Goudsche Courant, zondag 30 april 1865

ü Blijkens Acte op den 24 i April 1S65 voor den Notaris MONTIJN te Oouda epasseerd is tusscl en de heeren PIETEE van ESSEN en WILLEM FKEDEEI £ COEXELIS V 1N ESSEN beiden zonder beroep en wonende ie Gouda aangegaan eene VennOOtSCliap tot het drijven van handel in binnen en buitenlandsche pijpen pijpaarde en andere doorgaans met dien handel verwante voorwerpen onder Ie firma van W F Van Essen C voor twaalf jaren ingaande primo Mei 1865 en eindigende 30 April 1877 hebbence bovendien elk der Contractanten de bevoegdbeid om de Vennootschap om de drie jaren te rekenen van den dag van aanvang af te doen eindigen mits daarvan zes Maanden voor de Expiratie vnn dien termijn van drie jaren den medevennoot behoorlijk opzegging doende Beide Tennooten zijn bevoegd tot teekening voer alle zaken de Vennootschap hetreffend doch zal door geen hunner eenige fondsen mogen worden op of ter leen genomen of aan anderen ter leen gegeven of eenige borgtogt worden gepasseerd zonder beider toestemming welke toestemming alleen zal kunnen blijken doer beider onderleekening van hunnen eigen naam bij dien der firma zullende zonder zoodanige handteekening van beiden het verrigte zijn en blyven voor bijzondere rekening van dien Vennoot die zoodanige daden gedaan of veibindtenissen aangesaan of met den inhoud dezer strijdige contracten geteekend heeft deden zijne vrienden pogingen om hem in den senaat te brengen doch zonder gevolg Evenmin slaagde Je poging op de vepublikeinsche nationale conventie van 185B om zijne kandidatuur voor het vice presidentschap door te drijven Vier jaren later gelukte het echter hem op de nationale conventie van Chicago tot kandidaat voor het presidentschap te doen verkie en De publieke opinie was destijds gunstig voor de republikeiusche partij gestemd en Lincoln behaalde de zege op zijne mededingers Gelijk men weet is zijne verkiezing tot president waarin de zuidelijken eene oorlogsverklaring wilden zien de aanleiding geweest tot het uitbreken van den bloedigen oorlog die thans vier jaren heeft geduurd De redevoering waarmede Lincoln het presidentschap aanvaardde was weinig naar den zin van een deel der republikeinen omdat zij te veel een verzoenenden geest ademde eu toen na het uitbreken van de vijandelijkheden de noordelijke troepen bij Bulls Run de nederlaag hadden geleien was de openbare meening niet ongeneigd om Lincoln daarvoor verantwoordelijk te stellen De stemming te zijnen opzigte verbeterde echter toen hij aan generaal M Clellan het bevel over het leger overdroeg Toch heeft Lincoln al den tijd van zijn bestuur met een sterke oppositie vooral in het westen te worstelen gehad Het kan intusschen niet ontkend worden dat Lincoln in de moeijelijke omstandigheden waaronder de unie gedurende zijn bestuur verkeerde een mate van geestkracht en eene bekwaamheid heeft aan den dag gelegd die be jndering verdienen De politiek die hij met onverzettelijke suudvastigheid steeds voor oogen hield had de ondeelbaarheid der unie lot grondl slag Dien ten gevolge beschouwde hij de zuidelijken als rebellen die tot eiken prijs tot onderwerping moesten worden gebragt Dat die olitiek door de meerderheid der burgers van het I noorden werd goedgekeurd bewees de herkiezing van Lincoln I in het laatst des vorigen ja irs niettegeust iande de groote krachtsinspanning van de pariijtn die hen of zijne politiek vijandig waren Zijn dood op dit oo enblik u meer dan ooit een verstandig en voorzigtig politiek beleid ar ginds noouig is kan op den loop der zaken een grooten invloed uitoefenen Londen 26 April Uit New York wordt dd 15 jl het volgende gemeld Gisteren avond is een aanslag op het levei van den president Lincoln gepleegd tijdens hij de voorstelling in deu schouwburg te Washington bijwoonde Door een pistoolschot gewond is hij heden ochtend aan de gevolgen daarvan bezweken In denzelfden avond is eene poging gedaan om den heer Seward minister van buitenl zaken van bet leven te berooven ook hij is zoo gevaarlijk gekwetst dat aan zijn behoud wordt gewanhoopt De generaal Sherman ruVt nog steeds voorwaarts Het gerucht dat Raleigh was ontruimd heeft zich ten volle bevestigd Goud agio 51 l g De beurs is allerwege gesloten uithoofde van het overlijden v iii den pre leut Lincoln des avonds Met betrekking tot den moordaanslag gepleegd op den president van Noord Amerika den heer Lincoln worden de voigende