Goudsche Courant, zondag 16 april 1865

einde fen gevolge viii Je aanhoudende daling der katoen pnj eu IS de omzet in manufacturen beperkt geweekt woUea en halfwollen manufacturen deelden in de prijsvermindering der katoenen goc eren In zijJt vooral znarte ging zeer veel om wat agel che en frinsche node artikeiea betreft daarin heersehte nift gelyke levendigheid al lu het vorige jiar De ledernnrkt is gisteren geopend d ainvoereu zgn zeei ruim olgens het te kirlsruhe verschijnende officiële dagblul zoa de rus ische regering aan hare ageuten in het bil enlma in=tructien heoben gezonden met betrekking lot de kne tie der ex Heer che hertogdommmen op het volgende nederknmende 1 handhaving der regten vin den oudsten tak X tn Oldenburg dusdanig hindelen dit het prestige van den boni ïrehTndhaafd blyft 3 verklaring dat Ilusiaud geen oiivereiu over de hertogdommen zou erkennen die met op treedt als ngerend vorst over een zeji tandigen slaxt en met i ie oavereinc regten bekleed ïianneer dit berigt juist h dm zou dei tap van Buslaud van veel geuigt zijn met het oog op de tu schen den duits hen bond en Pruisen bestaande spiiniuï Tl t vindt de bond tegenover de politiek vin iiiinirck zoo krichtigen steun bij Ku laiid du is zijn zegej riil ueds ais h lit bevochten te beschouwen Turijn 3 pril Ue kamer heeft goedgekei i d het tneede arliWl betr ende den verkoop der spooruegen n te hebben langeuomen het gehele oii uerp tot reoiginisatie der spoorw pu met liff legen S3 stemmen hebbende drie Itden zich m de vterannng onthouden Door den minister van justitie werden voorgesteld eenige amendementen op het ontwerp tot oplifffiug vin odsdie ibt ge geuootsch ippen waarbij iij voor vteide het ontwerp nog voor het uiteengaan der kamer aan te nemen De kamer heeft ei idelij nog langenomen de postnvtreenkom t met de vereenigde fateii De tommi ie der kamtr b la t met het onderzoek detii lOLiele wetten heeft het ministeriele ontwerp gewijzigd door d ina te verv trp i de verhoogiug v ui het registratieregt en he eire terwijl zij mede vin oor kei is dit de opheffing der irjhavens van Ötnnenlünö GOT n V 1 Vpnl Donderdig heeft nlV r pi lats gehad de aanbesteding van ten geheel nieuw schoolloki U Er waren veertien inschrijver hoogste tot ren Ie Ing van ƒ 13 lOO ie J ngste C van IsiMcn illiier tot een bedrij v i ƒ 12 4o7 ii trpn as let jui t 2 i j iren geleden dit de handel I 1 de Djvtrif de er tad en de n ibunge gemeenten belangrijk werlm ge iiit door het in de viar brengen van de toomb ot de Ih ii tl cl en hier en Kotterdam De heer C M V d fiirde aihier mogt op dien digdiirbij het voorregt smaken III 25 j iren op genoemde boot als ire igvoerdei vverkziamte JU j cn=et ls eeu blijk van hulde am zijne activiteit werdhem onder meer iloor een aintal ingezetenen in vereenigingmet de lo2e Df rart hrofdertrouio een keurig geschenk m zilver nngeboden terwij eveneens de gezimentlijke heercn steenfabr ekanten langs den IJ cl hem een prachtig auulenken in iher Lfbben vereerd De leden der prov staten in Zuid Holland die met 4 julj moeten Itreden zijn in het hoofd kie district Gouda dehh M Bi dora van Miet D J II IJoellaard en J Drost Azn De ie r m Groen van Frinste er heeft tot vervulling ijuir p a t in de tweede kamer aanbevolen den heer m J 1 J griif V m Zuvlen van Nvevelt thans gezant te Berlijn vroeger minister v m buiteuland che zaken en lid van de tweede kamer Men verzekert dat de heer mr Groen van Piinsteier geïnterpelleerd zijnde door onderwijzers uit de provincie Friesland aanga nde hit voor cenige dagen n de courinten voorkomende berijt iN zouden zich velen die tot heden gemoe lelijke bezwaren hadden tegen de vaccinatie als voorbehoedmiddeltegen de kinderziekte door de geneesheeren laten inenten enwel op aansporing van den heer Groen van Frin terer die opde p wijze een zeer nuttig gebiuik maikt van zijn ver reiken ii invloed leantwoord heeft dat hij het opdringen van de V eeine zeer a keuri maar n in onder ue tegenstanders vanne V icciue behoort tt at aanleiding gegeven heeft tot het be net lu de courinten