de staat het zal zijn van de kerk Elk moetmeester in zijn eigen zaak zijn De burger maatschappij ismeesteres van haar zelve geworden Het is noodig dat mendit in Frankrijk en elders wete De vergadering heefi geweigerd de rede van Jules Favre te hooren De oppositie heeft daarop haar amendement ingetrokken Bovengenoemde paragraaf is vervolgens aangenomen met 234 stemmen Alsnu was paragraaf 14 aan de orde De heer Jules Favre heeft gesproken over Mexico Italië Denemarken en Polen De prijs der Advertentien van één lot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiteagew one letters worden berekend naar I plaatsruimte geen dier kweslien is volgens hem opgelost Italië vernacht nog steeds zijne eenheid Polen zijne reconstitutie in Mexico is niets ten einde gebragt Hij laakte voorts ook de staatkunde der regering ten aisnzien van Denemarken gevolgd De heer Beauverger heeft het amendement van de oppositie bestreden de heer Emile OUivier heeft de buiteulaudsche politiek van het gouvernement verdedigd en het beginsel van niet interventie goedgekeurd De paragrafen 14 en 15 zijn daarop aangenomen Bij de paragraaf 16 heeft de heer Jules Favre een amendement ontwikkeld waarin hij de interventie in Mexico betreurde en de terugroeping van onze troepen vroeg De heer Corta heeft haar verdedigd In den gister gehouden ministerraad heeft de keizer tekennen gegeven dat hij voorloopig afzag van het vroeger gemeld plan om in den loop dezei maand een reisje naar Algierste doen en dat hij alsnu later daaraan gevolg zou gevcu Men keurt hier in zake het jongste bondsbe ll it het gedrag van Oostenrijk en den bond goed maar gispt dat vanPruisen Vooral de houding van Pruisen zijne vormen vindenhier afkeuring In onze regeringskringen houdt men zich steedsovertuigd dat Pruisen goed of kwaadschiks de heriogdoramenzal aanhechten al moest het daarvoor een gedeelte vau Sleeswijk aan Denemarken teruggeven Men zegt dat ons kabinetzich er niet tegen zou verzetten maar de aanhechting niet ouerkennen De benoeming van den heer Prevost Paradol tot lid derfransche academie wordt als eene demonstratie tegen de regeringbeschouwd hij heeft herhaaldelijk tegen het keizerrijk gechreveaen heeft daardoor zelfs der pers een paar waarschuw lau en bezorgd Jules Janiu ware zonder de politieke reden waarschijnlijk gekozen De neer Doucet die ook is gekozen is derregering meer gevallig Bij de opname der nieuwe leden zal Jules Sandeau Doucet en Guizot i revost Paradol beantwoorden 11 April In de zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heer Corta aangetoond dat de mexicaansche armee voor meer dan de helft is zamengesteld uit vreemde troepen en dat zij zeer goed in staat is om de monarchie aldaar staande te houden Het was nu de vraag of het goed zou zijn onraiddelijk de fransche corpsen van daar terug te roepen Zijns inziens zeker niet want daardoor zou een van Frankrijks voorstanders aan de re tctie en den onderg ing worden pr js gegeven Hel zou tevens eene schande zijn voor de fr iusche vlag en men zal toch vit Frankrijk niet vergen dat het zijne eer ten offer brengt Nadat de heer x ard vervolgens de houding der regering ten opzigte van Mexico had gecritiseerd nam de heer Ejuheihet woord Hij trad in eene wederlegging van de beschuldigingen der oppositie en verklaarde zijne adhsesie te moeten schenken aan het gezegde van deu heer Corta Daarna wees hij op eenige ziubneden in de rede van den heer Picard die eene niet geringe bezorgheid had te kennen gegeven ten aanzien der mevicaausche leeningen In antwoord d i irop werd door den heer Kouber metlegedeeld dat de nieuw e raexicaansclie ieenin was tot stand gekomen door de voornaumste j mkier huizea te Londen en Parijs die daarvoor hadden getecKend Ei nat eindelijk de terugkomst der fransche troepen betrof daaridu is reeds een gedeelte terug ontboden en de overige manschappen zullen naar het vaderland terugkeeren zoo spoedig de loop der gebeurtenissen dit mogelijk maakt Berlijn lO April De Magd Ztg zegt met betrekking tot de leeiiing van 10 milliocn ten behoeve der marine Deze voordratjt komt onder nog ongunstiger om3taiidi heden in de kamer dan de ten vorige j ire gedane voordragt lot het a ng i Ta eener leening van 12 miUioen waarvan meu des nooU nog beneren kon dat zij eventueel lot bevrijding der hertogdommen zou dienen Het doel waartoe nu de 10 milUoeu verlangd worden is allezins goed maar zelfs de nuttigste zaak weegt niet zoo zwaar als de waarborging der grond vet en de ophef