Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1865

op verzoek wordt eervol ontslag verleend aan den heer Hoytitk hulponderwijzer aan de tusschenschool Aan de orde is een berigt van B en W dat na aanvankelijk aangewende poging om de haardasch te verpachten op gisteren bij eene herverpachting door dea hoogsten inschrijver niet meer dan ƒ 110 en zulks oor slechts 3 jaren door den hr G J Klooa te Rotterdam is geboden ii en V hoezeer de som gering is zijn van meeniug dat in de gegeten omstandigheden men de aangeboden som moet aannemen a eene korte discussie vereenigt de raad zich met het voorstel van B en AV naania de opeobart zitting wordt gesiuten en de raad gedurende korten tijd met gesloten deuren beraadslaagt Burgerlijke Stand GOUDA Gfbokïn 5 Mei Gerrit ouders G van den End ph C E Schouten Hubertns ouders A Gerretsen en N Mansvelder 6 Johanna Zondag 14 Mei Maria ouders J Reurings en A vaa Waas Maria Johanna ouders C Bergmau en J C Bezem 7 Albertns Theodoras Tohannes oadera P W J van Luenen en A Mastwijk Dirk Hermanus otidTS C Thiin en A van d r Lindt 8 Poulus ouders A Httsselson en M Grnil Overleden 5 Mei M de Langen 10 d C M de Jong 1 j 6 C Kok 17 j H van Soest 18 d 7 3 de Vroom 9 j 8 m 1863 GOUDSCHE COURANT SCHOONHOVEN Ingeschreven van 28 April tot en met 5 Mei 1865 OvEBLEDEN J M H Klarenbcek 5 j L H Gaillard 12 d C Har r g 18 d J HoUebeek 18 m C Hoogenuoorn 5 m M Schippers 3Ö j echtgenoote van D Klip C Nobel 64 i A A echtgenoot an £ van Dam Kooiman Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D nO 60 ADVERTENTIEN Voor de ondervonden blijken van deelneming bij onze 25jarige Echtvereeniging betuigen wij onzen hartelijken dank C HOOGEXBOOM GoL D C HOOGENBOOII Mei 1865 van RLÜIJVE Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden van ons eeuig geliefd zoontje WILLEM HEKMAXrS HE DEIKUS betuigen wij onzen hartelijken dank H BEGEEE D W BEGEER VUÜRENS Gouda 9 Mei 1SG5 Voor de vele beivijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijn Behuwd Broeder den Heer M G G tan BUTTINGHA WICHERS betuigt ondergeteekende ook namens zijne Echtgenoote zijnen opregten dank W WERNINK Wie nil niet gaarne zijne haren zoo lang mogelijk in hare oorspronkelijke kleur glans en schoonheid bewaren VVie schrikt niet bij de ontdekking dat zijne haren beginnen uit te vallen en ziet angstig om naar een middel om het tweeledig doel te lier iken of liever wie staat niet verlegen om eene keus te doen uit de talrijke Pomades Haar Olien enz die dagelijks worden aangeboden Hoewel nog niet lang bekend is er evenwel onder den naam van Oud Carthagena s BEHGPLA M TEN OLIE cere Haarolie in den handel gebragt die zich door vele vooraf genomene proeven als een krachtig geneesmiddel heeft doen kennen tegen het vroegtijdig uitvallen en grijs worden van het haar zondereenige schadelijke minerale zelfstandigheid die veeltijds een langzaam maar zeker werkend vergif voor het haar is verlevendigt het fle verdroogende haarwortels doet deze op nieuw ontkiemen en houdt het uitvallen der verzwakte haren tegen zoof t het eeu probaat middel is tegen vroegtjjuige kaalhoofdigheid en grijsheid Hetzelve is a 60 cents per Fleschje verkrijgbaar aan het Hoofd Depot te Delft bijA BREETVELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER iJorter affi Westewagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS te JFoerden A PKIXS Zevenfmizen W BASES Gorir diern A D LIVEU Dordrecht A J T D BERKHOF VtrecU El meer bekende depots in ons Rijk ONTVANGEN SELTERSER WATER op heele en halve Kniiken vuUiiig 1865 K C Jonker Turfsingel De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geëerden Stadgenopten te berigten dat hij ais dépóthoudsr van de Heeren WOLTERS en JONKER te Aimterdam heeft ontvangen zeer geurige en wa terhoudende THEEËN tot alle prijzen 7an af ƒ 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons ia pakjes van i j en 5 ons terwijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H W M Steevens Jiunket Bakker Hoogstraat Gouda De ondergeteekende in Garen Band Sayetten en witte Goedelen heeft deeer te berigten dal zij haren Winkel geheel heeft ingerigt voor het maken enleveren van volledige LUIJERMANSEN en een grootc voorraad is ook bijhaar in gereedheid van alles wat daarvoorbenoodigd is D BRTKDé Markt Wijk A n 140 Iemand zag zich