Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1865

Hrpertentien Getrouwd H L F EANSHUIJSE f en H H VEEBEECK Wrf H J P PAPING IP m if US Getrouwd if 1 f5 3 § 53 A DE REGÏ W van H M Tiekens met P A ANXOKKÉ V = van H E IIeijermans Eenii e algemeene kenniager mg Kjg Ip Gouda 3 Mei 18 Bevallen van een zoon E DAALMANS geb JASPEKS Gouda 2 Mei 1S6Ö Riezersvereeni ing BI GaONöWlT Bij de aanstaande verkiezing voor leden der Provinciale Staten wordt in plaats van het aftredend lid den heer D J H BOELLAAED te s Gratenhage aanbevolen de Heer M A A van BERGEN UZENDOORN te govda De kiesvereeniging KONING EN VADERLAND in het hoofdkiesdistrict Gcnida heeft voor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten van ZuidUolland ft elke zal plaats hebben op dingsdag den 9 Mei e k tot hare Candidaten benoemd en beveelt als zoodanig aan De Heeren M BISDOJI van YLlEf te Haastrecht J DEOST te Moordrecht aftredende leden en voorts wegens voortdurende ziekte van den Heer D J H BOELLAAED te s Gratenhage in diens plaats O VAN WASSEXAAE CATWIJCK te s Hage GoLDA 3 Mei 1SC5 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente iccijns bij eeoe hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 c 7o per kan 58V2 =ents Jenever 2 soort Moutwijn a 462 per kan 57 cents inl BEAXDEWIJN 462 io 7o per kan 6IV2 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid ÖOCBA 3 Mei 1863 Depot van Brood De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij alhier heeft geopend een Depot van Utreehtsch Brood tegen de navolgende zeer billijk gestelde prijzen WitUhrood 1 ocrrt 22 c het ï ed S Wittehroci 2 s soort a 18 o Ongebtiild tarwebrood a 14 c Zuiver Noord Brahaiitsch machinaal Roggebrood a 20 e de 2 Ned S Zoet hLachiuaal Roggebrood a 22 c Zoet Hugnebrood met Krenten a 12 c het Ned S P van DONGEN Korte Groenendaal Wijk I n 3 NB Het brood zal aan de huizen der ingezetenen aangeboden worden De ondergeteekende heeft de eer zijnen Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad te berigten dat zijn MEUBELWINKEL is verplaatst naar de dubbele buHit B 11 terwijl hij zich bij voortduring gunstig blijft aanbevelen L Smits Men vraagt GOÜDSMIDSGE ZELLEN en LEERLINGEN om het vak van CANÏILLE en POLIWEEK goed te leeren bij B Begeer Goud en Zilver Kasthouder Wijdstraat A 171 Men vraagt ËEi KNECHT ongehun d van middelbaren leeftijd Adres Oudemauneuhuis DIJKGKAAF en HOOGHEEMRADEN van EIJNLAND brengen door deze ter kennis van de ingelanden dat het Gaarderboek voor ISes blijkens aangeplakte publicatien ter isie zal liggen vau 3 tot 17 Mei aanstaande ea dat de bezwaarschriften daartegen vóór 24 Mei moeten zijn ingeleverd Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd W G DE BEUYN KOPS Secretaris Leïden 29 April 1865 AVIS aux BANQUIERS COMMER ANTS M Lenoi rue de la Tour d Auvergne n 33 a Paris otfre a MM les Banquiers et Commercants des valeurs d Veneaissenient sur Paris bilUls ü ordre ou traites nioyennanl une commission fi e de uu pour cent Toute demande doit être accompagnée 1 du montant de la commission en billets de banque mandat a vue sur Paris ou timbres poste ou de l autorisation d envoyer les valeurs contre remboursement de la commission 2 de l engagement de rembourser les valeurs après paiement Quelle que soit l importance des demandes il y est satisfait imraédiatement Affranchir Eecouvrements sur Paris Commission 1 2 0 0 Krachtens Acte op den 27 April 1865 voor den Notaris MONTIJN te Grul gepasseerd is de Vennootschap tu 3ohea jd n heer JOHANNES BEÊNA DUS C0ENELI3 WIEEDELS kooprs t Gouda en de weduwe en kinderen v ic ltj den heer HENDEIKUS JOHANl ES PETEUS PAPING bij opvolging van dea vatsten tot het drijven van handci ea winkelnering in aile soorten van Manufacturen Bedden en toebehooren en al hetgeen verder daartoe behoort onder de firma van WIEEDELS IN PAPIXG aangegaan bij Acte op den 17 M 1856 voor den Notaris TEN BEUMMx gepasseerd Ontbonden te rekenen van 12 April 1865 af zijnde de heer J B C W IEEDELS voornoemd alleen en uitsluitend met de liquidatie