Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1865

Men verwacht dat Cochm China weldra tot eenf frin che kolome ral wordcQ verklaard Nabij Tupton beeft clüc asontploftiHg plaats gegrt pen m eeuc tecnkolcnraijo waaidoor acht werkl edtii weidtii edocd De Lurope is m Frankrjk verboden U bj m ficld en te t w oik zuil 1 gedeukteekci m opgerigt ftordtu oor I ucolii Dl Timisttridc kr SIS tf Peking i ce chik en prins Kodï hersteld A en klaagt te A eeicn o er erkwi ting bij de militaire zaken De Belgen wilka ene natio Ie i i gor aniacrcu vau den a steii verjaard g van den ag du Waterloo dn de fraüsche bladtn ia vt rbodcu c it nnkea j van de I e e t rk che 1 euing De t 1 i sthe manue heeft thans 1270 De oostemijkache cuiel commiaaaria heeft gepioteateerd icgen de prui sische opmttiD cu in de nabijheid van Kiel Keirer Napoleon zal misschien een mt tapje naar Tnnia doen De deen ehe mmiater van oorlog De fran che generaal Douaj heeft zich met 3o0 gendarmen ingescheept naar Mexico Eene boerenwoning te Hal op de clu e is door hetonweder m de asch gelegd Men wil te Brussel een congres van p dagogen houden Een panjsch dames comitt vmjdt zijne zorgen a I hetkleedea der araTikaansche zwarte burgers Horence de hoofd tad vanItalië telt 114 363 inwoners Te Aan de Redactie der Goudsche Couiui Er bestaat dezer dagen eeue zekere gretigheid naar feesten waarvan het wel zeer mag heeten appetii iiei t in siangtatt De trek daarnaar wordt als de gul igheid van den viaat die de spijs m iiet oog in de hand en in den mond tevens wil hebben Het eene vermaak is naauwelijks afgtloopen of men hunkert al weder nair het andere Uogten ue oude HoUandera Irinknjk Horuin oiiJcr tcund Vinganndi het beoogde doel 1 = het nivo enlc in omloop men il namelijk bij ïjpwje aandringpu im het koningrijk Italië te erkennen ondel luicht neming n ecnije reserve icrwijl het gouv erne iient van koning Victor Lminucl zica verbinden ou oin de onttroonde vorateu te pensioneren Beslechte sezondheidstoestand van kon ng I eopold geefthier fcl tof tot ge prtk Niet ten onre le btueert met dit ijn overlijden groote politieke gevo gen kan htbben Marseille Mci Pe algenjnscbe Moniteur an C de er bevit de keiztrli kc prochmitie nn de arabische bevolking waarii onder andfren het volgende gezegd wordt Toen de Frinsrhen 3j jaren geleden op den afrikaiiischen bo km ver chtnen kn uneu zij bier niet om ecne nitioialiteit te er nietieeii mi ir om de bevolking vrij te maken vin cene u V ei heugen e onderdrukking e niettegenstiande hebt gij uit onwil jP2en5 eene v reemde uprtm itie u e bevrijder I esticden Ik heb eerbied voor dit gevorl vm krijgshaftige vva iidigheid maar iij ziet dat God daaromtrent uitspra ik heeft gedain On ilernerpt u du am ie bc luiten der Voorzienigheid t ven al gij hebben ook uvve voorondci = moe hg tesen tmd geboden en toih i het peb okou dit uwe hervorming digteekeut v m den tijd hum er nedeilii iw profeet heeft gezegd dit God do mint cilt n wien hij wil Die magt kom ik ui u be ang uitoef en Ik heb u onherroepelijk verzekerd dat gij in het be il vin uwen giond zult blijven ik heb uwe volk üooficn geeeri ik heb uwe god dien t geëerbiedigd en lOg het ni j steed te locn om de veiraeerdering van uw welzijn e t du am