Goudsche Courant, zondag 7 mei 1865

den heer Rochussen zullen erkennen dat Nederland jegens Indie veel misdreven en veel goed te maken tieeft Belangrijke tijdingen van politieken aard zijn noch van Java noch van de buiteubezittingen te vermelden Onze troepen te Sintang hebben van koortsen veel te lijden gehad noch altijd la de rustin die streken niet hersteld ofschoon hei gevaar voor onze nederzettingen als geweken beschouwd worden kan Deventer 5 Mei Ol schoon nicn alhier in zaken van onderwijs meestal alles beha e knoeijerig en krachteloos te werk gaat l i t athenoeum de hoogere burgersclool en vooral de flinke toestand van het openbaar lager onderwijs t bijzonder heeft weinig te beteekeuen zijn daar om zulks te getuigen zoo kan het evenwel niet ontkend wor leu dat er tegenwoordig in t hulppersoneel op de lagere sohoieu eene gaping heerscht die zeer nadeelig op t onderwijs werkt Er is namelijk groot gebrek aan genoegzame hulp vcortspruiic ide uit het gedurig vertrekken der hulponderwijzers t welk men aan niets anders kan toeschrij en dan aan het geringe salaris f ƒ 3001 Binnen eeuige dagen trlt men weder ier vakante phuatseu t welk binnen kort ongetwijfeld met nog twee vermeerderd Boskoop 5 Mei Moge ook bij de droogste droogte I hier in de kweekerijen gouden regen epne gele bloem intreurgedaante worden gevonden de z a iristeren iu regenoplossende wolken konden met regt gezeg i nor len voor dekweekerijen goud te zijn Ging het genas in Jen laitsten tijdmet reuzensclireden voorw aarls door het tra je lenteweder I de m ilsche verkwikkende gouden regen v in gis L r n wn vooral wat leeft eene onlielaal iare give Bekwaiue k efkers getuigen dat de groeikricht thans bui piiirenoon sierk i tcrw jl deoudste mannen in het vak zich nie zulk pen g in ug en wond rbiiiirlijk voorjaar kunnen herinneren De kwe rkerijfn leverenthans een in der daad sehiideraciilig gezicht op Voor de minnaars van flora en pomcuia is nu hier eene heertijkc gelegenheidj hun hart c us op ie halen Zoo ergen i di n is liei hier waarthans de meimaand zich in den vuisten gliuis hater u l i d I vertoont Wanneer het neier zoo w ir n bhjft en lot I till een verkwikkende regen den aanlboiU in komt bc v zullen ook dit jaar de zoo gfreiiomineerde b hocps iril beziea spoedig tot rijpheid zijn gc iomen 1 AmmeiStol 5 Mei Van ziturd ig 29 april wtr 1 hier gevangen 42 zalmen meestal nog wiijter i lmeu ffeini ldeid wegende 13 h n ponden prijs f 0 90 ii ƒ 1 10 en ruim IG HO elften waarvan de prijs in het begin week was bij parnjen gemiddeld 40 ets per stuk heden morgen golden zij 50 ii Hj ets naar grootte Gepasseerdeu zondag werd alhier de nieuwe leeraar d 6 W Terwogt door zijn broeder bij gemeente ingeleid met de woorden G j zult uiijne getuigen zijn Des n imiddags hield hij zijne eerste leerrede over de woorJi Pn dikt li t evangelie Verscheidene ambtsbroeders wa irouiler drie zijner voorgangers in ileze gemeente en eene gr X te sclia ir belang teüendeii waren daarbij tegenwoordig Gfcmengdc Bcrigtcii Ia Brusst l zal eerlang ecu s tiuleuttti cfjinrrts g houkii nor itjn Nabij Vi giiiia Citj iii de Sierra e lda i = tL iie zil tnuijti ontdi 4 mijit u U g is ea aarvau d Ung etne diKie bezit t i i i Te Ahaus Z jn v eder IS woniiigtn des keizers eene oniploliin plaats De i r 1 aan eto ken lie theekoupcr te Lobdin ivn 1 1 oi fr d I vermindering der theebi lü lig I e cUt ti ih an ht I hebben zieh naau tr aaiiecnge lo fii ttr h j ju uudt Men wacht