Goudsche Courant, donderdag 20 april 1865

€ 1§65 Zondag 23 April i SÜO ADVERTENTIEN OUDSCHECOURAWT Openbare Verkoopingeii De Notaris M KIST te GOUDJ zal in het open aar verkoopen Op Mau ahi 24 Jpril 1865 ten KIF URE in de BOELEKADE aldaar Een HUIS en ERF met Timmermans WerkplaatS aan de Xaiienfruat iMa dT H u J 31 een HUIS en ERF aan de Gomre aldaar C n 7 1 drie HUIZEN en ERVEN in den Zak L n 168 aan de Vljvmtraat F u 116 Raam O u 19 aldaar Alles dadelijk of met l Mei 1865 te aanvaarden Op Dmgsdag 25 April 1865 ten 9 ure in en voor het Huis aan de Naverstraat H ü 31 Timmermansgereedsehap Afbraak Inboedel en erdere roerende goederen Zij die nog goede en willen insteken gelieven zich aan te melden bij voornoemden Notaris ten wieus Kantore diverse geldsommen op hypotheek verkrijgbaar zijn HOUTVERROOPmG te Stouvijkehsluis bij GOUDA Op Donderdag 27 April 1865 des voorraiddags elf ure En aan het Tolhek bij Oudewater onder HAASTRECHT op Vrijdag 28 Op den lfi April ISfiö overleedte Gorinchem onre geliefde Zoon E ERTCOEXELIS in den ouderdom van 27 jaren inleven Telegrafist 0 = kla=se aldaar IV ERAXD VKN STRAATEN X ERAXD VN PTRA VTEX iuLiM 17 April 1 65 NIELSEN llEHSTBODE Te Bn KO0P wordt met 1 Mei verIniipd eene DIENSTBODE van de i G en vonr icii van goede getnig hritten omirciit eerlijkheid en geschiktheid om in een klein gezin al meid rdleeu te dienen Brieven fmun letlcr U hij den Boekha idelaar 1 C MAAS K te GOUDJ HANnFAGTUREN KdiianI Meijer Marld hrift lie eer zijnen gc ichten Ijegiiustigers mede Ie deelen dut Inj outvangeu heeft eene ruime en exquise sortering der nieuv ste moui iien v in dia les Doeken eii Kleedjestoffen heiicvcns ci e Vüon rflip e partij oliën zAvarte zijde loorfs lüe oveiige artikelen tot zijn vak l eliooreij ie Hij beveelt irh lielrefdelijk aan tut een iiiinjiv e oek ji ri Arril l i V W D SCHENK hl i lie eer dr ontvangst te berigtcn der i ieunste modellen van MantiUes en Mantels a Demi Saison benevens eri mini assortiment KLEEDINGSTOFFEN Doeken Broderies Parasols Entoutcas Zijden Lustre en Katoenen Paraplms Terwijl Heeren veel nieuws zullen vinden in Bl t KSKINüS LAKENS VESTEX IlAXI CllOEXEX V it Gouda l i April ii5 Prijs van l c L edestilleerd bij G P van de VELDE te iOLDA met inbegrip van iiijks en Gerceeute accijns bij iii t hoeveeihcid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde lENETER i 462 io per kan 58 cents Jenever 2 = soortfMüutwijn a 40 jq q per kan óö j cents iiil BRAXDEWl lN 46V o P r kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte inaar evenredigheid j Gouda IH April 1365 I OPENBARE VRIJWILLIGE 7SRK00PIN6 De Xotarisscr DALEN vax V ijnqAAKDEN residerende te ROTTERDAM en W i EOllTÜIJN DROOGLEEVKR residerende te GOUDA als last hebbende van hunne Principalen die daartoe door d Arrondissements Begtbank te Rotterdam zijn gemagtigd zijn van meening orn op Jlaaudag den 8 Mei 1865 des voormiddags ten 11 ure in het Koffij huis DE HARMONIE aan de Marktte Gouda in het openbaar te veilen en te verkoopen N 1 Een PAKHUIS met Zolders en Erve staande en gelegen aan de Oüsthaven te Gouda strekkende tot en belend ten Zuiden het volgende perceel wijk B n 81 Kadaster Sectie C n 332 groot 36 Ellen Verhuurd tot 1 Mei 1866 voor 75 s jaars N 2 Een HUIS met Bovenliuis Openplaats TUIN en EHVE staande en gelegen op den boek van de Oosthaven en de Miunebroed rsteeg te Gouda