Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1865

1S65 Donderdag 4 Mei ili 393 OUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tieadeweg D u 60 46 84 189 61V 30 65 5 19Vi 647i 65VJ E SVCATS op den KLEIWEG eeft de eer te berigten de ontvangst der lieawste modellen van 31aiitels en Maiitilles alsmede van een groote sortering ZWARTE en GEKLEURDE ZIJDEN ie van af heden tot en met DonArdag ppreseutecrd zullen worden ook zullen leeds de nieuwste JAPONSTOF j EN alsmede al wat tot het vak van Manufacturen behoort voorradig zijn Gouda 29 April 1S65 In de Landman T e van oiids gerenommeerde Goudsche Spritsen Zijn te bekomen bij deu Onuergeteekende Ontvangen uitmuntende en geurige THEEËN uit het Magazijn van SAVENSWAAIJ ZOXEX te Gorincliem Deze Theeën orden afgeleverd in verzegelde pakjes van twee en een half en een ned ons van af 80 Cents tot en met f 3 75 de 5 ons of 16 Cents tot en met 75 Cents bet ons A vau der KLEIN Sz Gouda April ISöö Conjiturier BOTEBMiEKT A N 56 ZOMERDIENST DFIi Stoomboot de IJssel aanvang nemende op ZONDAG 30 APRIL Van Gouda des Zondags s morgens 6Ï 2 uur Des Maandags en Dingsdags s morgens 6 xiur de overige dagen ten 7 aur Vbu Rotterdam A s Zondags namiddags ten 5 uur de overige dagen namiddags ten 2 uur DAGELIJKS worden Retourkaar ten afgegeven in verbinding met de ijzeren Barges van en na T Ahisterdam Prijs van bet gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVERa 462 o per kan SSVa cents Jenever 2 soort Moutwijn a 4fj2 0 per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 462 io o o per kan Gl n cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 29 April 1865 A angename Mousserende Dranlcen De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij in DepÓt ontvangen heeft alle soorten van MOUSSERENDE LIMONADE 8 met allerlei VTUChten bereid zooals CERISES FRAMBOISES ANANAS ORANGES enz Tevens verschillende VRUCHTEN SIROPEN om roet Mousserend Water de Limonade zelf in het glas voor het gebruik te bereiden dit Mousserend Water wordt des verkiezend in Syphoide flesschen afgeleverd De prijzen zijn uiterst billijk gesteld terwijl de Syphoide Flessohen niet worden berekend maar ledig zijnde worden terug gehaald J B PEETERS Jz Gouda 28 April 1865 Opeisbare Verkooping te OUDERKERK aan dm IJssel Op Maandag den l Mei 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van DAAM SCHILT onder Ouderkerk aan den IJssel in het openbaar worden verkocht 17 KALFKOEIJEN 3 KALFVAARZEN 4 PINKÏN 4 KALVEREN een aftands bruin MERRIEPAARÜ 1 ZEUG met 9 BIGGEN 1 BOERENWAGEN DIVERSE BOUW eu MELKGERKEDSCHAPPEN eenige MEUBELEN en HUISRAAD en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden Nadere iuformatién ten kantore van den Notaris G J SPBUYT te Ouderkerk aan den IJssel Openbare Veijwillige Verkooping te STOLWIJK Op Woensdag den Si Mei 1865 des voormiddags ten 9 ure zullen ten huize van JOH SCHEER op de Noordzijde van Benedenheul n 189 onder Stolwuk in het openbaar worden verkocht S KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 VAARZEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 1 VAARKOE 3 PINKEN I KUISCH KALF 3 VARKENS 1 GEir en eene partij HOOI Voorts 1 IJsslede en toebehooren 2 Schojïven 1 Kruiwagen 1 Hennipbraak 1 Hennipegge en eene partij Horden Brugboomen Slieten Palen Brandhout en Takkebossen enz Wijders eene partij MEUBELEN HUISRAAD Bedden en toebehooren Koper IJzer Blik Glas en Aardewerk BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder te Lo p zal worden aangeboden Nadere iuformatién zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRUYT te OUDEnKERK a d IJSSEL ONTVANGEar FAGHINGER WA1 op heele en halve Kruiken viilling 1865 R C Jonker Turfiingel Bij de dezer dagen zoo menigvuldig weêrsveranderingen hebben de beroemdi ABSHAUBBIN S ANTIBHU MATISCHE WATTEN weder eu muntende diensten bewezen aan vele rhumatische Lijders die bij tijds de voorzori namen om terstond de gevoelige plaatsen van hun ligchaam met deze Watten te beleggen Aan ieder die nog verzuinjj om van dit even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te maken om zieh van zijne Hhumatische pijnen verlost te zien xirJen zij met vol vertrouwen op hare heilzame werking aanbevolen Geen ander middel dat tot heden bekend geworden is is zoo proef houdend de duizenden die er jaarlijki van verkocht worden en het groot aanui der vleijendste Getuigschriften van hersteiil Lijders zijn daarvan de beste bewijzen