Goudsche Courant, donderdag 13 april 1865

318 Zondag 16 April 1 05 OUDSCHE COURANT Uitgave van A Lange Tiendeweg HOOGHEEMRAADSGHAP RIJIVLAND DIJKGRAAF en HOOGHEEMEADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennisse van de ingelanden 1 dat bij de op 6 April 11 gehouden verkiezingen van 3 Hoofdingelanden en 2 Hoofdingelanden Plaatsverrangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zijn de volgende Heeren aU Hoofdingelanden in het 1 district A van LENNEP 1 G G SNELLEN 12 1 J VAN DEK REEGGEN AZN alê Boofdingelmd Plaatmervanger in het 1 = district Jh V J I BARNAAET 2 dat ter verkiezing van 1 Hoofdingeland Plaatsvervanger in bet 12 district eene herstemming noodig is welke zal gehouden worden op Donderdag den 20 te April a tusschen de Heeren A TAN DEN BURG en K v N DEE TORREN KzN De herstemriiiiig al geschieden op de plaatsen en uren hieronder aangeduid a voor de ingelanden in de gemeente HazersKoude van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure op het Eaadhuis aldaar h voor de ingelauden in de gemeente Benthuizen van des voormiddags tien tot des namiddags e e n ure op het Raadhuis aldaar c voor de ingelanden in de gemeenten Noordwaddinxveen Zuidicaddinxveen ged itoercapellt ged Bleisicijk ged van des voormiddags tien tot des namiddags één ure op het Eaadhuis van Noordwaddin veen d voor de ingelanden in de gemeente Boskoop van des voormiddags tien tot des namiddags één ure op het Eaadhuis aldaar Dijkgraaf en Hoogheemraden van Eijnland H C J HOOG Dijkgraaf Leiden S April 1S65 W G de BRUYN KOPS Secretaris Anti Rhumatische WALDWOJLAV TTEN a 25 en 50 Centen het pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 Centen het fleschje en verdere verschillende GEZONDHEIDS KLEEDINGSTÜKSÉN volgens Prijscourant en Brochure gratii verkrijgbaar zijn een onfeilbaar middel tegen alle Rhumatische aandoeningen zoo als HOOFD KIES TAND MAAG BUIK BORST SCHOUDEEPIJN enz Sedert het bestaan derzelve hebben zij de bijzondere aandacht der Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen Verkrijgbaar aan het CEXTRAAL DEPOT voor NEDERLAND en BELGIË bij M J C HAM te VtrecU verder te Gouda Wed BOSMAN Oiideicaler A BÜIJS IJsselstein J B MOLLE llazersKoude Mej J GUUBKEÜKEN Woerden Gebr PFENNING Schoonimen Wed WOLFF EN ZONEN Boskoop J GOUOKADE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Utrecht De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht zal op Diugsdag den 18 April 1863 des voormiddags ten 11 ure in het logement de Vriendschap np het dorp Haastrecht in het openbaar veilen en verkoopen EEN HECHT EN STERK WOONHDIS B n 30 met fraaijeii Tuin daarachter waarin eene mime Koepel en een aantal VrUChtboOmen staande en liggende op het beste gedeelte van het dorp Haastrecht aan de noordzijde van de Hoogstraat en strekkende tot in de diepte van den IJssel kadaster sectie B n 1644 en 75 te zamen groot 3 roeden 54 ellen Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen naar verkiezing des koopers te doen op 1 Mei of 1 Junij 1865 ZuUeude op Maandag den 24 April 1865 des voormiddags ten 9 ure in het voorschreven perceel in het openbaar om contant geld worden verkocht Eenen netten meubüairen inboedel bestaande in t kabinet chiffönière BUREAU S STAANDE KLOK BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN IJZER BLIK GLAS PORCELEIN en AARDEWERK STOELEN TAFELS kasten SPIEGELS SCHILDERIJEN ZILVEEWERK enz alles Zaterdag vu ür de verkooping te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den voornoemden Notaris te Haattrecht Brieven franco m en Maagpilleir Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 3 cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar doortusschenkomst van de heeren Amsterdam Euijs en Wfcissenbruch Apoth bij de Stilsteeg Arnhem W F Verster Delfshaven J Koch Deventer G J Erenst Dordrecht H J Giltay Gouda J G Boekenoogen Apotheker firma Wed J A P P v d Heijden in de Wijdstraat s Hage J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Oudshoorn G van den Boom Botterdam v Santen Kolff Apoth korte Hoofdstesg Schiedam Wed A Rombouts Schoonhoven L Okhuijsen Stolwijk A Zijderlaan Utrecht F Altena Apoth en Drog opden Steenweg over de Donkerstr n 372 Zevenhuizen A Prins 10 LET WEL De SLIJ M en MAAGPILLEN bereid volgens het echtO recept zijn door mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de AV i J A P P VAN DER HEIJDENj in de Wijdstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet vooreien met de handteekening van J J SCHREUDER Apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 11 April Laagste ioers 611 4 72V8 95 144 55 V4 46 V 6 96 101 81 87 921 8 85 I88I 2 60 30 7978 65 s 69 5IV2 191 2 551 8 601 8 60 6 26 Hoogste koers 61 721 4 95 8 Gebleven koers 61 957 8 pCt 96 82 87 92 851 4 189 60l 6 30 79 65 6 69 51 551 2 60 26 e 96 851 4 88 607 8 30 65 6 69 51Vk Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Eoths 2V2Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Rus obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Londl862 5dO Amst 1864 5 d Amstl860 4i 2Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCtdito dito 21 5 do rentcAmst 5 d nat l854 5 d in zilv 1864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 1882 6 Mexico 1851 3 6 6 26Vi6 CORRESPOXDENTIE Het verhaal als adverteotie uit O ingezonden is geheel ongeschikt ter plaatsing Boekdrnkkeri van A BRINKMAN ntje Courant verscMjat des Donderdags en Zondags hde Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Peprijsper drie maanden is S franco p post ƒ 2 25 Be inzending der Adverteutién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA den 15 April Men is in onze dagen reeds gewoon geworden aan den laBgzamen langdradigen loop der diplomatische onderhandelingen en als eindelijk de eene of andere schikking tot stand lomt is die zoo herhaald van alle zijden besproken en bezien dat de belangstelling geweldig is verminderd Wij wenschten wel niet die vreedzame bemoeijingen vervangen te zien door liet boos geweld maur wij zouden de sluipende en huichelende gangen der politiek willen vervangen zien door ronde en oordate behandeling der opkomende vraagstukken Maar wat moet men denken vaa de bedoelingen der i ransohe regering ten aanzien van Eome duizendmaal besproken blijft men even onzeker ten aanzien der beruchte conventie zal Frankrijk rustig toezien de Eomeinen na het vertrek der vreemde bezetting zich bij Italië voegen Zal het romeinsch bewind bedacht zijn op verdediging zal het een leger bijeen brengen Is lec waar dat van de katholieke mogendheden slechts Oostenrijk en Eeijeren het wereldlijk gezag zouden willen steunen terwijl Spanje n Portugal zich onttrekken Dezelfde onzekerheid heerscht ten aanzien van het lot der op Benemarken veroverde hertogdommen Wat bedoelt Pruisen rat zoekt Oostenrijk wat willen de overige duitsche staten wat zal Frankrijk doen Onopboudelijk worden deze vraagstukken besproken telkens met verschillende wijzigingen verklaard en eindeloos duren de conflicten voort Het is een vrij nutteloos spel die herkaauwing van dezelfde problema s en het is doo lcnd voor de belangstelling iie altijd verworpen amendementen in de fransche kamer zullen mettertijd vruchten dragen in het opwekken van Frankrijk uit den doodslaap waarin het vervallen is Dan zal het blijken dat de waarhetlen door de oppositie verkondigd niet verloren gingen Velen meenen dat de fransche staatkunde wat althaas het buiteiilaud betreft onder den invloed van prins Napolepj een andere rigting aanneemt maar het zijn nog slechts vermoedens die door daden bevestigd moeten worden In Spuiije hebben de studenten te Madrid eenige onrust veroorzaakt die van geringe beteekenis was maar eene onaangename herinuering is van den gevaarlijken toestand waarin dat rijk verkeert waut er zoude zoo weinig noodig zijn om tot eene algemeene uitbarsting aanleiding te geven Uit Amerika weinig belangrijks het einde van den strijd kan ieder nu voorzien doch de laatste stuiptrekkingen van het bloedig drama kunnen nog vreeselijk ziju en hoeveel verkeerds ook daar aanwezig moge ziju toch hoopt de vriend der menschheid nog zooveel goeds van het land der vrijheid jButtenlttnïr London 13 April Volgens berigten uit New York van 1 dezer werden de troepen van Grant door de zuidelijken van Boyltonplank verdrongen maar daarna verdreven de noordelijken hen en namen White Oak road in Men gelooft dat het hoofdkwartier van Grant eene mijl voorwaarts is verlegd In Peru is op 28 febr eene revolutie uitgebarsten in Arequipa de prefect aldaar heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarbij Peget is vervallen verklaard van zijne v aardigheid als hoofd der republiek op grond var het door hem gesloten verdrag met Spanje Verscheidene steden als Arica Moqueque en de troepen in garnizceu te Tacua