Goudsche Courant, zondag 23 april 1865

De ondergeteelcende betuigt bij deze zijn opregien dank voor de welmeenende blijken van deelneming hem betoond bij gelegenheid van het isprig Jubilé der Goudsche Eotterdamsche Stoombootdienst C G VAN BEB GARDE OpEXBAEI a SIJIVILLIGE Veekoopixq te STOLWIJR Op Woensdag den Z Mei 1865 des voormidd igs ten 9 ure zullen ten huize van JOH SCHEER op de Xoordzijde van Senedenheiil n 1S9 onder Stolwijk in het openbrtar worden verkocht 9 KOEIJEX die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 VAAKZEX die gekalfd hebben of op t kalven staan 1 TA IR KOE 3 PIXKEX 1 KUISCH KALF 3 VAEKEXS 1 GEIT eu eene partij HOOI Voorts 1 l lssiede en toebehooren 2 Schouwen 1 Kruiwagen I Hennipbraak 1 Hcnnipegge en eene partij Horden Bnigboomen Slieten Palen Brandhout eu Takkeb n enz Wijders eene partij JIEC BELE N HI JM AAD Eedden en toebe ho rtn Keper U c Blik Glas en Aardewerk BOUW rx MELKGEREED i CHAFPEX en hetgeen verder te koop al wor f n aangeboden X 1 ere iuiormatien zijn te bekomen en Kaïrnif van den Xotari G J SPRUYT ie O UIiLRK LRK a d I JSSEL permanente op regelmatige wijze georganiseerde legers De vereenigde staten bezaten geen slaand leger toch hebben zij tegen elkander den oorlog met groote legers volgehouden en daardoor het bewijs geleverd dat slechts de overtuiging van regt en billijkheid eu geenszins kostbare staand legers aan de volken de veerkracht en den moed schenkt die voor niets wichten De geruchten omtrent de betere gezindheid van den paus houden hier aan en vinden geloof Men beweert zeer stelligdal hij eindelijk tot de overtuiging gekomen is dat er nietianders voor hem overblijft dan iu de loyauteit van onze regering vertouwen te stellen die hem dan ook behulpzaam zouwezen in de zamenstelling van zijn leger Men spreekt reedsvan 6000 man geusdarmen die in Frankrijk te dien eindezouden worden aangeworven Het schijnt thans bepaald zeker dat de heer Walewskitot president van den sena t zal benoemd worden De France deelt dit berigt reeds mede als een stellig feit Marseille 24 April Eene depêche uit Nizza meldt dat de grootvorsttroonopvolger van Rusb iid in den afgeloopen nacht ten 1 ure is overleden Brussel 2o ApnI De koning is sedert gisteren weer wat beter ook gevoelt hij zich minder zwak hoewel de aanvallen van hoest zich dikwijls herhalen en pijnlijk zijn De dagbladen hebben ons hedtn uchiend de redevoeringmedegedeeld door den amerikaanschen gezant alhier deu heerSau llbrd gehouden tot de ileputatie die hem een adres vangelukweusching wegens de infame van Richmond is komen I overhandigen Die rede bevat siechta een reeks van warme dankbetuigingen en brengt hulile aan de vrije inslcUingen van België maar voor het overige komt daarin niets merkwaar digs voor 25 April De toestand des konings is zoo zeer verbeterd I dat morgen waarschijnlijk het laatste bulletin zal worden uii j gegeven I Berlijn 25 April Het gerucht bevestigt zich dat Pr ii en I aan het oostenr jksclie kabinet hel voorsiel hc ft gedaan om de stenden vai Sleeswijk Holsteiu bijeen te roepen ten tiude die te doen beraadslagen over bepaalde punten waarioe iu de eerste 1 plaats zal behooren een feder itive vereeuiging met Prai en I Turijn 24 April De kamer van afgevaardigden heeft het wetsontwerp goedgekeurd houdende vermindering der tracte meuten en represeutatie gelden der prefecten en ouder prefecten Daarna is de discussie voortgezet over het uetsoat erp bcirc feude de geestelijke corporatien Pe heer Siccoli spreekt IC gunste van de afschaffing De minister van binueul zaken doe uitkomen dat er thans geen sprake is van de bestemiumz der geestelijke goederen maar van hunne conversie in rente Wanneer over de bestemming zal gehandeld worden zal men di aanvragen van eenige provinciën in overweging nemen Hij w cnscht dat het wetsontwerp aangenomen worde eu toont aan dat indien er eenige gisting op Siciiie heerscht dil juist te Palermo en Girgeuti het geval is waar de kloosters zeer talrijk zijn De hertog de Persigiiy i gisteren te Napels a uigekomen Openbare Verliooping te fiERKENWOUDE Op If ocuid cg 26 April 1565 des voormiddags ten Tf i re ziiKcu ten huize van de weduwe W iN Dt N HEUVEL te Derkenirrivdi in 1 et Openbaar worden verkocht 13 KOEDEX die gekalfd hebben of op t kalven rnn 3 PIXKEX 1 aftands PAAKD Merrie Vos Bic 1 STOLPKAP eeuig PAAlUiENTIIG 1 HEXXJPBEAAk 1 HEXXIP EGGE 1 partij BRUGBOOMEX LIETEX