Goudsche Courant, zondag 23 april 1865

tuur van sommigen is aanbevolen en bestredea besloten het benoemen eener vaste commissie van negen leden die het vervdg belast zal zijn de leden der staten vergadering jj iedere benoeming van een lid der eerste kamer officieus hijee te roepen ten eindt elkander wederzijds in te lichten omtreii de te doenc keuzen en bet gehalte der door de leden opge geven kandidaten te beoordeelen In aanmerking genomen d iiooge noodzakelijkheid welke gelegen is in het doen va goede keuzen voor een staatsligchaam dat slechts 39 ledeo telt en het regt van veto heeft is het te hopen en te verwachten dat ook de andere statea versaderingen het in dezen door ije provinciale staten van Zuid Holland gegeven voorbeeld zullen volgen Uit Maastricht schrijft men van 19 dezer Onze voorouders hadden zeker dit bijzonder voorjaar in hunne kroniekenaang teekend Den 31 maart hadden wij hier nog volkomenwinter met sneeuw en hagel met 1 april kwam er eene op merkelijke verandering en lederen dag werd het weder fra iijer zoodat wij thans volkomen zomer hebben met eene warmtevan 20 21 en 22 graden De oudste lieden herinneren zicliniet een zoodanig Paaschfeest te hebben beleefd De graanvel Jen staan weelderig en forsch gestruikt de fruitboomeu althansde vroege staan in bloei en Leioven veel terwijl de laudhouwers van huime vrees teruggekomen dat dit jaar alles achlerlijlzon zijn thans het tegendeel beweren De meeste trekiogejizijn reeds aanwezig zooifat men sedert 5 a 6 dagen de nachtegalen allcrwege hoort De groeikracht is dit voorjaar zoodanig dat men ons een kersenboora aanwees welke nu 5 dagengeleden nog dor was en thans in vollen bloei slaat Op voordragt van hh curatoren van het gymnasium erde plaatsel comm van toezigt op de scholen van middelbaaronderwijs te Leyden is aan d n heer II C Kogge leeraar hij d instellingen dezer dagen tot leeraar bij de hoogere burgerschoo te Haarlem benoemd eene toelage van ƒ 400 bov en zijne bezoldiging verleend waardoor het vooruitzigt is geopend l rhij voor die roeping zal bedanken Men verneemt dat de heer ra C van Vollenhoveo burgemeester van Moordrecht en lid van de prov staten vanZuidholland de betrekking van lid van gtd staten aartoehij was benoemd heeft aangenomen Uit deze provincie hebben zich 103 miliciens van deligting dezes jaars overeenkomstig art I jO der militiewet voor de zeemilitie aangeboden Uit de provincie Noordhollanhebben zich daartoe 2 37 miliciens aangeboden Het hoofdbestuur van het ned zendelinggeuootsciiap het tot director van het zendelinghuis te Sotterdam benoemd d M von Baumhnuer predikant te Zutphen Men schrijft uit Eidderkerk van 20 dezer Zagen dtïlr steelders voor ruim drie weken niet zonder bezorgdheid der zaaitijd van het lijnzaad reeds voorbijgaan de gewenschie weeragesteldheid van ae laatste dagen is oorzaak dat et gezaaide thans in een ongekend konen tijd welig te voorschijn komt Het Provinciaal Blad n 37 behelst een staat der bevolking van de gemeenten in de provincie Zuid Holland opdrn 31 dec lSfi4 Daaruit b ijkt dat de bevolking beliepen 321 zielen als 318 823 mannen en 342 498 vrofwenT aaronder waren begrepen per en behoorende tot de landnagt 4392 en tot de zeemagt met inbegrip van het cjrp5mariniers 467 krankzinnigen in gestichten verpleegd v ordende 321 mannen en 378 vrouwen n gevangenen 35 mannen waaronder 381 mil gevangenen en £ 79 vrouwen Delft telde21 73J s 10 617 m annen en 11 115 vrouwen