Goudsche Courant, zondag 16 april 1865

ADVERTENTIEN J Qn ler lag 20 Aprii H tS65 eOUDSCHECOURAN I Ue pnjs Jcr Aa el tcutien an één tot zesUitgave van A liKilNKMAA Tegels ma mb rip m het zegel is SO Cent voor r o CA eikt u regfjl daarboven 10 Cent Lange Hendeiceg J n bü Bnitengewoue letters worden berekend naar j plaatsruimte Bevallen van een Zoon Mevrouw de Wed H van BOVEXE LANSDOKP GocDA 10 April 1S65 Gtlud teiiit e Kmnüger mrj aan familie Tfieaden en beiendtn Gevoelig voor de be angstelling ondervonden bij zijn vertrek uit Gouda betuigt de ondergeteekeude aan Gouda s geachte liigcieteiicu hierdoor zijnen opregten dank J Kenp Alkp ani 15 April 1865 Men vraagt ton spoedigste tegen een Daggeld van 1 20 Ëeo ïimraerniansknecht bij C UO MS timmerman te Gmidcruk Openbabe Vbuwillige Verkoopikg te STOLVVIJR Op Maa idaj den 1 Vai 1865 des voormidJags ten 9 ure zullen ten huize van JOH SCHEER op de Noordzijde van Beiiedinheul uf 189 onder SiOLwUK in het openbaar worden verkocht 9 KOEIJEX die gekalfd hebbeu ot op t kalven staan 2 VAAKZEX die gekalfd htüïK n of op t kalven staan 1 A ARkOE j riNKEX 1 KL ISCH K ALF 3 VARKENS 1 CiEli cueene partij HOOI uorts 1 IJssle le en toebebooren 2 Sliouneu 1 Kruiivagen 1 Ilennipbraak 1 llennipcgge en eene partij Horden lirugboomen Siieten l alen Brandhout en Takkebossen enz Wijders eeue partij MEUBELEN HUlSliAAD Bedden en toebebooren Koper IJzer Blik Glas en Aardewerk BOUWEN MELKGEKEEDSCH Vl PEN en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van de i NoUiris G J SPRUYT te OUDERKERK aid IJSSEl Verkoopiiig van Roeyen te Stolwijk De Notaris J G BROUWER NIJHOiT te Haastrecht zal op Dingsdag 25 April 1865 des morgens 9 uur op de Hofstede N 39 iu Bocnl rk te StoUaJk ten verzoeke van den A oogd over de minderjarige kin lpreu vac Hk ANKER Cz iu het openbaar om contaut geld verkoopen 14 Koeijen die gekalfd hebben of op kalven SIP iB 4 Kalfvaarzen 2 Vaarkoeijen 5 Pinken een aftands zwart Merriepaard een Zog met Keuijen een smalwielde Wagen een IJsslede 2 Schouwen Brandhout BOUW en MELKGEREEDSHAPPEN en MEUBELEN Openbare Vrijtcillige Verkooping te STOLWIJK Op Vr ijda j 21 April 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van PIEÏER OOMS aan de Zuidzijde van het Beijersche onder Stolwijk in het openbaar worden verkocht 10 KOEIJEN die gekalfd hebben ot op t kalven staan 3 PIKKEN 1 PINKSTIER 2 SCHOUWEN 2 KRUIWAGENS eene PARTIJ BRUGBOOMEN SLIEÏEN PALEN en HORDEN eeue WRINGTOBBE met loebehooren diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eene partij MEUBELEN en HÜICRAAD 2 BEDDEN en andere roerende goederen Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Oudekkerk aan den IJnsel De oudergeteekeade beveelt zich bij voortduring beleefdelijk aan tot het vervaardigen van allerhande soorten van MEUBELEN naar de nieuwst uitgekomen modellen welke dagelijks te zijnen woonhuije te bezigtigen zijn L J Lunenburg S iresthai en B 187 Ig Openbare Yerkoopinj te BERKENWOUDE Op Woensdag 26 April IStiS des voormiddags ten 9 ure zullen teu huize van de weduwe W Vi N den HEUVEL te Berkenwoude in het openbaar worden verkocht 13 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 aftands PAARD Merrie Vos Bles 1 STOLPKAR eeuig PAARDENTUIG 1 HENNIPBRAAK 1 KENNIP EGGE 1 partij BRUGBOOMEN SLIETEN PALEN HORDEN BRANDHOUT en TAKKEBOSSEN wijders 1 koperen WBINGAKER met toebebooren diverse BOUWen MELKGERËEüSCHAPPLN