Goudsche Courant, donderdag 20 april 1865

Terlaten maar er ook evenmin altijd Lan blijven De regering zal üich door niet van haar plan laten aftrekken maar esnyoudig de conventie ten uitvoer leggen De heer Thiers heeft zich daarop verdedigd en aangetoond dat de toestand waarin de piua thans verkeert onhoudbaar is Hij raagt it Frankrijk doen zal als de Romeinen zich bg Piemont aansluifn De heer Kouher ïeide daarop dat hetgeen bet amendement wil reeds begrepen is in het adres en in de troonrede waarna het araenderaent wordt ingetrokken Daarna i de piragraaf en voorts het geheele adres met groote mferd rheid goedgekeurd 17 olgens den Moniteur zijn er berigten uit Mexico ontvangen wniruit blijkt dat het werk der bevrediging zijne voltooijimr te gemoet giat lle berigt an den val v n Eichmond heeft hier zeervern t Men had algemeen geloofd dat het nog lang zou land houden eu had niet gemeend dat het tijdstip zoo nabgwas n larop Trinkrijk en Engeland zich met de amerikaanschekwestie ou moeten bezig houden Slechts drie oer parijschebladen liej roeten met vreugde de nederlaag van het zuiden enden ainsta inden vrede de Opm nat de Temps en de A ven ir nat De itiliiin che bladen maken niet zonder ernstige bezorgdheid uo ueu dig te leggen melding vaneene oproerigebeneg ng elke voor eenige dagen te Faeuza een stadje mde nabijheid van Bologna heeft plaats gehad Wel 13 men er 111 slanLiI om de opstandelingen te onderdrukken doch menvreest m lar a te zeer d it deze beweging zich zal herhalen vooral nu er et jige dooden en gekwetsten zijn gevallen waardoor de verbittering met weinig gestegen is olgens ber gten uit Alexandne dd 8 dezer hebbeneenige muichappen der eg ptische gendarmerie bijgestaan doorfanatieke k abieren bewoners der landengte van Suez een aanval gedaan op Luropeers arbeidende op eene scheepstimmerwerf bij d e ge egeuheid zijn 4 Italianen en een ïranschmandoor middel an pi toolschoten gewond De heer Dussaut vicecon=ul an Frankrijk heelt onverwijld vertoogen bij deregering desnege ingediend en de arrestatie der schuldigen gevorderd NlZZa Is Apnl De gezondheidstoestand van den russischen grootvorst is heden gunstiger De keizer van Rusland die vergpield van zijn tweeden zoon alhier wordt verwacht zal zijne rei door Frankrijk nemen Weenen l Apnl De Oesterr Zeitung zegt m een artikel dat de cuitsche onderteekenaars van het londensche protocol in de kwestie der hertogdommen met op Lngelands initiatief hebben gehandeL dal Kuslana en Zweden hebben voorgesteld gemc uschappel jK te werk te gaan dat dit door Franknjk van de hand werd gewezen dat Oostenrijk eene geme n chappeh ke u topfcning der souvereiniteit verlangde onder verklaring u krachtig te zullen optreden wanneer Pruisen eigenmiSiig wilde te vierk gian BerljJIl 1 j In de haven van orkupi g in Zweden is een monitor van stapel geloopen van bgzondere constructie Het oorlogsvaartuig is genoemd John Ericsoa en zal worden gewapend met geschut van zeer zwaar kaliber een geschenk van den vermaarden Ëricson 17 Apnl De Koln Zeit bevat een artikel over den stand der onde liaudelingtü tusschen het kabinet van Weenen en de regering alhier en is ten slotte van gevoelen dat er tot heden geen gevaar voor een oorlog tusschen de groote mogendheden en derhalve ook niet tusschen de verschiUenue staten van Duitsohland beslaat Eerst later b v zal kunnen blijken in hoe verre het berigt omtrent het zenden van een oosteurijksch escader naar Kiel waarheid bevat hetgeen wellft tot verwikkelingen aanleiding zou kunnen geven Turijn is Apnl De commissie door den senaat belast met het onderzoeken van het wetsontwerp betreffende de afschaffing der dood traf heeft