Dordrecht23 Si0 aL 11 113 mannen en 12 727 vrouwen s Gravenbage85 89 als 39 112 mannen en 46 577 vrouwen I eyden 38 259 I als 1S 02 J mannen en 20 275 vrouwen Kotterdam 114 052 als 52 751 mannen en 61 80i vrouwen Schiedam 16 559 ah 7782 mannen en 8777 vrouwen Boskoop 21 J pril Het fraaije weder waar n men ziet in de laatste dagen mogt verheugen heeft op de boomkweekerijen ook ee i zeer in het oog vallenden gunstigeu invloed uitgeoefend Knoppen en bladeren komen als met stoom te voorschijü Men is thans druk bezig om de kweekerijen in orde te maken ti en het op banden zijnde saisoen van de bezoeken door vreemüelingeu uit alle oorden aan Boskoop kweekerijen gebragt GcDiciigde Berigteo De feestelijke opening ïan den poorweg Zwolle Kampen i bepaald op diogstla J mei Ia Bulgarye neemt de tfgtnstand tegen Je belasting van het patriarchaat toe De porte belet den haDdel in eircass sche roci ji f n knapen naar jtg pte Te Krommenie wordt eene machniale gïirenspinntrij opijerigt De Fr nschen vleijcn zich n et de hcop dat de 1 nie weldr i htt keizerrijk Mexico zal erkennen fransche bla uwkonsen wiUeü een dagblad uitgeven In Algerie zijn de opstandelingen cder geslügLO De AValtham Wateb Company iu Amerika vervaardigt elke vici nnnuttn van pen crkJag een boroïogie Te iladrid iji j Na een langdurig lijden overleed heden onzeeenigre Dochter WILHELMINA Jacob A Cornelia in den ouderdom van 17 j ren J droogleeyer fortuiJX N C DEOOGLEEVEE EORTUIJN Gouda 20 April 1SB5 BLANKEN oof de menigvuldige bewijzen ï belangstelling en deeineroing mij toond iifnd p je in gedurende de ziekte en bij het overlijden iiirigtin zeer mijner geliefde echtgeno te CAinAEINA J VAN DEK WIEL betuig ik hiermede miju j hartelijken dank A v n VEEN GorD 22 April 18 iö r 21 April De czaar is heden ochtend met den noorderspoorweg te Parijs aangekoraen en heeft met keizer Napoleon een mon dgesprek geliouden Daarna heeft de czaar de reis naar N 7 a voortgezet Brussel 21 April De koning gaat niet naar Nizza maar is regtstreeks v m Engel uid herwaarts terug gekeerd De senaat heeft met 24 tegen 5 stemman aangenomen de wet houdende afschaffing der wettelijke bepalingen op het nemen van rente bij leeniugen De gemeenteraad van Geut heeft zaturdag jl met groofe meerderheid van stemmen aangenomen art 5 van het reglement op de begraafplaatsen luidende Alle begraafplaatsen zullen diuien tot het begraven der overleden personen zonder onderscheid van gezindte Berlijn 20 April Te Falkenberg nabij Aken heeft men bij het doen van opgravingen aan den voet van het aloude kasteel van Falkenberg een zeer kunstig zaamgestehlen mozaïkvloer gevonden ter diepte van 4 voet beneden den beganen grond Iets lager trof men aan een medaillon met de beeltenis van een gelauwerden keizer en zeer fraai bewerkte aarden vaten uit het tijdperk der Karolingers en nog lager grove aardewerken uit den tijd der romeiusche overheersching Het zoogenaamde Gangeviertel te Hamburg zal gedeeltelijkworden neggebroken gedeeltelijk verbouwd Deze beruchteplek voor de politie schier ontoegankelijl wordt door ruim 10 000 personen bewoond en list m het hart der stad Totonleigening eu bebouwing van het terrem worden 15 a 20 millioen mark banco gevorderd en hoewel men reeds lang hetplan heeft gehad om dezen zetel v n allerlei verpestende kwalenweg te ruimen is men steeds door het hooge cijfer der sommen daartoe vercischt afgeschrikt om de hand aan het werkte sl ian u echter is