Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1865

eschiedenis aan het athenteum alhier benoemd de heer C G lotemaker predikant te Cats Genoemde heer was n 2 op Jet door curatoren opgemaakte drietal De raad heeft uuur jeje benoeming nu bewezen dat hij met altijd gehouden wil n om blindelings n 1 te kiezen Dit was anders zoo de jéffoonte en men wil dat deze zelfstandige handelwijze van Jen raad welke alleer door de geheimzinnige bemoeijmgen van jekere partij is veroorzaakt eeue met geringe gisting n het jotps curatoren heeft te weeg gebragt Verder is de heer d V S M van der Wdligec op ziju verzoek eervol ontslagen jls hoogleeraar aan de hoogere burgerschool In deze vesting doet zich het gebrek aan ruimte meer krachtig voelen vooril met het begin der meim land Er is n I mot gebrek ain woningen voor arbeiders Het is voor eenige dagen voorgekomen dit voor een hui je waarvan de uekelijk che huui 7t eents bedroeg en door sterfgeval vacant was jich niet minder din 34 bmirdera hebbeu aangegeven waaron Ier zelfs twee lee s bij het nog in leven zijn van den huurder De opbrengst van t gehouden coneert ten voordeele van de nagelt 11 betrekkingen der verongelukte viascheis van Middelharnis heeft zuiver opgebragt ƒ 320 Boskoop 2 Mei Tot recliflcatie van een vroeger ingesondeu bengt diene dat niet de heer van der Zinden beambte ter geineeine oecretarie raiar W C Boei aaent vm de biniienl hijpothoekbank is doch dat eer tgenoeinue de agentuur op zich heeft genomen v lu de rotteul unscue hijpoilieekbank voor Nederlind kantoor boompjes Axnmerstol 28 Apnl De zalm en elftvangst welke door den hoogen waterstand eerst wenig uit igt op goede re nltc en gaf heett zich in de vonge week gereleveerd en is thans zelfs zeer gunstig Vanzaturdig 21 apnl tot heden werden gevangen 106 zalmen gemiddeld Si 3 ned IE zwan prijs van 1 30 beginweek tot ƒ 1 heden morgen en ruim 4Jflü elften w larvin de prijs de gelieele week gebleven is n to q 4y ets per stuk bij partijen naar grootte Gemengde Berigten Rege in2Pn en vertegotiwooriigers ia Europa beijveren ich om strijdEunue dttlne mug te betuipfu lu de ramp die de noord menkaan=che Qüie rtroffcii heeft Te Panjs heeft mtii hij de ttrste voorst Ihnc van de 4 ncaine tot 600 frs betaald voor eeu leaiim tocl m de nabijheidvan het orkest De eer de Samtc Beu e i benoemd tot lid vandensenait Een pnjs vau 75 duizend gulden i gest H op het hoofd anden moordenaar an Lincoln De rc oli tie ir Peru duurt goed Ingezonden Spoedig zullen de kiezers weder worden opgeroepen tot de keuze van drie leden voor provinciale staten Biion O van Wassenaar Catwijk de neef van den rom reeds dikwerf kandidaat voor de tweede kamer schijnt door zijn partij als kandidaat gesteld te zijn Van andere kandidaten hoort men nog niet en toch is de keuze voor de tweede kamer alleen bel inerijk genoeg om de gemoederen in beweging te brengen en de kiezers w ikker te schudden Is de keuze voor provinciale sttten van geen beteekenis uit een politiek oogpunt omdat die heeren meestal slechts preken over polder aken vuurschepen en subsidien aan scholen Het IS waar oe m teriele belangen der provincie eischen vooral hun zorg en dairom zijn practische mannen in de provinciale staten uitmuntend op hun plaats naar dikwijls ook worden zaken behandeld waarin sprake is van politieke beginselen Of worden de leden der eerste kamer niet door de provinciale staten gekozen en is dat staatsligchaam geen regter m hoogste ressort Zucht de landbouw nog met onder de tfnden omdat de eerste kame het uaarop betrekking hebbende wetsontwerp heeft afgestemd Harseille l Mei De keizer is he lea ochtend ten S ure uit onze haven vertrokken onder het saluut van de forten Bij het passeren van het gepintse d eskader werd hij door nieuwe salvo s langs de geheele linie begroet De Eeine Hortense aan boord waarvan de