zicU voor het behoud daarvan verklaard in negen speciale gevallen vooikomende onder die misdaden waarop in het strafwetboek de doodstraf is gesteld Petersburg is Aprü De invalide deelt heden een telegram mede uit Nizza gedagteekend van gisteren meldende dat de troonopvolger in den vroegen ochtend van dien dag na gedurende 10 dagen aan hoofdpijnen te hebben geleden sterke ophooping van bloed in de hersenen had ondervonden Ofschoon omstreeks den middag zich een gunstiger toestand bij den lijdei openbaarde werden de sacramenten der stervenden op verlangen der keizerin aau den lijder toegediend De keizer 13 des avonds van 17 dezer naar Nizza vertrokken Boiue 16 April De paus heeft heden op het vatikaan eene poutificale mis gecelebreerd en pl gtig zijn zegen urbi et orbi geschonken De fransche en pauselijke troepen woonden de plegtigheid bij Eene ontelbnre menigte was tegenwoordig Luidruchtige juichtoonen ter eere van den paus vervulden de lucht De plegtigheid werd door traai weder begunstigd iBtnnenUnb GOUDA 19 Apr l Wij lezen m de Public Ledger van Philadelphia dd S april Katoen De daling der katoen en katoenen stoffen is eene zaak van het hoogste gewigt De katoen is thans te New I ork van 2 dollars tot 56 cents 28 stuivers per pond gedaald Dit staat omtrent gelijk met 34 cents 17 stuiver m specie Gedmkte katoenen worden thans verkocht voor 20 a 22 cents per vard en best hemden katoen shirt ngS voor 20 Men zegt dat ZIJ tot dien prijs met met voordeel kunnen vervaardigd v orden maar het toegenomen verbruik door de vermindering van den prijs eu de kleine voorbanden voorraad doen verwachten dat ZIJ nog weder eenigzms zullen rijzen Wij ontleenen aan de tem der vlaamsclie landltouicers hetvolgende Men weet dat er door de werkelijke tusschenkomstder landbouwmaatschappij van ThieltRousselaere Ingelmunsteren derzelver voorzitter tot stand is gekomen eene maatschappijvan onderlmgen bijstand tusschen de landbouwers in gevalvan hagelschade onuer de benaming van de vereenigde landbouwers en onder de directie van den heer Swaans agentvan assurantiën te Kortrijk Tijdens de laatst algemeene vergadering te Kortnjk gehouden werd den raad van bestuur dier maatschappij den last opgedragen de statuten te wijzigen naar eisch van zaken derwijze om de goedkeuring er van bij een koninklijk besluit te kunnen erlangen De heer Montijn notaris te Gouda en die de stichter en de directeur is van eene onderlinge brandwaarborg maatschappij in Holland dus een man ter zaak van veel ondervinding heeft zich geheven te belasten door raad en daad den raad van bestuur van voornoemde maatschappij bij te staan in de redactie der te wijzigen statuten Dit ontwerp van gewijzigde statuten zal eerstdaags aan de beraadolagingen van den raad van bestuur der vereenigde landbouwers worden onderworpen Volgeus dat ontwerp is de maatschappij van onderlmgen bystand in geval van hagelschade gezeid de vereenigde landbouwers geroepen ook in Holland eene groote uitbreiding te nemen In hel Tolksblad leest men t volgende De gruweldaden aan de voorstanders der afschaffing van de doodstraf teroverweging aanbevolen bewijzen op eene opmerkelijke w jzehet onnuttige der doodstraf daar de meeste gruweldaden juistdaar gepleegd zijn waar de doodstraf nog toegepast wordt De doodstr f is ook daarom zoo ondoeJlreffend omdat naarmate de misdaad groot is men gevaar loopt iemand te veroordeelen aau wien de misdaad met ten v olie toerekenbaar is Misdaad en krankzinnige monomanie grenzen zóó naanw aan elkander dat zij bij een onpartijdig psychologisch onderzoek bijna met te onderscheiden zijn Willigt men gedurende ceni eta tijd bij eene ziekelijke verbeeldiag