nne in dwaling verk erende broederen hoe nood lottig eike nieuwe op t lud i en houdt het hun voor oogen dat tvvee mi hue 1 Vi ibitren met be fnd zijn tegen veertig mil locn Iianschen Ik betuig mijnen d ink aan de groote meerderheul nier sttrouwheid met toegeeft a in de riaJgevingen van het fiuatisine Reed ijt gij door roemrijke herinneringen en door de raagtisste belingen aan uet moederland verbonden zoowel al door de militure broeder e lap die met a in de Ivrim m 1 alle lu hm i en lu Weenen Mn De Oe teiie Lhisi he eitung deelt het volgen Ie ben t in Ie De regeling heeft elke diacu sie over het verleene 1 v in o injen atie e eii blee vijk nol tein als onbe tMnlnai vin de h md gewezen lUeen betreüende Liuen burg kin liarvan sprake zijii Hertog hrielrieh neeft aan het pruisische kabinet d volgende ertvlar i 5 toeje onden dat üe besluiten genomen door Ie ommis ie van b leden door hem al de grondil igen worden be ehouwd waarop eeiie tran ac ie tot stand kan komen welke echter onaaoselijk verbindeatl km geieht worden tenzij de Steuden der hertogdommen daarvan hunne goedkeuring hebben g eehn ken Jp voorstel der finaneiele commissie heeft de kamei van afgev 1 irdigden voor het budget v m minne 7 ldO sOO fiorij nen toegestaan in plaats van 9 309 440 11 gelijk door de regerim wa aangevraagd De wet op de middelen is aangenomen De taats uitgaven voor i ijö zijn bj lie wet vastge teld op j22 045 tj0 il en de inkom ten op ol4 9Üo 453 fl Dl middelen tot dekking van het geringe deficit zullen bij eene afzonderlijke wet worden a ingew ezen Het mini tene dat dag op dig ntderligen leed schijntzich te willen wreken op de pers De toestand onzer blaelenevenaart dien der parijsehe V er chdleiide bladen zijn voor korteren of langercn tijd geschor t V aartoe die onverbiddelijkestrengheid dien begrijpt hier niemand De opposiae kan nenop die wijze niet nioren men schrijft alleen wat ora igtiger terwijl het publiek zich zooeiinig veizet tegen deze onderdrukking dat elk ge chorst blid z lo eer in de chatting tijgt dathet zich daarn i in een dubbel aant I abonnen en mag verheugen BerllJIl Mei Men beweert dat het rapport dei lauds advocaten betreffende de am priken welke Pruisen kan maken op het lezit van slee w ijk Hol tem niet gunstig is voor de resenng ook ilic v in het huis Van eene gewoonlijk goed onderngte zijde wordt verzekerd dat de onderteekemiig van het h indel verdrag met lugeland aangegaan spoedig zal ge chieden De groote meerderheidder bonds tdten heeft zich reeds bereid verklaard om hetverdraï goed te keuren Er ontbreken slecht twee of due ledenvan den bond die hunne verklaiingen de wege nog niet hebbeningezonden t Vlei De minister van financiën heeft in de kamervin afgevaardicden eene memoiie oveigelegd betrekkelijk dendeenschcn oor og Hierin worden o i uiteengezet de beneeg elenenvan I ewapeai e interventie de ooilogsko ten orden gezegd Ie beloopeu 32 mdlioen thalei waarvan 14 mil o ijn betaald en 8 nog moeten verrekend worden Het beno digde geld is uit rijka schatkist genomen ötnnenlflnJr GOUDA 10 Mei Ter verkiezing van dieden voor de pro v staten waren gisteren ir gekomen 974 stembilletten waaronder heden bij de opening b eke 2 xU blanco te zijn zoodat de vercisohte meerderheid