PALEX HORDEX BRAXDIIOUT eu TAKKEMO sEX wijders 1 koperen WEIXG KER roet toebehooren diverse BOUWeu MELKGEKEEDSCHAPPEX eenig KUI¥R AD en andere roerende goederen Nadere informitiLn ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Olderkekk aan den J J ystd ingevolge verklaring van den heer i Kantoiiregter te Gui da afgelegd bij Acte I van den twaalfden April 18G5 is hand I lisnns verledil djor den heer ILLE U FREDERtK wn E SKX te Gouda aan jijeu minderjarigen Zoon wil LEM PKEbFIllK lUKXLl IS van ESSEX tot het ir j veil van handel iii ö e en Bviti da in i Pipen enz hetzij voor eigen rekenmg lieizij in Vennootschap met de meest uitgebreide bevoegdheid Geschiedende hiervi n afkondiging ter voldoening aan Art 486 3 E W GOUDA 19 April Naar men verneemt ordt de 2 = luitenant Egter van het alhier in garnizoen liggende i reg inf iulerip met 1 mei a s bij de normaal schietschool te sH ige geJptacheerl Ma iudag is het treurig berigt oiiivaiigen v m het overlijden in iXiin afgeloopen nacht van Z Ki i 11 deu grojtvorsttroonopvolger van Hushiud De C aren ilvjh Nicolaas Alexaudrowitch was geboren deu 20 i S september 1 S43 en het oudste der ze en kindereu van c aar Alexander II en van prinses Charlotte van Pruisen Hij was vei loot d met dfH 17j irige prinses Dagmar tweede dochier van den koning van Denemarkm Die verloving had in het vorige jaar te Kopenhagen plaals Openbare Verkoopingen te GOUDA Op Donderdag den 4 Mei ISliö des voormiddags ten 11 Ure in het logement DE ZALII aldaar van Vijf Perceelen WEI en HOOILAND gelegen in den Winterdijk in diGemeente BROEK Terstond te aanvaarden Op Maandag den 8 Mei 18G5 des voormiddags ten 11 Uren in het koffijhuis DE HaRMOXIE te Gouda van Een Kapitaal HUIS met afzonderlijk BovenhUiS EBP en TUIN en een PAKHUIS staande en liggende aan de Oosthavei te GOVDA wijk B K 90 en 89 en twee ruime Pakhuizen met Erven staande in de Minnebroederssteeg aldaar wijk B XX 91 en 92 Op Biitgidag den 9 Mei 1803 des voormiddags ten 11 Ure in het kofBjhuis DE HARAIOXJE te Gouda van Een HUIS EBP en TUIN staande eu liggende aan de Elzenmarkt te GOUDA wijk H X 225 En op Vrijdag den 12 Mei i860 des voormiddags ten 9 Ure ten huize van Mevrouw de Weduwe GERSEX aan de Gouwe wijk C N 73 te GOUDA van MEUBELEX HUISRAAD PORCELEIX GLAS en AARDEWERK BEDDEN en hetgeen verder zal worden aangeboden Nadere inlichtingen zijn te bekomen teu Kantore van den Notaris W J FOK TUIJX DROOGLEEVEE te GOUDA Vlaainscli Linnenhuls GOUWE C 241 Ontvangen eene schoone ColleCti Mantilles en Zomermantels alsmede ruime keuze in KIleedje sstoiTeii ZWARTE Z JDEX LAKENS BUXKINGS en hetgeen verder tot het vak behoort KAULING BENTLAGE De THEEËN van het gerenommeerde naerk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en iu pakken van 5 2V2 ta 1 ons te bekomen bij H J KABEL Hankttbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 Vrij goed 60 a 80 cents nipëinbaiHrWrkooping te OUDER KEEK aan den IJssel Op Maandag den 1 Mei 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten hnize van DAAM SCHILT onder Ouderkerk aan den IJad in Let openbaar worden verkocht 17 KALFKOEIJEN 3 KALFVAARZEN 4 PINKFX 4 KALVEREN een aftands bruin MEEEIEPAARD 1 ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOERENWAGEN DIVERSE BOUWen MELKGEEEEDSCHAPPEX eenige MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere informaticn ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Ouderkerk aan den IJs set Boekdrakkëïïj van A BRIXKMAX Smidsknecht Een vuurwerker eenig bank Werk verstaande vast Merk begeerende loon ƒ 1 17 per dag vcrvoege zich bij J GOEDEWAAGEN ir ddraaf fflANUFAGTUREN Ediiard Meijer Merkt heeft de eer zijnen geaehten Begunstigers mede te deelen dat hij ontvangen heeft eene ruime en exquise sortering der nieuwste modeiien van Mantels Mantilles Chalesy Doeken EX Kleedj esstofFen benevens eene voordeeiige partij EFPEN ZWARTE ZIJDEN voorts alle overige artikelen tot zijn vak behoorende Hij beveelt zich beleefdelijk aan tot een talrijk bezoek Gouda 22 April 1865 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Eijks eu Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467jo per kan 58 cents Jenever 2 soort Moutwiju ü 4B7 o per kan 56 2 cents inl BRAXDEWIJX 46V o per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOCDA April 1865 321 Donderdag 27 April OUDSCHECOURAIJT De prijs der Advertentieu van één tot zes regels met