een voorstel dienaangaande bij de burgerschap door den senaat ingediend 21 April Pruissen heeft geantwoord op de aanmerkingen van Oostenrijk omtrent het overbrengen der pruisischemaritieme inrigtingen naar Kiel De heer von Bismarck zegtverwonderd te zijn over de klagten van Oostenrijk De tegenwoordige sonvereinin van de hertogdommen behooren partij tetrel l en van deze bezittingen ten behoeve van hunne maritiemeen verwante belangen Ooste irijk moet de billijkheid der pruisische aanspraken op Kiel erkennen en is vrij om zijnerzijdsde oosteiiiijksche garnizoenen te versterken Frankfort 20 April uit Darmstadt wordt gemeld dat het berigt betreffende het overlijden van de groothertogin van Mecklenburg ichwerin aldaar eenen zeer diepen indruk op de bevolking heeft gemaakt De overledene eene dociiter van prins Karel van Hessen was gebo en 25 mei 1S43 op 12 mei van het vorige jaar met den groothertog van MecklenburgSchwerin in het huwelijk getreden Zij is overieden aan de gevolgen van het kraambed dat aanvankelijk de gunsiigste Tooruiiziglen opende Hare dochter op den 7 april jl geboren is welvarende De overledene prinses stond om hare eeuvouti giieid van zeden en welwillendheid jegens iedereen in hooge achting bij de bevolking der hoofdstad Petersburg 20 April De geneesheer des kei ers dr Zdeekauer is dingsdag avond te Nizza aangekomen Hj bevond dat de grootvorst troonopvolger leed aan ruggemerg en hersenontsteking De kenleekenen van ontsteking zijn verminderd de koorts en het afnemen der krachten houden aan Woensdag ochtend was de koorts na een slapeloozcn nacht neder toegenomen daarentegen waren de keiiteekenen van drukking der hersenen verminderd De beweging der ledematen is vrij Er bestaat vrees voor het leven van den grootvorst öinnenlön GOUDA 19 Aprü Toen in den avond van 11 april jl de algemeen geachte tn beminde heer re J K van Gennip zich de op hem eenparig uilgebragte keuze als regerend raeesier der alhier gevestigde loge de ware broedertrouw had laten welgevallen werd hem als blijk van hoogachting en erkentelijkheid voor zijne nnvermoeide pogingen ter beiordering van den bloei dezer instelling uit naa m van al de leden aangeboden een prachtig zilveren inktkoker op marmeren voet benevens een album door al de leden der loge gettekend Merkbaar aangedaan ontving de regerende meesier het hem oo verrassend ben ijs der broederiijke toegenegenheid dat geheel onverwacht ten deel viel aan df man die niet slechts in de en cugeren Kring maar ock b zijne medeburgers de hoogste achting geniet Men schrijfi aan deArnh Ct uit s Hage dd 18 dezer ar wij vernemen is in officieuse vergadering die h den viiór den aanvang der bu v ngewone ziuing van de provinciale staten van Zuid HoH in het iok al van het gouvernement heeft plaats geha i en waarin met vrijmoedigheid de kandida 125 personen wegens de laatste onlusten gearresteerd Bij HrightoQ is wapenschouvv gehouden over 220UÜ vrijwilligers met 4fi kanoinen De inesicaaDsche leening kost een millioen frs van advertentien in de dagbladen Te Manül i ziju lU OOU centenaars tabak door brand vernield De minister Sewatd ht ett te Washington den regterarm gebroken door alt zijn rijtuig te springen De zuidL Üjke katoenl cning ia te looden jn enkele d gcïi 3 pCt gedaald en blijlt onverkoopbaar De vicekoning iiii Egypte gaat eene fariiiiebrn loft veeren te Koostantinopel Meö il Pruisen het algemeen stenircgt naar fransch model invoeren Het engelsche