is hem ten eenen male onbekend De referendaris van de afdeeling medische politie bij hetdepartement van binnenl zaKen Dr Egeling vervaardigde indrr tijd eene sterftekaart vin Amsterdam Deze toont m kleurendruk op aiuschjunelijke wijze aan welke de gezonde enminder ge onde wieken der stad ziju en hoe groot de gemidt elde sterf e van de bevolking gedurende 7 jaren in ieder derjii t i iwi keii 13 ïeweest al mede de percentsgewijze verhou uing van de meest voorkomende zrskten naaraan deoverledenei zijn gestorven Terwijl de sterfte in het midden der stad en vau die wijken welke aan iet IJ gelegen zijn naauwelijks 20 van 1000 zielen bedraagt klimt dat cijfer naar de buitenzijde in het moerassige gedeelte tot 50 van de 1000 zielen en hoe groot de invloed van ruime straten en stroomend water op den algemeeoea gezondheidstoestand is blijkt duidelijk uit eene vergelijking van t ee tt Ijken die beiden door de meest behoeftige volksklasse worde bewoond n loielijk de jodenbuurt en de jordaan In de eerste is de jaarlijksche sterfte ruim twee m de laatste vijt percent Ie Hurleu is door den raad tot leeraar in de geschiedenis en aardrijksk ude aan de hoogere burgerschool benoemd de heer H C Kogge docent aan het gv nnasium Ie Lev den om Ie vervangen deu heer Th Jorissen aan vvieu dezer dagen het hoogleeraarsambt u de geschiedenis en letteren aan het athentBuin lUuslre ie Vmsterdam is opgedragen W oensdag morgen ten 11 ure heeft in de schilderij zaal van he paleis voor volksvlijt te Amsterlam de plegtige uitreiking pi Iets gehad der medailles aan de bekroonde inzenders van voortorengselen op de internationale entoonstelling van tuinbouw De burgemeester opeude de plegtigheid met eene toespriak of gelukwensching waarbij hij tevens een woord m de fransche taal tot de vreerade inzenders ngtte De uitreiking zelve werd gedmn door het lid vau het bestuur jh m C M de Jonge van tllemeel Deze plegtigheid werd door eene groote menigte belangste lenden bijgewoond en de bekroonden werden bij hun optreden met gejuich begroet Duizenden bezoeker hebben dmgsdag avond en woensdag avond gebruik gemaakt om het tcoverachti schouwspel gade te slaan dat de verlichtiug met ga san het gebouw opleverde vooral uit de hoogte was bij die gelegenheid het gezigt op de tentoonstelling verrukkend te noemen Hoewel duizenden ich in het gebouw bevonden was ner ens gedrang op te merken Het orchest van Stumpf handhiafde zijnen gevestigden roem Het congres voor plantkunde en tuiibouw is m de bijeen komst van dingsdag door den heer Oudemans met eene rede in de fransche taa gesloten welke rede door deu hoogleeraar Meissner van Ba el werd beantwoord Des avonds van dien dag hebben vele leden van het congres eene soiree bij den burgemeester bijgewoond Men berigt uit de omstreken van Goes dat de landbouwers d e in den laatsten tijd het afwisselende koude en natte weder met CcDigen kommer voor hunnen oogst h iddeu nagegaan ten gevolge dei spoedige verandenng van klimaat hoogst d inkbaar zijn over den stand der veldgenassen en geen n deeiigen invloed bespeuren Integendeel heeft de koude het uit toelen belemmerd en doen zich nu allerwege gezonde en sterke spruiten voor erlangend ziet ook de arbeider naar een weligen groei om diardoor met wieden en andere werkziamheden a in de ree s zoo lang rustende handeu doelmatige bezigheid te geven eu in het dagelijks onderhoud te voorzien v aarvan hij zoolang v ei stoken was De tijd ngen m den laatsten tijd van het tooneel desoorlogs in Gemengde Berigtcn De maatschappij ter exploitatie der turksche mijoen heeft den saltan voorsuhoUen aaiptbodru Pruisen zal een dncioudig pedenkteekea op ngten vau zijn w peIl oem en wel te Berlijn te Duppel en op het eiland Alsen Ic Icipzig stonden de drukkerijen sedert 14 dagen stil door geschillen an dt eigeuaais met zetters en drukkers Prins apoleon IS op leis naar Zwitserland De studenten te Madrid zijn oproeng gewet Prins Couza heeft eent Itening van 35 miUioen fr gesloten Ie ÜLlft al men de hondenbelasting invoeren vooral om het aantal te cuemd lot consul