inbegrip van bet zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiten ïcwone letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BBINKMAN Za ige Tiendeweg D n 60 neze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags iTde Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren n prijs per drie maar den ia f2 franco p post ƒ 2 25 Be inzending der Advertentiea kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuhenlonïï Londen 23 April Uit New Tork zijn tijdingen dd 13 I april waaruit blijkt dat Lee 9 dezer heeft gekapituleerd met de gelieele armee Het gerucht was in omloop dat Ealeigh is ontruimd Selma en Montgommery zijn bezet doch generaal Mosby weigert te kapituleren De regering heeft de ligting van militairen geschorst en de uitgaven voor militaire doeleinden vorI minderd Bij proclamatie van den president Lincoln zijn de midelijke havens gesloten en zullen de vreemde schepen in de havens der noordelijken aan dezelfde restrictien onderhev g zijn als de schepen der Unie in de vreemde havens Nog melden die berigten dat de officieren ea manschappen van het leger van Lee naar hunne haardsteden mogen teragkeeren op voorwaarde dat zij de wapenen nitt meer zullen dragen Men egt dal de sterkte van het leger 25 000 min bedraagt De geueraal Lee zal te Weldon worden geïnterneerd Lynchburg heeft zich overgegeven eu de belegering van Mob Ie wordt ijverig voortgezet Met toestemming der regering zullen vele leden der regterlijke magt te Richmond eeue vergadering houden ten einde te beraadslagen over de meest geschikte middelen tot herstel van den vrede In eeue redevo ring door den president Lincoln dezer dagen gehouden heeft hij de hoop te kennen gegeven dat de vrede spoedig tot stand zou komen hoezeer groote moeijelijkheden daarbij zouden worden ontmoet Alle stande i van de unie behooren krachtige pogingen in het werk te stellen om de zaak van orde en wet te doen herleven De zuidelijke havens zullen gesloten blijven tot na den vrede Mer verwacht spoedig eeue vredelievende proclamatie van den pr jnt Het hof van Toronto Canada heeft de plunderaars vai St Albans vrijgesproken De heer Seward leemt in beterschap toe ötnnenUnb Bij de ontruiming van Ricbriond waren op last van de autoriteiten der zuidelijken verscheiden tabaks maga ijnen in brand gestoken waarbij de vlam spoedig op andere gebouwen oversloeg zoodat de geheele stad in een dikke rookwolk was gehuld eu de passage langs verschillende straten door het vuur werd belemmerd In het geheel wordt het aantal verbrande woonhuizen en andere g ibouwen begroot op ongeveer 600 Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen welk eeue verwarring en ontsteltenis dit bij de bevolking te weeg bragt te meer nog doordien vele ingezetenen iu hunne verbijstericg hunne meubelen en andere goederen zochien te redden die ten laatste bij geheele hoepen op straat lagen te branden Van de kantoren der voornaamste bankinstellingen is niets overgebleven terwijl de buraux van drie dagbladen de Enquirer Despatch en Examiner even spoedig waren verwoest aU het americau i hotel het postkantoor het statenhuis het gebouw van het departement van oorlog het columbian hotel het mechanic s iiistitute het groot laboratorium en het arsenaal die gelijk met eenige blokken huizen hevig door het vunr werden geteisterd Ofschoon hel onmogelijk is zelfs bij ruwe begrooting zich een denkbeeld van de daardoor veroorzaakte schade te vormen kan men zich toch wel voorstellen dat het verlies ontzettend moet zijn Parijs 23 April De capitulatie van Lee heeft hier een buitengewoon dieper indruk gemaakt Vooral de liberale partij verheugt zich over eene gebeurtenis die niet missen kan een ovjerwegenden invloed uit te oefenen op de politiek des keizers De vijanden der vrijheid beriepen zich hier toch tot dusver op I den amerikaanschen oorlog als op een bewijs van de zwakhe d j der democratie iu het algemeen De democraten vragen thans van hunne zijde welk keizerrijk hoe hecht de grondslagen ook zijn mogen waarop het gevestigd is manschappen en geld had kunnen leveren om een burgeroorlog vol te houden gelijk die Waarvan Amerika het tooneel was Sinis de grooie fransche evolutie die eveneens uit de vrijheid de kracht had geput om aan geheel Europa het hoofd te bieden had men zulk een reuzenstrijd niet meer aanschouwd En dan welk een vreeselijke slag is ten elfden tijd niet toegebragt aan het stelsel van