strekkende gedeeltelijk van de haven tot het volgend perceel en overigens van perceel n 1 tot aan de Spieringstraat wijk B n 90 Kadaster Sectie C n 1819 groot 3 Hoeden 63 Ellen A erhuurd Het benedenhuis tot 1 Mei 1860 voor ƒ 200 en het bovenhuis tot 1 X ovember 1865 voor ƒ 130 en dus te zamen voor ƒ 350 s jaars N 3 Een PAKHUIS gebruikt wordende tot berging van Kaas met de daarin zijnde KAaSSTELLING en PLANKEN SCHALEN en BALANS GEWIGTEN en WAGENS en Erve staande en gelegen aau de Noordzijde van de Iinnebroedersteeg te Gouda belend ten Westen en Noorden perceel n 2 en ten Oosten perceel u 4 Kadaster Sectie C n IS 20 groot eene Roede 40 Ellen N 4 Een PAKHUIS mede gebruikt wordende tot berging van kaas en ERVE staande en gelegen als voren Kadaster Sectie C n 1444 groot 78 Ellen N 3 en 4 te z men verhuurd tot 1 Junij 1865 voor 250 s jaars De perceelen zullen eerst elk afzonderlijk en daarna in Combiiialien worden afgeslagen Dezelven kunnen worden bezi tigd Vki jdag en Zatürdag 5 en 6 jMei 1865 mits vooraf bij de bewoners of gebruikers belet vragende Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van de gemelde Notarissen j Markeur I Men vraagt ten spoedigste een bekwaam Markeur Adres aan het Bureau I dezer Courant Smidsknecht Een vuurwerker eenig bank Werk vei staandi vast werk begeerende loon ƒ 1 17 per dag vervoege zich bij J GOEDEWAAGEN JTijdstraa Openbare VrijicilUge VerkoopUig te STOL WIJK Op VriiOaij 21 April 1865 des voorraiddags ten 9 ure zullen ten huize van PIETER OOJIS aan de Zuidzijde van het Beijerac ie onder Stülivijk in het openbaar worden verkocht 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 PINKSTIER 2 SCHOUWEN 2 KRUIWAGENS eene PARTIJ BRÜGBOOMEN SLIETEN PALEN en HORDEN eene WEIXGTOBBE met toehehooren diverse BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eene partij MEUBELEN en HUISRAAD 2 BEDDEN en andere roerende goederen Nadere iufermatien Icn kantore van den Notaris G J SPRUYT te OudekkeeK aan den IJsxel Drid iv i A ff A A J V peze Courant verschijnt des Donderdajrs en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avunds te voren Peprys per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Pe inzen ilj der Advcrteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Uitgave van A Lanffe Tiendew Overzigt GOUDA den 22 April Eindelijk is het groote pleit beslist de hoofdzetel van den ipstand gevallen en het opgeworpen bewind uiteei gedreven fceze uitkomst hoezeer lang voorzien koa t velen rog ouver iiracht omdat men zich hooi st gebrekkige voorstellingen vormde in de amerikaansche toestanden cu het zuiden onder de zelf chligen vele vrienden telde In dezen vreeselijken burger oorlog heeft dan toch de zaak der menschelijkheid overwonnen cboon op weinig raensehelijke wijze Het laatste tooneel was jo eens een schrikkelijk bloedbad en de vhigt der opstande lingen kenmerkt zich door bloedige gevechten en nieuwe ivcriiezen Algemeen is de verwachting dat Lee den strijd zal loeten opgeven Nog altijd spreekt men van vrede en vredeiandelingen dat ongerijmd klinkt want het geldt onderwerping bevrediging der afzonderlijke staten amnestie en wederopaarae iu de unie Lincoln en Grant Sheridan en Sherman lebben hunne namen vereeuwigd die het nageslacht in zegenend aradenken zal houden Onberekenbaar zijn de vruchten van den strijd vier millioen slaven vrijgemaakt en de