keizer zich bevindt werd gevolgd door de Solferino en de fregatten Conronne Norim idie Gloipc Provence en Invisible Het is fraai weer en er naait een frisBcbe Brussel l Mei De ongunstige geruchten verspreid omtrent den gezondheidstoestai d des konings ziju zoudei grond hoegenaamd Hy heeft gedurende de drie jongst verloopen nachlen een rustigen shap genoten Gisteren heeft de koning de godsdienstoefening in zijne kipel op het kdsteel te Laeken bijgewoond Lr is geen bulletin uitgegeven Ween n l Mei De Gen torr zegt d it Oostenrijk geen bezua r beeft tegen eene tijdelijke stationering der piuisi che schepen te Kiel maar dat het zich met kan Bij de regering ijn ingekomen de r ippnrten der kameravan koophandel belrelende het gewijzigd tarief gelijk dit isvastges eld in het omwerp van 18 iiov van het vorige jnrAlgemeen is men geaicmd voor eene trapsgew ijze verandering ten einde binnen een met Berlijn l Mei Pruiaens voorstel te V eenen gedaan tot bijefuroepiii ecwv volksver cgenwoortiiging van de hertogdommen heeft de oostennjk che bladen blijkbaar verrast De zaak zil voor hire uitvoering nog degelijke bespreking en onderhandeling vciei chen w nt omtrent den vorm der raadpleging van de bevolking ijn van de zijde van Pruisen nog geene in bijzonderheden afdUende voorateilc gedaan an officieuse z jHe wordt gemeld dat Piuisen de bijeenroepmg van eene ver ejrenwoordiging voor beide her ogdommen verimgt De ülk Zeitung deelt mt Guben regeriugs distiict Frankfort het volgeiKic beiigt mede Op last van oen legenngspresident zijn de per en en het overige materieel vau hetdigblad de Forlschritt niet slechts verzegeld m lai is aan depostdiiectie bevel gegevei om voorta m bedoeld bl id niet meertt verzenden Door dezen maatiegel heeft de regenngs preidentzijne bevoegdlieul niet alleen overschreden maar geli indeld instrfjd met de uitdrukkelijke bepalingen der wet op de drukpers Te vergeef is tegen dergelijk geweld idigheid geprotesteerden op herstel dei grieven aangedroi gen Tuiljn oO Rome 29 Öïnnenlanö GOLD 3 Mei De vice president Johnson die bij zijn optreden zulk een hoogst ongunsiiffen indruk makte volgt den zoo j immeilijk vermoorden Lincoln voor bjna vier volle jaren op om aan het hoofd te staan der unie maar nu vraa t men ook of de schrikbeelden die men zich van hem vormde niet overdreven waren en of Zijne houdinij bij de installatie als vice president met meer toe te sehiijvcii vv is aan eene toeviUige omstandigheid en geen i s pis een gewoon verstliijusel bij hem is te beschouwen De N Rott Cour zegt diaromtreiit Lu als men nu den levensloop volgt vau den man die thans de eer e magistnatspersooi der unie is geworden bestaat er al leden om het beste van hem te hopen el is waar is hij even als Lincoln uit de geringste klasse voortgesproten maar wel verre dat hem dit tot verwijt kan aangerekend worden stieKt het hem tot eer zoo hij door eigen verdienste hij heefl eerst op latei leeftijd door eigen oefening leeren lezen en schrijven zich zoo zeer in de maatschappij heeft weten te verheffen Johnson Bu heeft een openbaar leven van dertig jaren achter den rug Hij is begunnep als hd van den gemeenteraad te Greenville een plaasije lu lenne see een slaven houdende slaat vervolgens werd bij gekozen tol mijor daarna tot lid der wetgevecile magt van Tennessee in 1S41 tot lid van het congres te Washington in 1853 tot gouverneur van lennessee en m 1857 tot lid van den senaat der urne Deze trapsgewijze opklimmmg mag leeds als bei ijs worden amgemerkt dat J hnsou geen onbeduidend persoon is Amerika is buitengewoon rijk aan vooi beelden van mannen die van den germ sten stand tot hooge betrekkingen zijn opgeklommen ma rzondei verdienste of talent is zoo iets oudenkbair en daarom kan het ook met van Johnson au geiiomen worlen Zijne redevoeiingen inliet congres en den senaat zijn voorts