Goudsche Courant, donderdag 13 april 1865

te Monte Tideo De pruisische afgevaardigdea hehbea de gevraagde SlOOO th voor de regeringsbladeu geweigerd Ia Koorvwgen zal men een telegraafkabel leggen van Egersund naar Peterhead in Schotland ter lengte van 300 zeemijlen De belgische minister van oorlog Cbazai heeft geduelleerd mei den antwerpscheo afgevaardigde Delaet De minister is ligt gewond Naar Algerie wordt eene nieuwe espeditie gezonden van 0 0Ü0 man onder Mac Mahon Het portugesche ministerie beeft zijn ontslag ingediend Door verliezen in katoen is te Londen gefailleerd Ch Joyce Co handelende op Egypte met een deficit van ruim 13 ïnillioen gulden Te Montpellier is in de regten gepromoveerd een jongeling van naauwelijks 16 jaren Een gewezen pruisiseh generaal zal de pauselijke armee organiseren De parijsche 0 nuibussea hebben in 1864 ruim 99 millioen personen vervoerd l e oudste soldaat heet J Redulies dient in een oostenrijksch grens regiment hij telt 122 jaar en streed in den zevenjarigen oorlog Burgerlijke Stand GOl DA Geboren 7 April Johannes ouders T TJithol en S pieringshoek S Johanna Jacoba ouders J J Grooten en A S C Blommtndaal I Petrus Coruelis WilhelmuSj ouders J Begeer en V E vau Oudshoorn I Johanna ouders J van iloon en C Vergeer 0 Cornelia ouders N Melchert en M Sloos Cornells ouders J van Leeuwen eu M Bosman I lö Louiza ouders J B de Hoop en M van llesse OvtitLEiib N 7 April K van der Wiel echtgen van A van Veen 4 0 j A Ouweneel 16 ra 8 J van Vliet 1 j 7 m W Verbeij 49 j E Bosman IG m SCHOOXHOVEX Ingeschreven van 31 Maart toi en met 7 April 1SÖ5 I Geboren Cornells ouders C van der Pijl eu C van dt n Blink Carolina Adriaua ouders J Kloot en M Krins Johanna ouders A Ponsioen eu J Nederhof 1 GtTRouwD B Krins met A Boerc fing van alle bezwaren welke haar in den weg staan Dit is ten minste de algemeene opinie van de meerderheid van het huis Prankfort lO April Volgens een hier ontvangen telegram verlangt de oosten rijksohe regering ophelderingen van het Pruisische kabinet betreffende de verklaringen afgelegd in het huis der afgevaardigden door den minister van Eoon met betrekking tot Je voorgenomen versterking van de haven van Kiel Eopenhagen ll April Het Landsthing heeft het regerings ontwerp tot wijziging der constitutie aangenomen doch het Folkstbing heeft het met eene kleine meerderheid verworpen De zitting van den rijksraad is gesloten In de daarbij ingediende koninklijke boodschap verklaart Z M het te betreuren dat de discussien tot wijziging der constitutie het gewenscht resultaat niet hebben opgeleverd en dat de tegenwoordige toestand nog langer zal blijven voortduren Het Dagbladet spreekt van groote demonstratien te Flensburg bij gelegenheid van s konings verjaardag Alle schepen hebben er de deeuscbe vlag gebeschen de huizen waren geillumineerd en op de straten bevond zich eene talrijke menigte 0tnneniont GOUDA 5 April Bij beschikking van den min van binnenl zaken vanden S dezer is bepaald dat de verkiezing van een lid voor jde tweede kamer der stateii generaal in het hoofd kiesdistrict iArnhem noodzakelijk geworden ten gevolge van het door denheer m Groen van Pnnsterer genomen ontslag zal geschiedenop dingsdag den 16 mei daaraanvolgende Het cts ontu erp tot herziening der bepalingen omtrenthet oprigten van fabrieken beoogt volgens de memorie van toelichting de nijverheid niet langer te beperken door een maatregel van inwendig bestuur welke niet in de wet steun engrond heeft en ten andere meer waarborgen te geven tothandhaving der belangen zoo van den industrieel als van hetpubliek dan in het kon besluit van 31 jan 1S24 Staatsbl ij 19 zijn verv it De leemten welke dit besluit behelst ulijken uit de toelichting van de artikelen van het wets ontwerp Men leest in de Arnh Courant üe tweede kamer zalden 2 mei hare werkzaamheden hervatten In den tusacheuiijd zullen de eindverslagen worden opge maakt over de wetsontwerpen beiretfende het personeel de afschaffing der gemeenteaccijnsen en het gedistilleerd Het ontwerp op het personeel in verband met het voorstel om 4 3 aan de gemeenten af te staan is door de meerderheid bij het jcngste sectie onderzoek gunstig ontvangen Het traktaat over de suiker met Engeland Frankrijk en België heeft