was 48i stemmen V crko en zijn J DROST V zn ie Moordrecht me 750 temmen M BISDOVI vv ViLIEi te Haastrecht met 711 stemmen mr A A in BEEGÏN IJZËNDOOIIN alhietl met 630 stemmen De meeste stemmen d laropvolgende be kwamen de hh O Baron van V assenaer Citwijck 335 Schuit van Ci tricum 27 P Schelling 13 stemmer Isog werden en kele stemmen op eenige andere personen uitgebragt De weede kitner der taten general heeft zatnrdag hetinternationale suikertiactaat na verdediging door de ministersvan buitenl ind che aken en vau financiën aangenomen met 44 tegen S temmen In de zitting v m maandag is de aceijnswet op de suikeiin hare voornaamste bepilingen door de tweede kamer bekracltigd daar de irtt 1 3 het beurag der behsting ook naardeverschiUende tv pen en voorts de wijze van heffing gedurendehet overgmgstijdperk wdirin het juiste bedrag der rendementndoor proefnemingen zullen worden geconstateerd bereid aacgenomen zijn en de di cussien reeds gevorderd zijn tot ar ó9 dus op nog eenige overgangaartikelen na de geheele vreIS afgehandeld De eenige discuss e weike meer bijzonder vermelding noodig maakt is die over irt 3 in verband met eetdaarop voorgesteld amendement v in den heer van kerkwijkdie mast de voorloopige regeling omtrent de accijnsheffiai een miiiimiim van opbrengst van 3 miUioen s jaars verzekerwdde hebben een amendement dat zeer ondersteund werddouden heer vm Bos e die meende dat door art 3 van het onwerp de belangen der schatkist nog ciet voldoende waregewaarborgd De minister heeft dit amendement eigentlijk Die bestreden maar het als onnocdig en overbodig g kenschetomdat hem irt 3 der wet voldoende voorkwam Die overb digheidwerd door anderen opgevat in dien zin dat de bepal van e n minimura hetwelk tie schatkist ook in het overgangtijdpcik voor dit de rendementen naar de definitieve proeveJgeregeld zouden zjn in allen geval zou ontv inaen met zugeheel overtollig en m allen geval onsehadelijk was Wedt e vülgei s irt 3 van het ontwerp hetzelfde bedrag ot meedeigeïnd dan zil het mendement met eens behoeven te eikeoWel beschouwd en vooral ook in verband tot de toelicht viu den heer van Rosse is het een amendement met betrei king tot de verzekeiing der be angen van de schatkiat pimini itriel que Ie ministre en het ver ohil over de naarderiiier dn as din ook zoo groot dat het amendement doorminster met bestieden maar als overtollig en door anderejzoo oveitollig al gt eel onschadelijk beschouwd met slecht eene stem meerderheid a ingenomen 27 tegen 2fa Zoodra detegenwoordige voorloopige rendementen zullen vervangen zi door de definitieve zal de geheele uitvoerpremie nu nog inal de contr icterende landen gelijkehjK voor eene poos behoudcD ervallen en zal de accijns door de b nnenlandsche consuma euiwerkelijk opgebragt geheel in de schatkist komen tot een bedra vn 4 2 i 5 millioen of volgens het rendement bedrag doorden heer van Bosse voor de mee t gebruikte nummers gesteldnog hooger klimmen In de zittiug van gisteren zijn de beraadslagingen orebovengenoemd wetsontwerp ten einde geurigt en is het aatgenomen met 44 tegen G stemmen Daarna zijn de beraadslagingen a ingevangen over de wet ontwerpen tot vaststelling derreglementen op het beleid der regering m de kolonie SuriniB en