sprekende etuigen Zj kenmeiken zich met door eene ruwe taal zoo ais eerst door sommigen voorgegeven werd Hij predikte altijd gematigdheid en de haudhiviug der constitutie het behoud der unie stond bij hem op deu voorsrond Dit hij de min die uit Tennessee werd afgevaardigd voor de instindhouding der slavernij ijverde hierover kon men zich toen met verwondeien de coiiStitutie erkende die veifoeijehjke instelling maai toen de oorlog los barstte en het stieven der zuidelijken al kluirder en klaarder aan het lieht kwam aarzelde hij geen oogeiiblik zich am de zijde van hel noorden te sciiaien met al de gevolgen daarvan Wat Johnson nu veruer zal ijn en zal doen moet d tijd leerta Zwair is de verantwoordelijkheid die op hem ruNt inlusschen heeft zooals wij reeds gemeld hebben zijne korte rede bij het alleggen voor den nieuwen ambtseed na den dood van Lincoln eeu gunstigen indiuk f eDi nkt Lr Is voorts thans nog eene rede van hem bekend gen ordes die hij den 17den dezer gehouden heeft in antwoord op een adres van eeu aantal inwoners uit Illinois Daarin verkliart hij dat de regering n et altijd hare vijanden geduldig kan ver dragen Allen moeten het weten dat het verraad eene misdiad is en dat de misdsad gestrift moet worden Meewariglieia jegens de individuen kan wreedheid jegen dei staat wordeii De gebeurtenissen zeide hij verder zullen mij altijd bereiu vinden mijn pligt te doeii De tweede kamei der staten generaal heeft gisteren harewerkzaamheden hervat en op voorstel van den heer v Zujlfi met algemeene stemmen aangenomen de volgende motie Dkamer besluit de regering uit te noodigen a iu het goiivericment der veieemgde stittn van Noord Amerika het leedwezenen de verontw lardiging der kamer kenbaar te m iken bij hetvernemen van den verraderlijken en laaghartigen aanslag vv aarvan de vooimal ge president der unie Men meldt uit hetWestlard Nog 7 dagen vroeger danhet vorige jaar uimelijk 2s april ziju de eerste a persies natrAmsterdam verzonden V at de miand maart aan gunstig weerte kort kw im Vierd door pril bijna zonder voorbeeld vergoed van daar dit de veldgewa sen dan ook allerwege uitmunten staan en daaronder met het niinst de aaidappelen lu hetalgemeen beloven de vruchtboomen ook dit jaar tegen verwachuug als menden overvloed des vongen jaars lu aanmer king neemt veel Alen verneemt dat door het bestuur der stad Amsterdamaan bestuurderer der typograhsche veieenigiug de nederlandscliedrukpers veigunnmg is verleend om ler gelegenheid van den BOjirigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo eei luiterrijkeii optogt te orgai i eren Binnen korf zal naar menmeent aan de verschillenae corporiticn en iiidustrielen de gelegeuheid tot deelneming worden kenbaar gciu ukt tit Hoorn schrijtt men van 1 dezer Het schoone wederen het vooruitzigt om goede pi ijzen te maken voor het veedeed meer vee aanvoeren op de heden gehouden markt dinmen had vei vacht Men heeft in de laatste jaren nooit zooveleschepen met vee hier zien binneidoopen als gisteren Men rotghet lantal gerust op 4 a 50Ü0 stuks begrooten De handelwas gisteren na deu middag reeds zeer druk en er werd toenvoor hooge prijzeu veel verkocht De verkoop is heden nogdrukker er as ook groote behoefte aan vee m onzen omtrek Lit Kotterdara zijn reeds de eerste komkommers naarLngehnd vervoerd Vroeger was dit een artikel dat bijna nietwerd uitgevoerd doch thans worlen komkommers in broeibakken gekweekt bij houder Ie m inden verzonden alvorens die vanden kouden grond zijn te bekomen Deventer 29 Apnl in de laatste raadsvergadering ia tot leeraar m de fransche engelsche en hoogduitscbe talen en I zouden wij onverwacht onzen geachten afgevajrdigde Hofman I verloren hebben Bovendien zijn in de laatste zittingen herhaaldelijk discnss en gevoerd over het al of met subsidieren van gemeenten waar geen schoolgeld geheven