Men lette er sieclits op dat men de eek te Watten bekome door ze alléén te koopen in de bekende Depots en zich te overtuigen of ze wel gewikkeld zijn in een blaaim papier waarop benevens de gebruiksaai wijzing ook de namen der circa 200 De pothouders zijn vermeld en onderteekenj is door den IIoofd Depothouder A BREETVELT Az Delft Groote Markt nevens de Waag die deze Watten o a verkrijgbaar het gesteld a 30 cent het pakje bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PUINS Zevtiihuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schomihoven Geb KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam W este wagenst A REIJNOORUT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 28 April Gebleu 13 oogste koers koers koers 61 72 55 95 8 82V2 88 8 921 4 841 8 I88V4 6H 4 3OV4 78V4 651 8 61 50 19 95 4 S23 4 8SV2 923 3 S4V2 189 6IV16 31 65 69 5OV16 591 I 251 4 S2Vi pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 3 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Eusi obl H 5 d 1S2S 29 5 d 0 = serie 5 d Londl8C2 5 u Amst 1864 5 d Amst 1860 41 2 Aand spoorw y Oost Metall ö nCt dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 61 648 4 d 18S2 6 P5Vi6 Biekdrulkerij van A BPIXK MAN Mexico 1851 3 i ZS g Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Dcprijspci drie maanden IS S franco p post ƒ 2 25 Pe inzending der Ad ertentieu kan geschieden tot des morgens ten W ure 6uttenlanïi Londen 29 Aprll Onder de meest belangrijke berigten Jie de Clunt aanbrengt behoort dat Mobile door de noordeInken is bemagligd De berigten melden voorts dat de moordenaar van den heer S ward gevat is doch die van Lincoln schijnt nog niet in banden der iustitie te zijn De vrees die men hier gevoelde dat de dood van Lincoln eene revolutie in het noorden zou ten gevolge hebben blijkt gelukkig voorbarig te zijn geweest want volgens de berigten van heden heerschte in al de noordelijke stalen de meest volniSakte orde Het stoffelijk overschot van Lincoln is den 19 dezer naar Illinois overgebragt om aldaar ter aarde te worden besteld Het zai door alle voorname steden op dat traject met staatsie getransporteerd worden Alle buigerlijke militaire en maritieme officieren zijn door de regering gelast Voor 6 maanden den rouw aan te nemen Een niet onbelangrijk berigt is dat generaal Grant twee dagen na den moord van Lincoln te Washington arriveerde en eene conferentie met den nieuwen president Johnson en de ministers hield en dat onmiddelijk daarna de regter ampbeü der zuidelijken en de geue en may r van Richmond werden gearresteerd Men leidt hieruit af dat beide personen it het complot der moordenaars betrokken waren De aanhangers van het zuiden alhier blijven volstandig ontkennen dat de moord het werk van het zuiden is en beweren dat ü zuidelijken geen middelen zullen sparen om den moordenaar U handen der politie te leveren Evenwel is het dan toch vrij onderling dat de dramatisclie U troep van den moordenaar 3ic semper tyrannis het motto is van het wapen van Virginie en de zwaaijeijde dolk het wapen dat op alle banieren van dien st iat prijkt Naar men zegt is in een der laatstgehouden kabinetsraden besloten tot intrekking van de erkenning der zuidelijkenals ooricgvorrende parlij Hier omvangen berigten uit Mexico zeggen dat op onderscheiden punten van dat land onlusten waren uitgebarsten ten gevolge van de inpcpulariteit der oostenrijksche troepen Te Puebla had het gemeen hen met steenen geworpen waarop e eerstger oemden hunne geweren losten en vijf Mexicanen doodschoten en vele kwetsten Ook de belgische soldaten waren niet bemind doch geheel anders was het met de fransche krijgslieden die den tact hadden om zich te onthouden van al wat den Mexicanen konde aaustootelijk wezen of hunne eigenliefde kwetsen 30 April Volgens berigten uit New York van 19 aprilzal het stoffelijk overschot van president Lincoln in Illinois orden begraven en onderweg in alle hoofdsteden welke detTein aandoet ten toon worden gesteld Te Baltimore RichBond en Washington hebben arrestatien plaats gehad De berigten melden voorts dat de moordenaar van denlieer Seward gevat is doch die van Lincoln schijnt nog nietin handen der justitie te zijn Er is eene belooning van 30 000dollars op zijne arrestatie gesteld Alen meent dat hij zichmet vele medepligtigen in Saint Mary County verborgen houdt Onderscheidene personen zijn als verdacht van kennis van de ak te hebben in hechtenis genomen