Abd el k dcr te l r nn i g fn o De stationschef e Veenendaal ia i jor de rej i u K vrij at Dresdea is voor hK groote za ll cl e t etn lok a il gebouw de zangers 2 5000 personei kaa le itten De kouHi of5citel ZLcr wel maar oi cieus hiji i er veel aan t o V landdag te Wiebbaden is U d d idag ontboLd n Dt b I bant wordt moi Ërcn tzondag te Kru ti ht G I ii l n 13 De liralaand lu Pruisen handelt men altijd over de legerorganisatie zonder een stap verder te komen Oostenrijk mort over Pruisens HÜiekeur in de hertogdommen De kleinere duitsche staten toonen lust om zich lamgzamerhand te onttrekken aan de aanmatigingen der beide groote mogendheden ivier onderlinge naijver deze poging begunstigt Keizer Napoleon is te Algiers en te Parijs delibereert men over het leger van het keizerrijk dat de vrede is Het ontzettende leger zal niet ingekrompen orden dit onherslelb iar verderf zai Europa voortdurend teisteren Die inspanning brengt Oostenrijk ten val en verhindert de ontwikkeling van Italic De horp op verzoening met Rome is daar gering men verspreidt Hcl vau trd tol tijd gunstige geruchten over den staat der jrevoerde onderhandeling maar het conflict tusschen leven en dood vooruitgang ei stilstand kan niet afgedaan worden met Hoonliu öuitcnlflnlr Londen 3 Mei Volgens berigt uit New York dd 22 April jl des ochtends heeft de generaal Johnston gecapituleerd Naar geruchten te oordeelen zijn Columbus en Montgomery ingenomen i e minister Seward bevindt zich veel beter De lijkplegtighedeu ter eere van Lincoln hebben generlei rustverstoring te eeg gebragt Booth de moordenaar is naar men ver ekerl nog niet gevat Lord Bruce heeft zijne geloofsbrieven in h indeu van den president gesteld Eerigten uit New York van 23 April melden dat het stoffelijk overschot van tien heer Lincoln dat naar Illinois wordt vervoerd gisteren Washington heeft veriaten Het berigt dat de regier C irupbell en de voormalige m iyor van Richmond Mago gearresteerd waren is gebleken onjuist te zijn De generaal Lee eu zi n staf bereikten den oden ongedeerd Richmond wa ir zij met geestdrift ontvangen werden Booth is tot dusver nog niet gearresteerd men heeft echter een zijner medepligtigen in handen gekregen De New Y ork Herald meldt in een extra blad dat de zuidelijke geiiera d Johnston hei ft gecapituleerd Omtrent Johnson schreef in julij van het vorige jaaricmmd die hem te Nashville bezocht Ik vond in Andrew Johnson een rustig eenvoudig alles behalve aanmatigend man van midilelbare grootte met breed welgevormd voorhoofd enschrandere gelaatstrekken In hei spreken was hij bedachtzaamen afgemeten Hij betreurde den toestand des volks den drukdien de aristocratie uitoefende het ontbreken van eene middeiklassc L it al wat hij zeide bleek doorzigt en een practischeblik Mogt de keus voor vice president op hem vallen danzal Lincoln een degelijken steun aan hem hebben wnarop hijkan vertronuen en mogt Lincoln door den dcod aan zijn werkkring ontrukt worden een degelijk en verstandig opvolger Parijs 3 Mei In de heden gehouden zitting van het wetge eiid ligehaam is de discussie geopend over het etsontuerp hetreiiVude de ligting van honderdduizend man De heer Brancs uitte den wcnsch dat dit cijfer mogt worden verminderd op 00 000 man De heer Garnier Pagi s herinnerde aan de verklaring des keizers dat de tempel van den oorlog gesloten was Hij tr id in een onderzoek van den militairen toestand der verschillende staten van Europa en kwam daarbij