wel vele aamuerkiugeH uitgelokt maar is in hoofdzaak goedgekeurd Ook de wetsvoordragt op den suikeraccijns is door de meerderheid goedgekeurd hoezeer men voorziening wenscht en gunstiger bepslingen voor de hoogere nnmmei S rietsuiker De bepalingen omtrent de bectwortelsuiker vonden minder bijval en men zou de voorkeur geven aan een fixum De verhooging van het regt op de thee en van den accijns op het geslagt vond zeer weinig bijval De Staatscourant deelt het verslag mede door den raadvan toezigt op de spoorwegdiensten aan den min van binnenl zaken uitgebragt omtrent het ongeval den ö maart op hetstation Veenendaal voorgevallen Door den raad zijn aan denofEcier van justitie als de vermoedelijke oorzaken van het gebeurde opgegeven 1 overtreding van art 8 van het algemeene reglement op de spoorwegdiensten en 2 onvoldoendesterkte van het licht door het seinlicht gegeven hetwelk bovendien wel eens van zelf wordt uitgebluscht Het Weekblad van het Regt deelt mede dat bij het ontwerp thans bij deji raad van state aanhangig wordt voorgesteldde doodstraf te vervangen door luchthuisstraf van vijftien totdertig jaren In eene buiiengenone vergadering der prov staten vanZuidHolland op IS dezer zal worden overgegaan tot de benoeming van een lid der eerste kamer van de statengeneraal in plaats van het lid ridder van der Heim van Duivendjjke die ais zoodanig ontslag genomen heeft Ook zal in die vergailering een liil van gedep staien gekozen worden in plaats vanmr C B Xederburgh Op den tweeden dingsdag in Jiei zal de verkiezing vanleden voor de provinciale staten plaats hebben Aan de Balaviasche berigtei onlleenen wij het volgende In eene vergadering van aandeelhouders der javasche bank is overeenkomstig een voorstel der directie besloten om I de bevoeg lhei l tot belegging van één ierde van het kapitaal in nederlandsche staatsschuldbricveu ten laste van ned Indie en hypotheken art n van het octrooi uit te breiden tot de helft van kapit aul en 2 aan het bestuur nog één vns bezol Uit de hand te KOOP of te HUUR nabij GOUDA Een Huis Scluiur en Erf ingerigt tot Herberg waaibij STALLING voor 4 Paanier u i Koeijen Franco te bi gen b j j MULDER m timmerman te Goncïc eu A TOLK m metselaar te Haastrecht Oud Cartliageaa s BEIIG PLANTEN OLIE Het niterlnk voorkomen is dikwerf de beste altijd de eerste aanbeveling van deii mensch Met de beste en soliedste hoedanigheden van verstand en hart toegerust zal hij daarvan eer=t moeten doen blijken terwijl een bevallig en aangenaam voorI komen reeds darieliik inneemt Daartoe I behoort buver iil fraai goed onderhouden hoofdhaar eu baard welke het schoonsto sieraad aan het gelaat bijzetten wonder dan ook dat n eu reeds sedert vele jaren bed ichl i geweest op a kunstmiddelen uin de sclioordieid de t I en den groei der haren te bevonleriTi te verbeteren waaronder er velen waren die ofbchoon een ougenblik goetie i ïikomsten gevende nietteniin voor het behcud van uit sieraad alleniadeeüffst wareu De Oud iirthageua s Bergplauten Olie vereen igt alle voordeden der reeds bestaande Haarolien zonder een enkel van derzelver nadeeleu te be itten Hare haarversierkeiide en haarohlwikkeienue eigei iKippeu zijn door vele prtieven vtildingeml bewe en e i haar gebruik doet reeds dadelijk het uitvallen der haren verminderen en spoedig geheel ophouden terwijl zij een vroegtijdig grijs worden verhindert Hetzelve is ii 50 Cents per fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd Depot te Delft bijA BREETVELT Az en verder bijMej de Wvid BOSMAN Gouda J H KELLER 7 i ir i Vestewa2estraat A EEIJN RD Oostpoort C AVILHÜLMUS te berden A PRINS Zerenhiiizeu W BARES Gori che i A D LIVEU Dordrecht 1 A J V D BERKHOI Utrecht En meer bekende depots lu ons R jk digd lid toe te voegen Het eerste vond ernstige tegenspraai De rust werd op Java en de buitenbezittingen volgens dj ontvangen berigten niet verstoord te Sintang schijnt mei thans voornemens te zijn van onze ïijde met meer kracht eo offensief te werk te gaan tegen de nog niet onderworpen op standelingen s Konings verjaardag werd den IQ februarij met audiëntie gala diuee volksvermaken en vuurwerken gevierd op dien zelfden dag bragt de mail het adres der oud residenten te Batavia aan waarbij de lasterlijke aantijging