Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1865

l ü 325 Donderdag 11 Mei 1863 April zijQ door de regtbank Tan koophandel te Parijs 113 faiUietverUanagen nitgesproken Te Antrferpeü is eene snikerraflinaderij eu te Luik een hout magazijn verbrand Marktberigt Gk Uda 4 Mei Tarwe Foolsche p last ƒ 310 Zeeuwsche per mud ƒ 6 a ƒ 9 Kogge Inlandsche 5 50 a ƒ G 2ö buitenlandsche 6 a 6 25 Gerst 3 ü ƒ 6 Ü0 Haver f Ö0 a ƒ 4 Boekweit Fransche per 210Ü ned S ƒ 170 Noordbrabuntsche J 190 Uuiveboonen ƒ 6 25 a 7 Hennepzaad f a f 9 50 De veemarkt raet goeden aanvoer en vluggen handelschapen gezocht magere varkens tot hooge prijzen grif verkocht Goebot er ƒ 0 94 a ƒ 1 04 pr n S Kaas Aangevoerd 25 partijen prijs 22 50 a ƒ 23 50 pr 50 n S Delft 4 Mei De graanmarkt verkeerde heden in lusteloü e srernming alleen gebruikerskon liugzaam verkocht worden Tar e in betere soorten ƒ S 20 ii ƒ 8 60 Rogge 5 70 u G Zomergerst ƒ 4 20 ü ƒ 5 Korte haver ƒ 3 60 a ƒ 3J0 Lange dito ƒ 2 20 a ƒ 3 20 Duiveb 7 Paardeb 6 Br booceu ƒ 10 Groene erwten ƒ 3 Aan stads waag gewogen van 27 april tot 4 mei 808 8 en 198 16 boter te zamen 18140 ned B Boter 45 a ƒ 50 het vierde ƒ 1 12 a ƒ 1 25 per n S Burgerlijke Stand GOUDA Gkboee 2 Mei Petrus Johannes ouders J Heesterborg en A van H yk Pttrus Johannc ouders J F Oaalmaus en E Jaspers Godefridus Corutl = ouders G C Maskamp eu J Sanders 3 Anthouie ouders A Nieowenhnisen en A Goedraad Hendrik Jacobus oaders C L Walther en B J van t Sant Wouter oudera J Vonk en H j Flink ö Simon ouders J van Loon en W van der Hcy Johannes Bernardus ouders J Heeswijk en C il Pastoors OvEELEDt N 1 Mei H de Bruijn echtgen van L Jansen 71 j 2 J Bezem md D Gibbon 73 j 3 A J Koolmees echtgen van h Nieuwveld 37 j J van Eijk echtgen van A Huisman 65 i J M van der Lee 13 m G M M Glasmachers 8 w 4 w H H Begeer 9 j A Nabbe wed L de Graaf 86 j 5 X van yitr dingen echtgen van L Schriek 4 j GtTKOuwD 3 Mei H L F Ranshuijsen eo H H Verbeek Ade Kegt en P A Annokké J de Koning en H F Zieleman A van Baaien eu J van der Starre J Zuidam en A van Leeawen H Leget en S Huberts M van der Burg en C Bonnenr n OEEDEN van 28 April tot en met 6 Mei 1865 BEVALi Ei A de Kruif geb Vermeulen 2 W de Jager geb de Jong d M Hilgers geb Plomp d S van der Wagt geb van Klaveren d G van Eijk geb Sluiter z J Kooijman geb Ponw d OvtKLEDts C Hage ruim 4 m J Delsink 1 j J Verhoefruim 9 w H Suter 19 m Gehuhu C Hamerslag 24 j en A Nap 24 j D Rietveld raim 31 j en E van den Berg 30 j A Ebbers ruim 38 i en J EHoogland 23 j J r OUDSCHECOUEAWT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D ii 60 SCHOOiNHOVEN Ingeschreven van 21 tot en met 28 April 1865 Geboren Jan ouders J htomps en b de Bruin Hendrik ouders H van Geelen en J S ijtomps Antonetta ouders L Copier en K Walt r OvtKLEUFN D L Wendels 6 j C A Lakerveld 25 j echtger van A Flink H Stolker 6 m C L van Gelderen 16 d G Moes 6 w P J de Vos O Getrouwd J Straatman met C C P Salon ADVERTENTIEN 95 Vl U4V8 39 Alhier iiordt gevraagd een OPPASSER tot verrigting van hulsWerk gedurende eenige uren in de week Men vervoege zich bij den Uitgever A BRINK ceuts Meerdere of mindere sterkte II N Lange Tiendetceg BANKETBAKKERIJ fk ondergeteekende maak bij deze aan mijne geacbie Stadgenooten en begunstigers bekend dat ik mijne zaak als BANKET KOEKBAKKER en CONPITÜRIER heb geopend ook beveel ik mij beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van gebakken I asteijen alsmede van alle kruidenierswaren Daar ik niets onbeproefd zal laten mijhet vertrouwen mijner geachte begunstigerswaardig te maken teeken ik mij metachting UEd Dw Dienaar M van der Burg Wijdstraat Wijk A n 173 GOUDA 6 Mei 1865 NB Ook beveel it mij aan tot het aanrigten van Tafels Te KOOP Eene bijnanieu e bronSVerguldCn KROON of HANG OLIELAMP met vijf armen of lichten zouder eenig gebrek geschikt ter verlichting van eene grocte kamer of zaal te bevragen met franco brieven onder letter A bij de Boekhandelaars J KS BEXTUM en ZOON te GOVh l Kiezersvereeniging m mmmim Bij de aanstaande verkiezing voor leden der Provinciale States wordt in plaats van het aftredend lid den heer D J H BOELLA RD te 5 Grarenhaf e aanbevolen de Heer M A A van BERGEN IJZENDOORN te