te Zurich Twee geordende geestelijken zijn te ee en o ekozeu en toegelatLn m den gemeenteraad Het spaansche garaizö n van Puerto Plata op S Domingo groot 1000 man heeft 468 zieken naar Cuba gezonden Htt paard Lclio van wijlen de Moruy is er ocbt voor 50 00Ü frs De koning van Griekenland heeft zin in de ïeertieojangc dochter an grootvorst Constaatijn In 1864 zijn mt Nederland als landverhuizers vertrokken 740 personen De heilige Clara rtH Munllo is verkocht oor 75 000 irs Te Kiel heeft men besloten pruisische vlag te vof i en Men wil te Londen 100 000 p st oor weduwe van R Cobdeu bijeenbrengen In het zuiden an Italië oeemt de brntaliteii de bandieten nog altijd toe In Spanje begint men te denken aan de afschaüing der slavernij m de kolomen De irsDSche docter JoUj beweert da de meuachen gek worden door onmatig tabak rooken De pinisthe bank is gevoelig bestolen Ingezonden Richard Cobden tajehnd heek kort geleden een zijner grootste staatslieden e burgeistand eeu jner grootste sieridcn verloren Lit den eringen burgerstind heeft Cobden zich door zijne bek aamneclpu tot het hoo ste ain ieu verheven eu alie 1 ugelschen jetreuren het verlies dit het land door iju dood geieden heeft ia verschillende steden van Engeland heeft men uiterlijke teeienen van roew aangenomen de woordvoeiders der groote staatkundige pirtijen lu Engel i d waren eenstemmig in zijn lof en zijn vriend Bright h id slechts tranen om zijii dank te betuigen voor de hulde ziju gestorven viieud bewezen Landgenoot en vreemdeling betreuren deu edelen trijder voor volksgeluk en volkswelvaart die geen moeite geen opoffering oiit ig naar het het we zijn van zijn volk gold en hoe meer d measehheid overtuigd wordt dat er audeie w ipenen zgn om de grootheid van een luid te vestigen dm kruid en lood des temeer zullen mannen als Cobden gei erbiedigd worden HiJ heelt gestreden met d wapenen des geestcs legen vooroordeeleii en eigeubiit ais eenvoudig buiger heelt hij een geheel volk tot zijne mzigten overgehaald een trot clie iri tocratie gedwongen om haar eigeubeling op het altair des valerhnds ten offer te breiueu en de beginselen v ui den vujen handel voor altijd door de ge eele wereld te doen zegevieren De naam van Cobden toch is onafscheidelijk aan den vrijen hrtudel verbonden Door hem zijn de be clierinende regten het eerst en het krachtigst in Engeland a ingevallen eu toen zijne beginselen lu Engeland hebben gezegevierd en men alom d larvaa de eoede vruchten ziet worden de beginselen van den vrijen hindel ook langzamerhand lu de andere linden ingevoerd De beschermende stelsels waren oud gaven schijnbair g oote voordeden aan hindel en nijverheid en wat voor il bij velen een zaak van belang was zij stijt len de schatkist en inrei een gemikkehjke wijze om de burgers belasting n te doen betalen feedcrt eemven bestonden in Engeland de besoliermende stelsels Jiai vooral hoogst noodlottig omdat Engeland een handelsvolk hij uitnemendheid is Cobden overtuigd van het ohadelij ive er bescherming van landbouw en nijverheid ten koste dei overige burger stelde zich tot levensdoel dit zijnen medeburgers te doen begrijpen en daarom rigtte hij het eer t zijn aauv d tegen de toen in Ingeland bestiinde korenwetten waarbij hooge inkomende regten voor buitenl indsch grian bepiald waren om de markt van het inlaudscbe grian hoog in piijs te houden ten voordeele der groote grondbezitters maar zeer ten nadeele der burgers die toen veel duurder brood aten dan tegenwoordig De grcote landeigenaars streden met hand en tand voor de beschermende regten eu het kostte Cobden een verbi ende moeite om het volk het groote nadeel dier wetten te doen begrijpen en velen die bet nog begrepen durfden z n met tegen hunne broodheeren verzetten In de handelsteden begon men de zaak beter in e zien en er kwam na veel strijds eere vereeniging tot stand die zich de afschaffing der graanwetten ten doel stelde en daartoe aan aeulijke gelden bijeen bragt Cobden was de oprigter en de ziel dier vereeniging Dagbladen werden opgerigt brochares en vliegende bl laajes T