geuit wordt dat de persoon des konings aangerand zou worden in de indisehe drukpers Toch heeft dit stuk hier meer minachting dan ver ontwaardiging opgewekt de lezing van de namen der meeste onderteekenaars deed zelfs bij velen een glimlach ontstaan De aanneming der begrooting van koloniën in de eerste kamer met eene aanzienlijke meerderheid die trouwens werd te gemoet gezien heeft hier algemeen genoegen gedaan De rede des min van koloniën heeft aangenamen indruk gemaakt maar men begint in Indie wantrouwend te wordea tegen die aangename indrukken j De internationale tentoonstelling van voortbrengselen van tuinbouw in het paleis voor volksvlijt te Amsterdam blijft de algemeene aandacht trekken Dagelijks wordt zij door duizenden personen bezocht Algemeen is men opgetogen over de pracht der aldaar bijeengebragte uatuurschatten Het bestuur der tentoonstelliug heeft de groote gouden medaille uitgeloofd voor den buiteul inzender die het meest tot opluistering der tentoonstelling heeft bijgedragen toegekend aan ilen heer A Verschaffelt te Gent en de gouden medaille aan den heer J Linden te Brussel voor den binnenl inzender die het m est tot genoemd einde heeft bijgedragen de groote gouden medaille aan den heer C Glym te Utrecht en de gouden medaille aan de hh Krelage en zoon te Haarlem Ook is aan den heer J T Scholten te Amsterdam eene gouden medail e toegekend voor de door hem ten toon gestelde fonteinen Men schrijft uit Dockum van S april De handel invlas was gedurende de vorige maanden nog steeds in eeneflaauv ft stemming waardoor dan ook de prijzen steeds achteruitgaan hetgeen veroorzaakt dat de wekelijksche aanvoerenniet groot zijn daar vele houders niet genegen zijn tot debestaande pri zen af te zetten de prijzen varieeren van 70 cents i ot 2 gulden Vette koeijen worden nog veel verkocht echter niet tot die hooge prijzen als in het begin van denwinter Granen met meerder handel en iets hooger prijzen Aardappelen met iels meerder handel prijshoudend Chichorei gedroogde wortelen in een doen ter exportatie verkocht Den 5 dezer is te Kampen in den ouderdom van ruim 71 jaren overleden de heer 1 C Molhuvseu ridder der ordevan den nederlandschen leeuw archivaris der geme nte Kampenen emeritus predikant der herv gemeente te Deventer De overledene bad zich door zijne oudheidkundige studiën een gunstigen naam gemaakt Deventer 9 April De raad heeft in zijne laatste vergadering besloten om de afdeeliug Deventer van het nederlandsch onderwijzers genoütschap eene subsidie van 300 toe te staan om in loöü de leden der jaarlijksche hoofd vergadering op eene waardige wijze te kunnen ontvangen Naar wij vernemen heeft het hoofdbestuur nog eene andere plaats op de nominatie geplaatst zoodat het geheel van de afdeelingen afhangt welke der twee plaatsen zij tot centrum verkiezen Die tweede plaats is nog onbekend doch er bestaat alle kans dat Deventer gekozen worde In deze omstreken en met name in het naburige dorpTerwolde heeft de rogge en wintergersl in de laatste dagenzoo veel van den scherpen wind geleden dat vele landliedengenoodzaakt zijn de akkers om te ploegen en ze tot een anderdoeleinde te gebruiken Op de in de vorige week gehouden palmpaardenraarktwas de aanvoer slap en fle omzet zeer gering Vreemde kooplieden waren niet te bemerken ileu schrijft dit een en anderaan de schraalte en duurte van het voeder toe De maatschappij tot nut van t algemeen heeft beslotenom eene bt vaarschool voor meer gegoeden op te rigten en heeftte dien einde an den raad eene subsidie van ƒ 300 verkregen Voor min gegoeden bestaat hier eene zeer goede en daar deoude voor meer gegoeden deerlijk in verval was had de raadbesloten om de eens toe jstane subsidie voor het laatst uit tebetalen Deze was dus noodwendig opgeheven indien de bedoelde maatschappij Diet het h e had bijgedragen om in dewaarlijk groote behoefte te voorzien Gorinchem jO April De guns ge verandering van het weder heelï in dezen waard den veldarbeid dlerwege doen hervatten Jtet alle kracht worden de akkers te bebouwing geschikt gemaakt Eeeds zijn de vroege aardappelso rtcn gepoot en men heeft zelfs aangevangen ook late soorten te l ggen Degene dip vóór de laatste vorst gepoot waren zijn meest allen weg en die akkers worden