eenig HUISR VAD en andere roerende goedereu Nadere information ten kantore van den Notaris G J SPBÜÏT te Oudebkerk aan den IJssel Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda mei inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan h contant Zuiver overgehaalde JENEYERa462 io o j per kan 58 oeuts Jenever 2 = soort Moutwijn ü 462 io pef kan 561 2 cents inl BRANDEWIJN 46Vio per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goun A 15 April 1865 ATELIER DE PH0T06RAPHIE De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat ziju ATELIER is verplaatst naar de TUTfinarkt N 162 zich minzaam aanbevelende A J MARTENS Publieke Verkoopingen Te BROEK even buiten Gouda op Vrijdag den 21 April 1865 des morgens ten 8 ure precies aan de huizing bewoond door GIJSBERT BEEEDIJK van 16 KALFKOEIJEN i PINK 1 Vijfjarig bruin MERRIEPAARD I ZEUG 9 BiGCiEN Bouw en Melkgereedschappen Meubelen en Huisraad en eenig Brandhout enz EN te OVDEJF ITER op Vrijdag den 28 = April 1865 s voormiddags te II ure ia de S JORIS DOELEN aldaar van Een hecht sterk en weldoorttm merd WOONHUIS waarin sedert een tal van jaren met goed succes is en nog wordt uitgeoefend een Kruidenierswinkel en handel in Granen en Mesting n 123 met SCHUUR TUIN en ERF daarachter staande in de Leeuwringerstraat te Ovdewaler en van ruim een Bunder uitmuntend BOUWLAND onder Snelrewaard even buiten OCDEWATER Informatien bij Notaris MONTIJN te GOUDA Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 14 April Ijiagste 1 Hoogste koers 1 koers 6II 2 72Vi6 11443 4 467 8 961 2 82V8 S8V3 9IV4 851 8 issVa Gebleveu koers 61 Va 721 4 9574 1441 4 55 8 41 16 l6 9fiVl6 82Ï74 8SI 4 911 2 85 18774 H47 41 821 4 911 85v 1881 315 is 791 3 6574 70 5 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 3 Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 dl 61 = serie 5 d LondI862 5 d Amst 1864 5 dO Amstl 860 41 2 Aand spoorw ƒ 31V8 311 4 791 4 791 2 6574 66 69I716 70 5l7l6 517 j 20 201 2 561 8 61 3 6IV4 61 6178 25I716 263 I Oost Metall 5n tl 61 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat I854 5 d inzilv 1864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1381 6 61 25l7li d 1882 6 Mexico 1851 3 Bockdrokkerij van A BRINKMAN Deze Coiiraut verschijnt drs Doiulerdags en Zondags Iu de Stad gcschifedt de uit a c des avouds te voren De prijs p jr drie maaiideu 1 3 i franco p post ƒ i i5 De inzendin der Ad erteutien kan geschieden tot des morgeus en 11 ure OiiitcnUnïr Londen 13 April De Australasian heeft berigten uit Xew York aangebr igt loopeude tot 5 dezer des namiddags Grant heeft ua bloedige gevechten welke drie dagen duurden Kichmond en Petersburg bezet Lee trok iu de rigting van Lynchburg terug en werd door Grant op de hielen gevolgd Het verlies van Lee bedraagt 15 00 dooden ea gewonileu 35 000 gevangenen en 100 a 200 stukken geschut Grant verloor 70U0 man Seward beeft te Washington eene redevoering jehoudeu waarin hij zeide dat indien hel volk die goedkeurde 4e staatkunde der regering na afloop van deu oorlog zou zijn oon interveutie Indien Eugeland slechts billijk was zou Canada niet verontrust worden Blijkens berigten uit Canada van het laatst van maart verkeerde de bevolking er iu groote spanning en onzekerheid welke aangroeiden hoe meer vooruitzigt er op spoedig hersteldes vredes in de vereenigde staten kwain ïeruijlde vormingvan het brit seh noord