zelfs te Baltimore en op rt Monroe waar een der arrestanten verklaard heeft dat hij el in een komplot waj geweest om den president op te liglen Baar niet om hem te vermoorden Te New York scheen men Ie vreezen dat hij naar het een of ander corps van het zuide jk leger zou trachten te ontvlugten omdat hij alleen dai r oor het oogenblik eene veilige schuilplaats zou vinden De aatregelen door de regering en de politie autoriteiten genoten zijn echter zoo streng dat eene ontvlugting voor hem jna onmogelijk is Ongeveer 100 000 gewapende manschapI a zitten bem in alle rigtingen achterna De vrees die men ifr gevoelde dat de dood van Lincoln eene revolutie in het De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarbü eu 10 Cent Bnitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte noorden zou ten gevolge hebben blijkt gelukkig vooibarig te zyn geweest want volgens de berigten van heden heerschte in al de noordelijke staten de meest volmaakte orde De tijding dat Camby het spaansche fort genomen heeft met 503 gevangenen en 30 kanonnen alsmede ue forten van Blakeley tegenover Mobile met 2400 gevangenen en 20 kanonnen is bijna ongemerkt voorbijgegaan evenals die dat den 12 Mobile door de zuidelijken ontruimd en door de noordelijken bezet was Alle burgerlijke militaire en maritieme officieren zijn door de regering gelast 6 maanden den rou v aan te nem In Astor House hebben de aanzienlijkste Engelschen te Nevv Ycrk onder hun consul eene meeting gehouden en resolutien aangenomen waarin zij van hunne sympathie voor het leed der natie en van den afschuw door de moord ianslagen bij hen verwekt deden blijken De overheden van onderscheidene britsche gewesten in Noord Araerika hebben gelijke betuigingen a m de regering doen toekomen Parijs 1 Mei De reis des keizers in Algerie zal waarschijnlijk 35 dagen duren Men blijft hier gelooven dat Lincolns dood ernstige verwikkelingen vooral tu5 chen de vereenigde staten en Engeland ten gevolge kan hebben Men herinnert dat de tegeuMoordige president der unie vroeger geenzins de metning Hoewel alles in Spanje nog rustig is blijft men hier tochvrij ongerust over den toestand van dit land Men meent datde minderheid voornemens is zich van deelname aan de zittingen van de wetgevende vergaderijgeu te onthouden mgeval de meerderheid het gedrag der regering tijdens het siraatrumoer mogt goedkeuren De werklieden der hoedenfabrieken die nu reeds sederttwee maanden den arbeid gestaakt hebben blijien nog altijdin hunnen eisch om hooger loon volharden Men begint zichover de gevolgen die deze zaak na zich kan slepen eenigermateongerust te maken In de zitting van het wetgevend ligchaam heefr de heerKouhet naar aanleiding eener mededc liiig der egering eenerede gehouden waarin hij zeide dat de schandelijke misdaaiwaardoor eene natie die J rankrijks bondgeuoüt en vriend in den rouw wordt gedompeld bij de beschaifde ercl i gevoel van verontwaardiging en afgrijzen heeft te weeir z Hij bragt iiierbij hulde aan de energie de starJ M iu verzoenende gezindheid en de edelmoedigheid v iii Luk wijl hij hoopte dat het werk der bevrediging li or 1 aangevangen door den wil des loiks zal voltooid worden n it de heer Kouher de daarop betrekkin hebliende depêche van den heer Drouyn de Lhuys had medegedeeld heeft de heer Schneider verklaard zich aan te sluiiea bij de gevoelens van het gouvernement De vergadering daarop aete nemende van de mededeeling der regering heeft besiotfii d it een extract uit het procesverbaal dezer zitting aan den ge aiit der vereenigde staten zal worden ge onden Bij deu senaat is eene gelijkluidende mededeeling ingekomen De keizerin is gedurende de afwezigheid des keizers regent 33 Van het keizerl jk decreet is schriftelijk aan den senaatkennis gegeven De m j t fier regentes is echter zeer beperkt Onze bedoeling zegt de keizer in zijn decreet is echter nietdat de keizerin regentes door hare onderteekening magtigingkan verleenen tot eenig senatus consult of tot eeuige wet dien et op bet oogenblik voor den senaat het wetgevend ligchaamen den staatsraad aanhangig is Men e t dat de kei er 7ijnegemalin in het eersi niei tot regentes wilde b n iemen daar hijgeen regentschap noodig achtte omdat hij zijne staten nietverliet Hij heeft echter eindelijk aan den weusch der ministerstoegegeven Heden hebben na de mis do aartsbisschop v mAlbi en de bisschoppen van Chalons Valence en Perpiguanin handen der kei erin den eed afgelegd