op nieuw bezet Wat de weien hooilanden betreft deze zijn veel tekomen Als met den jag komt het gras buitengewoon snel voor den dag tn zoo jiet zonnige weder eénige dagen blijft aanhouden zullen vele I veehouders nog met primo mei de weiden kunnen betrekken Je vruchtboomen teekenen weder veel bloesem zoodat onder ranstige omstandigheden veel hoop bestaat op een heel goed öoftjaar Het vee is gezond en krachtvol Het hooi wordt schaars ea voor de 500 ned ponden wordt van ƒ 30 tot ƒ 40 besteed De prijzen van de boter variëren van ƒ 1 05 tot ƒ 1 15 het ned pond Gemengde Berigten üe voorraad katoen ia Egj pte is zoo groot dat men eene handelscrisis treest als de vrede in Amerika spoedig tot stand komt Het spaansche ministerie woidt verdacht van aan lagen op de burgerlijke vrijheid De Jaaristen bebbtn met kracht den ooilog weder aangevangen op het gebied van Vera Cruz De bankier Rothschild te Napels heeft op de Terkoopir g van Pourtales een kop van Greuzc gekocht voor 00 OüO frs Id het jaar 1S45 kostte het brood in Engeland ctu shilling en nu eenlesde van diea prijs Dit is het werk van Uobdcn Het archief van den verdreven napolschen koning is in handen der italiaansehe regering De afgevaardigden te Weenen hebben den schoolraad slechts de helft I der aangevraagde 60 000 fl toegestaan omdat die zeer nadeelig werkt Voor de Morny ial een monument opgerigt worden Het anti russïsch blad van A Herzen de Kulokol zal ueldra te Geneve uitcrcgevcn worden In Engeland is men zeer bevreesd vooc het overslaan dtr te Petersburg heerschende ziekte Vrijdag is het t uez kanaal van zee tot zee geopend In Amerika verwacht men bininn twee jaren den franschen kroonprins op bezoek met schitterend gevolg De oorlog in Bhootan duurt voort De fransche en engelsehe troepen spelen eene groote rol ADVERT E N T I EN Bevallen van een Zoon Mevrouwde Wed H V 4 S BOVENE LANSDOKP GocDA 10 April 1805 Geheel eenige Kemiisr emiff aan familie vrienden en hekenden Gevoelig voor de veelvuldige blijkenvau hartelijke deelneming bij de ziekte enhet overlijden van onzen veel geliefdenEchtgenoot en Zoon den Heer IIERMAXlJS VAN BOVENE J beuiigen de ondergeleekenden hiermede hunnen opregtendank i H VAN tiUYENE Gondel LANSDORP 8 April 1S65 H VAX BOVEKE S = Openbare Verkooping te BEMENWODDE Op Vrijdag 28 April 1865 des voo middags ten 9 ure zullen ten Innze van de weduwe W v an ben HEUVEL te Bcrkenifoude in het openbaar worden verkocht 1 Voor de vele bewijzen van deel I neming bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot den Heer ADE IA i KUS STOLK ER van dek LINDT ondervonden betuig ik ook namens mijne Kinderen mijnen opregten dank Wed A STOLKEK VAS deb LINBT Geb STOOP GoDDA 12 April 1865 AVIS aux BANQUIERS COMMERCANTS M Lenoir rue de la ïour d Auvergne n 33 a Paris offre a MM les Banquiers et Commer ant3 des valeurs a l encaissement sar Paris billets iordre ou traites moyennant une commission fixe de un pour cent Toute demande doit lïtre aceompagnée 1 du moutant de la commission en billets de banque mandat a vue sur Paris ou timbres poste ou de l autorisatiou d envoyer les valeurs contre rembourseraent de la commission 2 de l engagement de rembourser les valeurs après paiement Quelle que soit l importance des demandes il y est salisfait immédiatement Affrancidr Èecouvrements sur Paris Commission 1 2 0 0 13 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 aftands I PAAUD Merrie Vos Bles 1 STOLPKAR eenig PAAPiUENÏÜIG 1 HENNIPBRAAK 1 HENXIP EGGE 1 partij BRUGBOOMEN SLIEÏEN PALEN HORDEN BRANDHOUT en TAKKEB0S3EN wijders 1 koperen WEINGAKER met toebehooren diverse BOüWI en MELK GEREEüSCHAPPEN eenig HUISRAAD en andere roerende goederen Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPRÜYT te Oi debkekk aan den IJssel ATELIER I DE PHOTOGRAPHIE I I De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat zijn ATELIER is verplaatst 1 I naar de Turfmarkt N 162 zich minzaam aanbevelende A J MAR TENS j Prijs van het gedestilleerd bij Gr P van de VELDE te GOüDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii 462 io q per kan 58 cents Jenever i soort Moutwijn a 4BV o o per kan 5G1 cents inl BRANDEWIJN 462 io pêr kan 61 cents jMeerdere of mindere sterkte naar evenreLiigheid GoucA 12 April 1S6 5