Goudsche Courant, zondag 14 mei 1865

In Pruisen is dkc hoop op thikkiug vervlogen de regering volhardt in hire verblinding en de lertegennoordigmg in on bcivYi Lca porpiiatand De ooatennjksche veriegcu ordyers begrijpen te regt dat bezuiniging volstrekt noolMkelijk i en men vleit zich dat de regering buigen iA voor den m1 de volks De hessen darinstadtsche eerste minister von Dalwigk heeft den m het verleden jaar door de kamer geiveigerden verkoop van stailsdomein aan den bisschop v in Miinz toch tot stand gebragt en nu heeft eene gioote meerderheid den ongehoorzamen taatsdien lar m stait vin besühuldiguig gesteld Duitscnland ont iakt Imgiiiin en het is ie voorzien dat de constitutieu weldra meer dm een stuk pipier zuilen zijn Sp inje en Griekenhud gaau nieuw woelingen te gemoet Portugal zal nog eens mdeie min ster krijgen In hngehnd begint men p rtij te kiezon voor het notrden o schoon zoo veien meer gestemJ schenen voor het zuiden Napoleon doet ons denken aan zijn groo en oom die m Egvpie muzelman nis hij beproeft het onmogelijke als hij Arabieren üoorvvcordei wil i gen Het bevalt hem in Algerie en hj chijnt geru t over den loop der zaken in Europa Toch km niemand voorzien hoe een vonk in het kruid k lo vallen en hoe ongedaclite toevillen de beste berekeningen op eens doen fdieii öuttenlanö Londen 8 Mei Bengteu uit Nen iork van den 27 melden het volgen e I t moordemar van den president Lincoln neid he g veivol rd docr policie igenlen onder bevel vanden kolonel jlme m de moerisstreken van St Marie aan de oever v i den Kappihinnock Men had zijn sp or gevolgd tot am eh eve v n Barker na inn hij zich met zijn mede pligtiïe Hirrold veiborgen 1 leld Beiden naren tot lau de t uiden gen ipend en men nas geaoodzaakt de schuur in brand te teken om hen mu buten te drijven Beiden neri cn gevan 11 mnr B olh eer nadit hij door een kogel midden in Ie b rat getrolfen n = hij li rt bijna onmid ellijk Pc lunes bev it en hngen Lrief van Booth den moordenaar van den pre d nt Lincoln De brief wis door Booth m handen gp teld ïir z jn oon iroe Ier Cl irke te Philadelphia en zorgvuldig verzegell lerv ijl Bootl te kennen gegeven had dal hij pipieren van n mde bev ttte Ni het bekend nor en oer nnisdiid had Clirke hem geopena en in handen dci po tie geste d 10 Alei De Belgian heeft berigten aangebragt uitNew lork vm 2J aprü des nainiddigs Beriï en m tie e gelegenheid ontvangen meldendat e giiiprirtl Jolmston zich den 2C =i met zijne geheele legerm igt i u bheiman heeft overgegeven op dezeifaevoornaird n als Lee Jefferson üavis is m Zuid Car ina aangekomen De minister van oorlog Stinton beeft eene aanzienlijke vermindering op de militaire uitgaven bevolen In de zitting vm het huis der gemeenten is uedT be raadlaagd over h t bekende voorstel van den heer Baines trekkende om eei e uiibreidiug aan het stemregt te geven doorden cenus vn£i0op£6te verminderen De ministerVan binnenl ziken die bij de voortdurende ongesteldheid vanlord Palmerston hel woord namens het kabinet voerue v rklnrde dit hij en zijne amblgenooten voor de tweede lezingicr wet zouden stemmen omdat zij zich vereenigden met haar beginsel ei met deu heer Baines eene ui breiding van het emregt m de steden waa door een aanmerkelijk deel der irbeideude volk kli e in het kiezerscollegie opgenomen zou norJen nuttig en noodig achtten mair zij wilden