wordt in verband met de bijzondere scholen met schoolpligtigheid enz cnderwerien tegenwoordig van het hoogste belang Ook de betrekking van kerk en staat IS reeds ter sprake gebragt en zal waarschijnlijk tot belangrijke discussen aauleiding geven De saitkundige beginaelen van den kandidaat kunuen du volstrekt niet onverschillig zijn Hebben de anti revolutionairen dit teregt begrepen en reeds hun kndidaat gesteld ook de liberale partij in dit district hoe dikwijU reeds geslagen bij de keuzen voor leden van de tweede kamer moet den strijd weder aannemen en krachtig de kanoidatuur van een map van hunre beginselen verdedigen Moeijelijk is de keuze niet Erkenden reed lu bet afgi loopen jiar de kiezers van Gouda door eene bijn i eenparige keuze dat ZIJ hoogst ingei omen waren met het koninklijk besiuit waarbij A A van Bei gen IJzendoorn tot burgemeester dezer stad werd benoemd de liberale partij in dit kie di net zoude misschien niemand beer het mnndiat v m lid der provinciale I staten kunnen toevertrouwen liberile begiu elen gtpaird met j uitstekende kennis van gemeente z iken m het algemeen en var onze gemeente in het bijzonder w jzen hem al het ware vooli l der provinciale staten aan en de kiezer die ZLd bijna algemeen in het afgeloüpen jni hun vertrouwen schonken als lul vin den gemeenteiaad kinnen geen ge ehikter if revaardigue naar de provincitle stit n at enden IvB Dif stekje ion lit iet tong minmer geeti jtlaats meer rinc en Mijnheer de Redadei r in r geacht bhd van 30 nnirt jl zijn ttr s nke sckomen de hroodpiij it U bad mij geiliid il it de iii eiilir dit el vervolgd zoude hebben doch hierin chijii ik mij bedrogen te zien en wenschte daarom ook ec ie enkele vmir te doen te meer diar er volgens uwe roiiriiit vau 27 ipiil j een depot di utiechtsch brood all ler i gevestigd Is door de afsch ffing van de broo l ctung e s eu gt me lpvervallen Zoo Ja din zoude ik den edel ichtb r t i in bedenking geven om eene verordening dnitestcllen ie verschillende broodsoorten b v 4 3 2 1 of cd pondgebikken moesten worden met vermelding teven hoeveel i udhet minder mogt wegen indien het welligt pp mrj gebakken was d it hierniei e over het L emerii de bursrer j ge liendzoude ZIJU IS buiten twijfel wint om een pia bew ij i te leveren diene dat raijUe huisvrouw ni de ifgeloopen p v een bakker een w irm brood ontving dat toen reeda eu op 1 ned pond te ligt woü£ het zoude mij du nie v deren dat indie i het elidebioud 12urci oud w i dit op i verlies koude gebeld worlen A in een anderen biv n het dairop volgende brood 5 looien te hït te ivijl zek r met mij zouden kui up i ins emme i idien zij zien uf geslioostten het ni te weiren Dit tekort nu voor huishoudens v m 2 ned porüe i stellende heeft men eene j urlijlsche ui giaf v m onistre K waarvoor men nie s anders dm iien d mk de liikker I Tot mijn gr ot genoegen kan ik her nogbjvopire het brooddepot van 1 van Dongen gued dooibikkei houdend brood geleverd wordt Burgerlijke Stand G01P GeboRFN 28 Apnl EuJolpIi oidira M ColiPa en F r i 1 Johanna ouders lloli en V dt Ki jZtr 29 dr ana J Mullaar en C Labti JoIumu ill ouiara J V M t en E Hogeidootn 30 Llizibith older 1 Ktrkiofet i Pp Fminipje Fiineim oudtri 1 sp ria i m 1 Nuuw o lainbeitusen Cori tlis Gera dii nlt iU v ii st i e i ii ü OvEKLi Di v 21 4prit 1 tilt veld iiuiavr van M Lab L C bchenk 3 m A Goodi lae 9 ui J van i L j 30 G L kroov linisvr van P van der Kleijn ivj j 1 Mei N Come wd 14 1 6 m Ghuwd 26 Sandmann en b van elzen 1 G van de Pavoordt en l J Oomtus J Smit en J an v aas 27 II J Uubbcra en K Arieus V 01 RDE van 21 tot en met 2S pnl Sfi5 BEVALrF Brunt geb van Doorn d G Loermau geb de Leeuw li A van Dam z OvLKLeuEN D J Dolderman ruim 8 w Blok rii m w OMitBTuoewp G Kateland 33 j en Oostrom 45 j v eduwe I van C liijleveld GtTRoewu J Broers ruim 24 j pu A Iltcm lD rnim 2Ö j