staande leger bcbaUc het iudische telt 135 000 man die hoofd voer hoofd den lande jaarlijks 12Ü0 gulden ko=tLii Te Richmond hebben de zuidelijke t voor een millioen dollars tabak vrrbrand Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 21 Aprd A oorzitter Mr V V van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn de hh dü Grave De B deelt mede dat de secretaris ten gevolge van sterfgeval in zijne familie niet kan tcgtiiwoordig iju eu de heer van der Grijp eerste beambte ter secretaiie de fnnctiun van secretaris zal waarinüHn De Secretaris leest daarup oor de notulen van het mtIi t d IJ ia de vergadering gehouden den Ib ma rt 1 1 dis worden gotj ikeurd Zijn gekzeu de navolgende stukken 1 Een adres van de bh rnink en Kamphuy en verzcekendc datde farng op de Gouwe bij de peperstraat verv eu worde door eene andere met ijzeren leggers en houten bovendek zijnde zij genegen oor eengedeelte in de ko ten bij te dragen U ordt aangehouden in afviachting van het advies der eommisaie van fabricage t welk gevraagd doch nog niet is ingekomcu Een Prov Blad houdende herinuerinii aan den tt djn binnen welken de gemcenterekening ntoet worden int onden ot Een adres an G F C Gries i aiiibij hij verkli it afstand te doenvan een stukje grond m de vronweisteeg ten behoeve van dfu heer v nEeuwen aan witn het tegen deiuelfdcu huurprijs van ƒ 5 50 s jaars ingebruik wordt gegeven Op kennisgeving van de commissie het beheer voerenJr over de bank van leening en de openbare boekerij dat de hh G Friuce en J G Rooseboom in üit jaiir raoett u aftreden wordt bcaloten over 8 dageu tot bet doen an benoemiiig over te gaan De c viiiBSic voor de verordeningen brengt ter tafel een ontwoi pen nieuw politie reglemput Drukken en ronddeelen aan de ledei De gemeentekas is door B en W op esiüineii Het in kas bedroeg ƒ 22361 38 L mtnis ie belast met be jhuttersraad tot orL ni advies i ic van Aan de orde is het rapport van de uitbrengen over het voorstei van den het muziekcorps addea tot de de hh van Gennep Kempcr Kist en de B bet wooiu gevoerd wordt bcslotej de behandeling drzt r zaak aü te houden vo ïcnde ersiadfring aan ge uitge Te B deelt mede dat het opbouwen van i n scbooUokaal ï nomen voor f 12 4ö7 en stelt voor de tor i op de hrmootin trokken als aan te gane geld jcnmg te D t rtoe wordt besloten De heer BjfLel uanu vroeger heiast met betgev nvan teektnondcrvvijs op de opnbare ichülen wordt voor onbcpaalden tijd daarin gecontinueerd lit leden lu hrt bureau van stemopneming ter benoeming van bjdeuvoor de priAiuL uiiv st tcn worden benoemd de hh van Gennep en vanJitr ntpn cj tot hunne plaatsvervangers de hh Remy eu Broggaar terwijlde B de ovengi raadsleden i itnoodigt zicb des noodig beschikbaar testellen Daarna sluit de voorzitter de vergadering Marktberigten Gouda 20 April T iMve Poolschep last ƒ 3 0 Zeeuwsche per mu l ƒ O a ƒ 9 Kojige l land =che ƒ 5 50 a ƒ 6 25 builenhiad che 6 a ƒ 6 25 Uerst 3 11 ƒ 6 U0 Haver ƒ 2 50 a ƒ 4 Boekweit Fran clie per 210U ned S ƒ 170 Noordbrabantsche ƒ 190 Duiveboonen ƒ 6 25 a 7 Hennepzaad ƒ 9 a ƒ 9 50 De veemarkt met peringen a oer doch leverdigcn handel vooral in vaarkoeijen ook scba jn en magere varkens gingen vlug van de hand Boter ƒ 0 84 a l IO pr n Hooikr as ƒ 21 a 23 pr 50 n S i 50 Jarige Echïvzkeeniging UI van § 1 G WESSELS 181 J C KABEL gp Hunne dankbare Kinderen en Kleinkiudereit ISI Gouda 23 April 1865 m m Delft 20 April De graanmarkt heden met ruimen aanvoer