met geacht Torden diarmede de door den hee Biines voorgedragen nij zigmg goed te euren Hij verkliarde verder dat het gouvernement geen bepaald plmviu parleraentshervormmg had maar zicS aieu tanga lilde hel oordeel n ilde vTj houden om vervolgens te njelen zoo als ce omstandigheden het algemeen belang en de neu ch der natie welke aldri bij le ilgemeene verkieziugc 1 zou oliiken zouden aan de hand doen De leer Israeli het hoofd der cou erva ieve pirtij achtte de V r r eatelde v ij igin geheel onüoelm itig en ontoereikend tot negnemmg der gebrekpn in s lends represen atieve instellingen Hij naarscnunde dringend f gen het invoeren de democratische begrippen in de eng lsche staathuishouding Ook door on ifhaukelijke den v n liberale denkwijze WtrJ het voc otel ontoereikend en ondoelmuig geacht en ten laatste is met 2 8 tegen 211 s emmen beslote i hetzelve met tot een underuerp vin nadere discu sie te miLen Berigten u f Nen lork van 29 ipril melden dat degen raal Graf het verzoek van de hind heeft gewezen dathem gedaan nas om aan Jeffer on Davis en de ande e hoofdender zuidelijken iranestie te verleenen en hnn te vergunnen net lind te veihleii olgcns de N w lork Herald betreft de ca pitulatie met Johnston gesloten al de legers vau lennessee Noord arolma Georgia en Florida met 66 generaals De e gei itdeelingen van Kirby Smith en Tajlor vertegenwoordigen thans de geheele stnjdmaït van het zuiden Taj or is bereid te capituleren Jefferson Davis heeft met eenige zijner lotgenoo n Zuid Carolina bereikt men verv acht dat hij gevangen genom n zal worden alvorers hij den Mississippi oversteekt De kamer van koophandel te New York protesteert tegen het in beslag nemen vm particulier eigendom m de zuidelijke staten wanneer de betrokken personen aan de unie den eed van getrouw I iti ggen De gevangenen worden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten Parijs 10 Mei De washing nsche correspondent van de igence Hivas meldt het volgende De heer Seward was in zoover hersteld dat hij reeds eenmaal in een rijtuig had ku nen uitgnn De toestand vin zijn zoon Frederik nordt beter De generaal Grant die den H te Ealeigh is aangekomen pf Sheriran de h nsping der regeling overgebragt negens v enkomst door hem met Johnston gesloten aan nien da diijk IS kennis gegeven dit het gouvernement de ratificatie veiger met bijroeging dat de civiele aangelegenheoen niet behandeld kunnen worJer m conventie tusschen militaire be velhebbers De Leei Stanton heeft m eene depêche aan de bevelhebbers der verschillende legers van de afkeuring der handelingen vau Sherman door het gouvc nement kennis gegever met last om in het vervolg aan geen bevel te gehoorzamen dat genoemde bevelhebber mogt geven Weenen lO Mei nj algemeen is men van gevoelen dat ie oostenrijksche regering het budgpt zal goedkeuren gelijk het door het huis der afgevaardigden is gewijzigd Bij den seduchten brind welke voor koi en tijd Admontin Stierm irken heeft geteisterd is de benedictijner abdv lidairinsgelijks eene prooi der vlimmen gen o den Deze abdy wasm menig opzigt eei de merknaardigste gebouwen in geheelStiermarken zij had 11 SO ramen 6 timen m en om hetklooter het was het rijkste geestelijke eesticht des lands en bevatteeen zeldzamen schat boeken e handschriften de bibliotheektelde ongpveer 80 Ü00 deelen en onder deze b vonden zich 900 incuudbclen