amerikaausche eedgenootschap waarinmen eene beveüiging egen inlijvingsplanuen der uaburen zocht in NewFoundland en Nieuw Brunswijk tegenstand ontmoette gingen er in Canada weder stemmen op die vrijwillige toetreding tot de unie als het minste kwaad iu de gegeveu omstandigheden aanrieden Intussehen werd de afzending derdeputatie welke met het gouvernement des moederUuds overlegover de tot verdediging der kolonie te nemen maatregelen houden zou ver ra gri aoor de moeijelijkheid om leden voor diedeputatie te vinden 3 van de 4 daarvoor bestemde personenhadden de ending afgewezen Bij het afzenden der bovenstaande berigten uit Canada droeg men er nog geene keunisvan het besluit des moederlautls om de kolonie krachtig bij testaan en niet aan zich zelve over te laten Natuurlijk worden de bijzonderheden omtrent den val vaa Richmond door het publiek met brandend verlangen te gemoetgezien Voorloopig deelt de telegra f ue hoofdpunten mede vande ofiicieéle depêches van gener ial Grant Uajruit blijkt datde groote veldslag die op vrijdag den 31 maart ten zuidwesten vau Petersburg plaats had tot den volgenden zaturdagmet groote woede werd voortgezet en dat Sheridan er toen iuslaagde deu regtervleugel der zuidelijken naijij Fireuorksstationterug te slaan waarbij hij eenige duizenden gevangen uam eneen aantal stukken geschut bemagtigde Den volgenden zondagmorgen rukte Grant met zijn geheel leger voorwaarts terwijl Sheridan de zuidelijken voortdurend in de flank aantastte enna een harilnekkig wanhopig geve ht dat bijna den geheeleudag duurde slaagden de noordelijken er eindelijk in om opverschillende punten door de gelederen des vijauds te brekenen den zuidelijken spoorweg te bemagligen De zuidelijkentrokken alstoen achter hunne versohansingeu nabij Petersburgterug en gedurende den nacht ontruimden zij de stad hetgeeneerst deu volgenden morgen door Grant werd ontdekt Generaal Weit7el die het bevel over de bondstroepen teu noordenvan de James rivier voerde ontdekte terzelfder tijd dat ookRiehmnnrl was ontruimd en hii bezette onmiddelijk de stad uiiu t uutu tergelaten Volgens het officieel verslag van den generaal Grant werd zijn leger door de bevolking van Richmond met de uitbundigste geestdrift begroet De zuidelijken hadden alvorens de plaats te ontruimen de stad op verschillende punten iu brand gestoken doch de vlammen werden spoedig gebluscht Volgens verschillende depêches en gelijk trouwens ligt te hegrijpen is vonden de noordelijken bij het achterna zetten des vijands allerwege de door hem achtergelaten stukken geschut verbrande en vernielde wagens en ander materieel hier en daar zelfs kruidwagens ambulances en andere beiioodigdheden die zelfs een vlugtende vijand moeijelijk of niet kan missen President Davis is nu op de vlugt en men is zeer nieuwsgierig te vernemen of en zoo ja waar hij thans ziju nieuwen gouvernemeutszetel zal vestigen President Lincoln heeft naar men meldt reeds het huis van Davis te Richmond bezocht en de heer Johnston vice president der unie heeft tiereids eene meeting gehouden ivaarin hij aan het volk te kennen gaf dat wanneer Davis werd gevat hij zou worden opgehangen a in een galg twintig maal hooger dan die vau Haman Zoo als ligt te begrijpen is heeft de val vau Richmond in al de noordelijke staten groote vreugde veroorzaakt Te NewYork werden onmiddelij al de geregtshoveu verdaagd en alle handelszaken geschoret Er