tot de gevolgtrekking dat Frankrijk jiet noodig had zijne legers op den tegenwoordigen voet te houden Andere redenaars verdedigden het ontwerp en herinnerden aan het gevoelen van den heer Thiers die tegen eene vermindering van het leger was 4 Mei De Moniteur bevat eene depêche uit Algiers vangisteren namiddag ten half drie ure inhoudende dat de keizeraldaar aan wal is gestapt Bij zijne ontvangst heerschte veelgeestdrift De anioritiilen hebben den keizer verwelkomd Z M bevindt zich in den besten welstand 5 Mei ji5 eren heeft in het wetgeveud ligchaam de generaal AllarJ betoogd dat een beachikbaar leger van 000 000 man steeds het droombeeld is geneest van bevoegde mannenin Frankrijk nelk droombeeld door het keizerrijk is verwezeutlijki AUard toont aan dat na aftrek van de vrijstellingen enz het j iarlijks contingent van 100 000 man tot op 32 000 manbepirkt wordt Het tegenwoordige stelsel veroorzaakt minderznare lasten dan het vroegere De heer Lanjuinais nederlegdeden vorigen spreker Hij zeide dat wij in een tijd leven waarinde vrede en niet de oorlog de zorg moet zijn van regeringenen volkeren Nadat nog eenige leden aan de discussie hebbendeel ge tomen is art 1 v n het wets ontwerp aangenomen met 170 tegen iJ4 stemmen Het geheele ontuerp is daarna goedgekeurd met 219 tegen 12 stemmen Berlijn 3 Mei Bij de overhandiging van het adres van dee i eming door de leden van het Luis van afgevaardigden heeft de amcrikaausche gezant namens de regering der Unie en Je amerikaansehe natie dank betuigd voor de deelneming van de leden eener zoo hoog geplaatste en in alle opzigten zo uitstekende vergadering Kij betreurde het groote verlies doo Liueoln s dood geleden hij deed de groote verdiensten uitko men van ile Duitsohers in Amerka ter gunste van de zaak de Unie Amerika zal nooit vergeten wat de Duitsohers voor dit zaak hebben gedaan Hij deelde mede dat de toestand van Seward gunstiger is want zijn dood kon een bijna even groot verlies zijn als die van Lincoln De dood van Lincoln breu geene verandering ir de politiek der U ie De grootste ver l dienste van Lincoln is dat hij de getrouwe uitvoerder is ge weest van dea wil des volks Die wil is onveranderd gebleven Eene verandering is niet te vreezen daar Johnson door een langdurig openbaar leven een staatsman is van groote ondervinding die tegelijk met Lincoln tot zijne hooge waardigheid is gekozen 4 Mei In de zitting der kamer van afgevaardigdenheeft de heer Porckenbeck van de Fortschrits partij een amendement voorgesteld op de in behandeling zijnde militaire wet daartoe strekkende dat de kamer verklare het bemiddelingsamendement van den heer v Bo iln niet te kunnen aannemen dewijl het zoo goed als eene feitelgke erkenning is van dp reorganisatie des legers De minister van oorlog heeft daaropverKlaard dat hij geen magtiging had om over het amendement dat in de kamer zoo weinig oiidersteuuiag vindt in dij cussie te treden De regering zoo zeide hij kan geenvoorstellen die zoO weinig uitzigt geven in beraadslagingbrengen 5 Mei Voor het amendement van Bouin hebben zielslechts S stemmen verklaard Met 258 tegen 31 stemmen is § 2 van het wets ontnerp zelf verworpen Hetzelfde lot iswedervaren aan de § f 1 3 en 4 afzonderlijk en daarna aanhet wetstónaverp in zijn geheel öinnenlanè GOUDA 3 Mei Naar wij vernemen is de 2 1 luitenant W H X s Graeuwen van het alhier in garnizoen zijnde i reg infanterie in rang en anciënniteit overgeplaatst bij het 1 reg infanterie