en meer dan 1000 handschriften om hunnezeldzaamheid of om andere redenen hoogst merkwaardig Aiade vereecigde pogingen der kloosteruewoners n de van elderstoegesnelde menigte is het gelukt de bibliotheek t n de verzamelingen van verschillenden aard bijna geheel te reddenten 20til personen bewoners van de abdij zijn bij den brandomgekomen Het gebouw is een puinhoop gen orden 11 Mei De Abendpost constateert dat de onderhandshngen die tegenwoordig tussohen Turijn en Eome plaats hebben alleen kerkelijke aangelegenheden bLtreffen De geruchten datOostenrijks gezant Rome aan die onderh ndelingen deelneent behoeven zegt hf t olad naaunelijks wederlegd te worden Berlyn ll Mei De Frov Corr analyseert de memorie van welke de voordrigt betreffende Ie oorlogskosten vergezeld giat De regerin geeft in die memorie het vertrounc te kennen dit hire handelwijze met de meening d lands overeenstemt Zij 13 over uigd dat de inlijving de doelmatigste oploss ng zoo voor Pruisen als voor Dui schlind en de hertogüommen nare doch acht die met het oog op de groote financieit offers niet zoo dringend noodig in s lauds belang dat men onder al e omstandigheden naar de veinezentlijkiug moest streven zonder te letten op het behoud van den vrede De reeering gelooft eht aan de eischen in de depêche van 22 febr gesteld ondei alle omstanaighpden te moeten vasthouden en meent dit de voorloopige toestand moct voortduren tot men verzekerd zij dat daaraan zal voldaan norden De regering zal m de wenscnen van de bevolking der hertogdoni aen zoo dra die door eene vertegenvvooidiging zijn uitgesproken een behngrijk element voor haar eigen besluit vinden Een ander irtikel van genoemd blad spreekt van parlemen taire bmdeloosheid en zegt d t het hoog tijd is aan het schreeuwend misbruik ten eind e maken en da men m vertrouwen dat de regering hire zorg aan die taak nijdt De Kieler Zeitung deelt het volgende mede omtr nt desterkte der pruisische troepen m de Elbe hertogdommen Dieder infanterie is 12 090 mm de cavallene 1500 man Betreffende de oostenrijksehe troepen berigt men dat de sterkte isrespectief 5090 eu 400 man uilm ikende een totaal van 17 18rman infanterie en 1900 ro n cavallene Uit Flensburg nordt gemeld dat ten gevolge van hetonderzoek ingesteld tegen de onderteekenairs van het ac resaan keizer Nipoleon vijf personen v egens pogmg tot lm r raad en verleiding daartoe veroordeeld zijn tot een half larvestingstraf en in de kosten twee tot 2 maanden g augenisstraf en m de kosten terwijl e n met veroordeeling in dekosten is vrijgesproken Öinnenlttnïï GOUDA 13 Mei De benoeming van den heer IJzendoom lot lid der provmcnle staten hee een zeer aaugenamen indruk gemaakt Op iich zelve betcekent het zooveel niet dat de man vap algemeen erkende bekwaamheid die om zijn edel kankter door allen geacht en bemind v ordt in het district zijner inwoning zich geroepen ziet tot den vooistand der provinciale belangen dat hg eene groote meerderheid verkrijgt op een geheel vreemd en onbekend persoon maarnij naren reeds gewoon overstemd te worden m ons distnct door eene meerderheid die trouwelooze inblazingen volgt en gereed is ook den onbeduidendsten reictioiiair iin te nemen op de aanwijzing vau nel bekende eden zoo dit het eene neikome verrassing is de door velen betwiifelde zekerliti 1 te verkrijgen dit de meerderheid der kiezers geen