Curacio Is aar men verneemt is aan de hh Swaan en van Hevningeu concessie verleend voor den aanleg van eene haven tsSchevemngen en van een poorvveg van daar langs Utrechtmet een zijtak nair Le den en verder langs Amersfoort en Deventer naar Vlmelo en van Amsterdam langs Weesp ea Hilversum naar Amersfoort Men cunjft uit Hardenberg van 7 dezer nadat in devorige week alle turfmakers aan de Dedemsvaart met meerwilden werken dan tegen verhooging van 10 eenten arbeidsloonper roede en zelfs eenige zoogenaamde bovenlanders geretourneerd zijn is thans tegen verhoogmg van 5 centen de vredejhersteld en zijn de werkzaamheden door de meest n hervat Uit Almkcik bengt men van 7 mei m het land vaijAltena vond m de laat te dagen het vlas vlugge koopers vooiva te prijzen 32 tot 42 stuivrs was veel handel In zaaigaat nict om de prij i echter CO i SO stuiver Gorinchem 8 Mei Ofschi het n een paar nachten iet vorige v eek voor den tijd v vj het jaar v rij steri gevroren heeft zoo schijnt daardoor weinig of geene schade te zijn veroorzaakt De vruchtboomen waarvan de vroege appelenen peren al inede de steenvruchten ree Is uitgebloeid hebben staan overheerlijK gezet en vol De wijngaarden beloven dit j ar neder eenen ovi rvloedigen oogst Hoogstw rsehijnlijk leeft de warme en zeer drooge april daaraan veel toegebragt aangezien de wijn gaard in den zoogenaamc en druiptijd slech tegen vochtig weder bestand 13 en daardoor dan veel lijdt Dt vroege aardappelen staan over het a gemeen zoo gunstig te vePe dat vele bmueii veertien das n zuilen beginnen te bloeijen Alle late aardappelen soorten eboeu reeds een krachtvol lanzieo en de nachtvorst schijnt ook daaraan geene noemenswaardige chade te hebben toegebragt Bijaldien de reg n m de vorige week overvloe liger ware gevallen zoude meu ui dezen waard reeds algemeen ra t het zaaijen van den henmp zijn aangevangen doch daar de opslag van dit zaad bij droog weder hoogst ongel jfc pints heeft zoo stelt men het z i iijen van dag tot d g ui in de hoop op meerderen regen die voor wei en hooi anden col zeer gcnenscht wordt Intusschen kvert de melkenj zeer veel zu vel en de prijzen die middelmatig zijn acht men voor den veehouder minstens voldoende De opbrengst der hooil inden die nog zeer onzeker is schijnt bij tijdigen regen goed te zullen wezen alth in het gi is der hooilanden stiat ligt fij 1 en mal ch Naar one genomen informatien is ook de toestand van den veest ipel uitinjiitend Boskoop 1 Mei Gisteren v eid hier aangevoeld het lijk van den onder de gemeente Muiden verdronken St hipper C S Zijn zoontje uit het water wilknie redden is hj zelf het slagtoffer zijner ouderlijke liefde gen orden Lene hoog zvv ingere weduwe met drie hulpbehoevende kinderen verliezen m hem een brpaf ech genoot en vadei Laat tl zondag is het koffijhuis Pi Intrintibus ilhiermet ecne soiree mu icale voor het publiek geopend De bezoeken van vreemdelingen hebben reed wede eenaanvang genomen Ingezonden Gemengde Bcriii teii ua zeer til en afgetrokken en huiselijk wezen niemaud dic on ea iandiard uog daarvin za b chuldigen Inddstrte hnd bcuw kuutei en weieuöLhap mstf i n eii het n l ihe ne feesten hebben de diuc etc d irbj met te e tie en lïj de eerote gelegenheid zal ik het er op unle