werden overal meetings gehouden men deed de klokken luiden eu te Washi igion werdea salutschoten gelost terwijl al de gouvernements departementen gesloten werdeu ïe Washingion was de geestdrift zoo groot dat de ministers Seward en Stanton zoowel als geueraal Butler de jubelende menigte opeiitlijk op de straten toespraken Eerstgenoemde verklaarde in zijne speech d t wanneer de bevolking het goedkeurde de staatktiiide vau het gouvernement zou zijn eene politiek van noii iiiterveutie iu de biunenia idsche aangelegeulicdeu vau andere landen De Morning Post bevat een zeer gunstig artikel overItalië en de italiaansche financiën naar aanleiding eener brochure van graaf Arrivabene iu deu vorm van eeu brief aanlord Strafford de Redchti e gerigt Het blad begint met aan tetoonen hoe ijdel de hoop der vijandeu van Italië is dat dezoo ioemrijk tot stand gebragte staal vau zakea slechts tijdelijkware en de eenheid van het italiaansche rijk eeue hersenschimzou worden De opvatting der voordragi van het it dia n5chebudget was volgeus genoemde brochure geheel ui jui t Deleemng door den minister Sella voorge teld en de verkoop derstaatsspoorwegen hadden teu doel te voorzieu in drie tekoriente zamen geuomeu waaruit men besloot d if het delicit deritaliaansche schatkist suel toenam ofjchoou inderdaad het tegendeel het geval is want het deficit dat in l rt4 12 640 000 p St was viel iu 1865 tot S 2b0 0UÜ p st en wordt voorI86 J op 4 000 000 p St geschat Wanni er Italië nog vierjaren vrede geniet dau zal het tot een liaur aam financieelevenwigt komeu de uitgaven vau 30 milUoeu p st s jaarszullen door de inkomsten wordeu opgcwogeu mei eeue nationaleschuld van 200 a 300 millioen p st 17 April De amerikaausche bladen bev ittei iiedea debijzonderheden omtrent de bemagtiging van Kichniüii l en Petersburg doch de volledige officieele rapporten v tn irnit eu Sheridan ziju er nog niet Overigens behrdzen Jii bijzonderheden weinig anders dan eeue nadere uitureiiling ui hei reedbgemelde Meerendeels betreft dit de beuegiiigen e T i ii ijzingen der verschillende corpsen afzouderlijk of ook wel ijf i rijvingeu die op niets anders nederkomen dan op hetL er bjiedere bezetting of overwinning gewoonlijk plaats heef eeublijkt er nog uit dat iu het fort Monroe reeds IS 000 g vangenen der armee van Lee aangcbragt waren en dat de noordelijken ongeveer 500 stukken geschut hadden bemagiiïd alsookdat te Petersburg door de zuidelijken ongeveer oO iO v iicii tab kzijn verbrand ten einde deze niet i i de raagt des vi mdszoudeu vallen De verkiezingstrijd iu Rochdale i ter giii s e t tr liberale partij afgeiocpen de ieer Potter is verko en met eenemeerderheid van 150 stemmen De kleine bevolking in genoemdeplaats in aaumerking genomen is de meerderheid nog al aauzieulijk De grootste ijzereu brug der wereld zal in de r abijheidvan Chepstow over de Severn gebouwd worden Zij zal 21 mijl lang zijn en moet zoo hoog bovtu bet water verheven zijn dat schepen met masten van 122 voet ongehinderd daaronderpasseren kinnen De ingenieurs Fowler en pultou ramen dekosten op 9 0 000 C voor welk bedrag de lirma Cochrame Grove en Co de uitvoering heeft aangenomen Parijs 15 pril In de wetgevende vergadering heeft de heer Rouher den heer Thiers beantwoord en de tegenstrijdigheid van diens betoog met zijne vroegere gevoelens aaugeluond Hij houdt vol dat Frankrijk onmogc ijk Buii e plotseling kaa