aan eene eens opgevatte gedachte in dan krijgt de verkeerde neiging bij vele mensehen zulk een overwigt dat zij de vnjhetd van wil geheel niissen in hêt overlieerschen hunner hartstogten De ergste rruweldaden kunnen uit den aard der zaak door geene doodstraffen betengeld worden Het regt moet gehandhaafd worden Maar wat beteekent dat handhaven van regt in een redelijken zin De misdadigers de koppen af te slaan hen op te hangen of op eenige andere wijze ter dood te brengen is slechts de zaak der overmagt In waarheid handhaaft men het regt op redelijke wijze wanneer men in goed ingengte gevangemsseu verbeterhuizen of krankzinnigengestichtpu de menschen die het regt verbraken uit misdaad of krankzinnigheid de heerschappij der rede en des regts doet gevoelen door hen tot betere menschen te vormen Is aar men verneemt heeft men plan in ons hoofdkiesdistrict Gouda ter vervanging van den heer D J H Boellard als kandida it te stellen voor de provinciale staten denheer O Baron van Wassenaar Catwijk die m den laatsten tijdonder anderen te Dockum en Middelburg kandidaat was voorde tweede kamer lu de handels stad Itzehoe in Holstem Lauenburg werken u de weverijen meest volwassen meisjes en in de overigefabrieken mannen en kinderen van beiderlei geslacht De laatsten mogen echter miar een halven dag arbeiden en moetendan ter school gian Het schoolgeld wordt door de fabriekanten van het loon ingehouden en m de onderwijzers uitbetaald Uit A lmelo schrijft men van 7 aprd Thans Kin men met zekerheid mededeelen dat de groote op ie rigten stoomka toensp nneiij waarvan wij vroeger melding maakten zal geplaatst worden te Hengelo in Orenjssel Reels zouden naar men verneemt de heeren de Monchy te Rotterdam en Veder directeur van de stoomspmnen Oldeazaal zich onledig houden met het opmaken der statuten ten einde de e ten spoedigste m eene vergadering van aandeelhouders welke te Rotterdam zal gehouden worden te kunnen overleggen en de koninklijke goedkeuring daarop te kumen verkrijgen zoodat men met grond verwachten kan dat deze statuten spoedig in de Staatscourant zullen zijn opgenomen Voor eenigen tijd deelden wij een bengt mede van demeerdere levendigheid die m Twenthe in de katoeufabneknijverheid bestond en die vermoedelijk spoedig zou toenemen Wij vernemen thans met genoegen dat de mecte spinners enfabriekanten voor cemgen ijd een contract hebben gesloten waaruit voortvloeit dat de toekomst vm het fabriekwezen inTwenthe op den duur gunstiger zal zijn In de V oormiddag godsdienstoe enmg in de waalsche kerkte Rotterdan heeft maandag de heer dr A Pierson voor eentalrijk gehoor afscheid genomen van zijne gemeente Tot tekstvoor zijne afscheidsrede had hij gekozen Joh 21 vs Iba Volgen eene in Engeland gedane waa neming zeidede heer Idzerda m de tweede kamer zijn daar alle sterfgevallen boveu 17 van de 1000 voor onnatuurlijk te houden entoe te schrijven aan oorzaken die door openbare gezondheidsmaatregelen kunnen weggenomen worden In Nederland is de gemiddelde sterfte 26 van 1000 inwoners of jaarlijks 85 000 an de stertte met lager dan tot 2 pCt teruggebragt worden en in onderscheiden landelijke gemeenten hier te lande bedraagt zij niet meer dan moeten er jaarlijks in Nederland 65 0000 menschen sterven maar dat is dan toch nog altijd minstens twintig duizend minder dan thans het geval is een cijfer voorwaar wel geschikt om het hooge belang van openbare gezondheidsmratregelen te doen uitkomen s GraVOnhBge 18 Apnl De provinciale staten van Zuid Holland hebben m hunne buitengewone vergadering van beden gekozen tot lid van ged staten bij eene derde stemming den heer mr C vau VoUenhoven met 40 van de 74 