Men verzekert ons dat het muziek korps der dienstdoende schutterij alhier waarschijnlijk binnen kort ontbonden zalworden omdat de gemeenteraad ongezind is het geheel ongenoegzaam subsidie te verhoogen Euim twintig jaren bestond dit korps dat thans nog 28 leden elt d e steeds ijverig en belangeloos tijd en moeite ter dienste van het genoegen der ingezetenen hebben besteed en bij mogelijke verplaatsing van den staf var het 4 = regiment infanterie zou men het gemis van deze instelling smartelijk gevoelen Ook elders is men dezer dagen over hetzelfde onderwerp bezig geweest wij stellen ons in de zaak geen partij en hoeivel afkeerig van groote inproductieve uitgaven zouden wij eene eenigzins verhoogde subsidie niet veroordeelen indien daardoor iets goeds benaard kon blijven Dingsdag jl namiddag is een der werklieden bij de heistelling voor den opbouw der mach garenspinnerij door hetafbreken van eene klos naar beneden gevallen en woensdagnamiddag trof hetzelfde ongeval een verwer die op de marktaan een gevel op eene zoogenaamde vliegende stelling stond door het verschuiven der planken beide personen zijn deerlijkgekwetst en verkeeren in gevaarlijken toestand Bij de dingsdag in het hoofdkiesdistrict Arnhem plaatsgehad hebbende verkiezing van een lid der tweede kamer terveivanging van den heer mr G Groen van P insterer zijnuitgebragt 15S3 stemmen Verkozen is de graaf van Zuylenvan Nyevelt met 916 stemmen De mr C P Henny verkreegCO steramen De tneede kamer der sta en generaal heeft woensdag demotie van den heer Wi itgens tot een nader onderzoek vanhet bouwplan voor het pTJeis der staten generaal aangenomenmet 24 tegen 23 stemmen De orde der werkzaamheden isaldus bep aald vrijdag suikertraktaat en dan achtervolgens suikeraccijns westindisch regeriugsreglement wijziging der gemeente et personeel gedistilleerd oostindisoh tarief Men berigt uit Stockholm dat de koningin Louise geboren prinses der Nederlanden des namiddags van 25 apriljl zich ernstig heeft bezeerd door een val Uit het rijtuigstappende geraakte de regtervoet derwijze in de crinoline verward dat de koningin voor den ingang van het paleis nederviel Met hulp van eeuige personen die terstond bijstandverleenden nerd zij in de nabij zijnde appartemenien vanprinses Louise hare dochter geleid De koningin zal verscheidens dagen hare kamer moeten houden tot bespoediging dergenezing van de wonde aan het been Prinses Louise is nogvoortdurend lijdende hoewel haar toestand niet onrustbarend is Door de hii D W Westerbaan M F Hoffman J Reu tinger d J G Rooseboom A A G van Iterson J B Peeters en A Schooneveld van der Cloet alhier J M Hendrikx en J de Kf ning Jzn te Woerden W J Thiet te Oudewater A N Molenaar en J van der Breggen te Waddingsveen J H van Santen en K Smit Jzn te Krimpen a d Lek en d ie Wilde te Reeuwijk is aan de kiezers in het hoofdkiesdistrict Goud eene circulaire gezonden van den volgenden inhoud De ondergeteekenden Kiezers voor de leden der Prov gtaten in het kiesdistrict Gouda bevelen voor de vacature ontstaan door de aftreding van den Heer BOELLAARD diedoor ziekte de betrekking van lid der Prov Staten niet meerkan waarnemen den Heer M A A v x BERGEN IJZEN I DOORN aan 1 Weinige woorden zijn noodi om bij hunne medekiezers I hunnen Kandidaat voor te staan In de hoofdplaats v an o jS kiesdistrict bekleedt i ij met waardigheid de betrekking vr a Burgemi ster Geëerd en bemind door de Burgen toont hij waardig te zijn de betrekking waartoe