hebben deel genomen aan den opstand De admiraal der peruviaansche vloot is met drie fregatten onder zeil gegaan ten einde zich naar een geschikt punt te begeven om met zijne onderhebbende troepen de opstandelingen te gaan bedwingen Parijs 12 April In de zitting der wetgevende vergadering op heden heeft de generaal AUard den heer Lanjuinais beantwoord De baroL David meende dat het noodig was de europesche bevolking in Algerie te vermeerderen Naar zijn BRINKMAN D n 60 De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte oordeel zou een militair bewind aldaarnog lang onvermijdelijk zijn De § § 17 en 18 werden aangenomen Op § 19 is een amendement der oppositie verworpen De hter Kolb Bernard voerde het woord tegen Italië 13 April In de heden gehouden zitting van het wetgevend ligchaam heeft de heer Thiers verklaard een tegenstander te zijn van de italiaansche eenheid hij ziet daarin nel gevaren maar geenerlei nut vcor Frankrijk Volgens hem heeft het gouvernement het vc igeni probleem gesteld Tegenover Italië het voorkomen hebben van Home te leveren tegenover de anderen zidi het air guven van dauelfde te weigeren Vermits de paus slechts een arme priester is die wel een zedelijke kracht maar geen 300 duizend man achter zich heef verzoekt men hem om toe te geven tot hiertoe heeft hij dat echter geweigerd en de toekomst zal het overige zeggen De hcor Thiers houdt staande dat het katholicisme geen belemmering is voor de h mane denkbeelden De omverwerping van het gouvernement des pauseu zal zeer stellig de vestiging van nationale kerken na zich slepen Spreker wenscht den paus niet te Parijs omdat deze dan te digt bij de Tuilerien zou zijn De heer Ollivier heeft den heer Thiers beantwoord hij verdedigde de conventie die de italiaansche eenheid bevestigt en bestreed het denkbeeld van den heer Thiers tot seue alliantie met Oostenrijk Onze meest doorluchtige koningen hebben liet denkbeeld van deze alliantie bestreden die niet vreemd is geweest aan het ongeluk van het eerste keizerrijk Het imtioualiteits leginsel met betrekking tot Hongarije en Venetië scheidt ons van Oostenrijk De conventie van 7 september brengt de souvereiniteit van den paus ouder normale voorwaarden Wat de vraag betreft zal de conventie het pausdom zijn wereldlijk gezag doen verliezen daarop zal de paus zelf antwoonlen Het romeinsche volk heeft het regt te eischen dat het goeil worde geregeerd en dat het die vrijheid geniete welke de hr Thiers zoo levendig voor Frankrijk eischt De heer Eouher is aan het woord doch de discussie is verdaagd tot aanst zaturdag JBerlijU 12 April Het ontwerp tot uitbreiding der marine heden in de tweede kamer ter tafel gebragt verlangt voor Pruisen een achting gebiedend standpunt onder de zeemogend hedeu van den tweeden f itig T aartoe zijn noodig 10 gepantserde fregatten 10 gepantserde batterijeu 20 korvetten en adviesjagten een en ander binnen 12 jaren tot stand te brengen De uitgaven daarvoor worden geraamd op 34 593 500 thalers De kamers van koophandel te Keulen en te Solingenhebben zich dezer dagen tot de regering gerigt dringend verzoekende dat zij pogiugen mogt aanwenden om voor den pruisischen handel en scheepvaart op de nedtrlandsche havensgelijke voorregten te bedingen als bij het hantlelsverdrag metFrankrijk in de fransche havor s zijn toegezegd bij invoer vangoederen uit pruisische of andere in het verdrag opgenoemdehavens Het antwoord dT regering hierop is dat de nederlandscbe havens met da opgenoemde eerst dan zullen gelijkgesteld worden zoodra het handelsverdrag tusschen Frankrijk enNederland waarover sedert eenigeu is beraadslaagd van krachtzal zijn verklaard 14 April Hoewel niet met zekerheid bekeud is welkede conclusiên zijn van het rapport der lands advocalen betreffende de sleeswijk holsteinsche kwestie zoo beweert men tochdat daarin aan hertog Friediich het uitsluitend regt op dehertogdommen ontzegd wordt althans dat deze slechts op eengedeelte van die gewesten aanspraak kan maken Men verneemt dal Oostenrijk binnen kort op nieuw ophelderingen nopens de sleeswijk holsteinsche zaak aan de regeringzal vragen De hertog Christiaan van Augustenburg de vader vanhertog Friedrich van Sleeswijk IIolstein zal zich weldra vestigen in de nabijheid van Nienstetten aan de Elve de villa voorhem aldaar in gereedheid gebragt ligt op den weg naarBlankeuese Frankfort 12 April De groote voorjaarsmis loopt ten