stemmen De heer S A van Hoogstraten had 32 stemmen op zich vereenigd Tot lid van de eerste kamer der staten generaal is bij tweede stemming gekozen de heer mr J W Hein met 41 van de 74 stemmen De heer M A F H Hoffman veikreeg 25 stemmen Arnhem l betaling voor d u geintimeerde heeft beachouwd en dezen veroordeeld de gevorderde som met renten en ko en aai den appellant te oldoen ft ij deelen i ie uitspraak in het algemeen beiang eu niet alieen in het be ng van den handel mede ele particulieren toch hebbeu de gewoonte wijnen en andere voorwerpen van handelsreizigers te koopen en aan dezen op eene kwitantie per order of per proe geteekend te bet den Verantwoordt die handelsreiziger de gedane betaling met dan is de kooper verpligt ten tweeden male aan den patroon zelven te betalen tenzij hij bewijze dat de handelsreiziger van volmagt is Toorzien om gelden te ontvangen waarvan hier niet bleek In het ouderha ige geval had de handelsreiziger valschehjtvoorgewend zoodanige volmagt te bezitten had daarop van verschillende persouen den koopprijs der door hem n iraens zijnen patroon verkochte goederen ontvangen eu verduisterd euwas te dier zake als schuldig aan opligtiug door het valschelijk aannemen van de hoedanigheid van gem igtigde tot vierJaren gevangenisstraf veroordeeld A Jtatt Cour Gorincliem IÓ Apnl Ten gevolge van het gunstige voeder en de buitengewouc groeikricht w larmede thans inzonderheid het gras zich ontwikkelt zijn vele veehouders reeds in staat hun jong vee de weiden te doen betrekken Zelfs ziet men in de boomgaarden en op beschutte wei Jen eenig melkvee grazen De late aardappelen zijn thins mede gepoot Sommige der vroege soorten ziju op het uitkomeu De prijzen der boter zijn in de laatste dagen eenigzms dalende Men besteedde heden van ƒ 1 ƒ 1 05 het n pond Kiaa met voorhanden oor beste aardappelen wordt vau 1 50 tot ƒ 2 het mud betaald Appelen zonder handel ïcmeiigde Berigten Oostennjksehe bladen bewertu dit mm m Xeuetie ruijtig is en tevreden Men wil pen spoorweg aanletrgi u rondom het meer van Coustanz De koning van Italië zal een tojwJs aa etnige pobdtn zwaarte eu 8 a y dcim It Ugte naar de teDtooiistelhi i te Diiblm zeudt u Ie L ssabon treedt een Bieuw miuiBtene up het publiek doopt hLt met den oaam het miListene der heilige wci k In bpanje is niLii zllt oigirust over mogelijke woelingen Mlu denkt lu Lagcland guuatig over de i ah I aansche financi u Les propos de Labitnus zijn te Burgerlijke Stand G01D Geboren 13 April Ijeendert ouders A van dtr ree en J var Fi k 15 Wilhelmina Johanna oudtr ï v in Xreumiigen en M vt der Want Johannes ouders A Bniijstens eu J OvEBLtDEN 12 Apnl R Mans 5 m 18 J Klop 9 14 A M Sonsbeek huisvrou van M van der Draaij n j 16 C van Eijk 9 w SCHOONHOVEN Ingeschreven van 7 toi en met 14 April 1 05 Gfboben Johanna Adriana ouders J Koetaier en J Mo na Cornells Leendert ouders N J h van Gelderen en N 1 vdii li u waard Hiemke eu Ma garetha ouders D Klip en l NI l pp ro Apelouia Chnsiina ouders J G Hanug en B van HxjnO LELfcDEN i van Os 10 j l van den tktr j M J Doesburg 11 w J M Okhm zeu 8 m M OLDEWATi R Ingeschreven van dea 12 tot den IS Bevallen Anna Elizabeth Berkhof geb AIocti n £ Mana Drost geb Kommer z Johanna 51aria van der Ikfdtn geb Pols d Anna Margnetha van Ipenbujg gtb Hacsdr z OvhRLt DtN Petroneüa van GtldcreD wtd van Jon Brouwer fi 1 j Elisabeth vau W jngaarden 5 m Maria Middelkoop ceh met Andries ergeer 39 j Jacob den Held 1 j ï m ONDERTKotWD Maarten Dekker jm 33 j met Marnaje van der Mist jd 20 j Hermanns Anthonios Bouwman jm 2 j met A letta van der Ree jd 32 j Cornells van Ameijdt wedr van Cornelia Bezuijeu 39 j met Petronella Cornelia