bijzonderheden medegedeeld De president bevond zich in den schouwburg toen iemand hem van achteren naderde een pistool op hem loste wa irdoor de heer Lincoln doodelijk werd gewond L ter is gebleken dat de moordenaar Booth was geheeten Een broeder van den moordenaar dronfi door in de woning van den heer Seviard die het bed muest houden ten gevolge van het ongeval hem voor eenige dagen overgekomen Buolh bragt deu heer Seward verscheidene wonden toe met een dolk De zoon van den minister op het hulpgeroep toesnellende erd doodelijk gewond Door een toevallige oorzaak is de generia Grant verhinderd geworden zich naar den schouwburg te beI geven in den avond toen de moord op den president is ge a7is banqu1ers gomeri aiits M Lenoir me de ia Tour d Auvergae i 33 a Paris offre a MM les Banquiers Pt Commeroants des vaieurs a Vencaissemetit sur Paris biliels aordre ou traites moyenuant une comrais sion fi e de un pour cent Toute deinande doit être accompagnée 1 dn montani de ia commission en billets de banque mandat a vue sur Paris ou timbres pot te ou de Tautorisation d envoyer les valpurs centre remboursement de la eomraission 11 de i cngagement de remhourscr les valours après paiement Quelle que foit l importance des demandes il y c t salisfiit iinmédiatement Affranchir Ttecouvrements sur Paris Commission 1 2 0 0 I IJKGEA A F en HOOFDIXGELaXDEX van den polder liet Nieuwland genaamd den Andel onder s Gr ive3 ini E maken bekend dat Paarden en Vee T BEWEIDING volgens vastgesteld tarief voor het hetU of Jiahe 3aiioen ingaande 1 Mei 1865 zuilen worden aangenomen dat de groote jaarlijksche H00IVERPAGHTIN6 op de Gronden van het Bulten Mcuwland aan de Maas onder s Ge itesandl en X ald ijk zal jji ats iiebben op Zaturdag 17 Juuij 1865 des voorraiddags ten 10 nur Inlichtingen te bekomen bij den Hoofdopzigier A H DE BHUIJN onder s Gravesa idc bij E HU1SM N op ieIliliroiiing m het Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden derMAAG en werken heilzaam op de SPIJSVEKTEKIXG Zij zijn uitmunrend tegende GAL SGHEKPÏE in het BLOED enUITSLAG der HUID zij zijn ZACHTLAXEUEND eu SLUMAFDEIJ VEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijnin onderstaande Depots verkrijgbaar Amstcrdatii J J Avis Droog Heiligeweg D n 321 jirnhem F fiomeijn Apoth Deventer J Muller Delft H W de Kruijff üouda H P V ïraukenhuizen Dubbelde Buurt s Grateiihage J M v Renesse Apoth Bockhorststr Zeyden i ï Terburgh Apoth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd Rotterdam A v d ïoorn Apoth Weste Schiedam D Maltha Wageastr Tiel D V ermeskerken Utrecht F Ahena Apoth en Droog op het Sieenw over lie Dronkerstr n 372 Woerden L Euijten WAARSCHUWING Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons teGOUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den Heer H P vaS FRANKENHUIZEN Dubbelde Buurt Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Piilen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hier boten genoemde Dépóthouders In elk doosje is een billei voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kdenex Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook beiindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers iiiilatjelijk daar v el op Ie letten en raden hun aan wel toe te zien bij wlen men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wtchtcn voor het gebruik van de vele namaaksels 10 Openbare Verkooping te OUDERKERK aan den IJ sel Op Maandag den 1 Mei 1865 Jei voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van DAAM SCHILT onder Ouderiert aan den IJssel in het openbaar wordeu verkocht 17 KALFKOEIJEN 3 KALFVAAEZEN 4 PINKFN 4 KALVEREN eeo aftands bruin MEREIEPAAED 1 ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOERENWAGEN DI VERSE BOUW en MELKGEREED SCHAPPEN eenige MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere informatiën ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Ouderiert aan den IJssel MARKEUR Tegen GOKD LOON vraagt men ten spoedigte een bekwaam MARKEUK Te bevragen aan het Bureau dezer Courant ONTVANGJüN FAGHINGER WATl op heele en halve Kniiken vulling 1865 R C Jonlier Turfsingel I RUN voor TUINGKBRUIK Zoo lang de voorraad strekt a 3 centS per Kruiwagen aan de Leekloouekli in de PEPERSTRAAT Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 25 April Laagste Hoogste koers koers IVis Sl s 72 72Vi6 95V8 95V2 144Vo 1443 40 8 40V8 46V2 46V8 958 95V8 82 l6 82V8 S8V2 