rden bij duizenden door geheel Engeland verspreid pachters die wegens hunne beginselen in ongelegenheid kwamen werden i 0 mogelijk geholpen alom werden vereemgingen tot stand gebragt v e gadenngen gehouden om de groote nadeelcn der iieschermende wetten aan de menigte duidelijk te maken en poedig bleek uit de parlementskeuzen de verandering m de publieke opinie teweeg gebragt Heihaaldehjk v erden freetra ws gekozen en in 184G had Cobden eindelijk de voldoening t een wet werd voorgedragen tot afschaffing der invoerregten P de granen die na langdungen strijd eindelijk werd aan nomen De gevolgen van den genomen maatregel overtroffen zoo zeer er gunstige verwachting dat langzamerhand met w einig moeite de meeste beschermende regten zijn afgeschaft en dat ook onze regering tot grooten zegen des lan s het voorbeeld door En geland gegeven navolgt oortdurend is Cobden weri zaam gebleven om den bloei des lands te bevorderen Overtuiga dat de oorlog alleen nadeel nooit voordeel kon geven behoorde hij in het parlement tot de gioote redes partij en verzette zich steeds tegen Ie mproductieve uitgaven door den oorlcg gevorderd In plaats van den nationalen haat tegeu Irinknjk te koesteren wachtte hij veel zoo met alles voor de rust vin Europa van een innig verbond met hrankrjk en w is hij dan ook de bewerker van het vrijzinnige handelstraktaat tijdens N ipoleons regering tuschen Frinkrijk en Engeland gesloteu w lardoor bciae linden vele voorjeelen gei leten Met legt kan van hem gezegd worden hij heeft met vergeefs geieetd Het n igeslacht zal nu de vrucli eu paikken v mhet zaïd dit door hem is gestrooid Gelukkig het land datzulke burgers voortbrengt en hier verdiensten op den regtenprijs schat 1 Marktberigten GOUda 13 prd larwe l oolsche p last 310 Zeeuwsche per mud ƒ 6 a 9 Rogge lulandsche 5 50 a ƒ 6 25 builenhndsche ƒ G a b 25 Gerst J a ƒ b IJO Haver f i 50 a ƒ 4 Boekweit Fransche per 21UÜ ned S ƒ 170 Noordbrabantsche 190 Duivebooneu f ii f i 00 Heunepziid f i f 9 50 De veemarkt met geringen aanvoer doch vluggen hindel magere varkeus moei elijk te verkoopen Boter ƒ 1 a ƒ 1 10 pr u Delft 13 zVpril Ier griai mirkt heden weiuij handel en alleen to verminderde prijzen xirvve 7 i ƒ 2 Puike bO Kogge ƒ 5 30 i b inter er t ƒ 4 i A 5 omergerst ƒ 3 SO a ƒ 4 dO Korte hivpi ƒ 3 JO i 1 i 0 I mge iP ƒ 2 40 a ƒ 3 Duiveb ƒ 7 P i r leb i Br bjoiuu ƒ IJ a ƒ 15 Groene er ten 7 i 1 u r zaiij iiii werd 40 I 50 c boven notering br teed Van stads w ug gevuien v lu 7 tot 1 ƒ 54 het vierde ƒ 1 20 1 i per u tL Ter maikt 3oO mul airdipp 40 i ƒ 2 O Middelburg H pnl Iir e met weiiii iri ir 25 c lager Rogge 10 c ligei Erwten 2 e liger 1 u leb 2j c hooger Br boouen 2 c hooger Londen lO Apnl Eng tame 1 i 2 en vreemde ƒ liger Gerst zeer vast Haver prijs ioudend an de veemarkt van heden nar u a ingevoerd 4010 rundereu 141 kalveren Ib7b0 schapen eu 410 varken oor beste runderen werd 4 10 voorco kilveren a 1 voor do varkens 4 pr steen betaild 11 April Boter Iriesche 120 Kimpen en Zwolle 114 a 11 s Bosch 90 a 9li Groningen 1 i 42 Emcien en Leer 90 i 9 Holstein eu Kiel 1 0 i 12 1 lersev lüB a 11V Morlu O i 4 12 Apr l Granen firwe til op vorig n pr ct t onverandertl en haver vist Vuivoer van 8 tot 11 an de veem irkt viu heden waren aamrev rpr 1 7 Hlrunderen 350 kdvereu 6b90 schipen en ii vu u jorbeste runderen werd 4 10 voor do kilveren 5 voor doschapen 5 4 en voor dito varkens 4 s per t f ra be i ld 13 Vmerik 5b i bb Burgerlijke Stand G01D GfBOBtN 10 pnl Nicolais Heimaiiu ouders ï K ï lurp wed H van Bovene 11 Hendrik o ll r Il vau kn II u i a kiti Geertruida Marsrarctha Maria ouilurs P Glasraa r eu C J van uuren Manm s Johannes oudei VI J ei tr ei J ai Loüveren 12 Joinnes Idiv oud rs H ü a i I n 11 l tu 13 Johannes oulers P Wijnbof eu C du de lol K etje 1 Liuan ouders L J OvERLtDFN 11 Apnl J C Bonn wed JPG Tis ot van Pu ot 72 j P van Hofucgcn 65 j GLEDEN van 7 tot en met 14 Vpnl 1865 0VFRIFDF Dirkie van A ecu ruim 12 j Dirk e m 7ai den 11 m OM LfeTl o u Joannes Wilhelmus liioer ruim 4 j ca Appolonn W litem 1 1 1 uim 29 j