GOUDA Depot van Brood De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat hij alhie heefi geopend een Depot van Utrechtsch Brood tegen de navolgende zeer billijk gestelde prijzen JFittehrood soort a 22 c het Ned ffi Wittehrooi 2 = mert a 18 c Ongebuüd taricehrooi a 14 c Zuiter Noord Braiantsch machinaal 3 20 c de 2 Ned tB Roggebrood Zoet machinaal a 22 c Roggebrood Zoet Roggebrood met Krenten a 12 c het Ned S P van DONGEN Korte Groenendaal Wijk I n 3 NB Het brood zal aan de huizen der ingezetenen aangeboden worden Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kar a contant naar evenredigheid Goi DA Mei 1865 Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 Pff in 59 ceuts Jenever 2 ie soort Moutwiju t 462 o per kan 57 cents inl BRANDEWIJN 467io per kan De onde geteekende acht zich verpligt zijnen medeburgers te waarschuwen tegen mogelijk verzuim of nalatigheid van den directeur der begrafenissen opdat zij zich vrijwaren mogen tegen teleurstellingen als die hem is overkomen op Donderdag 27 April jl toen man vergeefs wachtte op de lijkkoets die vergeten was levens mag hij niet nalaten allen lof toe te brengen aan den heer P F VOS die op de eerste aanvrage in enkele oogenblikkeu zorgde dat de koets voor het sterfhuis was J M van MINDEN Prijzen der Effecten Vrijdag 5 Mei Laagste kjers 6178 7213 1 95V4 1445 8 39V8 461 961 8 88V2 928 4 lïoogste koer GebïeveB koers 145 39 46 823 927 8 927 8 847 8 1891 4 6178 791 4 651 pCt Ned w sch 2i dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Rusl ol 1 H 5 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 do Amst1860 41 84 Vlo 847 8 79 79V4 64 r 65V 70 0V 6Ü V 4y7 49V fi 18 iS Vs 61V8 61 673 673 673 68 24V8 493 187 8 eiVs 67 671V16 IC Aand spoorw jl89V4 190 Oost Metall 5 pCt 61 i6 I 617 5 dito dito 21 3 311 I 31 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d iuzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Mexico 1851 3 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondrga In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 frarco p post 2 25 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot desmorgens ten 11 ure AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ontvangen hebbende een besluit van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland houdende eenige bepalingen ten aanzien der beschrijving voor het Patentregt over 1865 dat is van den 1 Mei 1865 tot deu 30 April 1866 brengen ter kennis van de Ingezetenen 1 Dat op den 1 Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving der patentpligtigen Tabel 14 n 37 tot 40 zijnde de slijters tappers koflijhuis kroeghouders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de declaratoiren die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der directe belastingen weder zullen worden afgehaald waarbij genselde patentpligtigen worden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der wet van dca 24 April 1843 Staatsblad n 16 dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1865 hebben voldaan en nadat het ve schuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent acten aan hen zullen kunnen wordeL afgeg ven Dat zoo spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de patent acten in gereedheid gebragt en het tijdstip bekend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dat met de beschrijving van de gewone patentpligtigen over den jare 1865 begonnen zal worden den 8 Mei aanstaande en dat de verklaringen aan de huizen der Ingezetenen lullen rondgebragt worden terwijl de weder inzameling dier Ttrklaringen op den acbtsten dag nadat lij rijn iritgegeren behoort plaats te hebben op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen 3 Dat de registers der patentpligtigen zullen worden gesloten den 31 Mei aanstaande wordende wijders de belanghebbenden verwezen naar de bepalingen van artt 18 en 37 der wet van den 21 Mei 1819 Staatsblad n 34 handelende zoo vau de verpligting van hen welke bij de algemeene beschrijving zijn overgeslagen als van de boeten tegen het verzuim van eu gebreken in de aangifte zelve te verbeuren 4 Bat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaartuigen zich ter bekoming van PATENT zullen moeten