lijJe ijke nerktuigen zijn en zelfstandig kunnen hindelen als zij gewezen oiden op een bekend man Zijn beulen onbekend dan gelden andere gronden en velen geven de voorkeui i ui al n it groen f gioemohtig is maar nu vfist men me men koos en neinigeii lieten zieh misleiden Het nas dan ook onder algemeene toejuiching der geheele bevolking dit dondc dig a ond iin het nieuw beuopi de lid der staten van Zuid Holland eene eieu ide met fakkelliclit nerd ge bragt door het hoornmu iekcorps van liet 4 regiment mfmtene Morg r zondig middag te la j uur hoorn muziek vauhet 4 reg infanterie m het park lot lid V m de tweede kamer der stiten geuenal voorhet kiesdistrict HiarLm is met 757 stemmen herkozpü deluitenant genend van Malken Onmiddellijk na de ainneming der suiker accijnsnet isceu n et minder belangrijk wets ontnerp in behandeling gekomen het ne t mdisch regerings reglement dit be aid sc ujnt omonze nest Indische bezittigen na de neldiid der emmcipitie tot eifontwikkeliiig en krichtigen bloei op te voeren l1 hebben twee spreker de heeren V van Goltstein en V mtgensden stip te stout ic dooriistend te libenal geschetst juist opgrond V in de nog zoo groote ichterlijkheid dezer kolomen mairJe tijd Is n g niet zoo verre af dat men datzelfde van Nederhiid evenzeer beweerde en zijne bevolking noch rijp noihvubiar achtte voor stiitkui dige hervorming En nu moge men me het oog op vvezentlijk ver chil vm toestand het nog metzoo gaaf eens zijn over de mite van toepissing bij goed geleide en krachtig bevorderde immigratie bij eenigp meerderebelangstelling vm de hui ziiteii ie lo enaren ken Suriname eene clioone toekomst te gejici gi n v niop meer speciail deheer Dirks wees en nij herinneren d aiby dat er eei rapportvan den gnaf vin den Bosch bestait voor de instelling vin Java s cultuurstelsel naarbij het productief vermogen v in onzev est Indische bezittingen on m lig prooter ncrdt geschat danddt onzer oost indisohe bezittingen D larvan ook p irtij te trekken dainan den stoot te geven onder de hoede v m vrijgevigeInstellingen ziedaar wit oi s volk ook in die kolomen te doenstiat En daarom weg met pirtijsehip er partijtwisten waarer voor het levend geslacht en voor len nakomeling nog ooveel in harmonie te doen is In de zitting van ue tweede kimer van woensdag zijn Ie algemeene beraadslagingen voortgezet over het reglement oplet beleid der regering in de kolome Suriuime Door de hhHochussen J K van Goltstein Gulje en Mijer zijn onderscheidene bedenkingen dairtegen mgebragt die door den heerKappeyne vau Je Coppello en deu minister van kolomen werden wederlegd L it de mededeeliugen van den minister bleek dat sedert 1840 het bedrag van de subsidien door het moederland aan a niet alleen uit de phnugien maar ook uit hei bebounen van I Upine stukken g nd door hen die zic i daar als kolonisten 1 stigeii 1 regeringswege zou geen voorstel gedain norden om van staatsnege immiïratie te doen plaits viadeu In de zitting vm donderuag zijn de algemeene beraadB slagingen over het west indisch regerings reglement afgeloopen d artikels 3 tot 10 reglement Sunnime a ingenomen H In de bijeenkomst van gisteren ziju de beriadslagingen P er de afzo iderlijke artt voortgezet mair nog nietten einde ebragt Men is gevorderd tot art X06 eu z l de d seussie ieden oortzetten De calvii istische predikanten der vrije schitscne kerk