aristocratie der trotsche slavenhouders voor altijd vernietigd Aan het ïaiden is nu de weg ter ontwikkeling geopend en weldra zal het blijken hoe beerlijk de vruchten zijn der vrijheid Wij ontveinzen ons geenzins dat gevaren van inwendige tweespalt Men overwinnaars bedreigen en dat hebzuchtige heerschzueht de unie nog vt l kwaads berokkenen kan maar wij vertrouwen op de kracht van de betere kern des volks Pruisen gaal voort in zijn overmoed en wil naar Kiel zijne maritieme etablissementen overbrengen l et bekommert zich ittinig om het pruttelende Oostenrijk dat de handen gebonden lieeft en Frankrijk ziet rustig eu zwijgend toe als het verdeelde en magtelooze üuitschland zijne bedoelingen in de hand werkt De fransche keizer wil Algerie bezoeken waar het altijd onrustig blijft wat hij er doen moet is een raadsel want een keizer krijgt niets te zien of te hooren dan hetgene men voor m goed en nuttig acht In Spanje heersoht onrust en gisting men gaat daar voort op den weg van duisternis en onvrijheid totdat eene nieuue revolutie nogmaals de wijziging der verouderde misbruiken beproeft Portugal ceft nog eens een nieuw ministerie bekomen te Rome vierL men feest boven een afgrond en Italië wacht op de eindeiijke beslissing Men moet het geduld bewonderen van tiet vurige volk dat zijnen dierbaarsten wensch onvervuld ziet blijven en de staatkunde verfoeijen die Oostenrijk in het bezit iaat van het geroofde Venetië gelijk die nu weder SleeswijkHolstein stilzwijgend tegen den wil der bevolking aan de iieerschzucht van Pruisen ten ofFjr brengt êüiUnlanh Londen 20 April Berigten uit New York van S dezer Belden dat de generaal Lee nog altijd wordt vervolgd door Sheridan die den vijand steeds afbreuk te doen Men zegt ilat er bij Burkersville een hevig gevecht heeft plaats gehad iraarbij Lee op de viugt geslagen en Ewell en vijf andere generaals gevangen genomen zijn De dagbladen deelen het uitvoerig officieel rapport mede üu den britsehen gezant te Pelcrsbuig betreffende de aldaar ieerschende ziekte Het bevat de antwoorden op zeven vragen door hem aan het russisch gouvernement gedaan Hoewel de koofdinhoud daarvan reeds medegedeeld is blijkt nog uit dit stuk dat het aantal lijders iu februarij 11 in de hospitalen opgenomen tweemaal zoo groot was als dat der patiënten in diezelfde maand van 1864 De sterfte daarentegen was veel grooier daar het aantal dooden gemiddeld 25 a 30 daags bedroeg het maximum was CO Hoewel in het rapport duidelijk fordt herhaald dat de ziekte aan het afnemen is blijft de BRINKMAN g B iiö 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegnp van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarbuveu 10 Cent Bi iti igc vune letters orden berekend naar plapt iruin te Times toch vo rtgaan met onrustbarende mededeelingcn dienaangaande doch in andere bladen wordt hiertegen aangevoerd dat bet b ad al die mededeelingcn uit de tweede hand en niet regtstreeks als een gevolg van plaatselijk onderzoek ontvangt Aller aand iehi blijft hier bijna uitsluitend op de amerikaansche aangelegenheden gevestigd Inzonderheid in onze handelskringen is die kwstie het hoofdonderwerp der gesprekken en op onze beurs doet zij nog steeds haren invloed gevoelen Het algemeen verlangen naar nadere berigten werd intusschen heden bevredigd door de ontvangst van tijdingen loopende tot den 8 dezer Daaruit blijkt dat het