bij door den Koning geroepen erd Hij is een man van strenge beginselen en van vaite overtuiging die hij voor niemand wie het ook zij verzaken za Zijne talenten zijn algemeen bekend wordt hij gekozen dan zal hij een sieraad der Provinciale Vergadering en het district Gouda trotsch op dezen Vertegenwoordiger zijn Hij is geboren en opgevoed in ons district bekend mtl Gemeente fa If aterscPaps belanfftii ea alzoo volkomen op de hoogte onzer behoeften die hij met ijver zal voorstaan indien zij niet strijden tegen het algemeen belang der Provincie Nu wij iemand in ons district bezitten die zoo vele goede hoedanigheden in zich vereenigt bevreemdt het ons dat de Heer O Baros van WASSEN A ER C TWIJCK die te s Grmetthage woont met zooveel aandrang wordt aanbevolen en wij zouden het betreuren zoo iemand geko eu uerd die niet in ons midden woont ons vreemd is en daardoor niet in staat voor ons in de Provinciale belangen datgene te doen wat wij van onzen Kandidaat verwachten kunnen Iet den Heer BOELLAARD treden ook de Heeren M BISDOM en J DROST af Van laatstgemelde Heeren behoeven wij niet te spreken Zij zijn bij een ieder onzer bekend en bekleeden reeds zoo lang met eere het lidmaatschap der Prov Staten dat men weet wat men van beu verwachten mag Wij hopen dat op Dingsdag 9 Mei a s geen kiezer van de stembus zal verwijderd blijven en dat men ter vervanging vau den Heer BOELLAARD eenparig zal stemmen den Heer Mr A A van BERGEN IJZENDOORX i te Gouda Te Groningen is eene vereeniging van werkbazen ot stand gekomen wier leden zich hebben verbonden geene leerlingen iu hun werk aan te nemen die niet behoorlijk goed kunnen lezen schrijven en rekenen In de bijeenkomst van de tweede kamtr van gisteren zijnde beraadslagingen geopend over het traciaat met Frankrijk enBelgië betreffende de regeling der suikerbelasling De heer V Bosse heeft zich behoudens eene nadere opheldering en nlichting voor de goedkeuring verklaard De heer Rochussen heeft bedenkingen geopperd tegen sommige in net tractaat aangenomen beginselen Daaiop is uitvoerig gea itwoord door de hh Viruly en Blussé De heer Dirks acht de overeenkomst aannemelijk Heden zullen de ministers van buiteul zaken en financiën het tractaat toelichten en verdedigen Aan het algemeen overzigt van het Bataviaansch Handelsblad ontleenen wij het volgende De in dit jaargetijde ongewone droogte die in vele streken van Java het rijstgewas bedreigde is gelukkig door overvloedige regens vervangen waardoor de gevreesde schade zeer verminderd worden zal lutusschen blijft de duurte der rijst die in de laatste twintig jaren voortdurend in prijs is gestegen en wier productie niet toeneemt in verhouding tot de toename der bevolking een onrustbarend verschijnsel in een land waar de cultuur der noodigste voedingsmiddelen ten behoeve der cultuur van producten voor de europesche markt ordt benadeeld en de vruchten dezer laatste grootendeels aan eei ander land worden ten offer gebragt Menswaardig is vooral uit dit oogpunt eene nota over de rijstcultuur van den kundigen resident van Pasaroean H A van der Poel Volgens dien hoofdambtenaar heeft het dwangstelsel de inlandsche bevolking tot een lageren trap van ontwikkeling doen afdalen dan waarop zij tond in het begin dezer eeuw De waarheid tracht zich een weg te banen door de officiële leugens en de redevoeringen vol zelfvoldoening en tevredenheid van de behouders en pseudo liberalen De tijd nadert waarin alle eerlijke lieden met