bbeu in hun klem land eene agitatie bevorderd tegen d oderae goddeloosheid tegen de ongeloovige pers en i gen de directeuren vin aa spoon egen allen sibbathschenners zro als ZIJ zeggen De agitatie die van den preekstoel a ingebi izen werd heeft een zeker succes grh Tnee honderd petities zijn er in verschillende kerkekamers ui publieke veieenigingen geteekend De admimstritie van de North Britisch Eailn ij heeft zich genoodziakt gezien hiir za ik te bep eiten m eene brochure en diarin te verklaren dit het hiir onmogelijk fis de circu latie tegen te houden ju st op di eu dit zij het drukst ms het haar onmogelijk nas om de pissigiprs en goede en ireinei preces om elf uur negen en vijftig minuten ziturdiss avonds te laien stilhouden dit zij het ilgemeen publiek repie onterende geen concessie doen kon am eene fractie der gemeenschap dit de petitionarissen en hunne vrienden zou hgs mair t huis moesten blijven oradit zij dit ds eene zonde beschouwden en dat il wit de compignie doen kou om hun genoegen te geven diirm alleen bestond dit zij op de piedikuren geene treinen zouden hten loofen AmmerStol 12 Mei Alhier zijn i n ziturdig 6 de er tot heden gevangen 9 zumen vm 14 ot 24 ii n ponden nairvan de piijs geweest is ƒ O sO a ƒ 1 eu ruim 1 lOÜ elften naarvan de prijs geviriierd heeft tu scl en 4 i 00 ets per stuk bij partijen Gcoiengde Berl tcn Men zal eene oiiderzLC=che tel f iaatiiie aankg u tu htii 1 o iib v en Suez Ie Dar istad h bb n de vert tiiwooidigtrs b lot u o i d nmmiaterpresidtnt Ddh i h iq staat au b buM ii g tt = 1 11 u Dt kon rip an Zwedtn zal een bundel g dellen uit e eu De fra scheMoaneur T Oud gt eeie nieuwe t lt Kopenhagen gaan 670 Mormonen naar het zü m ei n tr kHet vlf k Ob rstdorf in Beijeren is vernield door een brui i J aj vre iden morgen van den fn tot des nachts au uen 7n M i dm l n 01 woonhuizen met de ic engebouweu zijn leger is jp iie Mis i sippi door b a d eru IJ daarbij h bi 1 pisonen net leven veiloren Het J euee kuidif lil eme t a unrgzal eerlang worden opgeheven In Beijeren mei vu de belajting op het bier af te sehaJTen U t por u e en m rreigt te vallen De onderkoning van E vpte heeft Lm Ie OU r b i j md tot commissaris blj de buez kanaalmaa eb jpij me eene b zoU i van 3ÜO0O irs Markttoengten Ie Gouda 11 Met Tarwe PooKcl e p ht t pfuws ne per mud ƒ b a ƒ 8 7o Ro ie Iiil luu el t ƒ i oO i 1 enlindsche 6 i ƒ b 25 Gei t ƒ 3 i o 00 11 i er iBoekneit Fran che n r 2100 ned ƒ l JO Noord r b nt 105 Erwten ƒ 6 50 a ƒ 9 Briiuie boonen i Paardenboonen ƒ 5 30 a ƒ 90 Duivebuoi en f b Hennepznd ƒ 9 O n 1 ffi De veemarkt met geringen i nvoer en vlijj ook m vetuCSehipen en migere v irkcus die grit vu h gingen Goebotei ƒ 1 a 1 Ofi eil o er O b a a ƒ O 94 pr r Kaas 3 5 S n I r j en r i tgd reende Am st ids n ng gew ogei v u 4 ot 11 mei 2 4 en 189 16 boter tt imeii 2iiüO ned ffi Boter 45 a al het vier i ƒ 1 P = i 1 27 per Londen S Mei Giuien Lns tune bri iv rige op vreemde onvermderd m pr hiver troed Aai voer van 1 6 Mei 109 qr ml en 1170 jr tarne 87 qr ml en 10oi2 qi vr gei io qr ml eu 3S041 qr vr hiver D de veemirkt vm heden niren a ngevoerd 4 0rundereu 210 kdverin 2o7oO scl apen en 4 1 v irke oorbeste runderen neru 4 10 voo do kdveren voo doschapen o 8 en voor do vnkeis 4 8 pi sieeu betnld 9 Mei Boter Fnesehe lid kirapcn en Zwolle 108 a 112 s Bosch 70 i 74 Groningen 70 a 1