tu dit het een of ander ronder iets vau dieu a trd üi Ie gevierd hetgeen iL dan lis ecne zeld aamhei 1 en uitzondtrin den liude hoop bekend te mikeu ten ein Ie men ie i het ou ie volksliedje pret pret altijd pret ao met ioo gUd w ur u van de gro k uderen IJ zouden t iets minder tegen hebben indien illeen zij dit deden v ien het na r 2 k n en ziu en voe ueen men daarin iiair die kan en t ride giag meu dt vMj htid ea hetgeen be idiut ISu ben ik wei bL or 1 da he een en luder uog al zil vergeten worden bij r tttb e iiu die op h en is eu die op ich zelv niei ongcgroi l en jipi il u lieKen eene teea leiing uairnair m u rct ia uitziet en uiuvoormeu toebeieid t tn m i kt Grij begrijpt dit ik het iteiloo ft cat bc loei de hL ienking van de tgepnal door de veibou l mi n Ih dcn vo r yftig jaren behaald m een btryd l e e ei e x niwgi f en i de kans higchcljk tuud n die ten liitsle gebiedt Wat dit lav au en die ostentatie in het etl e l 20e Is heeften a eft weet ik w 1 ir lijk niLt Het m vtrjorait t etnroea die duiis ia eu w irm iiouifre dviih il w i bfüjiaii Men i zjn tl tuint vi len o i e 1 i ll f tt hi iniu kr wakker ge tre len leu u tcu f it tiLrd t ken r du en lenkrachtvuUe leven eii ie 1 werden s irt eu eil ndt uve even 1 Ju f dcu louu o ei mi lu lu vtid ge ri t etn feit d it n rartiJeie ij len ce e cn t II jor ue nun clii ei l m z heetei oeib ne itJer het wttig pi ende bc c f itl ke Kmibiilatte hier en d r e 1 i 1 e n tk It tiotlMen zü üvtr liiikri k ttiu niert a ge m i 1 h ni t outbrekcn Lene schuitrjj tL Itorui l lOot ee 1 in ekeerdtu keel Heelt htt tegeuwoor i 2 1 t luom zich diirdocr gekrenkt te oc tn 11 Ijkti eu bcleetdt 1 bcj ei ing ver li 1 1 ü ttckt en Zou d it n t nio cn Ik l i i koming met harie ruwlind te Uit 1 im een en ander t tt u len hoozeu m deu j 1 deu zoodanig iniui e dat d ze Ll r 1 ke en oor een j md de U las w it kr r eu onder eer te en rai Lliien lU het cli e vu n ia t L n overigen w irop ik m gtcicii dee e r ue waar het ais te verdedigmg van vnjlieid tn volksbe ii i c jo ebloedige lauweren toeh vormen ee Lc j n icken iiiPathoop Men verhei g zich dan inr mbljQachap ZIJ eene eui tiiie en wcemoeligt d en de aanlei img b+rookt Onze let tv ie ng ccwaarvm vriend en tegeu amier mig t uir e beleedigenda voor anderen hctlt Het n ie gfwerk vvairvooi men kw lejon en looi L ipj f A erschoon mijn toon eu euke e uitiiaM Ui nmij am de h md segeven door de e w idl ir de zaïk schjnt te walen behii f Kühl axjebtacM ito sic tl in 1 lat j t i eil chin en e en Leu p u kop m i u 1 ste als ZIJ mm trekken Vergadering van 6 a Gemeenteraad l t IJl 7atii dij l t oui z lie r in t o rn Te cnwoorüij de P dLCra e ii K i Duü ktver Pr uco B chier Bn trdi v Gli nep van il De I otnlen vin het vtrhandLlde m l ve jl Uioudc u j april 3I orden goedgnkeuid lns elijks woidt sotd tkeu d d ickLiiustu vera uu 1 heida Loniini le over l Oi slu tt dL oordcLl met l uh ai s ul lu cl oniLU jude dL lekn i ti vl aü u id c ai U het b t dti nj shui3 voor kindLrcu viu it c Ui o i den schuttLi mal alku ovtr 1 G4 MJidn l tvtL t 1 m handen dti hn 1 Lni Lra a 1 l Sti i Ilu d e der hh Ken per Piilc lii I nM ter tiUL a t j i j 1 de t j taid van vci ilkiidL ci j 1 üvl ISb l v oi 1 n Cl i ie op de = t ttTf te i