gaarne geplaatst als MEIDHUISHOÜDSTER bij een eenig Heer of Jufvrouw of bij bejaarde menschen Zij is van goede getuigschriften voorzien Reflecterenden adresseren zich bij de Boekhandelaar J VAN BENTUM en Zoon te GOUDA met franco brieven onder Letter A I De ondergeteekende neemt bij deze beleefdelijk de vrijheid om zich bij zijne geëerde Stadgenooten en in de omstreken aan te bevelen al SOHATTSR van roerende Goederen M van Dantzig Turfmarkt Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan d contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o q per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a462 jj ƒ per kan 53 cents inl BRANDEWIJN 462 io o per Kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 Mei 1865 WEER ONTTANGEH VOOR VIJF GULDEN ontvangt men in den BOEKHANDEL van B L van DAM te Kampen een keurigen magonijhouten STÉRÉOSCOOP met vijf en twintig fijne Stéréoscoop platen Brieven franco Tevens voorhanden eene mime sortering plaatjes van 15 20 25 30 35 40 4ö 50 55 60 65 70 en 75 Cents per stuk waaronder fljne glazen transparents Mede te verkrijgen in de onderstaande depots Assen bij J O van Houten Gouda bij A Brinkman Groningen bijH W van der Kamp Goes bij F Kleeuwens Zoon Purmerend bij L G Post Aanvragen om depot franco Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 9 Mei Laagste koers 96 H4V8 46V8 96 83 SSVs 937 6 84 6 190 6lVs SlVs 791 8 657 6 69ï i6 60 8 48 = I8V2 61 8 68V8 68V 6 i 2413 Hoogste koer 62 86V16 I144V8 39 pCt Ned w sch 2V3I dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2Vj Spanje obl 21 1 Portugal obl 3 Rusl obl H 6 dO 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Londl862 5 d Amst 1864 5 dO Amst l860 4Vs Aand spoorw ƒ 1 Oost Metall 5 pCtjdito dito 21 d renteAmst 5 d nat 1854 5 d inzilv 1864 Italië Amst 6 Turk binn 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 6 d 1881 6 a 0 1882 6 Mexico 1851 3 Geblevei koers 62 144V8 38 Vl 937i jl90Vj 61V8 3IV4 65Vh 70 49V8 931 2 65V 5 49Vj 18 = 68V 68V16 25 CORRESPONDENTIE Het verzoek van B is niet vatbaar voor gnu stige beschikking Boekarnkkerij van A BRINKMAN De prijs per drie maanden i9 i franco p post 2 25 Oe inzending der Ailverteatien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda gezien 1 de Wet op de Schutterijen van den 11 April 1327 Staatsblad n 17 alsmede de Reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21 Maart 1828 a 6 In aanmerking nemende d it het tijdstip genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot liet inschrijven voor de schutterlijke dienst Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis ie gevei dat een ieder iu de termen der Wet vallende verpligt is zic h voorde DIENSTDOENDE Sf HUTTERIJ te doen inschrijven Dat tot de inschrijving zitting zal worden gehouden in het BAADHE IS dezer Gemeente op Maandag den 22 Mei aanstaande van des voormijdugs tien tot des namiddags cóu ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschre cne veipligting de navolgende bepalingen en voorschriften behelst Art 1 leder Ingezeten van het Rijk die op dea 1 Ja nuarij van elk jaar zijn 25 jaar zal üjn ingetreden en zijn 34 = = niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingendezer Wet daartoe opgeroepen nde verpligt wezen de schu iterlijke dienst uit te oefenen j Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing 1 dezer wet oeschouud 1 a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verbli f houdende h Alle Vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aar den dag gelegd heizij door eene uitürukkelijke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte be rekkiug gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als etn bewijs van het voorneraen om zich iu dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar vóór den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Juauarij van het jaar hun 25 jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder ondersciieicl of zij vermeenen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich bij het bestuur der gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven RT 7 Zij die n meer dan eene gemeente hun gp oou verblijf houden of den zetel van hr n vermogen nefabua gevestigd zullen tot de Inschrijving verpligt zjju binnen die gemeente alwaar eene dienstuoenf j Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen beslaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in di gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Aai S Die van hunnen ouderdom geea voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur wurdeu ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevjegdheid v n den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdim nader te doen blijken Wordende dientengevolge alle ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke den eersten Januarij 11 hun 25 = jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 1839 mitsgaders de zoodanigen tusschen de is4 en 35 jaren oud v clke sedert de laatst getlane oproeping in dato 4 Mei 1864 zich alhier met der woon liebbeu gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden df g on A uren en op de plaats ter inschr jving bepaald aan te meiden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten De prij dvertenti i van één tot zes regels met lUucgrip van htt zegel s bö Cc voor eiken regel daarbo en lU Cent Buitengewone letters wo dcn be kend aaar plaatsruimte nalatig zijn niet te min van wegen het gemeeute bestuur ambtshalve worden ing hreven en bovendien door den SchultersRiiad worden verwezen tot eene seldboete terwijl dezulken ZONDEK LOTING bij de SCHUTTERl uliei worden ingelijfd indien bet zal blij ci dat er tijdens de venuimde in schrijving geene redenen let uitsluiting of vnjstellin te hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de inschr jvir g moeten voldoen verwitiij d dat ziJ bij gemelde iaschnjvii i moeten overleggen hun bewijs van Geboore zu lenje z ear zjo verre zij Jhier geboren zijn zich te dien einde rcueten vervoegen op de Secretarie dezer gemeente op M ANDAG den 16 Mei aanstaande van des voormidUags tien tot des namiddags één ure En zullen zij tevens verpligt zijn bij inschrijviug op te geven hun naam en vooriitiam de stiaat de wijk eti het nummer van het huis hun beroep benevens dat hunr er ouders alsmede sedert wanneer zij Ingezetenen dizer gemeente geweest zijn Gouda den 5 Mei 1SG5 BrBGEME sïEK eu Wetholders voornoemd De Secretaris De Biirge iwsfer V BERGEN IJZENDOORN DROOGLEEVER FORTUIJN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDER van Gwda brengenter kennis van de Ingezetenen d it ter voldoening a ii art r 9der Wet an den 4 Julij IS öO Sta U blad n S7 afschriftenvan de Processen Verbaal betreflendc de benoeming van uneleden van de Provinc ale Staten beJoeld L j de tirtikelen 5 en 67 dier Wet zijn aangeplakt eu zulks atin den ingang v ü de groote Kt V iniat bn de Markt alsmece dat gelijke afschriftenop de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar d ar ninzage kan worden genomen op lederen werkdag van desmorgens tien tot des nami idags één tire Gotida den 12 dei liö5 BrRGEMEESIEE en Wltiiocüf ks voc or d De Secretaris De Bunje enter DROOGLEEVER FORTUIJN v BEKGEN IJZIINDOORN Overzist GOUDA den 13 Mei De berigten uit Amerika blijven voortdurend guiisiiï i iiden De minister Seward begiut te herstellen De n t=le rbenden van het zuiden capitularen De mourien ur van Lilcj o is cinffekomen en men heeft om elke uitbi rsiig der volkswoede te voorkomen liet lijk in ali siihe begraven Fi kele ineutrpligtigen zijn gevanpen en het schijnt meer en meer te oLjieii dat er een complot bestond Inttisschen blijft alles rustig eu men begiut reeds enorme sommen op de kri gsi i iven ts beiuinigen Sherman ziet ztjnc huUvlcUx ij e jfgtkeurd hij = v aarscliijulijk beter krijgstn erste dan diplom wf u tnt lij i te ver in het toegeven Het was JetiVrsou Divis nog itu i iz iukt te ontkomen en het is te vree eu d it liij den uoordpi jiieu in handen zal vallen Beter ware he dat hij 0ii Mim wai t de volkswoede tegen hem mogt matiging eu men clielnkheid doen vergeten Tot nu moet men erkennen dat geen wratkzucUt de gemoederen beheerscht de ojigcwondenheid al spoedig bed iren en de herstelde unie zal op vaste grondslagen gevestigd en bloei erhnogeu van het land der vrijheid Italic bc reedt den weg der onderhandeling maar de Italianen zijn le en elke concessie aan E me Nog altijd is het geheel onzeker ut de zending v iu Vege i ol eeuig re ulta it heeft geleid De groote kwestie der italiaauaciie eenheid zal I niet door woorden afgedaan worden maar de tijd der beslissing I is nog niet daar