belast De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij de affaire in Manufacturen vroeger gedreven onder de firma van WIEEDELS EN PAPING voortaan voor zijne rekening zal voortzetten dankbaar voor het vertrouwen dat bovengenoemde firma zoo ruimschoots heeft genoten beveelt hij zich in de geachte protectie zijner Begunstigers minzaam aan J B C WIERDELS Prijzen der Eflecten Mei Gebleven koers 723 AMSTEEDAM Diugsdag Laagste Hoogste koers koers 613 62 72 8 723 957 8 145 39V8 40 te ie 46V8 953 lOüVs 821 2 823 SS s 923 93 S 851 4 1883 1891 4 61 16 61 8 3IV16 31 Vis 79 l6 ï9V e 51 4 65V3 70V8 61 7OV16 495 8 50 19 4 621 2 62Vs 681 68V8 69 693 a 1 247 25V8 92V8 843 61 31Vl6 657 TOVs 493 68 69 25 pCt Ned w sch 2Vj dito 3 dito 4 Handelm op resc België Eoths SVsSpanje obl ï j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 do Amst 1864 5 d Amstl8G0 4V2Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCt dito dito 2 Va d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ter Siatcü 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 CORRESPONDENTIE Een onzer lezers verzoekt ons te melden dat het voor belangliebbenden welligt van nut kan zijn te Boekdrnkkerij vaa A BRINK MAN 1 4 1865 Zondag 7 Mei ÖUDSCHECÖÜRA De prijs der Advertentien ai één tot z i regels met inbegrip an h zegel is SO Cent voor eiken regel daarbo en 10 Cent Buiteügewone letters worden berekend naar plaatsruimte Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 n Courant verschijnt des Donderdags en Zondags de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs p 1 O T f t Wordende een iegelijk mits deze aangemaanil zich ten stipste naar de bovenstaande bepalingen te gedragen ten einde zooveel hem betr ft de orde en naauwkeurigheid in de beschrijving van vcornelde belasting te bevorderen en zich voor scUade te wachten Gonda den 28 April 1865 BüBGEMEESTER en Wethocdebs voornoemd Be Secretaris De Btoge ieester DBOOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN Be inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure AFKONDIGING BURGEMKESTEE en WETHOUDERS van Göcda gelet 1 op artikel 30 § 1 en 3 der Wet van den 29 Maart 1833 Staatsblad n 4 op het PERSONEEL houdende KElVNISGE Ii G De VOORZITTER van den RAAD Ier Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de oproepiugs irieven ti Siembiljeiien lot het benoemen van drie leden van de Prorincialt Staivr in plaats van de als zoodanig met den 1 Julij 1 65 aftredende ie kn de Heeren M BISDOM van VLIET D J H BOELLAAIiD en J DROST Azn en dat wanneer eeuig Kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebbeu ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kiezers opmerk7aam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der bTEMBsiEFJES al aanvangen op den 9 Mei 1865 des morgens ten nujen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ar Jer stembriefje dan dat hetwelk van het Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in ie vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het bkieïje niet ondertetkend mag zijn en geene anderebriefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht I Gouda den 3 Mei 1365 j De VOORZITTER voornoemd V BERGEX IJZEXDOORN Overzigt GOUDA den 6 Mei Terwijl in Europa de regeringen met de vertegenwoordigers wedijveren in de betuigingen vau leedwezen over het misdrijf dat de bevrediging der nof d amerikanische unie zoo gevaarlijk bedreigde blijven de opvolgende berigten van zeer geruststellenden aard De rust bleef allerwegen bewaard Seward schijnt I te herstellen de oorlog spoedt ten einde Johnston heeft gecapituleerd Mosby en Forster hebben de wapens neergelegd en daarmede zijn al de zuidelijke legers ontbonden Jefferson Davis wordt gezegd te Augusta in Georgi i te verioevm maar men voorziet dat hij i eldra over den Mississippi zal moeten vlugten De dood van Lincoln hoe treurig komt toch nog iepiand ten goede en dat is aan den vice president Johnson niet omtiat hij den president in zijne hoogst nioeijelijke betrekking op oigt maar omdat hij