krijgsgcluk steeds aan de zijde der noordelijkeu blijfi Uit de vroegere mededeeiingen was reeds gebleken dat Gr int en Sheridan het vlugtende en half veruiclde leger van Lee aciuervoigden om zoo mogelijk zijn terugtogt naar het zuid westen tt verii uderea en hem tot overgave te dwingen Volgens de heilcn Ljtvangen tijdingen laat het zich wel aanzien dat zij dit doel zullen bereiken Tc Vashington waren althans reeds oliReieele depêches van generaal Sheridan ontvangen waarin hij meldt dat bij na Lee van maandag 3 april tot den volgeu len woensdag te hebben achtervolgd hem dien dag bij het Burkersville st tiou aau den Danviile spoorweg iuhaalde eu hem daar op nieuw aanviel en versloeg Die nederlaag der zuidelijken moet geue Jig zijn geweest daar Sheridan volgens zijn rapport briialve eei ige duizenden gevangenen een aantal stukken geschut beiu is ander oorlogsmatcrieel ook zes gener ials iu handen kieeij uam lijk Ewell Button Kersbaw de Barry Coarze en Curtew Lee Den volgenden morgtu werd Lee op nieuw en el door Meade aangevallen Hij leed toen op nieuw eene nederlaag Des avonds had het oveiblijfsel v n het viugtemle zuideujk leger oe hoogten nabij Sailors Creek bereikt alu i ir het tloor het korps onder generaal Huinplirey erd aidilervolgd Sheridan verklaart in zijne depêches dat I C genoodzaakt zal ijn zich over te geven Te New York v is lnj her afzenden der laatste berigten reeds het gerucht vCi preid dat dit reeds gebeurd was doch dat schijnt nog voorbarig te ijn ifarijs IS A il In den ministerraad zatürdag jl gehouden hebben al de luinisters zich eeuatemmig verklaard tegen het plan de keizers om eene reis naar Algerie te ondernemen Niettemin is het zoo goed als zeker dat zij plaats zal hebben Zou die aanstaande vrij langdurige afwezigheid iles keizers van Parijs de oorzaak zijn van rie buitengewone flaauwbeid der beurs Sommigen beweren zulks en voorzeker zal die omstandigheid wel iels toegebragt hebuen tot de daling die de pCts rente het cred mob en de ital leen ondergiugeu waarvoor men echter nog andere gronden bijbrengt Zoo wil men weten dat Lee zieh aan generaal Grant heeft overgegeven eu zijn leger ontbonden is tot op dit oogeiiblik ontbreekt voor zoo ver bekend is de bevestiging van dit gerucht hoewel de Moniteur in eene particuliere correspondeiifie mededeelt dat de toestand van Lee wanhopig is en hij waarschijulijk evenmin proviand als ammunitie heeft In Jlexieo is door keizer Jlaxiniiiiaan een besl lit uitgevaardigd houdende bepalingen tot uitvocfiiig der wet van iS fcbr welke de door het republikeiuschc bc laur bewerkstelligdesecularisatie der kerkelijke en geeslel jfce goederen in liegiuselbekrachtigd heeft De keizer heeft ook ecu belangrijk besluit betrekkelijk de za ik der kolonisatie genomen er i namelijkdoor hem bepa ild dat de buitenlandere die zieh in le iionederzetten en er gronden in eigendom veiinjgeu terstond afs aud doen van hunne nationaliteit en onderdanen van Mexicoworden moeten De heer Lesseps heeft een feestmaal u cgeven aan de afgevaardigden der kamers van kooplMiiiUd die op zijne uitnoodiging den staat der werken op de landengte van Suez warenkomen opnemen Onder de 110 aldaar ereeiiigde gasten wasook de heel Buiwer Engeland s gezant bij dePoite de e hadniet alleen de uitnoudiging aangenomen maar heeft ook aan hetfeestmaal eenen toast op den voorspoed der onderneming ingesteld