aangeven op het Raadhuis dezer Gemeente ten bureele van HH Zetters medebrengenJe hunnen meetbrief en hun patent van het vorig jaar en zulks van den 2 tot den 14 Mei 1865 de zon en feestdagen uitgezonderd 6 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemersvan v makelijkheden en debitanten van loterijbriefjes die beroepen niet vermogen uit te oefenen alvorens het verschuldigdepatentregt te hebben voldaan zij zullen zich tot het doenhunner aangifi almede ten bureele van HH Zetters moetenvervoegen wordende de kermis en marktbezoekende patentpligtigen herinnerd dat de Marktmeester hen niet vermag toete laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zij niet van patent acten voorzien zijn Gouda den 28 April 1865 BcBGEMEESTEK en Weihoüdem Tcimoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORN De prijs der Advertenticn van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regfl daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordr berekend naar plaatsruimte KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien artikel i82 der Wet van den 29 lunij 1851 Staatsblad n 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der Gemeente in 1864 ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van dertig Centen Gouda den 1 Mei 1865 BuBGEMLESTEB en Wethocdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER EORTÜIJN v EERGEN IJZENDOORN öuitenlanö Londen 8 Mei Volgens medeJeeliugen uit New York dd 27 jl is Booth de moordenaar van deu president Lincoln in Maryland doodgeschoten op het oogenblik dat hij aar zijne vervolgers poogde te ontsnappen Harold zijn medepligtige is gevangen geuomen De generaal Sherman heeft een wapenstilstand gesloten met Johnston ten einde over de voorwaarden eene amnestie te onderhandelen Do regering echter heeft dien maatregel afgekeurd en be olen dat de vijandelijkheden moesten worden hervat De generaal Grant is te Raleigh aangekomen na de vereischte bevelen te hebben gegeven tot opheffing van den wapenstilstand heeft hij het bevel over de troepen aanvaard en de vijandelijkheden tegen Johnston hervat De toestand van den mmister Seward en van zijn zoon is verbeterd Noch te Washington noch te New York schijnt men met zekerheid te weten waar Jefferson Davis zich bevindt Volgens losse geruchten was hij den 16 april de Mississippi gepasseerd onder geleide van een troep kavallerie van 2uO man Het gouvernement te Washington schijnt te vrjezen dat hij door de schorsing der vijandelijkheden tusschen Sherman en Johnston in staat zal zijn gesteld om met de aan de bankiers te Richmond ontroofde 13 millioen dollars n ar Mexico of Europa te ontvlugten Volgens een telegrafisch berigt hebben de zuidelijken bij de ontruiming van Montgomery 94 0ü0 balen katoen vernield FaXijS 8 Mei De Coriesp Havas blijft geiooven Jat de sleeswijk holsteinsche kwestie bijgelegd zal worden op de wijie vroeger door dat blad aangeduid De erfprins van Augustenburg zou door Pruisen en Oostenrijk erkend worden als hertog van SleeswijkHolstein Pruisen zou Lauenburg bekomen benevens het regt om garnizoen te leggen in de sicJen Kiel en Eeudsburg terwijl aan Ocutenrijk eeue geldelijke schadeloossteüing zou worden verzekerd Bij het wetgevend ligchaam is ingediend een ontwerp van wet tot aanleg van buitengewone opeubare werken larvoor eene som van 360 millioen wordt gevorderd De e uitgave zal te beginnen met 1866 verdeeld zijn over zes j ireu elk jaar 60 millioen die gevonden zullen worden uit het overschot der ontvangsten op het gewone budget eu uit den verkoop der bosschen van den staat welke verkoop men berekend dat 100 millioen zal opbrengen Het is zonderling te zien hoe de taal der cler cale bladen sedert eenigen tijd gewijzigd is ten opzigte van den heer Vegezzi en de zending waarmede deze bij den paus is belast Deze wijziging kan slechts een gevolg zijn van eeii mot d ordre uit het vaticaan ontvangen omdat men daar gaarne zou zien dat de onderhandelingen tot een goed einde kwamen Intusschen blijft men aan demogelijkheid daarvan twijfelen misschien slaagt h j er in om eenige ondergeschikte punten te regeleu tol bevrediging van beide partijen De zending van generaal Cialdini naar Madrid zal door i I