die vroeger aan de grie endste ven uuing ten doel stond uu op eenmaal een be adigd bekwaam eu aanbevelenswaardig man is gewerden Dit althans schijnt vr j zeker te blijken dat men ons te zijnen aanzien zeer onjuist had ingelicht daar hij werkelijk sedert dertig jaren verscliillende aanzienlijke betrekking n met lof bekleedde En mogten de bezwaren tegen hem opgeworpen al is het dan in mindere mate toch niet van grond ontbloot zijn men vergete niet dat hij wel president maar geen koning is en dat in Amerika het geslacht der vleijers en kruipers nog nioet geboren w orden d it I Europa vernedert en verpest ART 30 1 Voor ieder dienstjaar te beginnen met 1833 zullen de ontvangers der dire tp lelastinaren ieder in j jijne gemeente en onder toezigt des controleurs dier belastingen aan de woningen van alle ingezetenen in persoon bezorgen of door eenen gemagligde dcen bezorgen een beschrijvings biljet bevattende eene beknopte opgave van de voornaamste bepalingen der wet en der door haar aan de belastiiigschul tligen opgelegde verpligtiiigen en geschikt tot aangifte bij w jze van antwoord op de vragen daarbij overeenkomstig het acht ïr deze wet gevoegde formulier voorgesteld bijzonderlijk van het bedrag der huurwaarde het aantal deuren en vensters eu haard steden mitsgaders van hun verlangen cm de waarde van hun 1 mobilair bepaald te zien op den voet des tariefs bij art 28 j 3 vastge3teld oftewel tot het vragen van schatting en teil ng lier voorwerpen op den voet als bij § f 2 eu 3 van art 2S bepaald van het aantal en de klasse der in dienst of in gebruik gehoudene dienst en werkboden en paarden a les voor zoo verre wegens ieder dier voorwerpen de belast ng op 1 Mei des jaars was verschuldigd en met aanwijzing van alle zoodanige verdere bijzonderheden als waarvan de kennis jvolgenc de bepalingen dezer wet wordt vereischt lot regel ng der verschuldigde belasting i § 2 De t d der uitreiking van de beschrijvingsbiljetten zal door het gemeentelestuur vooraf worden bekend gemaakt oen verblijft de beschikking deswege aan lederen Commissaris des Konings in zijne provincie Gelijktijdig met voorschrevene bekendmaking zal het Ge meentebestuur de Ingezetenen verwittigen van de namen der personen welke ingevolge art 29 § 2 door hetzelve als te genschatters zijn benoemd Maken bij deze aan de inwoners dezer Gemeente bekend Dat de ontvanger der directe belastingen voornoemd aan hunne woningen op den 8 Mei aanstaande en volgentle dagen zal doen bezorgen een heschrijmngsbUjet hetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting zijnde l De Huurvaarde 20 Deuren en Vensters 3 De Haardsteden 4 Het Mobilair 5 De Dienstboden 6 De j Paarden bij welk biljet waarin de verpligting jegens s Eijks schatkist in betrekking tot de belasting wordt opgegeven aan ieder ingezetene de noodige vragen dienaangaande ter beantwoording zullen zijn voorgesteld ten einde hij hetzelve met de meeste naauwkenrigheid invulle Dat aebt dagen na de uitreiking van voormelde biljetten I zij ingevuld van de woningen der ingezetenen door of van wegen den Ontvanger zullen worden afgehaald staande het echter een ieder vrij de invuUing te doen verrigten en het I biljet zijnentwege te doen onderteekeneu door den ontvanger of zijnen geoiagtigde Dat de ingezetenen welke bij de beschrijving geen biljet zuUeu hebben ontvangen gehouden zijn om de vereisohte en behoorlijk ingevulde verklaringen vóc5r of uiterlijk op den 31 Mei in te dienen ten kantore des Ontvangers alwaar de Biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn Dat de nalatigheid onnaauwkenrigheid of valschheid in de invull ng der beschrijvingsbiljetten ten gevolge zullen hebben de toepassing der boete en pcenaliteiten bij art 35 § 1 tot 7 der wet vastgesteld Terwijl eindelijk tot narigt der Ingezetenen met betrekking tot hunnen aanslag aan hen wordt kenbaar gemaakt dat de bevolking van de kom dezer Gemeente bedraagt een aantal van 13325 zielen en tevens dat tot tegenschatters zijn benoemd W VAN BEMMEL A OUDIJK B W MARKENSTEIJN enA VAN GENT