doch tragen handel Tarwe ƒ 7 20 a ƒ 8 Puike S 60 Sogge ƒ 5 20 a ƒ 5 80 Zomergeir t ƒ 4 a 4 80 Korte Laver ƒ 3 60 u ƒ 3 80 Lange d ƒ iM i ƒ 3 20 Duiveb ƒ 7 Paardeb ƒ 6 Br booueu ƒ 10 Groene rr en 7 u ƒ J Zaaikoren ragt geregeld 50 c boven notering op Aan stads wang gewogen j1 J S eu ï i in boter te amni 11950 ije Hooiboler 1 V f ï f 1 10 a ƒ 1 25 per n Dordrecht 20 Airil van buiii 11 i n de markt v einig be ocht diiarcloor weinig handel en neiging lot daling Tarwe door elkander 10 c lager Puik jar uitie zeeuws f 8 40 a ƒ S GO mindere ƒ 7 40 Ti ƒ S IO Nieuwe overm ƒ 5 70 u 7 30 Zeeuws eu vl 7 5Ö u ƒ SO Zomertarwe ƒ 6 10 i f 7 10 Kogge onveranderd z en vl ƒ 5 70 ïi ƒ 5 90 overra f u 3 f 5 5C vreemde niet ter veil Gerst als voren Winter ƒ 4 40 il ƒ 5 j Zomer ƒ 3 50 i 4 30 Spelt priJMi f 40 a 3 60 Haver geringe in voeder 10 c lager belere onveranderd ƒ 2 30 ïi 3 Paardeb 10 c hger puiU harde ƒ 5 90 a 6 mindere ƒ 5 30 a ƒ 5 60 Duiveboonen ü 5ü a ƒ 7 Vitte en br boonen zonder liandel Goede l iaauwe erwten ƒ 6 30 a ƒ 7 Boekweit en Peel ƒ 210 geveild Middelburg 20 Apnl Bij weini utnvoer en beperkic kooplu Vieren de graanprijzen iieden on randerd Londen 17 April Boter lloll 4 a 6 la r r Ganen Tarwe zeer btil tot circa vorige pi jeen iJi r i vast en haver 6 d hooger Aanvoer van 10 15 Apnl üOti qr inl en 3570 qr vreerade tarwe 1 30 qr inl en 2505 qr vr gerst ea 26412 qr vr haver Aan de veemarkt waren aangev cor l 317U nindert n 65 kalveren 1405Ü schapen en 330 varken Voor bf te rundertnwerd 5 voor do kalveren 5 voor do schipen 6 euvoor do varkens 4 S pr sleen betaald 18 April Boter Friesi he 112 Kempen en Zwolle 0d a lÜS s Bosch SO a 90 Gronin eu 0 Ti J Emden en Leer 84 ü 94 HoUtein en Kie lI 120 yprsey 102 a 112 K t ts Kd ni 5 a 64 Goud 50 Anierik Kahi a 56 Derby 46 a49 19 April zoo ook havpr en 1680 qr vr 650 qr inl en Aan 54 a 5b grr t y M qr r uLi teu vast inl or Granen Tarve stil maar vast Aanvoer v m iö tot Is April ï tarue 240 qr iiil en 2 390 qr 26310 ur vr haver veemarkt van beden Burgerlijke Stand c o r L A GtBOithN 13 April iT irtiri Anthon js ouil r = M A He rk rs rr B J Spijker iö Stepbanus ouders S e lar e en G Keijne 17 Maarten ouders M van Leeuwen ea S TijbT t 19 Hend iea GU i ri A P 1 van Soest eu A Hocre Uciltjo oudere C Nieuw vl j o iJoot Petronella Cornelia oudtrs J van HovwenirL i M den Ouden l Cornells Hendrik ouders G 1 L y J Kruisheer OvfcKLEDFN 17 April J H Optei büf w 1 MiC i r 7 18 M Kastelein 5 j G m li M Hrc i l i w 20 W J C Drooglcever 17 j WOERDKX met 21 geb l van 14 tot eu BevaU Kv A van d r a rt gpl d G Bos gt i Jaarsveli Vprii v iü jk l A Terneu e l ïl C van den Berg geb Disscrsant d OvERi tüES Dirkje van der Zanden bijna U ni gaarden i m 2 w U lUem S iel 7i j gehuwd a Louis Philip Horneman 11 w OuUror ruim ONDEBTiiorwi C Hamerslag 24 j tn A Xr p 1 1 ruim 31 j en h van den Berg 30 j A ELbLr = E Hoogland 23 i G Rateland 3S j GbTRorwD H Plomp 26 j E de Groot el Commi saris=eh ter berei Ü l r g van Economi che cotp ü iikennis aan de ii icbnj fcrs dat ii en ver intvvGordnig vau at h siei ligt IC huize van den se reiaris gednreii lc s dagen van des middagb i tot 3 ir Aangenaam is het hun tevens te kunnen mededeelen dat gedurende de tn lu tr dü jr i ziju uii cr ikt niira ju no i ti pni n duük zeggende a ïn de i i r i a t iat bteU eii aauhev cu eiie d 1 d Cl stede FOR l UIJN K 0 iLLl LI PresiJtiit A SCHOONEVELl van uerCLOI T Guii hi 22 April 1 i ö r ari O de