Vl6 54 92V4 1833 1891 61 61 Vis 3iV 6 31V 6 7SV2 78V8 SSVa 65 Vie 697 70 5OV4 5IV4 19 6 19V4 635 s 633 j 683 6972 69 70 253 251 2 GcbleveB kosrs 144V 407 46 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België RothE 2V2 Spanje obl 21 Portugal cbl 3 Rusl obl H 5 82 92 188vi 61 Vii 311 4 78Vj 65 ls dO 1828 39 5 d 6 serie 5 d Londl362 5 dO Amst 1864 5 d Amst lS6C 4V2 Aand spoorw Oost Meiali 5 pCt SOVs 631 4 691 70 253 8 dito dito 2V2 di renteAmst 5 d nat 1854 5 dO inzilv 1864 5Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Stateu 1 874 5 d 1881 6 dO 1882 6 Mexico 1851 3 ëerata In Xo 820 staat in de advertentie houdende afkondiging der meerderjangheid verklaring an den beer W F C vaa Essen Ingevolge verklaring vnn moet zijn roor terwijl in dat zelfde nummer de naam des Lantjnregters mr 5 van Gennep deerlijk werd misvormd Boeldrukkerij van A BRINKMAN 1S65 Zon ag 30 AprU OOUDSCHECOURA Oeze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Dcprijs per drie maanden i3 2 franco p post ƒ 2 25 De inzeadïüg der Advertentien kan geschieden tot des Borgeos ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarbovan 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n Gouda bren I gen ter kennis van de belanghebbenden dat met betrekking 1 tot de vrijwillige verbindtcnissen voor de militaire dienst bj 1 de koloniale troepen door Zijne Excellentie den Minister van 1 Oorlog ïijn vastgesteld de navolgende voorwaarden Men L i n va 18 tot 40 jaren oud lang minstens 1 1 57 ned in allen opzigte gezond en voor de militaire dienst geschikt Men moet overleggen l Een extract uit het geboorte register 2 Een bewijs van goed gedrag afgegeven door de bevoegde autoriteit zijner woonplaats 31 Het bewijs dat aan de verpligtingen ten aanzien van de Nationale Militie is voldaan 4 Minderjarig geen 23 jaren oud zijnde een behoorlijk j gelegaliseerde toestemming van ouders of voogden 5 Gehuwd zijnde een gelegaliseerd schriftelijk bewijs dat 1 de echtgenoote met het in dienst treden genoegen neemt en zich heeft verbonden haren man niet naar ludie te volgen De koloniale verbindtenis wordt aangegaan als soldaat der Infanterie voor den tijd van zes jaren te rekenen au den dag der inscheping naar de bestemming Het handgeld bedraagt de som van f 150 flet aanbrenggeld is ƒ 10 Tot het aangaan van eene verbindtenis kan men zich aanmelden in iedere p aats waar garnizoen of eenige militaire autoriteit gevestigd is Gouda den 28 April 1865 BuEGEMEESTER ei WETUOuDEas voomocmd Be Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEX IJZENDOORN Overzigt öutteniantr GOUDA den 29 April Op het oogenWik dat de volharding van het noorden met le schoonste zegepraal bekroond werd en de bloedigste burgeroorlog ten einde gebragt de heerlijke uitkomst in de vernietiging der slavernij verzekerde eu de schoonste uitzigten opende van vernieuwden bloei en welvaart vervult het berigt Tan den afgrijselijkeu moord elks gemoed met ontzetting en bedreigt de ontkiemende hoop met bittere teleurstelling Wat men ook vreesde of hoopte dit had niemand verwacht Lincoln verraderlijk vermoord de aan zijn bed gekluisterde Seward door dolksteken gemarteld Grant en Stanton als toevallig aan het gevaar ontkomen Het zuiden zet zich de kroon op bij het emdigen van den boozen opstand Het treurig onheil wordt verzwaard door het gering vertrouwen dat de vice president geniel die den president volgens het voorschrift der staatsregeling opvolgt De bijzonderheden van het schrikkelijk feit outbeken bijna geheel en de weinige medegedeelde zijn verward en tegenstrijdig Weldra zal men meer vernemen de eerste indruk was algemeene ontzetting maar onberekenbaar zijnde gevolgen in het legenwoordige tijdstip Lincoln was als zoo velen in Amerika een man die zich zelven door eigen geestkracht ormde en cich langzaam uit onkunde en onbeduidendheid tot groote bekwaamheid en hoogen invloed verhief De ruimte ontbreekt ons om zijne geheele levenschets over te nemen wij bepalen ons tot het volgende De politieke carrière van Lincoln begon eigenllijk eerst regt in 1844 Om zijn redenaarstalent en zijn aanzien in Illinois en Indiana was hij de man die op de politieke vergaderingen in beide die staten een grooten invloed uitoefende In 1847 Rferd hij lid van het congres te Washington Daar onderscheidde hij zich zoowel door zijn welsprekendheid als door zijn vastheid van beginselenen zijn karakter Twee of driemaal